28 Haziran 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

28 Haziran 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| Ekonomi Rekolte tahminleri Her memlekette rekolte tahmini için teşkilât vardır, bizde de olmalıdır.. Buğday rekoltemiz çok eyidir, fena değildir, eyicedir... gibl Bir çok tahminler işidirsiniz, fakat rakam duyamazsınız. Bunun için hem ziraat nazaretinde ayrı teşkilâtlar Ayrıca husust tahmin şirketleri var Ziraat nezaretleri, mesela Amerika ve Almanyada olduğu gibi Zirant aylarının dokuzuacu ve od ikinci günlerinde resmi tahmin | taporları çıkarıyorlar. Hususi tahmin şirketleri bllhassa Amerika ve Kanadada geniş | eşkilatla çalışırlar. Bunların adamlafı at üstünde tarla tarla do- Taşırlar, — köyli sıkı temas ederler. Şirketlerin raporları da leşrolumur. Bizde maalesef, piyasayı sevk edecek tahmin yoktur. En çok Mdiğini lddia edenle, en az bilen farksızdır. Osun için tahminler m'ı:'egı yukarda gösterdiğimiz gibi kalıyor, piyasamız başı boş or. Piyasayı başı boş bırakmamak için vaktında çıkan resmi tah- İnlere muhtacız Dr. Nizamettin ... GÜNÜN İKTISADİ HABERLERİ Deriler işi : îklua! vekâleti komisyonu geldi asyadan geri çevrilen deri | kadar tacirlerlede görüşmüştür. esini tahkik etmek - üzere Tetkikat bittikten sonra lâzim t vekâleti tarafından teşkil | gelen teşebbüsatta bulunulacaktır. n tahkik heyeti dün şehri- * Borsada dünkü vaziyet— ize gelmiştir. Dün Borsada İngiliz hrası, İz- Vekâlet harici ticaret şubesi | mirden gelen kambiyo - tesirile İdürü Avni ve teftiş heyeti | 1011 kuruştan 1009 kuruş 20 Üs Mitat beylerden mürekkep | paraya düşmüştür. N bu heyet dün tücaret mü- Altın 887 den, İsukrazı dahili Ürü Muhsin beyden mesele | 93,75 ten, ünifye 185 ten mu " kkında malümat almış ve alâ- * amele görmüştür. ... Kambio Borsası27/6/929 BSTİKRAZLAR TARVİLAT Ükrac Vahtli 08 7500 e a- aNU muvahhide 185 - H &ü iyeli demir yolu , ») ”'t 46— 5 Tünel şirketi 437.50 Şibankası ir 15 | Elektirik şirketi 437,50 ©lu demir yolu v 80 | Rihüm Şirketi. n 00 ’;:ı:vıys w ım— R. Paşa Hman girkeci < £. Şirketi a öT c e ÇEKLER ©© 60 | Londra 1008 Sac0 Newyork 048 0635 2275 Parla 18 2800 — Atlaa 87 1200 7 v0 Cenevte — 2 49,25 — Roma © IB0 81 0 Bükreş — 84 7500 Amımerdam —( 10,80 w 75 Brüksei 8 4575 Solya 66 8730 * d Prag 16 17,50 — Berlin 2 0275 16 80 Viyana 3 41,50 **« ticaret ve Zahire Borsası 27/6/929 AZAMİ ESGÂR — Birindi vent 126000 TIT Buğday KB | İkird G000X08 - OAAOO ya * —— | Üçüncü 0928,00 / GRSA0O - -— 0000 Razmol » va00 — cğyün | Kepek (0re oage | Paspal | —— — Zahire Çavdar 410 1410 * —00 #a0 0630 oneo — can0. | aaen 15400 — 1500 Yulat e810 — Gşlo Üf Hububat Keten mhümu c00 — 000 Si —po —00 — Küşyemi 1420 1A20 | Fasulye -©0 —00 S1 Va Mercimek -A0 —00 Btta Karına - ge d | Mokat nüğ - —e gü 118800 116800 | Börükce 0000 — 0000 G yumuşak 158500 — TY06,DD Bakla 9000 Oüy0a ... e | İstanbul Hayvan Borsası 27/6/929 Ki Diri Bt satışları Setelar Cinst Kilo — flatı Cinsi — Adet b Biz eee ç #0 ut 8 ©& M 55 » 5 45 Bı &8 m ». « n - Di Lal * 25 rgilerde Türk ressamı Seyfettin Hüsnü Beyin R esereri izahatı il y linde toplanan beynelmilel | sergisinde bu —sene çok güzel kongrasına giden Efzayiş | eserler teşhir edilmiştir. Bir çok A *Nt dün şehrimize avdet | sanatkârlar arasında bilhassa bir ç Türk ressamının kazandığı mu- G Yiş Suat hanım seyahati | vaffakiyet şayanı dikkattir. Türk d Şu izahatı vermiştir. — | ressamı Seyfettin Hüsnü Bey hak- eye mühtelif mem- | kında Pariste çıkan muhtelif san- kadınlarının $00 murah- | at mecmualarının yazdığı yazılar B Ttak etmiştir. ressamı takdir mahiyetindedir. fimiz meydana çıktığı | — Seyfettin Hüsnü bey sergiye q'fzc başladığım Zzaman | ikt natür mort göndermiştir. Re- K, Oşlarla çınlıyordu. sim münakkidi M.Andre Pascul n sonra Alman kadın | bu Türk ressamının bir sanatkâr Kilâtnı tetkik ettik. Bu | için lâzım olan bütün evsafa | Şök mükemmekiir. malik olduğunu yazmıştır. Güzel ilât vücüde — getinen | sanarlar Akademisini ikmal ede- üla davet ettim. — | rek sanat mühitine - koşan MİLLİYE'L Emanette Okturvaresmi Tadil edileceği doğru değil okturva tarifesinin yeni güm- rük tarifesine göre tadili söylen- mekte ise de bunun aslı yoktur. Okturva — tarifesi aynen ipka edilecektir. ——- İtfalye mütehassısı getirilecek Şehremanetinin Viyanadan cel- bedeceği İtfatye mütahassısı ile mukayelename yapılması için E- manet Viyana sefaretimize bir tezkere — göndermişi. Buna - ce- vap alınamadığından mukavele- Namenin bir an evel tanzimi hususu te'kid edilmiştir. ———0 Taksim meydanı genişliyor Taksim meydanının tevsli için dünden itibaren ameliyata baş- lanmıştır. Meydan ölçülmektedir. —— Büyük Ada istimlaki Bü adada istimlakine karar verilen Ayayani kilisçsinin Istim- laki hakkında icabeden muame- lenin ifası hususu Adalar daire- sine tebliğ olunmuştur. — Kadıköyde park Kadıköyünde - vücude getirile- cek olan park hakkında tetkika- ta başlanmıştır. Kadıköyünde mev- cut — müteaddit — meydanlardan hangisinin parka daha elverişli olduğu tetkik olunacaktır. âuîcemnlln tamiri Stella dİitali vapurunun çar- parak kıç tarafından yaraladığı Gülcemal vapuru bavuzdan çık- mıştır. Gülcemalin dümen — aksami dümeni — iğrildiğinden — bunlar değiştirilecektir Bu kısımlar Almanyaya sipa- riş edilecektir. Mamafih gemi seferden kalma- yacak ve bu aksam gelinceye kadar İzmir ekspres postasını yapacaktır. Kazazede vapurun hall Trabzon leneri önünde kaya- ya oturan Büyükliman - vapuru- nun imdadina giden — Alemdar vapurundan gelen bir habere nazaran vapurun yarası kismen kapatılmıştır. Geminin suları tahliyeye baş- lanmıştır. —-—- Yeni posta kutuları Posta ve telgraf İdarcsi yeni posta kutuları getirtmiştir. ——0 Rüsumat u. müdürlüğü 'Türk dayinler vekâletine tayi- ni takarrür cden maliye müste- şarı Ali Rıza Bin yerine Rüsumat, u. müdürü İhsan Rifat Bin ve rüsumat u. müdürlüğüne de sabık Reji u.müdürü Seyli Bin tayin edilecekleri kuvvetle söyleniyor. ——— Gayrı mübadillere para Tevziat komisyonu tarafından emlâk sahibi gayri mübadillerden (45) kişiye daha tevzlat yapıla- caktır, Bu zcvata dün komisyon tarafından mektuplar gönderilmiş- ür. Tevziata pazartesi veya salı Pariste açılan serbest Tessamlar günü başlanacaktır, —— Muallimler kongresi Muallimler cemiyetinin bu se- neki kongresi Eylül nihayetine kalmıştır. ——— Vefa lisesinde Dün akşam Vela İisesi son sınıf talebesi tarafından bir mü- samere- verilmiştir. Müssmere çok güzel olmuş- tut Türk sanarkârı hakkında bü- salâyiettar — münakkitlerin takdirleri ittifak ediyor. Bu ken- disi için bundan sonra da mu- vaftakiyet amili olacaktır. — CUMA 28 HYZİR MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ Dellerdarlıkla | Vergiler Kazanç, arazi, müsakkafat Kesirler birleşti, ne vergi vereceğiz? Kesirlerin tevhidi üzerine bazı mü kelleflerin verecekleri vergileri yaz- mıştık. Bugün de diğer mükellefle- rin verecekleri vergi nisbetini yazı- Kazanç mükellefleri Birinci kısım kazanç mukcilefle- ri—ki beyannameye tabi olanlardır— için vergi nispeti geçen seneye naza n yüzde 18 — nispetindeartınıştır. Meselâ geçen sene 510 lira — veren şimdi 600 lira verecektir. Eshamlı, şirketlerde tezayüt yüz- de 7 derecesindedir. 51 lira veren 55 lira verecektir. İkinci kısım mükellefler yani be-, iyanname mermiyen — dükkâncılar, sair mukim sanatkarların vergileri de geçen seneye nazaran ve ticaret- lerinin nevine göre yüzde 3—)7 ara- sında artmıştır. 125 lira veren 130 li- va verecektir. Memur ve müstahdemler Kazanç vergisi müstahdemlerde yüzde 36 nispetinde artmıştır. Mese- 1â 6 lira veren 7 dira verecektir. Me- murlarda yüzde 43 nispetindedir; 3 Kazanç vergisi memurlardan Ey- İüle kadar alınacaktır. Eylülden iti- baren barem kanunu tatbik olunaca- iından memurlardan hiç bir şey ke- silmiyecektir. Erazı ve müsakkafat Eçazide tezayüt nispeti — azdır. Meselâ 9 lira veren 10 lira verecek- tir. Müsakkafat: fabrika ve imalâtane- lerde tezayüt yüzde 7 dir. Ticareta- melerde yüzde 4,98'tür. Meselâ 97 lira veren ticaretane 1020 lira vere- cektir. B 4 Polislere konferans Şeterbul potisinin “daha ziyade terakkisini temin için 27 Ha- zirandan itibaren münasip müd- detle devam etmek üzere şim- dilik birisi zabıtanım eşirra ile lim ve fen dalresinde usul ve sureti mücadelesi, diğeri de yeni ceza muhakemeleri usulü kanu- nundan polise ait olan adli kıs- mın şerhi hakkında Zzabıtayı ten- vir ve zemana göre hazırlayacak konferans şeklinde takrirlere baş- lanmıştır. —-—-— 5 Kaza daha oldu beş kişi yaralandı 1 — Gece Şehzadebaşında 142 numaralı vatmanın - idarc- sindeki tramvay Horhorda otu- ran 65 yaşında Ahmet efendiye çarparak başından yaralamıştır. 2 — Tophaneden Karaköye gelmekte olan Haydarın idaresin- deki kamyon hüviyeti mechul bir kadına çarparak pek ağır bir surette cerhetmiştir.. 3 — Gece Çenberli taştan geçmekte olan 415 — mumaralı tramvaydan arlamak İstiyen dül ger Tanaş müvazencsini kaybe. derek Tömofkon — ultına - düşmüş sol topuğu k s'lmiştir. Aksarayda — Çakır ağa İlesinde oturan 13 yaşında- Te şolör Arilin otomobili çarparak zavallı Çocuğu ebem- miyetli sürette yaralamıştır. 5 — Ayasolyada Halk lokan- tasındı garson Tahsin gece cad- deden geçerken meçhul bir ot0- mobilin altında kalarak yaralan. mıştır. Şoför. kaçmıştır. ——- Zavallı bir Raizin ayağı kesildi Diz sebah Pendikte çok feci bir tren kazası olmuştur. Sa- bah — Pendikten — Haydarpaşaya kalkan 6,52 trenine atlamak istiyen Erenköy kız Jisesi talebe- sinden Melâhat hanım müvaze- nesini kaybederek Katarın altına düşmüş ve zavallının ayağı kesil- miştir. Zavallı kızcağız Tıp fakül- tesine nakledilerek tedavi altına Vilâyette Bozhanede mektep Dün Vali Vekili tara- fından temeli atıldı Beykoza tabi Bozhane köyün- de dün asrt ilk mektep binası Tn temeli atılmıştır. Temel atıl- ma merasimine Vali vekili Mu- hiddin Bey nezaret etmiştir. ——— Mustafa Arif Bey Dahiliye vekâleti teftiş hey'eti relsi Mustafa Arif Bey dün V- lüyete gelmiş vali muavini Fazlı bey ile umum jandarma kuman- damı Zeki paşayı ziyaret etmiştir. — İskân umum müdürü İkân- umum — müdürü Hacı Mehmet Bey, pazartesi - günü Karadeniz vilâyetlerine gidecektir. Terfi imtihanları Delterdarlıkta dün memurlar arasında terfi imtihanları yapıl. maştir. —— Vilâyelin mükafatı Bu gün yapılacak atletizim Mmüsabakasında kazananlara Vila- namıda bediye verilecektir. ——— Yeni yapılan dispanser Yerebatanda yaptırılanı yeni verem dispanasrinın bütün terti- batı hitam bulmuştur. Yeni dis- panser temmuzun birinci haftası zarlında küşat edilebilecektir. Dispanserde bir tahlilhane ve bir de laboratuar olacaktır. —— Zeki paşanın konferansı Umum Jandarma kumandanı Zeki paşa dün Vilâyette Umumi Meclis salonunda bir konferans vermiştir. , Konferansta Vilâyet Jandarma kumandanı — Halil Fikri bey ile Istanbuldaki Jandarma — zabideri bulunmuştur. Zeki paşa İtalya seyahatı ve Jandarma tetkikatı hakkında in- tbalarını anlatmıştır. - Tetkikat neticesi ve elde edilen faldeler bizde de elde edilecektir. Yeraltı tramvayı 'Tramvay şirketi Eminönü ile Beyazıt ve Karaköy ile Taksim arasında yeraltı tramvayının im- tyazmı Nafia vekâletinden İste- mek niyetindedir. Ada vapurunda bir yolcu öldü velki akşam 6,5 — postasını 'yapmak için köprüden Adaya hareket eden — Kalamış * vapuru Feherbahçe — açıklarına — geldiği zaman yolculardan Konyalı Emin beye bir fenalık gelmiş yapurda bulunan bir doktor Emin beyin tedavisine çalışmışsa da - vapurda müdavatı eveliyeye — yarayacak bir imdadı sıhhi çantasının bulun- mamasından — dolayı — ayıltılması kabil olamıyarak - vapur Büyük- ada İskelesine yanaştığı zaman hürmakt sadırdan ölmüştür, —-—— Karısının dostunu yaraladı Ü(küd:ınîa Burhuniyede oturan tütün amelesinden Tevfik dün işinden erken Ççıkarak eve gittiği zaman karısı Ayşeyi tale- besinden birile diz. dize evde otururken görmüş, gözleri dönen Tevfik elbise ütüsünü yakaladığı gibi hem karısının hem de aşı- kının kafasını yarmıştır. —-— Bebekteki hırsızlar Bebekte 'bir evi soymağa te şebbüs ettikleri sırada kendileri- ni derdeste gelen - polislerle mü- sademe eden Ohannes, Arnavut Muharrem ve İbrahim dün Müd- del umumiliğe teslim edilmişler- dir. Yakayı ele verdi Zıbıuu sranmakta olan meş- hur sabıkalılardan piç Meh- met dün akşam Şehzade başın- D - Mahkemelerde — Esrarkeş Ömer ağa.. “— İgyiki bulunmadı, herifin afyonu patlardı..,, — Anlatın bakalım, şu Ömer ağa denllen zat nasıl adamdır? Sabah camie, akşam evine.. Öyle mi? Şahit, clddi ve biraz da asabi: — Ah efendim, dedi, no münasebet, Ömer ağa hazâ serseridir efendim. — Serseri midir? Yani ne demek? Sokakta mı yatıp kalkar? © Hemen dc Öyle efendim.Fakat İş bu kadarla kalsa yine Iyi. Ümer ağa aym zaman da esrar kabağı çeker., Esrar mı dediniz, nasıl şey bu?.. — Mütcaffin kokular neşreder bir tozdur. efendim. Öme ağa bu tozu ne yapıyor? Enflye gibi burnuna mı çekiyordu? Hayır efendim sigara içine koymuş İçiyordu. — Demek siz içerken gözünüzle gördünüz? — Bir defa mı efendim, kaç kere sokakta yatarken kolundan tutup evine getirmişimdir. — Rakı filân da içer mi? — Bulursa binlikle devirir. -Peki bu kadıncağızı nasıl oldu da böyle bir adama verdirdiniz Yazık günah değilmiy — Elendim evelce Ömer ağa böyle değildi. Mahallede tulum- bacılık ederdi... — Ay Ömet ağa tulumbacımı 1di? — Ama çok eski.. Yirmi yirmi beş sene evel.. — ©O zaman ahlâkı filan düzgündü demek.. Müddci Ayşe hamım, bunu işitince dayanamadı: — Evveli de bu efendi haretleri, ahiri de bu.. dedi, Rakı İçmek esrar çekmek,kumar oynamak hep bunda..Ne diyeyim kaderimmiş. mek şimdi mutlaka boşanmak İstiyorsun ? Ah, © gileli bir görebilsem. j Diğer şahitler Ömer ağanın büsbütün İler tutar yerlal bırak- madılar Mahkeme neticede “ şaribülleyli vennihar ve mahalı töhmette dengüzar olan ,, Ömer ağanın Ayşe hamın ile aralarındaki evli- Hğin bugünden İtibarân Ankılâbına karar verdi Kadının biri koridorda yanındakinin kulağına : — İyi ki Ömer ağa gelmemiş. diyordu, şahitlerin söylediklerin! İçitse herifin afyonu başına vururdu. .. GÜNÜN ADLİYE HABERLERİ Mecide müsaade edildiğinden H apisane müdürü hakkında takibat yapılacak Röntken muayenesi için hapisa- Heden çıkan ve metreşinin evine Jandarma “muhafazası altında gittik- ten sonra metresini öldüren katil mahkâmu — Mecidin muhakemesine dün devam edildi. Dünkü celsede hapisane müdürü Halis bey şahit olarak dinlendi. Halis bey Mecidin — rontkenle musyene edilmesi için hapisaneden dört defa dişan çıkanldığını söyledi. Muhake- me safahatında — Mecidin — Rontken gmayenesi için haplsaneden - çıkanl- larak bazı levazım almaya gittiği de Beçmişti. Mahkeme müddei vmumisi, bir mahkümün bapisaneden — çıkarılırken Müddei umumiliğe malümat - veril- mesi icap ettiğini söyledi ve kütil Mecit için müsaade ahıaıp alinmee miş oldağunu sordu. Halis Bey, bir seferi için müsa- ade alındığı cevabeni verdi. Mahkeme şahitten, diğer seferler için ne diye müsaade ahınmağa Hüzüm - görülme- diğini sorunca Halis Bey bona delr bazı evrak irse edeceğini ifade eti Hapisane Müdürü bir müddet Colâl Beyin beyanatı (Birinci sayfadan mabar) rüchanını kullanan / hissedarlar kârlı bir iş yaptıklanına emin olmalıdırlar. Kuvvedi sermaye ile çalışan mall Müesseselerin memlekete yapacakla- n hizmet ve temin edilecekleri iktisadi inkişaf © kadar aşikârdır ki bunun etrafında söz söylemek fazla- dir. İzmir belediyesinin istikrazı İzmir belediyesine 2 milyon lira ikraz yapılan obligasyon, 'Türkiyede iki millit müessese arasın- da bu tarzda ilk defa yapılan bir iş olmak itibarile ehemmiyetli - olduğu kanaatindeyim. Hükümetin kefaleti ve İzmir, be- lediyesinin teminarile yapıları bu Bi amelenin şerakti Avrupadaki faiz fi- atlerine nazaran çok müssittir. Yüz- de 8 faiz ve (80) Bi ihracile ya- pılmış Olup yakında borsaya kayde- dilecektir. Ba, aynı zamanda —mem- leketimizde oyuyan ve — mükabi- linde hiç bir falide getirmiyen sermayeler için kaçınlacak bir fırsat değildir. Her sene yüzde 8 hiz alın- makla beraher 10 senede restilmalı amorti edilecektir. Bir kaç aya kadar piyasaya çıka: nlacak olan bu. tahvilâta şimdiden (94) ten alıcı ve bir. çok müracamı- Tar vardır. Mali müuvazenemiz Kanastimce memleketin iktisadi müvazenesi, İyi mahsul almak ve küçük sanayli İnkişaf ettirmek mes- elesidir. - Bilhassa ihriyacımız — olan sanayie chemmiyet vermek İâxımdır. Her halde şimdiye kadar bütün hadisat kuraklık münasebetile vuku- ulan bi Sonra mahkümün sevkine dair oları bu evrakı getirdi. Mahkeme terkikat yaptıktan sonra - Hapisane — Müdürtü Halis bey hakkında, Müddei u- mumilikten müsaade almadan hapisa- neden mahküm Çıkardığı için taki- mumiliğe müzekkere yazılmasına ka- Târ verdi. Hepisane — jandarma — kumandanı Saim Bey de şahit olarak dinlendi. Salm Bey hapisane — Müdiriyetinin müzekkeresinde mahküman alelüsul çıkanlımış olduğunu söyledi. Bundan sonra Müddti umumi mütalaasını serdetti. Mecidin katilden mücrimiyetine karar verilmesini talep etti. Mustafa çavuşun da röntgen mu- ayenesi için çıkan bir mücrimin baş ka bir mahalle gitmesini temin etti- Bi için vazilesini sui istimal ertiği be- yanla tecziyesini talep eti Askerl nizamat mucibince amirinden aldığı emri harfiyyen tatbika mecbor olan jandarma Abdullahın ademi mesuli- yeline karar verilmesini istedi ve Muühakesme inüdafaa için başka bir Postada| Anhara - Istanbul telefonu Ankara-İstanbul telefonunun bürüz tecrübeleri birmiştir. Sesin vazıh sürette işidildiği “İylenmektedir. Telefonun temmuzan ikisinden temeldir. Posta ve telgraf müdürü umu- misi Fahri Bey pazar günü şeh- rimize gelecektir. 4 Posta mütehassısları Posta — ve zelgral — mütehassısı — üç Alman şehrimize gelmiş ve işe başlamışlardır. Mütehasaslar di bazı posta şubelerini gezmişlerdi! ee * . ; SÜT Türk -Fransiz itilâfı — Sefir bugünlerde gelece Türk-Fransız — itilâmamesinin — imzası üzerine Ankarada bulunun Fransız sefirinin bu günlerde şeh — timize gelmesine intizar edilmek- — tedir. < —..— Davet Müht Türk talebe Birliğinden ; 28 Haziran cuma - günü — saat 15 te "Romanyadan — gelecek — olan — derülfününlü — arkadaşları” karşilamek — özre, mensuplarımızın Galata zihti. —— mında hazır bulunmaları bat yapılması hususunda Müddei v — | itibaren umuma küşadı çok muh- — | Tehimizdedir. Ş * Celil beç devlet bankası © hakkındaki — süale — cevap ” olarık — «Devlet bankası hakkında 'mül a .ııml;şı I* O Deyanı

Bu sayıdan diğer sayfalar: