8 Mayıs 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

8 Mayıs 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MILLiYET YET,, İN ŞEHİR VE MEMLEKET HABİ RLERİ İ Bir muallim | Çüğırı!an doktorun dsini muayene Ve tedavi etmem2- $inden mi öldü? —e ee— öztepede Halli Rifat Puşa W Sayırı civarında bir köşk:> âmet eden Nafia fen mektebi Tüallimlerinden Vacit Bey ge- ıî: Sabah birden bire hasta- Derhal ciyarda bir hastayı üyeneye gelmiş olan meşhur ktorlardan — birine mut t İltrek Vacit Beyi muâyene #imesi rica edilmiş. Fakat her nedense bu doktor İty evvela gelemiyeceğini söy- ÜMiş sonra da: “Bir. hastam Ala var. Onu müayeneden Ora gelirimi. Demiş ve geb Diştir. Vacit bey başka bir doktor İtlinceye kadar nezfi drmağiden Mt etmiştir. tthumun allesi müddel umü- qle müracaat ederek Vacit GÜt ölümüne sebep olarak li İörun vaktinde — gelmemiş ’:"'Slıu göstermiş ve takibat Bilmasını talep etmiştir. Müd- B Hmumllik bu İşi tahkike | lamıştır. | MyeiğEr taraftan sihinye - müdi- * de tahkikat yapmakiadır. —— Eski dustunu vurd Hikalı kör Yusul dün gece 'N:ı“' tütsüledikten sonra Ga- dolaşmağa — başlamış ve V dostu Aleksandraya - gelerek n Hünesebetlerini tecdir etme- qııı etmiş ret cevabiı alınca AiyaMürayi / kaşı / üstünden bı- "X: Ağırca yaralamıştı. Carih V ele vermiştir. "'lurfı tohaştarurken oğlunda - Şahkülü” Mahalle- | e Ğ 'Oturan Onnik Müsevi Mor- Mg A yumurta - tokuştürürken MçNa kavg çıkmış, biçakla .;_’_;ııhı_n Şaralamıştır. Cerhin Mördöbayin. kirilân yu- Y1 Önniye vermek İsteme- Ydi t ——— Geceki yangın Drağman — sokağında Sman EL nin evinden gece ıqg: Şıkmış ise de derhal ye- K söndürülmüştür. sü:"rı atan sarhoş ,::“İ: Hamam sokağında İN Zeynel adam * akıllı iıı,,_m:unumıixım sonra — so- Nâfta atmağa başladı- Polisçe yakalanmıştır. —— &_ Sabıkalı hırsızlar Yaşar üe Hakkı gece mrükte — Çınarçeşme bakkal Mehmet E£nin MA girerek külliyetli eşya Ungç'lır. Yaşar kaçmış Hak- uştar. Podın Yo Ü Fatmanın eşi Tamında genç bir yan- % n — dün Bahariye 16 geçerken — Osman No, &6 hrasmi çarparak kaç: — Bsevinin derdesti Ve barlarda- açık re- yakltn Jak namında bir alanarak adliyeye ve- b h ( ! kazası Haç Kidarda çolör Ahmet tiye irali - otomobilini ’l" Hdendi; Memurlarından Sü- 4,,._". Zevcesi Nimet İkitaj aA Kİ oğluna çarparak B dikkat- Kalanmıştır. hde ebliyetsiz bir ni sevkeder. Adiiyede Ülüm ve sakatlık Doklor. Kenan Hasan B.in dünkü muhakemesi Kadriye K n 'l;l'ı'ııiıl sakatlandı Dmğum esnasında Lümis Hani- min ölümüne sebebiyet ver- mekle Mazmın olan Doktor Ke- nan Hasan, Atıf beylerle ebe Müberra hanım ve Lümla hanı- mün zevci Cemal beyin muha- kemesine dün Ağırcezada devam edildi , Evvelâ İtalyan — hastahanesi şeflerinden doktor Manara şahit olarak dinlendi ve doğumdan sonra 4 üncü günü, — hastasımın hemçiresinin davetiyle eve gitti gini anlatarak dedi ki: * — Hasta haleti nezideydi.. ahedeme nazaran hâs- bir döğuüm neticesinde yeden — mütevellit bir tesemmüme duçar öldüğudü anladım. " Bana hastayı hastaha: nakletmek — münasıp” ölüp sordular, hasta , lüzüm göstermedim. , Hanımın — valdesi Ma- şahirliğini kabul - etme- Harict mi tanin gi azayı neye ah naranın diğini söyledi Trabzon polis mektebi mü- dürü Celâi beyin istinahe süre- lınan İfadesi okundu. Bunda hastanın feci vaziyeti hakkında uzun uzadıya izahat veriliyordu. Bundan sonra Kadriye hanım tarafından Doktor Kenan Hasan bey aleyhinde açılmış olan dava- nn rüyetine başlandı. Kadriye hanım bir. kömür manzarası almiş olan parmakları mütekallis sol kolunu - kaldırarak gözyaşlarıyle, — başına — gelenleti anlattı. Dedi kt : * — Mazhar Osman Beye, Asâbım bozuk - olduğu İçin git miştim. Bana her gün sıcak su banyosu ve haftada üç gün di- yatermi tavsiye eti. Kenan Ha- san Beyi sağlık verdiler. —Mua- yenehanesine — gitim, — ellerime baktı: İkisinin de tedavisi lâzım- dır! dedi. 5S0 Hiraya pazarlık ettik. Makine başına geçti. — Ellerim karıncalanıyor! de- dim. — Korkmayın sastim önüm- de! cevabimi verdi. — Aman doktor, bu günlük bu kadarla kalsın, dedim, — Saatim önümde! dedi. Ko- lümü kaldırmak istedim. — Yakarsın! dedi. Artik bir şey hisseetmiyordum. Elime baktı. Sonra bende frengi var diye iltirada da - bulundu. Birlikte — İsmail Ziyaya - gittik. Kenan Beye yalvardım. Bana: Bir şeyin yok, günde 4 dela banyoya koy, vazelin sür geçer dedi. Nihayet bir gün Doktor bir kazadır yaptın, fa- kat bunun vazelinle geçeceği yok allah aşkına beni bir mutahas- sısa götürl d.d m. Telefonla tepe- başında Avni beyi - çağırdı. Bir müddet o tedavi etti Sonra M. Kemal beye gittim. 4 buçuk ay da o tedavi etti ; Kadriye hamın sözünü hıçiı- Tarak, şöylece biirdi: , D Reis beylfendl. Kenan bey beni sakat bıraktıktan sonra başından savdı. Zeycime olsun bir telefon ederek hatırımı sora- bilirlerdi. Artık tek lli bir ka- dıinım., Maznun hastaya bir amperin YO da aiti derecesinde elektrik Tatbik ettiğini, kendisine birşey hissedip etmediğini - sorduğunu, bu kazanın doğrudan doğruya Kadriye — banımın — hatasından mütevellir olduğunu söyledi. Müddei umumli Burhanettin bey maznuna bazı sualler sordu. Mehkeme — icabını müzakere &tü ve muhakcı ik ci | Vilâyette Yangınlar Vilâyet geni talimai yaptı ve köylere bildirildi rman yangınlarının baş gös- termesi üzerine Vilüyet ta rafından orman yangınlarına mani tedabir ittihazı hakkında bir talimataame yapılmıştır. Talimatın hulâsası — şudür: Köylere orman korucuları tayin edilecektir. Yangını söndürmek İçin kâfi mikdarda kazma ve kürek depo olunacaktır. Yangın çıkınca hemen söndü- rülmesine çalışılacaktır. Orman- lar içinde ateş yakılamaz. Van- gına sebebiyet mnler yakala- sarak Adllyeye verilecektir. Kaymakamlar bu işle bizzat alâkadar olacaklardır. Talimat- name köy ihtiyar heyetleri va- ası İle köylülere bildirilecektir. ——— Askerlik komisyonu D'r yilayette askekik koönüte yomu toplanmış ve bazı ka- rarlar vermiştir. Haai ati Yıkık fabrika Mefsuh şirketle uyuşulamadı Hüikümetle mefsuh kibrit şir- keti. arasında Sinopta — kısmen yikılan — fabrika — makinelerinin mübayaası — hakkında eden müzakerat — inkıtsa uğra- mıştır. — Kibrit inhisar — müdürü Tahir kevkep bey bir muharri- fimize demiştir ki: Hükümet. melsuh şirketin makineleri — için — sermayesinin yüzde (65) 1 nispetinde tediyatta bulunmağı teklif etmiştir. Şirketle itilâf edilmezse Av- rapadan makine getirilecek ve Sinopta müsalt olan bir yerde yeni bir fabrika yapılacaktır. Şirket zamanına nisbetle mas- rafta yüzde utuz tesarruf vardır. Sinoptaki fabrika mubhalaza altı- na alınmıştır.,, Şirket ise fabtikanın - yıkıldı- Binı nazarı itibara alınmıyarak ( 120,000 ) Hra istemiştir. Mesele mahkemeye intikal — ettiğinden şimdilik bu iş olduğu " gibi kal- maştır. cereyan Feci kaza Dün Kemerburgaz — yolunda tuğla fabrikası sahibi Sadir beyin kamyonu ile, şoför Hasan tuğla taşırken kamyon - devrilmiştir. Şoför Hasan tağlaların altında kalmış ve beyni parçalanarak ölmüştür. Ormanlarda faaliyet T tebul Orman amanciman gru- pu yaz faaliyetine başlamıştır. Grup — mübendisleri muhtelif yerlerdeki — ormaların - planlarını almak için dagılmaktadır. — Almanca bilenlere Polis müdürtüğünden: Istanbulda bulunun polis müte- hassısı emrinde çalışmak ürere mek- vebi hokuktan mezün — olüp ta Al- mancadan Türkçeye tercümeye muk- tedir bir kaç zata ibtiyaç görüldü- evsali mezköreyi bulz olan- ların — İstanbul — polis müdiriyeti Üçüncü çubeye müracaatları lürumu ilân olunur. ——— Darüifünün imtihanları Dıruliumm şubelerinde tedrisat 16 Mayısta tatil edilecek ve Haziran iptidasında İmuhanlara başlanacaktır. >e-e.e-e-e-eALALAALALALA. Kasımın muhakemesi kaldı Dlı sabıh Ağırceza mahkemesinde Casuslukla mazmun Kasım Tey- fikin muhakemesi yapılacakt. Kala- balık bir sami kirlesi de erkenden mahkeme — salonunu — doaldurmuştu . Fakat geçen celsede şahir olarak celplerine karar verilen zevata teb- Tigat yapılmadığı anlaşıldi. Edime Polis müdüru Feyzi beyin istinabe- sine de Cevap gelmemişti, Mahkeme tekiden iş'aratta bukun- mağı Karar Verildi Ve muhakemeyi Mayısın 14 üncü Salı günt saat İ0 İ bucuğu ulik eri. Ki ke bi ÇARŞAYRA x MA Emanette lomobil tarifesi geni larileye Tiayel einiyen şolrleri — seyrilseler murkeziııî bildiriniz memekte ve bu yüzden müte: madi ihtilâflar çıkmaktadır. Bu vaziyeti nazarı dikkate alan Emadcet, bu kabil soförle- vin hemen tcoziye edilmesini sey- rüseler merkezine emretmiştir, Son tenzilâta göre küçük tak- siler açıldıkları zaman 20 kuruş ve her 400 metro için 2 kuruş; büyük takı açıldıkları za- man 30 kuruş ve müteakip bo- ber 400 metro için 3 kuruş ya- zacaktır. İlk açıldıkları zaman 10 kuruş yâzan bir kiştiik ufak taksilerin tarifesinde tebeddülât yapılmamıştır. Akşamları saat 22den sonra maktuan 25 kuruş verilecektir. Aşağıda - yazdığımız — şehir harici addedilen mntakalr içte de 50 kurüş ilâve edilecetir: Bu şehir harici yerler Istanbul ta rafında: Bakırköy,Osmaniyeköy, Hezaedar çiftliği, Davut Paşa kışlası, Hekimoğlu suyu, Rami kışlası ve Eyip harici arasına meyvsul hattın harlci, Beyoğlu tarfında: Karaağaç paymahallinden Kağatane kö- yü, Balmumcu çifdiği ve Rum- arı vapur İskelesi arasına ci köyünden Bürhaniye mahallesi, kısıklı, Bulgurlu, Libade, Mer- divenküy, — İç İrenköy, Cadde Bostanı İskelesi arasına mevsul hattın — harici, — Addolunuyor. Şehremaneti muavini Hamit bey bu hususla bir muharririmize şunu söylemiştir : — Yukardaki tarifeye rlayet etmiyen şölörler seyrüseler me- murlarına — çikâyet — edildikleri takdirde hemen tecziye edile- ceklerdir. Taksiler yenl tarifeye göre yakını edilecektir. —- Sinema ve tiyatro saaileri sııımı ve tiyatroların. gece saat 12 nihayet 12,5 da kapatılması tâkkarrür etmiş ve bu bususta polise - tebilgat İcra edllmiştir. —— Mezbahada teftişat on defa aktedilen buz muka- velesinin Dahiliye vekâle- tince tetkikine lüzum görülmüş- tür. Mülkiye müfettişleri düm Mezbahaya giderek tetkikata başlamışlardır. Elektrik tarifesi Eletirik tartfesinin 17.5kuruş, tan 17,25 kuruşa tenzlll hakkındaki mukavele Emanetçe tasdik edilerek Naflâ Vekâletine gönderilmiştir. Emanet yakımda tramvay tarifesinin de tetkikine başla- yacaktır. ——— Gazli köprüsünün pilânı zi — köprüsünün — projesini tanzim edecek olan Framsa Nafla nezareti erkânından M, Pija şebrimize gelmiştir. M. Pija burada tetkikat yaptıktan sonra projeyi altı ay zarfında tanzime başlayacak ve ikmâl ettikten sonra avdet edecektir. Aynl za- manda M. Piju inşaüta da ne- zaret edecektir. nendisine bedeli keşfin yüzde biri nispetinde para verilecektir. —— Emanetin muhtelif mücs- seselere yardımı ehremaneti bu seneki bütçe- sinde muhtelif mücssesata yardımlarda bulunacaktır. Bu meyanda Himayel Etfal Cem- iyetine 5 bin, Dal ya 5 bin, Halk Fırkusına 10 bin, Pir- kanın kadınları çalıştırma yur- duna $ bin, Unkil müzesine 4 bin, konservatuvara 31 bin, Dartilbedaylal8 bin Hrakl cemâan yeküa B4 bin Hra yardım ede- çektir. — Borçlar itilâfnamesi ehremaneti 1909 ları Türkiye NUN baskanı'İle bir Idlâfaame tanzim etmiş ve Wilâfar encümeni mahsus ta- ratından kabul edilmiştir. Cemil- yeti umumiyel belediyenle bugün- Küt içtimainda İdlâfüdmenin mü- zakeresine baslanacaktır. YIS UA Müteferrik H. Berber mektebi | Eylülde Beyoğlunda küşat ediliyor ls(nnhul berberler cemiyeti tarafından bir mektep açıl- ması için Maarif vekâletin- j den müsade Istihsal edilmiş- tir. Berber mektebi Peyoğlun- da tesis edilecek 3yru- padan bu san'atın cahsili | için profesörler getirtilecek- | tir. Tedrisata Eylülde başla- nacaktır. Mektebe girmek üzere Anadoludan dal müracatlar çokdur. Cemiyetin relsi, umu- miyetle berberlerin kazanç- ları azalmış olduğunu eöy- lemiştir. Fakir çocuklar için yarın yapılacak şenlik Varin öğleden sönre sast 4 tün 6 ya kadar Gülhane parkında Hi- Mayel etfal menfastına — bir işenlik verflesektir. Senlik “iüyı sixt X4S te Sultan AÂhmet meydanından “hareket edeçektir. Bu şenliğe olan yüzlerce fakir çocuğu sevindir- mek hayirperver Hanım ve Beylerin İsveç setarethanesine — hediyeler, ki- taplar, oyuncaklar, şekerlemeler, mey- valar göndermeleri tica olunur. Gülhane parkına - getirilecek he- diyeler de meranuniyetle kabul edile- cektir. Halk - orada bulacağı — cibetle taşınması iyi Oolur. ——— Alman sefiri Alman / büyük elçisi M. Nadolay bugünkü ekspres drenile Anka- vaya avdet edecektir. ——— Sadullah B. dün Ankaraya gitti Seyn sefain müdürü umumtsi Sadullah bey dün akşam Ar» karaya gitmiştir. Sadullah beyin — seyahatine sebep bütçe meselesidir . Sadullah beyin Ankarada ne kadar zaman kalacağı malüm değildir. Müdürü umumi — vekilliğini levazım — müdürü İzZeddin. bey görecektir. —— Altınkam yarın gellyor irketi " hayriyenin Altın kum vapuru yarın akşam veya Cuma sabahı şebrimize gelecektir. ——- Baomisyonculacrın İmtihanı ]sunbul gümrük — komisyoncu- | larının İmühanlarına başlan- mıştır. 90 komisyoncu ile 53 | maiyet memuru ve müstahdemin imtibanları dün. bitirilmiştir. davet edilmiş | satılacak — meşrubat yanında — bardak | bam Mazereti - dölayisile İmtihana giremiyenler — bilahare 1mtihana kabul edileceklerdir. —— Vapur iskeleleri Pmenet Kadıköyle köprü iske- lesin bir an evel tamiri için Seyrisetaine — tebligatta — bulun- muştur. Kadriye . tahkikatı Mostenck Hikmer / ve Nazim beyler dün de Kadriye Hanımı isticvaba deyam etmiş- lerdir. Kadriye hanım bugün de isticvap olunacaktır. ço Atina sefareti Hariciye Müsteşarının tayini kararlaştı ariciyü — Vkâleti “Müsteşarı Emin Beyin Atina sefaretine tayini Hükümetimiz tarafından Yunan — Hükümetinden — istizan edilmiştir. ——— Tıp talebe kongrası 'T'ıp telebe cemiyetinden: “Nisa- b olmamasından tebir edilen 2 inci kongramız 9 mayıs per- şembe günü sadt 15 te nizamna- me mücibince nisabsiz aktedile- ceğinden bilimmüm azanın ocağa teştifleri .. Ekonomi : ——— |(Gümrük tarifesi meclisde Yeni tarife pahalılığı mahsus surette artırmı yacaktır İngiliz Krovvfordun bir hediyesi olan eski gümrük tarifesi önümüzdeki “Ağustosta ebedi Şeyi, istirahate (Osmanlılığın iktisadiyatımızm üstünde bir lekesi gibi kalan bu ceyyit Türkiyenla” öz evlatlarının gidiyor. Kozmopokt tanzim ettikleri ve modren bir tarife istihlâi edecektir. Iktisadiyatımıza yabancıların tasarruf etmelerine artık İmkân olmadığı muhakkaatır, Tarile, bir memleketin Iktisadiyatının na- Zamı İse, bu mühim vasıtalarının ihzarını nasıt yabancıya birake mak kabildir. Bugünkü milif hislerle meşbu bir Türk aülayamaz! Yeni taritenla mecilse giden Jâyıhasında vasati tarife miktarı yüzde 24 tür, Yazi gümrük tarifesinde isimleri geçen bir küsur maddenin her birerinden ahımacak gümrüklerlü 'yüzde miktarları mecmuu maddeler adedide taksim edilerek yul Kİ vakam çık- maktadır. Bu nispet eski tarileye nazaran yüksek görünürse de muhtelif memleketlerle aktolunacak ticaret mukavelelerine nispetin Çok aşağı İnmesi kaviy Bu İtibarla hayat pahi muhtemeldir. ma yapacagı Ümlt edilecek tesiri tah- dit edlimiş olacaktır. Esasan fikrimizce bizde pahalılığın bilhassa sebebi gümrükden başka, gümrügün hariciudedir. Istihsal ve nekli iktisatlarımızda arayacağımız bu sebebleri yavaş yavaş - izaleye çalışacagız. Her memleketdi Ümrük var, pahalılık muhtelifdir. Mesala Almanyada sou baftı sbetlerinde üN pahalılık müşiresi 138 olduğu halde, Alman gümrükleri bizlmkinden aşağı değildir. Yan! şunu demek İsterizki yeni gümrükler pahalılığı mabsus sürette Arttırmayacaktır; Şu Şşartlaki , Iştihsal İktisadiyatımızı ve nakil meselertmizi teasik edelimi Tensik, ki garpta buna rationa- | liser diyorlar, iktisadiyatımızın hedeli oldukça ve biz bu hedefe yaklaşdıkça azami gümrüklerin faldesini okadar fazla görürüz. Dr. Nizamettin — Dünkü Vakit gazetesinde Bu satırların muharririle pahâlılık hak- kında” yapılan bir mülâkat var. Yazılar ifadeler ile söylenenler orasın- da hayli mübayenet olduğundan beyanı hale lüzum görülmüştür. Kasaplar şirketinin hârı | nan Burbu tahkik ediliyor ebremaneti, İstanbul kasap- ları Türk anonim şirketinin hesabatının tetkikine lüzum gör- rerek bu hmsusta Ticaret mü- düriyetine müracant etmiştir. Ticaret müdüriyeti, bu şirke- Ha kârımıa ne süretle elde edil- diğini bir raporla Emanete bil- dirmiştir. ——— Kambiyo fiatları D'r Kumbiyo borsasında İn- giliz Hrası (904,75)den açıl- mış ve (996,25) te kapanmıştır. Bir kaç günden beri yükselme- ge başlıyan Ünifye “dtu (204) İraya kudar çıkmış ve203,25de kapanmıştır. — İstikrazı — dahili 24,62 den, altun (853) den mu. amek gürmüştür. —— Galatasaray - talebesi Borsada (itlatasaray lisesi sön . sınıt talebesi dün Borsayı ziya- retle ki '0 işlerinin nasil yapıldığını tetkik etmişlerdir. —— Hayvan Dorsasında istifa Hiyyan borsasının yeni tdare heyeti Azalığına İntihap olu- çokluğu dolayisil bur olduğunu Ticaret müdüriye- tine bildirmiştir. Bir haftaya kadar Burlamed- din Bey yerine yeni âza intihabı yapılacaktır. —— Liman şirketi tanbul Liman girketi hey'eti umumiyesi 12 Mayısta topla- nacaktır. Hayat pahalıliğı Fırka pahalılıkla mü- cadele için tedbir alacak Hayat pahalılığı etrahındaki meşriyat C. H. Fırkasının nazarı dikkatini — celbetmiştir. — Fırka Cemiyeti umumiyel belediyedeki azaları vasıtasiyle ve diğer sır retlerle bazi tedbirler alacak- tır. Bu bususta hayat pahalılığ meselesini lâyık olduğu ehem- miyetle takip için Emanetla de mazarı dikkatini celbedecektir. Bir iflâs lahmutpaşada İrt: M'çanda'ganıtaırda. Ka pakçıyan Ef, iâs - etimiştir. ... Kambio Borsası 5/7/929 « Düyüze suvahhide m3 İüramiyeli demir yala 7 SENETLİ *230 İş bankam Anadolu demir yola L Tranvay. $. L U $, Şirketi L Su Şirketi Ekstra Birlaci yamaşak TAHVİLAT vT $ ıT Istanbul Hayvan Borsası 5/5/929 Diri satışlar Cinsi — Adet £5 Kıvaırcık ' " » Dağlıç öğE Karaman v Karayaka KA Baru ı Keçi Siğir Dana Nianda v n a « » OULAR AA Hiyat saçarl Et satışları Okka Hati 109 5 xa

Bu sayıdan diğer sayfalar: