5 Temmuz 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

5 Temmuz 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

uZ İdarchane: İstnlsl, — Anıkara caddeşi, No Ni aylreti Ş , Milliyet Istanbul, 891 yzelar için örütüriyete Grürevaet etilmelidir. raşflr. Crlen evrak geri verilmez. n G Hduzwanştunur LER — rrarer. &i Bahar ve yaz mevsimleri it- sanların kolaylıkla ve sevinçle seyahat ettikleri zamanlardır. Medeniyet, ve teknik tekemmü- lât ne kadar artarsa m, dd sanların tabiat ve muhitin tesir | Jerinden büsbütün kurtulmala-| rına imkân yoktur! Yeşillik; ,,ı lık hâava aydınlık ve-güneş dai- ima sevilen şeylerdir. İnsanlar| bunları bir aradâ görünce neşe içinde hayat ve hareketin cer- yanlarına kapılmak ve - seyahat denilen mütekâsif bir hayat şek Tni nefsetmel n köngre ve kon gibi hat ve hareketi icap eden yaelmilei toplanmalar da hep bu-mevsirnde vukubulur. Bey- iratlel hağatın en laal bir cep- ve konferans- arasındaki te- di en mühimle- rinden birini bu şekildeki top- kil — etmektedir. Ankara 4 (Milliyet) — H rüldüğünden Pazar kararlaşmıştır. Bu deği dedini tespit etmek artık imkân sız bir hale girmiştir. Beşeri f:—_ urki aliyetlerin hiç bir nevi z beynölmitel ş olmasın. Bu teşkilâtm en -üphesiz kongre Resmi - ve simlerde Avrupa hrinde beynel ve confe: husust hu tü müphem bir nım hemen he ğ e 4 Çünek) — Yunan 1 toplanmalara tesadüf edi- nasafı M Zaviçanos M. Ve lir. Geçenlerde Ştutgart şehrin- sa istifasını — verdi. — Venizel de bir serseriler kongresi bile| müşafa nazını Vf mekup gündere: toplarımıştır. — Vestefalyalr bir | p kaçretini bildirmekle becaber anım himmet ve delâletile| içulasını kabul cti — Hai iye nazıri ğ | ı mürekkep - olarak| yi Argiropulos dahilişe — nezareti san bu kongre - serseriler| Çekâlerine tıyin edilerek vazifesine dair müzakerelerde vi neticede bir M. Venizelos F telâça büşürmeden dağılmıştır. Kongre ve konferansların en i nelmilel temas orga larından oldüğünü yukarıda söy lemiştik. Bunlar nevilerine göre beynelmilel fikir ve sanat pana- yuları mahiyetindedirler, Her| millet bilgisini, sanatını buralar vekâlevini teklif etmişti lakopulos harlelye - naza tereli etmektedir Mihalakopulosun şimdilik hi d kabul etmek istememesinin şunlardır. Hazarel sebebleri Mihalokupolos / zakeratında. Yunan hükümetile heyeli murahhasası tarafından takip edilmiş olan hattı hare- keti tamamen lasvip etmemekte- dir. Binaenaleyh Ankara — imü- da teşhir etmek imkânımı haiz- dir, l Milletler bu g'bi topianı &ri olarak gör- ilere, işittikle- i sözlere, dinledikleri mütala alara göre birbirlerine numara verirler. Bu zamanda artık hiç bir millet için kendini istediği gibi ecnebilere tanıtmadığını ile ıkeratının pek ol - ilerlemiş değildir. duğu bu zaman- ı tanıtma vasıtalarını da hariciye ıları güzel kullan: t BeReli er. Netekim bu ci rsinEnR ğ dir eden milletlec| mferanslardan mil- Tirotoriteleri için çok istifadeler teminine muvaffı lar. Devlet ve millet hayatının as 5 ve fikri ihtiyaçlarını daima göz önünde bulunduran hükü- metlerin ayrıca bir de kongre ve konferans siyaseti vardır. Onlar beynelmilel kongrelere iştiraki, şahsi birer tevcih mahi yetinde telâkki etmekten ziya- de, milli bir vazife noktai naza- rindan mutalaa ederler, Ve ona göre programlarını vasıta ve ga yelerini tespit eylerler. Bu siyasette devletler arasın- da en ziyade muvaffakiyet gös- teren Fransadır. Fransanın fik- ri otoritesi büyük bir mikyasta bu muvaffakiyetten — ileri gel- mektedir. Fikir ve propaganda mübarezesinin ehemmiyeti tas- dik edilince bunda muvaffak ol- manın çarelerini de ciddiyetle derpiş etmek lüzumu kendiliğin den tezahur eder, Kongre ve konferanslar, git- tikçe beytelmilel hayatm teşrii organları mahiyetini almakta-| dırlar. Millü hayatın hususiyet | ve menfaatlarını Jâyıkı veçhile koruyabilmek için — buralarda söz ve nufuz sahibi olmağa ça- lışmak ve bu maksatla icap e- T uymüyon bu «areti hallerin mesuüliyetini de- rTühte etmiş #L Mihalakopulos olacaktır. Esasen Mihalakopulos bu. husu: Türk dostluğu Rusyadan Gaziye selâm.. Moskova, 4 (ALA) — M. Ka- lenin, Türkiye sefiri Hüseyin Ragip beyi ka- bul ederek her İK memleketi altkadar eden <ünün mesele. terl hakkında Sörüşmüştür . * Kalenla An- çaraya azimet etmekte olan Türkiye sefirin. den hürmetleri. nin Gazl Haz- Hüşeyin Ragıp B. — retlerine arzını rica etmiştir. Soviyetlerin Anka- ra seliri M. Suriç mülâkatta ha- zir bulunmuştür. Moskova, 3 (A.A) — Türkiye setiri Hüseyin Ragıp bey kellog misakının mevkli meriyete vaz'ı- m mübeyyin Moskevu protoko- Tunun tasdikine müteallik vesa- iki Sovyet hükümetine tevdi et- miştir. Moskova, 3 ÇA.A) — Hüseyin den tedbirleri almak — devletin. en mühim vazifelerinden biri dir, Telelon numaralarr Hariciye ve 1 Bepia riyaşetinde toplanan kon Müzakre hilmedi, Pazara tekrar toplanlacak günü daha bir Yunan kabinesin oklak nazarı-| A | ( | 3018 syon azaları bir arada dariciye Vekllliğinde devam irle ikliğe sebep ne oldu ve M. Mihalakopulos hariciye nazaretini niçin kabul etmedi * Ankara müzakeratını, bu değişikl!ik şimdiki netice ne olursa olsun yeni ve ilerisi safhaya soktu M. Argiroputos taki içtima esnasındı bazı kuyudü ihtifaziye dermeyan etmiştir. M. Venizeliş — Mihalakopulosun şarait ve KüÇüdü. ihüraziyesile hem- Tikir değildir. Meselenin ne- süretle halledileceği henüz malüm depildir. .a P Aznaden —— ge yakarıya kaydestiğimiz haberler Türk - Yanan | itilitin — akabeti hakkında endişe uyandıracak mehiyettedir. |— Bu haberlerigöne Yonun Başvekili | Ankara Mmüzükorutı ına alohytar P olan ve Ektiya gazeresinde bu itilâf dlevklnde şidderli noşriyarma bulunan M. Mihalaki tedeiye nazöre- Yurlar harleiye de böyle bir ebeddülün er bülde müzal n şimdi- ki weticesi ye olsun yeni ve ileşisi müplem bir salar husule gel miş bulunmaktadır. Avrupaya gönderi- len doktorlarımız Tp takülesi Röntçenol, tanı Doktor Mühterem Bi vekâleti kesabına axis- ihtısak etmek Üüzcre Ay- Topaya günderil: mesine karar ve rilmiştir. Bir iki günc kadar hareet cekolan mum: evveli v gidöcek, alu aya ay Mühterem — Bey b lf —h lerini ilerik derilen gün şehrimizde yedisi eket et evelki nişlerdir. Dolandırıcılık tahkihatı Paris, 3 Ç ı Mütehas- şısların raporuna nazaran - gazete ZEKİ MESUT mbq Ankaraya hareket de Francin açığı 40 milyon İranga baliğ olmaktadır. eden müzakerat dün akşam da yediden dokuza kadar devam etmiştir. Müzakeratın devam etmesine lüzum gö- içtima aktedilmesi de değişiklik Sıkhive #onra — Almanyaya geçecektir. Avdes | tinde — ihtmasından. — stifade edilmek Üzre yekdlet “hastanelerinde - çalışa: caktır. ü Gene $ killiğinde m |Ne istiyorlar?' - Terlelerin lbridi |Artrepo | Eczacılar arasında |. Çıkan ihtilâf ve | ikiliğin sebebi Farmakologlar bir- liği..diye de.ayrı bir cemiyet teşkil edildi n eein öi Son gün arasında bazt hti Zacılar ç: idare Hey a etti. Şi Toğlar birliği, Kköymuşları Dün biz mu: harririmiz hu Nemamtlir Tatip Bey tetkik için “öczacılar cemiyetine gitmiş ve ikinci reis | Nizamettiri ik_ı ile görüşmüştür. Nizamnamede neler var? Nizamettin Bey diyor ki: — Cemiyetimiz Dündan yir- mi “beş sene evel ilk inde “Osmanlı Gözacılar cemiyeti, na- mile teşekkül ermişti. Mütarcke- den — sonta bü eczücilerı mes'eleleri isim “Türkiye miyeti, unvanma teb- dil edilmişir. Farmakoloğlar , Bu isimde miyet zim Cemiyet teşekkül eden ce- le' alâkamız - yoktur.” Bi Türkiyede meycut Sane sahibi olan — eczacıları tnektedi. rloğ Farn “| ni —e şüee S Seyriselain ve Şirkeli hayriye-müdirlerinin mtlalâasi Evelki güükü cemiyeri belediye> içtimsinda azadari - Kmin” Âl - Bey bir taktir vertrek velakti nekliye şir ketleri tazifelerinin tevhidini istemiş ve takrir makamı Knancte töşebbü satır bulunmak Üzre havale edil- miştir. SADULLAH BEY NE DİYORT Dün bu tevhidin ne şekilde ol- ması İbzim geldiği ve derecei tatbiki hakkında bir muhartirimize Seyrise- faln umum — müdürü - Sadullah - bey demiştir özeden beri tevhit siyase- öderiz. — Tarifelerimiz takip Anadolu şimendüfer hattı tarifelerike üygun bir haldedir. Haa kendi ki- şelerimizde yolculüra azami / sübulet olması için tren bileti de satanız. Biz esas itibarile öteded beri tevhit taraftarıyız. ŞİRKETİ HAYRİYEDE Şirketihayriye müdürü Yusaf Zi ya Bey de bu hususta şu imutalânda bulanmuştur. — Tarifeletin tevhidi ne derece tarhikt kuhil olabileceğini bilmemekle beraber bente - şayanı fikirdir, Medeni bir takdir. bir şehirde —yaşayan in- nakliye şirketlerinden t istemek haklarıdı tatbikinde - güçlük çe kil&e bile ergeç olacaktır. Haliç vapurlatı - şirkötince de tevhir musip görülmektedir. Emanette tarifelerin tekidi için komisyon Bünkü Cemiyeti böle- | birliği sAzdğını ise hastane ecrür i arı ile esistan ve ” diplomalı Umüstahdem - cezacılar teşkil, edi yor; İk!lı'nııın sebebi Cemiyetimiz Türk çut — bütün — eczane temsil eder. Şimdiye kadar taş- radaki meslektaşlarımız intihabata iştirak etmiyorlardı. Onların — iştitaki ile yuniden yapılmasım muvafık göc- dük ve isilla ettik. Yoksa Fur- makoloğlar birliğini teşkil eden arkadaşlar ile aramızda bir ihti lâf yoktur. Çünki onları alaka- dar eden İşlerle bizimkiler ay- vıdır. Âzamız arasında cemiyette de istifa eden kimse yoktur. Fırka lste istedi Yeni “ntihap olunacak ecza- Cılar cemiyeti hey'eti idüresi na Mizetlerini tespit için cemiyotte mükayyet azanın — Jistesi — fırka tarafından istenmiçdir. iler iki hey'eti idare namzetleri de ya- kında tespit olunacaklır, Farmakoloğilar da diyor ki Farmakoloğlar birliğini teşkil edenler “de Biyor ki: “ — Bizim de diğir öğmiyet ile bir ihtilâfimız yoctur. Mak- sadımız Darülfünun tczadi Şübe- sinden mezun bütün cuzaciları toplryacak bir teşekkül — vücude getirmektir. Mesleğin mahiyetini tamamile HKade etmediği cihetle Çeczacı) Kelimesini atarak farma- koloğ İsmini aldık., $ üncü sakifemizde: 1— İkucadi Hane iker Mabkeme #mibaları 4 üncü sahifemizde: t— Hava vaporu g— Fikra 8— Felek 4— Hiüye, rovan, çtimamda vesaiti 'nakliye tarifelçrinin birbirine tetabukunu tömin için Emanette bir komi yon teşkiline - karaf - verilmişür. Komisyona ullakadar — şirketlerin murahhasları davet edilöcek ve matlıp terifeler tanzim olunacak- vr. Aliye hanımın evrakı M Manniği tabenca ile cer heden Aliye hakkındaki tahkikar evrakı üzerindeki tetkikata devam edilmektedir. - Süat beyin — yarın muta yazması muh:- temeldir. —...somm Mekteptliler müsabakası yYuncu haftanın neticesi Mektepliler " müsabakasında 9 uocu — haftanın — birinciligini Gali aydan 960 Ragıp Beyit kazandığını ya: amesini mış ve yazısını dün neşretmiş- tık, Bu gün de kendisinin bir resmini derce- siyoruz. Ri bey mü- aP birincilik 10 uncu hafta 10 uncü haftanın en mühim haberi n müsabakası temmi itibaren başlar ır. Gelecek Temmuz Salı cevapları günü akşamı- na kadar kabul edeceğiz, 10 uncu haftanın en mühim haberi için alımnacak netlce 12 "Temmuz Perşembe gü- İ nü ilân edilecektir. Cevaplarınızı Milliyet mü- sabaka memurluğuna gön- deriniz. ; Müsabakamıza hal Not ea mühim ı:hırııı'ılııuıı: olduğunu bildirmek ve niçin o haberin tercih edildiğini izah etmekle işilrak edilmelidir. —) vektir. Atlelizm müsabakası İştar — ciller bü Haa yazıların Üücreti yok!. Dolu mavnalar deniz üstünde bekleşiyorl.. Rıhtım şirketi pro- “testo edildi, 600 Mmavna bekliyor Limanımzda antrepo buhtanı deyam etmekti Bu yüzden üç gündenberi Hmana gelen va- purlara mavna bulmak bile- ka- bil olamamıştır. İstanbul n gümrük, Tıhtım anbarları tamamile ticirct Eşyasile dolmüştr, 'Eşya- ları koymak için yer bulunama dığından dün limanda 284 mav- Da eşya dülü beklemekte Ydl Bundan mada 300 mavna da tüccar besabına eşya dolu beke Temektedi: 600 mavna muattal Bu besaba nazaran - İlimanda 600 € yakın mavna muatüal bir halde durmaktadır. Mevcut muv- naların yekânu-750 olduğutldan iş yapan 150 mavnâ bulunmak- tadır, Bulranın — idhalâcın artma- sından, İazla mal gelmesinden, kâfi mıktarda untrepo - buluna- mamasından ileri gelmiştir. Gene rıhtim şirketi Bu kadar emtaamın deniz üze- rinde günlerce kalması hasebile Lim şirketi Rihüm. şirketini protesto etmiştir. -Protesto dün akşam snat 18de keşide edilmiş: ür. Protwestoda mevcut mavnaların Boşaltılması, aksi takdirde - gele- cek vapurların tahmil ve tahli- yesi kabul otunmiyacağından bu yüzden doğacak her türlü zarar ve ziyan Rıhtim şirketine ait olacağı bildirilmiştir. Hamdi Beyin Izahatı Limau şirketi umum müdürü Hamdi bey protesto - hakkında muharririmize demiştir ki: — *“Büu protesto ile hadise- den tamamile - Rihtim şirketinin mes'ul olduğunu söylemek İste- miyoruz. Onun da belki bugün için bu işte taksiri yoktur. — Fa- kat bu işin mes'ul Ve müsebbip- lerini tayin ve taharri de vazi- Mabadi. 2 inci sahifadadır İtk defadır ki bir kiüp kira- ladığı bir sahaya spor me- raklılarını bedava davet ediyor Galatasaray atletleri bugün Tak- sim Stadyomunda / senelik - müsaba: kalarını yapacak- lardır. Her sene tek- müsabakalar şim- köyünde. kirasız | ae bir sahada yapı- Başlarken he — ve seyircilerden - de — ücret alınmazd. Bü sene — Galetesaray- hlar, atletik — müsabakalarını daha gazip olması için Teksime naklet- mişlerdir, bunun için de Stadyomu kiralamışlardır. Büyle olmasına rağmen. sarı kır- mızılar sirf memleket atletizmine bu hususun alenen icrası için Bitirirken — de — gazetemizi Tavkit — eylemiş'erdir. Müsabakalara St n beşte birün G Tay sporcalarınım iştirakile yapılacak geçit Termile Daşlanacaktır. Bu geçir resminin şimdiye kadar yapılan eor saline faik olacağı temin ediliyor. Geçit resmini zengin, canlı ve heyecanl bir program takip ede- Buk ) ei ine - İlam tarifesi t6 HAE Miliye'tn büyük anket Gazinin en b_vü eseri nedir? N.Sadık beyi cevabı — | Gazinin en büyük || “Zaferi,, dir.. $ Necmeddin Sadık bey gğtrinin en büyük eseri “ZABE ir. Çünki Zafer, hber şeyin esası ol Türk Devletini Run,;ıîşluh Her ri, tarihin şaheser diye uzun uzadıyı tetkik edeceği siyasi ve içtimat inki- lâpları yapabilmek için evvelâ, dilğe man istilâsından kurtulmuş b - tan toprağı, esareti ayaklarile çiği miş efendi bir millet, bütün düny devletlerile müsavi haklara — malil müstakil bir devlet — lâzımdı-G Sakaryada başlayan ve İzmirde mam olan zaferile, kurtardığı dolu toprağında, hür milletin h İmiyetine müstenit ilk müstakil devletini kurdu. Anadolu ya ği Mmuhayyiritu) fere bağl Zafer, Gazinin, bir kül olan m zam eserinin esas abidesidir. leri, bu abide üzerinde dahiyane- sanatın, kudretli bir el ile nşkıılırdx;.ı Bunlar olmasaydı, Fakat asıl ese masaydı bunları yapacak yer bulmazdı. Eğer Gazinin eserini halinden ayırarak, nazari bir su tahlile imkân olsa—bunun için— büyük eseri zaferdir demek doğz olur. Hürmetlerimin kabı derim efendim. MNi Tei NECMEDDİN SADIR *.* 3 A. CEMİL BEYİN. CEVABI — Büyük Gazinin her ü bi ıieııİ ::;Dı olmakla, v:'ebrı'nmu.:u tani tarmak en büyük eseri Tunmakla berar e “Lâtin Harfleri inkilâbi" SÜj iz Türk Milleti içi ük bi smrdir. Zira; başlmiza Akdağdaki s laptan sonra. * Ankara, 4 (telefonla mıştır) — Beş gün evel hüsu: le gelen seylâptan Yenihan” ile Akdağ arasında 18 kilemet üzerinde Şark vilâyetlerte mü haberat femin eden dört hattım kâmilen — denilecek derecede barap olmuştur. Supu Tâptan sönra çıkan Ten ni tişleri yeniden tekrar esadı — sisata — başlamışlardır. — Mam teehhur etmemesi için mu sahra — kabloları irilmiş, sabahtan itibaren muhabere & rar temin edilmiştir. — *, P & 4 Üet ; 2 KS a

Bu sayıdan diğer sayfalar: