10 Mayıs 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

10 Mayıs 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ı A Bir kadın —saece Alevler içinde kaldı hastaneye kaldırıldı | Cm Hasekide, Tekke soka- ç kinda Adviye Hai evin- ea ateş çıkmış 12 odalık hanesi ştır. Yangın Adviye H. 1m kiracısı e H.ın lâmbayı devirme- e çıkmıştır. Lamba anf su- parlayınca Raziye H. me ğimı şaşırmış, Tâmbayı İttt atınca etekleri tutuşmuş, Vin müşkilâtla ve muhtelif yer- kri yandıktan sonra muhakkak :"lııııaıı kurtarılmış, hasta- den çıkarıldı 13 Gün evel Haliç vapurunda ea sar'ası tutarak denize Arzıhalcı İhsan Ef. nin ce- dün denizden çıkarılmıştır. o Kuyuya düşen araba ün sabah bir arabacı Sütlü- ulmağa giderken .'y Geden sı ı..'n.:ıev ürkerek alabildiğine Vardı Ka başlamışlar ve o ci- aki boş bostan kuyusuna Haba ile beraber kuyuya - düş- Biğlerdir. Arabacı, arabadan '—lını kurtulmuştur. — | Kamçı ile dayak k L'lııaı oturan Cemil, balıkçı K CEMN kavga - neticesinde Ç ile dövmüştür. —— LĞ Miras yüzünden b k'dılııyıını Süreyya sinema- Mi büfecisi Ekrem ef. bir Mpl* Meselesinden dolayı ak- he tinin İdaresi Çarpımış İki Uğramıştır. ae T 5 | otomobil de lör Halidin idaresindeki İülttuda- Tlamat Müharremin ——— Acemi hırsız Htarayda madam Dilikonun —k girerek Öteberi aşır- iyen Mustafa yakalan- Z L Egetle ektep arsaları Paralarını vermi- #rin sevki devam ie Yo Yeni î"“ ediyor.. Tet Yapılacak mektep bina- atsaları — için — Vilâyet MK, Meclisi baş kâribi Züh- k,' » Ankaraya gitmişt. Zühtü Ankaradan gelmiştir. » Vi Müyitdet yeni - mektepler için $ Ve Evkeltan üç büyük :-Nh d"'rı!ııuıııuır a OT yaç, DEY, bundan başka hü- € git bazı İşleri de “lly ÇÜY memur hakkında Bey- :dırı hey'eti lüzümu atarı vermişti . YA Vilayet kdare hey'e- ©İ çektirilmemiştir. ”Ğ_ı:ı“ K olunmuştur. An- ."N_d *ların cürümleri cinayet S d olmadığı cihetle kon- LLİYET,, Maarifte Ekzersiz hazırlıkları dün stadyomda yapıldı —— lklıd Jimnastik hazırlık ekzerkizi dün Taksim stadyomunda —erkek İlise ve orta mektep talebesi tarafından yapıldı. Dünkü eksersize kabataş, Istanbul, Galatasaray, Feyziati, Erkekmuaalim, Terakki, Vefa, Eyti r:_yıısı, Üsküdar, 8- mllklerine Bavalpaşa, Cei manpaşa, Gelenbevi, Kadıköy, lise ve orta mekteplerine men- sup 1800 genç Iştirak etmiştir, Ekzersize - terbiyel bedeniyo müfettişi umumisi Selim Sırrı beyin bir nutkuyle başlandı. Mütecakiben Muallim M, Co- nsonun İdaresinde herekâtı be- bedeniye yapıldı. Hareketler baştan başa bü- yük bir intizam inde cereyan ediyor, beraberlik gözüküyardu. Pazartesi günü kız mektep- leri ekzersiz Bcak ve (14 Mayısta da şeı apılacaktır. Bu sene jimnastik şenlikleri- ne 3000 talebe iştirak edecektir. Mektep imtihanları u sene mektep İmtihanları 10 Haziranda başlıyarak 20 Bilaziranda hitam bulacaktır. — İtalyaya gidilecek mi ? d0 talebemizin temmuzda İtal- yaya seyahata gideceği mevzun bahis olmuştu. Maarif emanetin- de bu yolda malümat mevcut değildir. Maarif emini Behçet bey bu münascbetle bir rmmuharririmize talebelerinin ziya- böyle bir iadei retnden sonra, Ziyaret tasavvurundan bahsedildi. Ancak şimdiye —kadar ne resmi, ne busust buna dair bir tebligat ve malümat almış değilim. Adliyede —— Şüpheli ölüm Mariianuı sebebi vefatı hakkında bir iddia Üskııdır Müddei — umumiliği Marika isminde bir kızın ölümü tahkikatına — başlamıştır. Marika Kadıköyünde bir evde oturmakta iken günün birinde kaybolmuştur. Beyoğlu cihetinde bir otelin kapıcısı olan Marika- nın anası kızını. evde - bulama- yınca öteye beriye baş vurmuş ve Marikanın bir hastahanede olduğunu öğrenmiştir. Marikanın — valdesi, Müddel vmumiliğe — verdiği —istidada şu iddiada bulunmaktadır; — Derhal hastahaneye gittim. Bana kızıma bir ameliyat yapıla- cağını söylediler . Muvafakatim olduğuna dair imza istediler . Razı olmadım. Fakat gene ame- liyat yaptılar. Kızım ameliyat asnasında ölmüştür. Kendisinin S aylık hamile olduğunu da öğ- rendim. Üsküdar - müddei — umumiliği istidayı İstintak Hakimliğine ha- vale etmiştir . ——— (Cem) in mahkümiyeti nakzedildi Bn' müddet evel üçüncü Ce- zada muhakeme adilen Cem mizah mecmuası sahibi Cemil Bey bir karikatür neşrinden dofa- yı 2 ay hapse mahküm olmuş ve cezası tecil edilmişti. Temyiz dairesi “mahkümiyeti nakzetmiştir. Bunun sebebi hüküm esnasında — karikatürün — makale mahiyetine addedilmesidir. Üçüncü ceza mahkemesi dün davayı nakzen rüyete başlatmıştır. Cemül Bey vekil tutacağını beyan etiğinden muhakeme başka bir Büne bırakılmıştır. — Dr. Adilgyan Dün de muhahemeye devam edildi vallim Nebile hanımın çucu- gunu düşürtürken her liksi- ninde velatına sebebiyet vemekle maznun doktor Adilyanın muha- kemesine dün Agırcezada devam olunmuştur. Maznun tarafından Tıbbi adit- N ŞEHİ Emanette Jimnastik şenlii | Maçka hattı Dolmabahçeye mi Beşiktaşa mı indirilmeli? Mıçıı tramvay hattının Be- Şiktaş ve ya Dolma bah- çeye kadar temdidi için müza- kere cereyan etmis ve bu hu- susta şirket tetkikata başlamıştı. Tetkikat bitmiş, meticede hat Dolma bahçeye Indirildiği tak- dirde şirketin bundan bir men- faat elde edemiyeceği gibi o civar ahalisinin de istifade ede- miyeceği anlaşılmıştır. Halbu ki Beşiktaşa temdit olunursa hem şirketin ve hem de bu civar ahalisinin — istifadelerini mucip olacağı neticesine varılmış ve hattın Valide Çeşmesi - tarikile Beşiktaşa Indirilmesine karar verilmiştir. Bu babtaki projeler hazırlanmaktadır. Nişantaşı fırını imdiki halde pek harap olan Nişantaşı fırınımı Şehremaneti tamir ettirmeğe başlamıştır. Lâkin tamir biraz uzun sü- recektir. Ameliyat bittikten sol ancak bir nevi ekmek tecrülbesi yapılacaktır. —— Yeni buz fabrlkası ehremaneti tarafından Kara Ş Ağaçta yaptırılmakta olan yeni buz fabrikasının bir an evel ikmaline çalışılmaktadır, Inşaat hayli İlerlemiştir. Günde 15 ton buz çıkaracak olan bu fabrika 15 Hazlrandan itibaren işlemeğe başlayacaktır. ——— Çocuklar yurdu ye bazı süaller sorulmuştur. Bü İmiştir. imsesiz çalışkan çocuklar urduna tahsis edilen Aya- sofya medresesindeki hazırlık- lar bitmek üzeredir. Bu ayın yirmisinden itibaren çocuk alin- mağa başlayacaktır. Fırınların E-IM kimyakeri İsmali Hakkı bey fırınların teftişine me- mur edilmiştir. İsmail Hakkı bey fırınlarda göreceği bozük ve hileli unları derhal musadere edeceki söndürülmüştür. bi jandarmaca tahkik ediliyor. ——— Fransız ölülerine ablde Fıuıı hükümeti umum! harp- te Çanakkalede maktul dü- şen Fransız askerleri için bir abide inşası zımnında hüküme- timizden müsaade İstemiştir. ——— Yanağını fare ısırmış Arlı'llllylıll oturan ide Haszım bir fore tarafından ysarıldığı İçin berayı tedavi Da- ülkelp — müessesine müracaat ——— Müflis Nurl efendi irzurum hanında ikraz ve is- tikraz — işleriyle uğraşırken iflası hileli görülen Nuri efedinin mubakemesine dün Ağırcezada ba- kılacaktı. Fakatgerek Nuri efendinin emlâki hakkında Tapuya sorulan süale, gerek Ticaret mahkemsine gönderilen müzekkereye cevap gelmediğinden muhakeme başka bir güne bırakılmıştır. —— Berlin Polis müdür muavini me polis müdür muavini M. 'cis dün şehrimize gelmiş, polis müdürü Şerif beyi ziyaret etmiştir. Hintli bir başvekil indistanda — Keşmir — racalığı H Saşvektti sir Aibton Bane rji bir kaç gün kalmak Üzere şehrimize gelmiştir.. Evlenme merasimi Yoıpı mebusu Salih beyin kerk- mesi Aülfet hanımla Beyoğlunda galeri de Para sahibi Ahmet Cenap beyin mahdumü Aziz beyin evlen- me merasimi dün Tokutlıyan — ntell salonlarında —icra — kılınmıştır. — Bu mesut merasimde bir çok zevsti Aliye ailelerile Dirlikte Dulunmuşlar ve tarafeyni tehrik etmişlerdir. Ba münasebetle çaylı dans tertip edil- Gece de hanelerinde mükellef ziyafet — verilmiştir. - Salih bey R VE MEMLEKET KET H Müteferrik H. İzmirde heyelân Kadlile kale Kızılçullu leııelerilayı_ıyur ızılçulu deresi ile - Kançeşme mevkilerindeki heyelân - sa- hası genişlemektedir. İki sene evel Kançeşme mev- kiinde vuku bulan heyelân yü- zünden oradakl şose yarım met- roye yakın bir genişlikte açılmış ve demiryolu da kısmen bozul- muştu. Bu seneki beyelân Kızılçullu yakınındaki derede bulunan ve yüzlerce sene evel inşa edilmiş olan Vezir - Osmanağa su bent- lerinl tehlikeye düşürmüştür. Bu vaziyete nazaran heyelân sahası senelerin geçmesile geniş- lemektedir. Kançeşme mevkiindeki dağ- Tardan şöseye kadar olan bü sa- bada devam eden ve birbirinin arkasından gelen dağlardan sonra kızılçullu deresi yani derin bir geçit gelmektedir. Geçidin mukabil kısmındaki kadife kalesi tepesi vardır. Kadife, daha doğrusu kaydafa — kalesinin bu kısınındakt heyelân daha bü- yük ve seri devam etmektedir. Evelce yapıldığı gibi heyelan 50 metre mürabbar bir sahanın dahilinde değildir, şimdiki vazi- yet asgari bir hesap ile 300 metre mürabamdan ' daha geniş olduğunu anlamağa kâfidir. Heyelân yüzünden demiryolu daimi bir tehlike içindedir. Bir kaç scne evel burada demir yolu- nun bir tarafındaki arazi tamamile kaymıştır. ; —— Bir fabrtka yandı B İzmiıde Keçeştecilerde — Cavit ve - Hakkı-heylerin — kereste fabrikasından * yangın çıkmış ve fabrika ile Kereğteler kâamilen yanmışuır. Fabrikadaki müllar 15,000 li- rTaya konkurdya Sigorta şirketine sigortalı idi. Yangının dikkatsızlık veyahut kaza neticesinde çıktığı — tahbmin olunmaktadır. Zarar ve ziyan miktarı mü- himdir. —— Seyyah akını Buguuıenıe şehrimize mühim seyyah kafileteri gelecektir. Dün Amazon vapurile 400 ve Maseşeri ' vapurile de — bir miktar seyyah — gelmiştir. Bugün Pronida vapurile 500 öbürgün Monte Muvartes vapu- rile 1500 Alman seyyah gele- cektir. ——— Fakir çocuklara elbise Hlıııııyel etfal cemiyeti bu gün 100 fakir çocuğa elbise tevzi edecektir. Çocuklar elbiseleri saat 2 de Sultan Ahmet camiinde giyecekler ve oradan alay halin- de Gülhane parkına gideceklerdir. Parkta — çocuklara hediyeler verilecekti", — Liman şirketinin ısmarla- dığı motörler To'man şirketi yeni, yeni sipa. rişlerde bulunmaktadır. - Şir- ket asmarladığı 50 — muvnanın hemen hemen ekserisini almıştır. Yeniden 8 çelik motorsuz, 5 çelik motorlu duba ısmarla- miştir. Gazle işleyen küçük romor- körlerden biri de dün gelmiştir. Yeniden 3, büyük buharlı istimpot ısmarlanmıştır. — Mahlut yağ 'e — vekâletl imizde smıuııdıı Iıbrllı':"'ıvıık isteyen iki zata bazı kuyut ve şerait tahtında milsaade veril- mesini emanete — bildirmiştir. Emanet böyle bir 'fabrikanın çıkaracağı yağlarım hileye mü- salt ve kontrolu imikâasız oldu- MAYIS BERLER 1929 Gümrük Siyaselimiz SNT —Birinci sahlfeden mabat— D. Muaf tutulması Jüzı gelenler L— Mümasili olmayıp memleke- tin istibsalâtı ziraiyesine hizmet e- lecek olan mevat ve alât ve hayva- nât. 2— Sihhatle memlekete hizmet eden ve mümasili, olmıyan mevat ve alât. 3— Memleketin maarif ve va- ziyeti içtimaiyesinin yükalmesine yarayacak levazım ve kitaplar. <— Kanunu mahsuslariyie elyev — güm- rük resminden muaf olanlar. E: Men nedilmesi veya o derece- den resme tabi tutulması lâzımgelen der: .— Mahsalâtı arziyemizin nefa- setini ihlâle hadim ve teşebbüsata yarayabilecek olan mevat. 2— Mev- cut sanayiin inkırazına sebebiyet ve rebilecek mevat. 3— İktisadı mem- leketi rahnedar edebilecek derece- deki lüks eşya. 4— Kanunu mah- suslariyle elyevm ithali memnu ©- lanlar. Diğer taraftan Encümen mazba- tasında kendileriyle ticari, muahede yapılacak olan milletlere karşı ten- zil edilebilecek miktarın neden iba- Tet bulunduğunu berveçhi peşin ib- raz etmemek emelile bir çok millet- lerin yaptıkları gibi bizim tarif&mi- zin de bir dereceli olmasını muva- fik görmüştür. Bundan başka tari- fede tasnif usulünün toplu bir tar- zda yapılmasını memleketimizin hem içtimat hem iktisadi noktal na- zarından daha muvafık olacağı ka- İnaatini besleyen Encümen bu suret- le hareket etmiştir. Cemiyeti akva- mın son zamanlarda tesbit eylediği şekli tasnifle onun ayni olan ve ci- yevm Belçika tarafından tatbik e- dilen şeklin kabulü için Tetanbul ti caret odasının teklifi biri ithalât di- ğeri ihracat eşyasına mahsus bulu- Han İki kitap usulünün sanayiüi te- kâmül etmiş memleketlere muhtas bır şekil olabileceği halbuki elyevm lâyihadaki tarzı tasnifa alışmış olan gümrük memurlarımızın ve tacirle- Fimizin tatbikatta pek çok müşkü: Tüta tesadüf eylemelerine sebebiyet vereceğini mülâhaza ediyoruz.Tasni fin kabulü Encümence muvafık gö- rülmemiştir. Altın ve İngiliz lirası esası Mazbatada miyar mes'elesi ise 2- ynen şöyle izam edilmektedir: Güm rük tarifesinin yalnız muamelâtı da hiliye ile alâkadar olmayıp harice de sirayti derkâr olduğundan raka- bet bir kambiyo üzerinden muamele yapılması ve binacnaleyh diğer dev- letlerle olduğu misillu altın esası veya İngiliz lirası üzerinden resim alınması bu takdirde paramızın kı- ymetinin düşmesine sebebiyet veril- miyeceği gibi hem hükümetin cene- 'i Devirleri hakkındaki ihtiyacı da temin edilmiş hem de varidatı devle- tin azalmammış ve resmin de sabit kalmış olması dolayısıyle bir takım, faideler melhuz bulunduğu mütala- Tasına rağmen Encümen aşağıda ar- İzolunan espap — dolayısiyle evrakı nakdiye üzerinden alınmasının bu- nunla beraber İngiliz lirası üzerine tesbit edilecek olan kıymetin Ber üç ayda bir vukubulacak muayyen miktardaki tezayüt veya tenakusu nisbeti vasatisine göre tezyit veya tenkisi bakkındaki ahkâmı kanuni- e vaz'ının daha faideli olacağı, mü- Vâhazasında bulunmuştur. Filhakika keyfiyeti evel emirde hükümetin ec- nebi parasma olan ihtiyacı noktai nazarından düşünecek olursak mes' elenin matlüpa muvafik olmayan bir| netice tevlit edebileceğini görürüz. Filhakika Devletin her sene muhtaç olduğuİngiliz Hrasr miktarındanfaz la bir cenebi parasınım devlet hazine aine girmesini mucip olabilir. Hide- matr ameliyenin yürümesi için bu fazla miktar ecnebi parasını — elden çıkarmak zarüretinde kalacaktır ki şu takdirde Hüzümlü üzumsuz za- manlarda İngiliz lirası satmak mec- buriyetine düşecektir. Hükümete verilen salâhiyet Gümrük resmi Türk altını esası üzerindedir denildiğinden ve altının da sabah başka, akşam başka bir kı-, ymet iktisap eyliyeceğine ve her bir. yerde de borsa bulunmayacağıma na zeran gümrük resminin istifası bir emri asir halini alacak ve her bir ma l da her gün kıymetinin değişme- Hini istijzam eyliyeceği gibi bem hü kümet hem de efradın müşkül bir vaz'ıyete düşmesine sebebiyet vere- cektir. Öbür taraftan ekscriyeti teş- kil eden diğer varidat ve — rüsumu D n aa Lar ı Ekonomi : —'_. ö Z Tarifenin iki ruhlu noktasından biri Gümrük, kâğit para hesabilemi alinmalı, yoksa altın para he sabilemi alınmalıdır.? Kâğıt para hesabile alınsa, kâğıdın kıymet! temevvicü mâlum; Nisandan Eylüle kadar İhracatımız durgundur. paramız düşer, diğer rda İthalat ve İhracat hemen muvaz gider, paramız cüzi değişir. Şu halde, fevkalâde hallere bakmazsa :ııb;:d göramızın hangi aylarda nasıl değişeceğini evelden bilmel abildir. Kambiyonun mevsim değişmesi adı verilen bu hal, alınacak gümrük miktarları üzerine bazan az lakat bazanda ebemmiyeli! tesir eder. Fevkalâde dediğimiz ahval insafsızca birbirin! takip ederse gümrük cibayet işi bir az kumara benziyebilir. Bununla beraber küğıt paranın faldesi yok değildir. Hatta bi yük bir faldesi vardır. Hesaba yararlığı. Gümrük memura alacağı gümrük mıktarımı kolayca hesap eder, tüccarda vereceğimi çabuk bulur. Bir de bu faldeye memlekette her yerde kâğıt İile vergi almmasından, gümrüklerinde bu umum! tarza İntibak etmesinden doğan faldeyi lâve ederek kâğıt paranın mühim faldelerini ortay koymuş oluruz. Altına gelince, gümrükler altın para hesabile alınsa, daha değişmez bir vahidikiyasile alınmış olur, Altının temevvücü ma- lamdur, ingilize benzemez, müstakardır. denebilir. Cibayete esas Altın olursa gümrük varidatı ehemmiyetlice oyaamaz. Altının en mühtm faldelerinden biri bu değilmidir! Fakat denecekki altının bu faldesine mukabil bir de zararı vardır; gümrüğün altın esasll; diğer vergilerin küğıt esaslle alınması..., acaba bu hal teşevvilşü mucıp olmazıı ! Hem her seferinde altının kâğıda tahvili hesabı güçlük değilmidir! Bu son şüpbeli noktaya karşı denebilirki, altin müstakar gibi olduğundan hesabı pek korkunç bir külfet sayıl- T'Şa zelaki Iştirak edersek altın - #leyhinde birinci İ mülâhazaya ü lılış.:ır demekteğir . ei eee D rük cibayet esası olarak mevcut bu İki usulün bir çok taraftar ve aleybdar vardır. Daha mükemmel sul koymak isteyenler şu teklilde bulunuyorları Gümrük miktarı memleket dahilindeki fiat indexile, yani memleketde mevcut en mühim mad- delerin Hatlerinin vasati müşiresiyle değişmelidir. Bir kerre kâğıt para İle hesap edilen gümrük tarife rakkamları, müşirenin filân nispetler dahilindeki tahavvüllerine karşı falan emsallerle zarp edilerek bulunmalıdır. Çok ince bir iktisadi mülahazaya İstinat eden bu usul, ilk önce Fransız gümrüklerinin üç sene eveiki tadilatı esnasında, Fransa parlemantosu Mallye ve gümrük komlsyonlarndan tetkik olunmuş- tur. Neticede kabul edilmedi, çümkü pratik görülmedi. Hulâsa mevcut şu üç usul meydandadır. Meclisimize gelen muh« telif kemisyonun layıhasında kaüğıt para usulü kabul edilmiş, mamafi birde ihtiraz! ve ya tevziht kayt de Hâve olunmuştur, Gazetemize gelen müfassal esbabı. mucibeyi — anlatas telgrafta maalesef bu tavzilii! kaydın ne olduğu anlaşılmamıştır. Ümit olunurki bv kaydın içinde mündemiç bulunan tadilat ile kâğıt usulünün zaf gösteren cibetleri Islâh olunmak ve bu suretle altın usulünün bariz olan faikiyetine yaklaşmak istenitmiş olsun. Dr Nizamettin Günün iktisadi Hareketleri 4 Beyazlandırılmış unlar — Marsilyadan 800 ton un gelmektedir. Bu unlar sun'"1 süretre müvellidi hu- muza ile beyazlandırılmıştır. Hayat pahalılığiı — Ticaret odası hayat — pabalılıği hakkındaki tahkikata devam etmekte ve Takam Üzerinde tetkikat deta — etmektedir. Muhtelif senelerde muhtelif eşyanın Hatlarının - temevvüçleri tespir edil- miştir. Bir iki baftaya kadar ikmal edilecek olan rapor iktisat vekâletine gönderilecektir. Tetkikart şayanı dikkat safbalar arzetmektedir. Meselâ — bu- Tadan Yunanistana İhraç edilen fi salya buradt 70 ada 40 kuruşa İmaktadır. * İngiliz kambiyosu — İngi- Hiz Hirası üÜzerine dün çok musmele olmuş ve 9088 kuruşa kadar yük: selmiştir. 4 Deri ve barsük müzaye- desi — Kurban bayramında Tayyare cemiyeti Bandırma çubesi tarafından toplanılacak deri ve barsaklar mü- Za) konulmı mayısın ön a edilecektir. Telipletin mezkür şubeye müracaatları ilân Olunur. ... Kambio Borsası 9/5/929 İSTİKRAZLAR TAHVİLAT Düyünü müvahhide vi & İkramiyeli demir yöle DE Jaz » SENE Tünel şirketi 441850 İş Bankanı Elektirik şirkedi 415,50 Anadolu demir yolu Rihtim Şirketi, İ rs L Tranvay. $ H. Paşa Himan şirketi - LU X. Şirketi ÇEKLER L Su Şirketi T. Tütüs A $ Losdra 948 5000 Newyork 646 6240 * Değirmine $ Patii — IT 40,50 — Atina 87 6400 $ Değirmen $ Cenevre —8 SLZS Roma 9 2750 A Çimemto $ Bükreş — 44 37,50 Amıterdam —1 20,50 1 Teldba $ Brüksel — 3 4050 Sofya —— 67 0000 $ M Eca $ Puaç 16 3500 Berlis $ 0500 Ş Hayriye MAD K caret noktai nazarında daha muva- fık olacağı kanaatını hasıl etmiş bu sürctle kaldırılmış olan resimlerin ve meselfi şeker petrol İnhisarlarının dahilden almmanları bakkında istih- lâk vergisi namı tahtında devam e- dilmesi için lâyıhaya bir maddei ka nuniye ilâvesini zarur! görmüştür. Lozan muabedesi abkâmı Muhtelit encümen Hiyihadaki müd Türk evrakı nakdiyesinden — ibaret bulunürken bir kısım resmin altın ile istifasının berakacağı tesirin ve ondan mütevellit neticenin neden i- baret olacağı kestirilemez. İyte ee pabı anife dolayısiyledir ki Encü- men hükümetin teklifi veçhile güm- rük resminin evrakı nakdiye ile i- tifasını ve fakat tarife ile tesbit e- dilen restim miktarının sabit kala- bilmesini muhafaza için İngiliz li- rasına göre tesbit edilen rayicin her. üç ayda bir vukubulacak tezayüt ve- ya tenakusun muayyen bir miktara vüsulunda ona göre resmin tezyit veya tenkisi cihetine — gidilmesine dair hükümete salahiyet verilmesine ve bu mülâhazayı teminen lâyihaya bir madde ilâvesini muvafık görmüş tür. Encümen muamele vergisi ha- riç olmak üzre gümrüklerde elyevm cibayet edilmekte olan muhtelif ver gilerin gümrük vergisine iİlâvesinde bir kısnm gümrük resminin taahhü- dat altında bülunması — dolayısiyle bir mahzür olüp olmayacağıı —dü- şünmüş ve bu bususta — hükümetin werdiği izahat üzerine hiç bir mah- Zzürun varit olamayacağını ve bilâ- cağını düşünerek maddeyi ona göre tadil etmiştir. Hükümetin hazırladı- Bı, lâyihada 25 madde olan bu esası muaddel lüyihada yirmi — sekizinci madde olarak şöyle tesbit etmiştir: Gümrük umuml tarifesi bir İngi- liz lirayı dokuz Türk liranı hesabi- yle tesbit ve bu hesap tarife misbet- lerine esas ittihaz edilmiş olduğun- dan bu kanunun tatbiki — sırasında her Üç aylık vasati kambiyo fiyatıra göre gösterilen nisbet yüzde yirmi derecesinde bir tenezrül veya teref. fu arzedecek olursa umumt farife- de gösterilen resimler Üzerinden ma kis memlekete giren mallardan şu |liyeci tarafından bu tenezzül veya veya bu nam tahtında ayrı ayrı re-| tereffli nisbetinde tenzilât veya zam 'sim cibayeti yerine bir isim altmda | icra ve tarifedeki resimler müteakip g DK > S P amaiee

Bu sayıdan diğer sayfalar: