8 Mayıs 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4

8 Mayıs 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MAYIS Fikır. w Iıycıt ASRIN ÜMDESİ “MİLLİVET.TİR T Mayıis 1020 B Li Rr ll dleirle BUGÜNKÜ HAVA Rasarhanede — aldığiımız — mala mata - nedaran idün — bararet süzamtı DMoasüml 13 idi; Bi Bü gün hava buludü ol Yağğüt * haft ce düütekemit Vet cektir. FELEK: — Tep bayramı | Ben doktorlara ilişmek istemem. Çünki, evelâ son derece alıngandır- göDer da ellerine düşersem kim bi at gekerimi? ! Bunutila- beraber; şer T:p Bayramıs mes'elesine ilişece: 'raıu,ııı ilk tıp mektebinin * tesik! tarihi imiş. Demek ki Amele bayra- Omı, Hrdireller, Çocük - bayramının Yanmma bir de <Tip bayramı» geli- yor. Bir eksik, bir fazla bir tesir yap — maz, elverir ki bayram etmesini bi- Oelim, Rüfekadan bir “doktora Bör- düm — Tip ıııyı-_ıııdı me yapacaksı- ürz2 — — Hiç müsamere, gezme lence! — Bari, o gün bütün hastalara meceanen bakmız ! — — Delimisin sen yabu! Biz bay- Tam edeceğiz, matem değil! —— Kim okur, kim dinler. Vakın İstanbal Şehrermaneti <Vor abalıyat> şekline geldi. Eline kale-! mini alan hemen ilk zehirini 'Ema: metc boşaltıyor. “Ben”o”tertip deği- | lim, insanların mavaffak — olmasını bir takıır girife - hadiset ve — şarait — mahsllir olâfak gördüğüm için fen- kitte teenni ederim, lâkin şo' (atf deretlerinin — tetzili” Kakkındaki e- ” mir © kadar tesirsiz ki bundan bah- “setmeden geçemiyeceğim. Bi sü- förlet taki tarifeden para'. istiyor. Daha 'dün* p — Şehremaneti 'Hletleri tenzil ct- V) Diyen bir-arkadaş; — Öyle ise onun arabasma - biğ, ve &y Yazıldı, söylendi, ve görüldü — ki, gazctecilik bir kriz geçiriyor. sebebi nedir, bilmem! Bildiğim bir şey “yarsa o da şuldüri Rari Okumuyor. laz buna çare çlarak bazı arkadaş- n tabii iki misli oldu, eğer reglet sörüme yaprak çoğalem diyt gaze- teyi bir ten âmı şerif4 şekline sok- mamak için sebep yoktur. Bu tedbir siz bir marul satıcısı zihniyeti “Sermiyormusunuz? Hele dün - çok yapraklı arkadaşlardan birinin birin sayfast, mor, ikinci mavi, üçüncü sırmızı, dördüncü yezil, beşinci pen- Se. altıncı menekşe rengi, yedinci zcivert renkte çıkmıştı. baktım ve “Mülliyet, in tekrikakı 5i bila ihtiyar. — Bir fıstıki eksik! dedim! Ace ba kari, çok yaprak ve çok renk mi Jarıyor? FELEK Mek&uler müsabakası Nafla programı Mektepliler. müsabakasının | ilk haftasında 4 üncülüğü kazanan — Istanbul erkek Hsesinden Hilseyin Beyin l beyanalı Bu . haltanın ça mühim, havadisi muszdam naha programımızdır. Çün- MA i Lılııuıı #Bözünü L:ıuwm muzal ı eriyetimiz ve ııııwıııııı azim inki; ü sonca her 'tın olan aziz ve mlfıııııö :Jem mizi İktişaden ,ııhcluı:l için muh. terem Nifia Vekilimiz Recep Bey F- Yendinir Bazırladığı muazram progr fafdin inlifarini - duyan, ber ıiıl $e | ıwae gark olğu. * “Hiç “bir' şeşden rııınıı “büyük türkün Yuca Gezisihin azmi karşısın- dü öşi olmiyan Yatanniz çok yakın bir zamanda. baştan bağa'cennet 0: >ladaktir Tet bücağında. bir define Saklı Glak güzel Anadofunuh tüken mek bilmiyen serverinden buğtn bak- kula İstifade edemiyoruz. Yetişen bun- Ca mevadiı iptidaiye olduğu yerde Yaahvolup — gidiyor. Bütün bunların satılmasını temin edecek olan bir programıcı okuşunca yatamımızın ik- tisaden yükselmesi için - duyduğum aşk bende bir, defa daha canlandı. İşte bunu yapacağız. Ey büyük Türk! pek yakında şim- diye kadar yarartığın Harıkalar gibi bür e ikrisat - hankası — yatatadaksın Yaşa azix Türk yaşa ulü"Cazil Spor Şampiyonluk. kimin?, Bu cuma — şampiyonluk davasının huyruğu Ro- pacak diyorlar Maruf tabiri bir az - depiştirebi Üriz; “Bu cuma “Şemipilyünluk sının kuyruğa ikouyorla Bakalın bu vağkı kuyruk her sene olduğu Bibi Galatasarayın elinde mil kalaçak. yoksa - dör xeneden, sonra- sahibini değiştirerek — Kenerdahçenin dine mi geçecek 1 Galatasaraylılar en kuvvetli takım larını çıkarmak ve puan imes'elesinin , ifce Doktalarını — düşünüp - bir az , ehemmiyet vermek suretile- Vefa ile Herabere kalmamış olsalardı, yükan- daki bile dava aç buna bile bile xe yahatta hılçe te farkında, olmuyarak - meydan” veri dikten sonra; suali ifal etmemek ta- Histile bize düşmez... Şimdi, geriye . bi Buslin — Cevaba kalır, - Bönp da az çok doğrü, vere- bilmek için hör takımın. yaziiyetimi tespit etinek lâzım gelir. Galatesarayın “son yani ” vela' ile Betülicre kâlha' şeklini ele alalım. O gün bürün oyuncuların fena oynamış ölmüstle beraber ademi wuvaffaki- yetinen mühimtamili tekımın Tena” teşkil edilmiş olmasıdır. Bu sui teşekkül esas jtibarile ç noktadadır” Midbatın müdafaaya alıngtak sol Mmuavin-yerine Vahihin ikamesi, Sağ lçin vmerkez min sağ iç yerine B sinin de oyununun ” bozülması , İ | Mehmedin - belki de bir mecbı tahtında- onün yerini orada cak bir oyun atay bu deçrede fark etti, fak boş. yere yoruhup bir şey | cak vaz'iyete düştüklen son | ilindenaleyh Galstasarı | yenilip. şampiyonluğu - kaybetmemek için bu Cuma ayni veya buna benzer, hatalara. düşmemek . mecburiyetinde dir, Müdafaa. eskisi gibi. Rurhan, Mehmet h: Midhat, Nihat ve Suphiden mürekkep ölursa eh düğa tuklı bir müdafsayâ mülik 'öfur.'Mu: hacim hartıta gelince en zall noktası sağı açıktır.> d Mehmet » oynayama - dığı takdirde, diğer gençlerden ,birini, Oymalmak - Vela maçındaki, topa bir defa - bile stop etmek meziyetini kaybetmiş “öyüncüyü — Öynatimaktan' iyidlir Takimi' teşkilindeki —hataları ve Zakl Boktaları saydık, bunları ilâh ye ya bunlarda israr Galmaşataya ditr. Fakat ısrar halinde neticenin yüzde seksen hustan “Olscağını söy- Temek te bize. Fenerbehçeye gelince bunun da $0n, yani, geçen cuma Süleymaniyeyi 62 mağlup eden seklini nazarı itiba- ma alacağızı Fenerbahçe — muhacin hat tesa nüL ve hücum itibarile geçen hafa Galatasıraya yüzde doksan - İaikti Bu faikiyet bilhassr Zekinin güzel tevzlatında. — Muzafierin kuvvetli bir Oyuncu olmasında ve beş muhacimin , yüzleri daima | hedefe müteveccih Olatak - hep İirden höcum cunesinde mündemiçti. Andak bu. muhacim hattının geçen hafta çok zalf bhir müdefsa önünde oynadığını unutma mek Tüzün gelir Bu mahacim hati şukanda — teşkilini tavsiye crtiğimiz Galâtasiriv — müdeldası — karşisındı. aynt sehil müvaffakıyoti elde edebi- lr mi* Buna biz değil, birzat fener Kler bile evet cayabımı yeremezler Galatasarayın beş maraf müdafas Oyuncusu ditasında” eskt Totmalarında Olmayanlar da bulunmakla - beraber, Zekiye mükemınc! pas- tevziati yap- dırmıyacak - oyuncuları - kaleye, ikd metreye kadar yaklaştıcınıyacak ve meselâ geçen bafa olduğu - gibi Atânın — merke'ze' adat sokülmasına meydan — vörülmeyödik “derdödde bu işin sırnna vakıf aldukları inkaz ka bul eşmez bir, hakikattır.. Fener müdafassına gelince iş ge- rebilecek gayretli bir hucum' battı için Zeçtimez bir hat değildir. Geçen hafta Süleymüniyelilerin * döre' akında İki — Sayr yapmaları büna e parlak misaldir. Diğer taraftan — Fenerin. müdlülnü hatlında zaif 'noktaharı” sabaya tekrar Sabih ve Bedüiyi çıkarmak — süretile islâh edecekleri söyleniyor. Bize kar Mirsa- bu bir aeeönişleyen — demir iğıldar - SöZüne < Endnafi bir, hateket olur, yapmiya- vW Tslkla etmek Tazım gelirie eideki | unsürlerla het İKi zakim da eh Vçi ve en kuvvetli şekillerde"çıkarsı Ga latasarayın: mavaflakiyec ibtimali ağır basar. S. Galip * &* * İki sene boykot Katanbul” Mehtakası Güreş hey'e tinden: 19 Nisan Ü2 man İstanbol - şehi müsabakalarında hakem heyetine karşı ecsvüzatta bulunan Haliç idman kulü- | bü szasından Necati Beyin evvelve de “Üediği genç kızı şimdi tatlı Köy hekımı -Bürhan Cahlt yalarını ürküten bir kâbüs gi görmeğe başladı. Akşam geç vakıt istemeye is- temeye eve giderken ona nasıl lmuırncle edi cayıhali bif mayile umı'ılemıı. ayrılan bu orman güzelindeki omıı.ıımı sık sık gitmek imi aıııııııııveynılmınmb:- hüsusiyetleri dün geceye kadar nı yoktu. Sonra bu afacan ve âretini vermişti. Şimdi gözle-İnasıl — olupta -keşfedemediğine|zeki kız ergeç bu yeşil yuvayı imi her kapayışta yirmi dört'hayret eden Stat Naci şimdi|da keşfedecekti. O zaman içti- Jallık hayatının ha bir tek gece-| deldürân maceralarını ne boşlnabi gayrıkabil müsademeler 0: hoş b aKB a li akk. he zevksiz, hatta ne gülünç olduğunu acıracı hatırlıyor ve © iğreti sevgilerin kahramanları lacak Leylâ kıskançlık tesiriy- le belki her şeyi tak, iki taraflı bü; " Bu genç kadının kokusu bile|na kızıyordu. Bunların en gü-|lete meydan verecekt şimdiye kadar göğsünde en bi- “Cap neleslerini duyduğu İstan-! “ulun o şık ve zaif kızlarım, ka- ınlarını hâtırlatıyordu. — Sütat Naci bu kokuyu pek tanımıyor- du. Genç kadının kokusu içinde — saşadığı yeşil ve bakir çam or- manınım vahşi kokusu gibi asıl ve kibardı. — Suat Naci nin keşfedemedi, yalnız ciğerlerinin en taze boş- Cuklarına kadar çekip — emdi,; u koku Neveda Hanimefendi- Yin Emine yehediyeettiği nefis Dir Fujer ruvayal dı. sevip okşadığı, eşini bekleyen Kokusu, konüşüşu - veduıü-bıı-ınnııhıııhş aralarında, | dakları bir damla şerbet, gözleri | mahrum İünç olanı Sarıbağ — güzelinin ©| Leylâya da meçhul kalmayan dere boyu Suat Naci bunu hatırlarken gülmekle kızmak arasında du- daklarını ısir ,bu vak'ayı u- nutmak ister Z Ve ar zusuz sigara d Fakat şimdi onun gözüne ba- iği|tan en manasız gölge Leylâdı. Bu hirçın, haşatı, sırnaşık kız otla ne fena musallat oluyordu. Ve Suat Naci iki yıl evel Fe- ner yolunda kalbi titreye titre- Genç adam bunu ken hırslanıyor, terliyor, bir ze- manlar burada bekâr hayatın- dan usanup ne yapacağını şaşır| li dığı halde şimdi ayağına kadar gelen bu zarif Istanbul kızının ııızvcııdâyeııne ıımrleuıyordu. Bu için için biriken, artan ( fial eve gidinceye kadar Suat Naci nin yüzünde kalım bir pas halinde kaldı. Leylâ onu fırtmaya atlamış, ışıklı ve sâkin hava içinde rahat dolayı tesziye edilmiş olduğu “esbabı haldtı bir itİyak hi | anlaşıldığından iki senı vakkat boykot — cezağivli mütrefikan kaşlır verildi hur. Askeri bahis ; CASUSLUK Gerek hazarda ve gereksç scierde her devlet kendi civarındaki komşu. devletlerin hazar - kuvvetlerini — bil- hassa küdreti- askeriyelerini ve se- ferde çıkâracağı kuvvetleri öğren- mek üster. Yalnız komşu devletlerin değil iştikbalde - kendisile harbede- ceği mühtemel devletlerin de — kabi: liyetf harbiyesini ve estahâsr mik- karmif ön ince teferrümtina kadar Bil mesi faydalıdır. * © Öyleya bir deviet karşısında har- bedeceği devletin n çok çıkaracağı asker miktarını bilir gilahlarının x| cins ve kabiliyetile rülktarını bilirse ona göre hazırlanır ve ona göre pi- lan tertip ederek müphemiyet içinde harbe girmemiş olur.. Bu maksatla bir devlet etrafında ve hatta her şube için bir- CASUS SEBEKESİ teşkil edilir, bir kısım casuslar kendilerine verilen * talis mat dahilinde; Karşı tarafın fırka ve kolordularını öğretir bir kısım câ- suslar yalnız düşmanit top miktarr- ni dayar, bir kığım tatuslar memle: ketin hasılatını tetkik ederler, hangi yollar ve köprüler yaptliyor, hangf' tiren hatları İnşa ediliyor kaç tayya- releri, mevcuttur. dukerin talimi ter biyesi dereceleri nedir kumandan ve zabitler kimlerdir. kumandanların her birinin, evsaf we mezayayı aske- riye dereceleri Cesatet ve kudretleri, ayrı ayrı tetkik &dilir;zira istikbalde © kumandanlarla karşı karşıya geli: necektir, deniz kuvvetleri; ve kay- metleri nedir memleketteki hayvas nat miktarile tirenlerin takliyat ka biliyetleri nedir hulâka hükümetle- vin her bir şeyleri indeden ipliğe ai dar tetkik edilir. bunlarım içinde en mühimmi seferde;ne kadar - küvvet çıkarakâğı ve neigibirbir. pilantat- ik Edeceğidir 'bünliri çaldırmak İ çin Hükümetler IvlnT'trze ira Barfk- derler. Yukarıdaki malışmatın gelebilmesi için tasüslar bol parayla erkânı me- murün'” içine vatarlar ve onları 'elde| edefek öğrenmeğe çalışırlar Ve pa- ra kuvyetile kilitli, kasaları açtırır. lar; erkeklerin cn zaif noktalarından birisi de kadınlardır, bundan dolayı düşmanlar güzel kadınları , intihap ederler ve bunlat vasıtasilç herşeyi öğrenmeğe çalışırlar. vakıa her hür kümet casus toşkilatına — karşı, hazı tetbirler alırlarve bundan dolayıdır. ki memurin ve a&kerlerin ecnebi ka- dınlarla evlenmeleri me iş ASKERLER ECNEBİLERLE GÖ RÜŞEMEZLER, ,« 93 harbinden evei mürebbiye şıfa: tile sarâyda'RUS kadınları bulunun du Rusyadan. ve kfaliçe tarafından mukabil bir hissi unıııııyu olmak itere her ay saray kadın elendileri.. ne altın paza gönderilirdi bu para 93 harbi esnasındada gönderilmeğe devam 'edildi sarayda Rus kadınlacı, biz bitarafız kadınlık-hissi .şefkati- ni muharebeler teptil edemez. biz, saray kadımları birbirlerimize vetli idiki karşısında gülen, ko- nuşan hareket eden- bu güzel, mahlukun hqeumm. neş'esini; varlığını mutlaka bir inzibat al- una almış gibiydi. Mamafi bu guıdıırı. kaba- hatsız genç kızif'Karşıstnda tün himemr, Krrsını yuvasını bırakıp anasından, basından gizli buralara — kadar, gelen bu kızıtı hareketi bir kaba Hat değil bir fedakârlıktı. Suat Naci bBıunu ancak eve gelip onun, karanfil gibi renkli ve sevim- man anlıyıhıldı »Ve - içindeki gayzi, hırsı upmmık için Ça- lıştı. Mümkün mertebe tabii gö- Tünmeğe gayret etti. Fakat şimdiye kadar her gelişinde Ha- tice nine den “üzaklasarak onu bir defa kucâkladığı halde bu ak;ım ihtiyar kadınm bulundu- fark etmedi. Bir tılısım - onun|- Böstermekte | mü mana yokttu. Sırf ; kendisi " için eddede addiyle Mumülleyhin bu | Fi YL ÇAA X ll iaııı ıîıııınüa her şey VZ. gelneli; ilunya aü düşüümeğe, ban 13 Nisan İki ;;ün Bontra evin “ayliğini vermek lâzım. Ankaradan para gönderecekler diye bekliyor- dum, Hiç bir şey göndermediler. sahibit kâ; Mayısın birinci günü de, baım eşyalar mahcuz! Düşündükçe kafamı — duvar- dan duvara vuracağım geliyor. 1$ Nisan Seksen lira . ödünç bulmak için, seksen kapının ıpını çek- tim, Bütün lıuılı yangın es da fena değil. Sular ısınımıştır. . Dünyanm derdinden, gayile- sinden kuürtulurum vesselâm! 17 Nisan İcradan " kağıt gelmedi. Ev * sahibi de bir ay mühlet verdi. Rahat, geniş, derin bir neles aldım; Bu kadar gündür düşü- nüp, kafa patlatıp, canımı sıktı- ğtm neye yaradı? Hiç! Bu fani dünyada her şey viz gelmeli; dünya düşünmeye, can AT TAZEAT T UER DNSN müveddetten ayrılamayız diyerek husust yetiştirilmiş kadınları padi- şahin birinci kadın efendisine fahri hizmet ederek hulül ederdi ve aza- manki muharebelee padişahlar tara. fından idare edildiği için sarayda meclisi harp teşekkül “ederdi ” işte| saraydaki Rus kadınları kadın efen. dilee vasışasile her -şeyi — vaklında | öğrenirler ve bu suretle Pilevne ve | Şipkaya nerelerden ve nekadar küv- 'vet gönderildiğini bitirlerdi. Rüsya- 'dan saraya hediye ve para getiren adamlarla bu malümat, Rusyaya gi-, 'tderdi gafi! padişahlar Ayastofonosta mükavemet değil millet jçin ağır bir mukğlübiyet vesikakı imza ederken'sa” 'yay kadınlarıi 'bu Mağlübiyete ület olurlardı. Cakunluk ince bir san'attir her gün içimizde yüzlerce casus dolaşmakta- der bü adamlar bazen bizim merha- imet ve safiyetimizden de — istifade iederler her fest wnumi mahallerde | ikahve ve Utatıvaylarda, varifeyo /dair bir söz söylememelidir. ir|! Büyük harpte divarlara VATAN-| DAŞ CASUS SENİ DİNLEYOR AĞZINI SİKİ TÜT tarzında, İav- halar yapıştırılmıştı bu lavhalar ha-| zarda du Jâzımdır ve hevkes bilme- Tidirki vütana dair bir söz söylemek dünyada en büyük cinayeti işlemek demektir belki bü Halhee” hareket hükümet tarafından yakalarımaz fa,| kat milli bir duygu sahibi bir Türk | âse ebediyen vicdan azabı içinde ka-| İzr ve ezasen hakiki bir Türk bunü | YAPAMAZ VE YAPMAZ... sıkmağa değmez! sıkmağa değmez! İtidallerine sahip olan insan-| lar ne düşünüyorlar, ne de can-| larını sıkıyorlar. Hemen bir büyük - kâğıt al- dim, üstüne büyük harflerle! yazdım: Bu fani dünyada her şey vız gelmeli, Dünya düşünmeye, can sıkmağa değmez! Sontra bu leyhayi odamın baş köşesine astım. ğ 21 Nisan lar varmış, heyhu- ürler, bir hiçten canları sıkılır, kendilerine ade- İta dert ararlarmış ... Eğer bö- yle insalar varsa, başlarmın u- cuna benim gibi böyle bir levha okunsular. Hamiş: — Levhanın yazılış şekli gözlerimi yormağa başla- dı. Bu şekli her Perşembe de ğiştireğim, İlk şekil şöyle ola- cak: Bu Fani Dünyada Her Şey Vıiz gelmeli Dünya can sıkmağa değmez! JT Nisan Levhaların Şekli sik mağa - başladı:. Düşünmekten | sektl bulabıldım DOĞAN YILDIZ rlerni ısırdılar. Düz, yorgun, heyecansız bir- birlerine doymüş insanlar gibi konuştular; — Başıı Suat? — Şnyk boyle, sen nasılsın? — Hiç HŞ Bir “YEcE. Çıkmadın ga Bu gün? v Nmyı gaıkacağım, - Mal- ün hanımı geldi. — Yemek hazır galiba yiye- İlim mi? —-Sen bilirsin, yiyelim. Ve bu dela birbirine yeni ta- nıştırılmış insanlar gibi teklifl; karsı karşıya geçtiler, Hatice nine hizmete başladı. Leylâ genc adamın bü yor- gunluğunda işten pek - başka bir sebep olduğunu — kuvvetle tahmin ediyordu. Suat Naci her vak'adan mütcessir - olma- yacak kadar metin, işten yorul- mayacak kadar kuvvetli ve ken- disi gibi bir genç kadın karşı- sında bu kadar mukavemet ede- D ağrısı geçti mi Bu yerden ayrılmadı. Leylâ nım miyecek derecede nyıfd Genç lamış bir gemici gibi neş'e ilelince ve hassas dudakları pek|kız bunu o kadar eyı biliyor- karşıladı. Yine şıktı, zarifti. Dulalıştığı buakşam söhpetinden|du ki karşısımda bir kalmağa uhımmııl huylu genç KA SN gihı dıınn hn xınp Dördüncüyü de buldum: fazla emek — sarfetmeğe bile lü- zum görmiyordu. Çünki onun bu aziz genç adamın içini dol- duran meçhul izlere ve gölge- lere küvvet vermiş olcaktı. Erkekler gözlernin altmda yabancı bir kadının hayalini sakladıklârı zaman çok namkör' karşısında mukavem€t : Bu hayal Ve erkeklere en fa: ve hotkâm olurlar. onlara -o kadar lııruhılidı öyle nefis görünür ki Tane da zaten muvaffak oldukları kadın kendini sevdirmek - için ne kadar çalışsa o hayalin göl- gesine kalır.. , Ve böyle zaten avuçlarındaki kadının kendini beğendirmek için gösterdikleri | v alâka bu vaziyetteki erkeklere © kadar gülünç gelir ki eğer bağlı oldukları kadınlara az çok bir temayülleri kalmı: bu küçük iz bile bu gülünç ha-, reketler içinde ezilip gider. Bu zamanlar erkeklerin di- Mmağı derin bir mukayese imti- hanr geçirmektedir. Hayalle- rindeki kadınla, hakikattaki kadın arasmda geçen bu my- kayese daima h: kadinin onun kleri, Tee, assınlar ve günde beş on kere . düsünmeği dertli oldum. Şekiller bitti. Beş İ | Beşincisde olduz. . | Peki, altıncı hafta ne cağım? Geceleri gözüme u)'"*iî girmiyor, iştaham kaçtı, M yiyemiyorum. Düşünmekten ' fakanlar boğacak. Durup di lenmeden cümleyi tekrarlıy?” — Çıldıracağım! Şu 12 keli İstralayacak altıncı bir şel jyok!.. yok!.. yok! | Takammülüm kalmadı.Y: nime bir rövelver sıkacağımı, # hut da — sular ısınmıştif ÖL kendimi kaldırıp ukıntı bufü dan atacağım. -. Hele bu gün de arı)lY""' ) dertli olursunuz! SELÂMİ Yeni neşri; Leylâ ile Mecmı masalı Vaktiyle ' gazetdmizde Keylâ öle Mecnun maşah reni kapak içinde nelis bir suretter dilip çıkı. Karilerimize tavsiye €Ü yini ışligind("# , ni Zari ayna, Estanbul icra Bir deynin. ten mahcuz konsol, iŞosgat ve Çaryola Mayısın-on İŞ nn,uı Küzip, - Şeraseddliri Harem — sokağında hanede ceğinden talip merktf bulun? lesinde Na | Tuht edil; rın Saati yevim ye mahallinde — hazır Hön olumur, vardır. Hakikattaki ün rengini, uııuıı sını harceder. örl lanan bir geckin zü ğgihe taze renk, ııu kokur hayalin bakir. ve hat zla çağırın ğ M aşkını hınık pürmektir. Leylâ, hır vakitler ıııur klere ait wyk ıh"' ça| (Borje) nin. (F'-ıg:gd r

Bu sayıdan diğer sayfalar: