10 Mayıs 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

10 Mayıs 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ele avuca sığımayan adam ——orwse. “— Tepedelenli dinini değiştirip vaftiz edildi ve “Aleksi,, adını m Küliyetir leltikası : 7 Karetto, uzun zamanlardan beri «Yanyada» Topçu başılık ediyordu. Serasker Hurşit Pa- şanm altınlarına ya- rak «ihtiyar kurda» hiyânet &- den birçokları gibi o da bir kaç gün evel «Hurşit» Paşa tarafı- na geçmişti. Hurşit Paşa Yanya kalesini Cenkle ele geçiremiyeceğine iyi- den iyeyi inanrp kanâat getir- mişti: olsa olsa kaleyi Para ve hile ile zaptedeceğine hükmedi- yordu. Evet... ne olacaksa işte bu gece olacaktı. Tepedelenlinin Yanında kalan silahşurların el- de edilmesine çalışılacaktı. Kânunu sanı gecesi donduru- cu bir ayaz yapıyordu. Miçkil dağının yalçın kayalı korkunç uçurumları oğulduyordu. Serasker ordugâhındaki as- kerler sovuktan kıvrılıp uyuşan tespih böceklerine dönmüşler- di. Hurşit Paşa gece yarrsından sonra çadırlarla metrislerde a- teş yakılmamasını emretmişti. Çoban kepeneklerine sarmarak ordugâhi bekliyen Nöbetçilere bile şamata etmemeleri ısmar- lanmıştı. Seraskerin çadırında da şavk yoktu : yakılmamıştı. Hurşit Paşanım yanında Meh met Paşa vardı. Mehmet Paşa Seraskerin yetiştirmesi idi. Ev- velce Hursit Paşanm kethüda- lığında bulunmuştu. Lakabına: (Ebü lobut) der- t aldı?.. AYHAN “Vezir” idi Selânik Valiliğinde de bulunmuştu. j Şimdi Mora Valisi idi, lâkin eski efendisi Hurşit Paşanm yanında bulunyordu. Serasker Hurşit Paşa çok sa- bırsızlık gösteriyordu. Bütün adamlarını savmuştu. Kaftan c başısını Vezir Otağı dışına dikmişti, beklediği adam gelir-. se yalnız Kaftancı tarafından karşılanarak Paşanım çadırıma sokulacaktı. Mehmet Paşa eski efendisi- nin karşısına diz çökmüştü, öyle oturuyordu, ikisi de susmuşlar- dı, düşünüyorlardı : Abh, şu Ali Paşa!... ele avu- ca sığmaz yaman şeydi vesse- lam... efendim, evvela Rumla- rt ayaklandırmıştı, ardından Karadağlıları kışkırtmıştı, hüla- sa: Koca Rumeli ölkesini baş- tan aşâ kana boyayıp ateşlere verdikten sonra “Yanya” kale- sine kapanmıştı, ortalığı karış- tırıp dürüyordu. Tam iki seneye yaklaşıyor du ki, ele geçmiyordu, bu gidiş- le geçeceği de yoktu. Vakit gittikçe geçiyordu, Sa- baha beş altı saat kadar hirşey kalmıştı, Hursit Pasanın bekle- diği adam hâla gelmemişti Serasker çitten sıkıntı içi: deydi. O ayazda alnında ter Tikintileri — boncuklanıyordu. Hurşit Paşa karşısında oturan Mehmet Paşaya dedi ki: — Bak Mehmet, ben bu işde bile seziyorum, sen'ne dı lerdi. Köse Paşa diyenler de pek çoktu. Köse Paşa on sene evvel kethüdalıktan Beylerbeyi-! liğe atlamış bir çok sancakları idâreetmişti. Bir senedenberi Amerikanın bahri tahdidi tesli- hat hakkındaki Fransız noktai nazarını kabul - ettiğini geçen hafta Mr. Hugh Gibson bildir- mişti. Bunun şumul ve ehemmi- bul ettiğini bildirmiştir. Bu su- retle İngiltere ve Amerika, bah F tahdidi teslihat hakkında a- ralarındaki ihtilâfı halledeme- Fransa asker| miktarının tayin ve tahdidinde bulaydı şu adamın mekrine a- dık! — Benim Devletli efendim,İlya sın mert yiğitin biri olduğuna süphe etmiyordum, mecburf askeri mükellefiyet ol- madığından, bu usulün ilgasın- da bir mahzür görmemekte idi- ler. Fransa ile akdettiği bahri mu- zarını kabul etmişti. Şimdi de Amerika kabul ediyor demektir. Esasen İtalya ve küçük itilâf devletleride buna tarafdar olduk larından Fransız noktai nazarı Cenevrede bir muzafferiyet ka- zanmış oluyor demektir. ... miktarı etrafında bir fikir ihti- lâfr yoktu. Malümdur ki bı A A | çirmiştir. Bu Ancak İngiltere geçen sene kavele ile Fransanın noktai na- MİLLİY MAYIS 1929 “Alamaaar | Kargaşalık Komünistlerin tah- rikâtı hâlâ devam ediyor Hambürg, 8 (A.A.) — Sos- | yalist- Milliyetperver işçi tir- kasının bir. Içtimamda 200 | komünist döğüşme - çeklini alan bir karışıklık çıkarmış- tır. Zabıta komünistleri dışa- | rı çıkarmış ve memnu silâh | taşıdıklarından dolayı 2 Sos- yalis- milliyetçiyi tevkif et- | miştir. Moskovadan gelen telgraflar Berlin, 8 (ALA.) — Posta | ve telgraf idaresl Berlinde- ki kamünist komitesine Mos- |kova amele teşkilâtı tarafından gönderilen iki telgraf elege- telgraflarda | Berlin komünistleri | Mayıs nümayişlerinden dolayi teb- rik edilmekte ve sosyal- de- mokratlar işçiler sınıfına hi- / yanetle itham olunmaktadır. Berlin, 8 (A.A.) — Bulga ristanın Almanyaya harpten evel olan borçlarının tesvi- yesi hakkında bir Itilâf ak- dolunmuştur. RAKT A 1 C LHOMASA LARE ISÇ — Bunlar para canlı Arna- wutlardır. Cehenneme olsa aylık la gönüllü yazılmaktan çekin- mezler, Onda vefâ olaydı efendisi kendisine elbet bizlerden yek olmak gerekirdi. | Mehmet Paşa hiç de böyle |düşünücülerden değildi, bir ke- re “İlyas” dediği adam Tepe- delenlirin eski silahtarı idi. (*) Hurşit Paşaya Para pul için gelip ilticâ etmiş değildi. Ali Paşanın Rum olup vaftiz. edi- lerek “Aleksi” adını aldığını işittikten sonra “Yanya” dan sıvışivermişti. İlyasın ardından yüzlerce ar- navut kaçmıştı. Bunlar hep o yüzden Tepedelenliyi - btrakıp Hurşit Paşanın hizmetine can atmışlardı. Mehmet Paşa ;— hayir efen- dim. İlyas Paşa için-hizmetini- ze gelseydi Ali Paşanım Hazne- leri elindeydi elbet onları bırak- |mazdı. Diyecekti. Fakat söyliyecek- leri boğazına dizildi kaldı. Hur- şit Paşanın Kaftancısı çadır ka- - /|pısında görünmüştü. Yer öpü- yord —Geldi.... Dedi, ya.. demek İlyas si- lahtar âkibt sözünde durmuştu Hurşit Paşa artık muvaffak ©- Tacak, mutlak ve mutlak Tepe- delenliyi tepeliyecekti. bitmedi (I Bir senc evel İlyastan evelâ silahtari (Umer milo) Paşanın ya tından kaçmıştı. Te lâfa bir ihtilâf daha ilâve edil- mek üzredir. Mamafi geçen haf- tahdidi teslihat mes'elesi, bir İngiliz — Amerika mes'elesi- dir. Diğer devletlerle olan ihti- lâflar, Fransa ile olan ihtilâf gi bi netice itibarile ehemmiyet- sizdir. **.. Cenevredeki İngiliz murah- hası İngiliz hükümetinin zehir- E gaziar hakkındaki mukavele- yi Lasdika karar verdiğini bil- dirmiştir. Hatırlardadır ki bu mukavele, bizim de iştirakimiz- le, Cenevrede 1925 senesinde imzalanmıştı. Fakat mukavele şimdiye kadar İngiliz hüküme- Kİti tarafmdan tasdik edilmemiş- &. Telgraf haberlerine göre İn- giliz hükümeti şu küyüudü ih- . Şimdi, tiraziy- Ve müukaveleyi tasdik şin,; bah- | etmekt u. Tt devlete tahsis edilen tonaj| (1) Zehirli gaz ancak muka- veleyi kabul ve tasdik eden dev letler karşı kullanılmıyacak. ta da söylediğimiz üzre, bahri| ARİETEN ALDIĞIMIZ HABERLER Hmagilterede İngillere ile iilaf 'Nil üzerinde Mısırlılarla nasıl illâl edildi ? Londra, 8 (A. A.) — Nil su ları hakkındaki İngiliz - Mısır Hilâfina mütcellik olarak Mısır şvekili e Misirdaki - İngiliz Tevkalâde komiseri arasında teati edimiş olan notalar dün akşam neşredilmiştir. Mısir başvekili, notasında bil- hassa Nilİn kontrolu hususu- nün Südan m: cereyan edecek müzakerat es- nasında ikf hükümet arasında serbestçe görüşllmek üzre şim- dilik talik edilmiş olduğunu zikretmektedir. ngiliz fevkalâde komiseri'bu ililâfın Sudan ile hiç- bir alâkası olmadığını ve ingilterenin Mısırın Nİl suları dizerindeki tabit ve tariht h- kukunu — daha “evelce tanımış olduğunu zikzetmektedir. Irakta feyezanlar oldu Bağdat, & (A.A.) — Antilüb- nan dağlarındaki karların eri- mesl neticesi olarak Irakta Fü- rât vadisinde büyük feyczaninr ve mühim hasarlar vuku bul- muştur. Ford avrupaya geliyor Nuyork, 9 ( ALA, ) — Henry Ford un oğlülle Ford motörleri şirketinin Ser vezmedarı ve mu- malleyhin Zevcesi ve iki çocuğu buğum İngiltereye gitmişlerdir. Orada 3 ay kalaçaklardır. Ford Rusyada bir fabrika tesisine alt planların Sovyet hükümetine tevdi edilmiş olduğunu beyan ve fakat henüz kat'I hiçbir ka- rar ittihaz edilmemiş bulundu- gunu ilâve etmiştir. İspanyada bir gazete Madrit, 9 CA.LA ) — Resmt gazetede İntişar eden bir emir- namede Miadritte çıkan Heraldo fızıtul ikl kişi nrasında vukuu iddia olanan bir kavgaya alt raporu “ seyyah şehri Seville , serlâvhası altında neşettiğinden dolayı 50 bin peçeta cezal nak- ti vermeğe gtahküm edilmiştir. Berlin, 8 (A.LA.) — Oslo dan bildiriliyor : ” Nofveç hükümeti Groenlund açıklarında kâla Yan Mayen adasn üzerinde hakkı mü- ikiyeti olduğanu resmen - ilân etmiştir. Yeni Zelantta zelzele Auckland, “yeni zelande , (A. A.) — Yeni Zelandın şlı linde şiddetli bir zelzele olmuş- tur. Zelze'e -niticesinde Hunter- ville sokaklarında büyük çatlak- lar hasıl olmüş ve Wangarul ve Palmerston da azim hasarlar vukna gelmiştir. İntihap fanaliyeti Londra,8 (ALA.) Yeniden 28 intihap dairest müntahipleri- nin tahriri pulusü İkmal edil- mişür, Memleketin salr aksa- mindü tespit edilmiş olan mik- tara bu müntehipler adedinin itâvesi balinde , müntahiplerin adedi 19 milyon 711 bin 522 ye baliğ olmaktadır. Bunlardan 10 milyon 444 bin 214 dü kadın olup erkeklere nazaran 1 mllyon 170 bin GöĞrey ekseriyeti vardır. ——— Zemmme ee hatırımızda kaldığına göre, kâ- tibi umumi Tevfik Beyin bizi temsil ettiği1925 konferansında zehirli gazların istimali gibi, i- |mali de memnuiyet altıma alın- mak istenmişti. Geçen muhare- be bize göstermiştir ki, her han gi bir mücadelede, elde mevcut her nevi yakma, yıkme ve - öl- dürme vasıtasından istifade et- mek arzusuna mukavemet et- mek kolay değildir. Eğer haki- katen bir nevi silâh istimal e- dilmiyecekse; eti eyi çare o ne- vi silâhı elde bulundurmamak- tir. ... Pariste tamirat komisyonu- nun müzakeratı perde arkasın- da cereyan ediyor. Alman mu- rahhası Herr Schahtın Berlin- den yeni tekliflerle avdet ettiği bildirilmişti. Fakat yeni- tekli- fin mahiyeti hakkında henüz tir. Son gelen gazeteler bize ih- (2) Bu muahedeyi kabul et- 'elesi hakkında | Fransada | Alman borcu Son teklif kimseyi memnun etmiyor Paris, (AA) — M. Young Alman burcunun tasfiyesini te- min edecek taksitlerin alacaklı | devletler arasında suretle taksim edileceğini gösteren mü- temmim bir nota vermiştir, BruXelles, 8 (A.A.) — Belgu Ajansının Paris muhabiri M, Yozngun — tekliflerinin — tamirat bedellerinden Belçikanın hisse- sine düşen mıktarı pek ziyade uzalttığım ve, mark meselesinin halli hususunı ride Belçika va Ahran murahhasları arasını cereyan edecek müzakereli talik — eylediğini — bildirmişi Tekliflerin bu mahiyeti Belçika mürahhas hey'etini mütcessir etmiştir. Çünkü Belçika muralhas hey- etiyle M. Sehacht arasında İki ay evel bazı mükâlemeler vuku bulduğu sırada M. Sehacht mark meselesinin halli , hususiyle Ojen ve Malmedinin Almanyaya fadesi meselesi arasında bir ra- bita vücude getirilmesini arzu etmiş, bu arzu mükâlemelerin derhal iakıtama sebep olmuştur. Hisselerine ne düşüyor Paris, 8 ÇAA ) — Alman murahhasları muhtıralarını ak- şam tevdi ledeceklerdir. Müte- hassıslar yarın toplanmıyuacak- tır. Muhtara Cuma günü tetkik edilecektir. Young muhtrasında başlıca alacaklı devletler için ayrılan hisseler şöyledir: İngiltere: Baliour notasında münderiç noktal nazara göre kapı ve ödenmiş borçlar. Prai Kapatılmış ve öden- miş borçlardan mada takriben 7 mülyar altun mark, Belçika: Kapatılmış ve öde- mmiş borçlardan başka bir mil- yar yüz eli milyon altun mark, İtalya : Ödenmiş borçlardan mada takriben bir milyar altan mark. İngiliz mahafili hayrette — Havas Ajansı bildiriyor: Mütehassıslar konfe- ransı mahaflli Londrada İntişar eden ve mütehassısların vazite- sinin Almanyanın tediye kablli- yetini tespit etmekten ibaret olup tediyatın tevzli mes'elesiyle meşgul olmamaları lâzım gel diğini beyan eyleyen notas yı müttefikun hayretle karşıla- mışlardır Ba mehafli, alâkadar devletlerin mütehassıslara vekâ- letlerini tevdi ederken kendile- rladen tam ve kat'i bir tilâf teminine esas olacak tekliflerini bildirmelerini rica etmiş olduk- | larına nazarı dikkati celbetmek- tedir. Şu hale nazran tediyatın tev- zü hususu malüm olmadıkça böyle bir itilâfin vücüde getirli- mesi kat'iyen mümktün değildir. Fazla olarak müttefik mütehas- sıslar, 17 Nisanda Almanyasın gsenevi 2 milyar 198 milyon altım mak olüarak tahmin edilen tedi- ye kabiliyeti ile taksitim tevzil hakkındaki İtilâfi tescil cden bir müuhtira tanzim - etmişlerdir. 4 Mays da M.Young Wle M.Scha- eht senevi taksiti 2 milyar 150 milyon tenzil etmek hususunda |ERE Son Haberler FF Barem kanunu M. Meelisinde h angi gün neler müzakere edilecek? ÜU » yesğa l Ankara, 9 (Milliyet) — Barem tetkikatı devam ediyor. Tetkikti yarın bittiği takdirde —meclisin pâzar veya pazartesi — cekesli görüşülecektir. Cezaların tecili layıhası pazar celsesinde, dell ticaret layıhâsı “perşembe - celsesinde kül halinde müzakere cektir. Cumartesi cetsesi Bütçe encümeni sey ide mülhal k bütçelet: imüzakere odilei cfain bütçesini tetkik: ve intaç etmiştilk Teslihatın tahdidi Soriyel hükümeli yapyalnız kallığından - babsetiyit Moskova, 9 CALA,) Tas ajar teslihat ibzari komisyonunun son çeti nsi bildiriyor: M. Litvinof içtimaında beyanatta - bulut geçen konferansların hiç bir netice vermemesine | mukabil bi ferki konferansın menfi bir netice Mmüaddel Şekillerile beraber reddedildiğini, bu- gidişle - belki verdiğini, Sövyet teklifinin a könferansın da başka bir netice vermiyeceğini, fakat Sov yet hâlk kitlelerinin hükümetleri üzerinde bir nüfuz icra edebilei rini ümit ettiği için asıl könferan! talep edeceğini söylemiş ve Sovyet Rusyanın yapuğa tel hep ekalliyette ve hatta bazen ya; K milr pyalnız kaldığını görmekle sın bir an evvel inikat essir değil, bilakis mültehir olduğunu ve terkl teslihatı Meclisin dünkü içtimar Ankara, 9 (A.A.) — büyük Millet Meclisi bugün rels ve- kili Hasan beyin riyasetinde toplanmış ve ruznamede mü- zakere edilecek mevat bu- lunmadığı cihetle Cumartesi günu toplanmak üzre içtimaa , nihayet a F vermiştir. mutatık kalmışlardır. Fransırz mütehassısları, bu husustaki — fikirlerini — bilahere söyliyecekleri kaydı İhtirazisini dermeyan etmişler ve 17 Nisan- da talebetmiş oldukları hissenin asgari miktar olduğunu açıkca göylemişler, İngilizler ise teklif edilen tenzilâtı hemen hemen kabul etmişlerdir. Fakat bugün anlaşılıyor ki İngilizler gendile- rine alt hisseden teazlilât fera- sına razı değildirler. Binaen- aleyh büyük bir tenakuz vardır. Bahusus ki Balfur notası, İngil- terenin Amerikaya — vereceği meblağ miktarından İazlasını medyunlarından talep etmiye- ceği esasını vazetmiş İdi. Londra, 8 (A. A.) — Daliy Mall a Paris muhabirine naza- ran, hassıslar komltesi, bü- tün dainlere adilâne ve munsi- fane muamele edilmesi hususun- da ısrar eden ve İağliterenin enl fedakârlıkta bulunmasına lyııı'ıyeı muhalefet eyleyen İn- giliz heyeti murahhasasının bu tarzı hareketi dolayisiyle hali hazırda bir buluran geçirmekte- dir. Mütehassıslar girmiş olduk- darı çıkmazdan kurtulabilmek çaresini bulmak üzre aralarında sik sık hüsüsi — mülükatlarda bulunmaktadırlar. sek için sonuna kader çalışacağımı İlâve etmiştir. Deniz Ticareti lâyıhâ” rine tahsis edilen yeri Tolet, kenden geldiler. Sermpa $ g yeşillik içinde talebe kendi rında bazende mektepler eğlenceler yaptılar. Herf bla fakir çocuklarına ÖBİe, mekleri verildi. Hükümet leyit mekteplere öğle Yv'_';ğ Tine davet edildi. Lise _j Mü Nocati yati “’ Maarif emini” beyi, mektebi. Belediye ıl':“.ı' beyi, Kız. muallim "..,4' Maarif müdürü Salln PİRşar vet etmiştir. Sabahtat eylen! —RKKRL——— —— 500,000 İngiliz lirasına kadar yükselen senelik taksitler. Son- ra 20 tane beheri 85,000,000 İngiliz lirası taksit. Bir tanede 45,000,000 İngiliz liralık taksit. Devletler bu tazminatın 1,225, 000,000 İngiliz lirasmı beynel- milel harp borçları için istiyor- lar ve 600,000,000 İngiliz lira- sını da tamirata tahsis edecek- lerini bildiriyorlar. Yaprlan he- saplara göre, Alman teklifinin sermayesi 1,300,000,000 İngiliz Hirasıdır. İtilâf devletlerinin is- tedikleri miktar ise sermayeye inkilap edince 1,950,000,000 İn- giliz lirasına baliğ oluyor. Bu hesaba göre, arada 650,000,000 İngiliz liralık bir ihtilâf vardır. ki şimdi Pariste cereyan eden müzakerelerde bu ihtilâfın ber- tarap edilmesine uğraşılmakta- dır. ..* Trakta aylardan beri devam bir malümat elde edilememiş-eden kabine buhranı nihayet| Bezip buldu ve hükümet teşekkül et- tilâfm mahiyeti hakkında sarih | ti. Yeni kabine eski Abdülmuh- gün son zamanlarda matem bir fikir vermektedir. Bu izaha-| sin kabinesinde maarif nazırı o-| nü oluyor. ta göre Almanların 37 - sene |lan Tevfik Beyin riyasetinde| cenaha mensup etmiştir. Malümdur ki — ile Irak hükümeti arasında çı- kan ihtilâf idi. İngiltere Irakta asker bulundurmak istediği gi- bi, mecburi askerliğin kabulüne de aleyhtardı. Bu itibarle Başvekilden ziya- de harbiye nazarının tayini şa- yanı dikkattir. Verilen haberle- re göre, harbiye nezaretine Nu- ri Paşanm yerine Emin Zeki bey gelmiştir. Hatırladığımıza göre, bu iki zat askeri mükelle- fiyet hakkında iki zıt fikrin ta- raftarı idiler, Bu itibarle Irak- ta İngilizler bir muvaffakiyet| kazanmış demektirler. Yani as- kerleri istedikleri zaman Irakı| işgal edeceği gibi, Irakta mü- kellefiyeti askeriye olmıyacak- İi ...- 1 Mayıs malümdür ki dünya- ' her tarafında işci bayramı eğlenmeleri ve bayram yapmalarma mahsus olan bu l gü- Buna da sebep, sol bir takrm işçile rin telkinat altımda nümayiş- ASA Ç X 6 kişi ölüp, 80 kişi Y ıı:: Alnpı;n milletinin nine delâlet eder. dür: «Almanyada maz» derlerdi «Çi tilâlleri meneder.-” Diğer taraftati ne hiç bir vak'a OU nun da sebebi, Poli$ nün ihtiyat Mayıstan evvel 37 gel kif etmesidir. Inct Ü yant gi hareketin pek :r:f"ıum “ymıdıl"gd? N & &t x w <& gtt ei ö ğ hnnşcl“ll' DA Kim bilir belki asır sonra Mayıs nü

Bu sayıdan diğer sayfalar: