July 30, 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

July 30, 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ekonomi | *mzazumumuan Ekonomi politikamız etrafında ksek ekonami meclisimizin ekoneml politikamızı tetkik eden züm- fb ::':'lm önümüzdeki içtimada verecektir. kadar bu bahs üzerinde işlemek lâzımdır. Ai İ politikasr diyince, kısaca müdahaleli veya müdahalesiz eko- a ğ î; alaşılır. Müdahaleli olunca da, ne sürette müdahale meselesi var- Ğ T_'" Beye? Her şeyden evel istihsale. Yani, zicaat ve sanayia ay- ÜBu mey, örmaye peylerini ayırmak ilk mevzu olarak görünüyor. çeng, UA Sön zamanda, merkeze girmemek üzre bazı temaslar oldu. Üüçy, ©6 Hakimiyeti Milliye gazetesinin 13 Temmuz nüshasında, bir %r:'“'"ım Müdafaa etmek istiyen (K) imzalı yazıda yine mesele- İki çç temas eden bir iki mülâhaza vardır. ıı.,_."v"'i dört eder gibi barizdirki Türkiye ziraat memleketidir, ea <. * Mternational ziraat koöngresindeAlman murahhasının nutkuna lenen «<Dünya nüfusunun üçte ikisi ziraatla meşguldür» mülâ- Hi, ındır. mey “Bayalımki, a priori, yani evvelki kararlarla ekonomi (yapmak) ii EFİhe karışmış, devrini bitirmiş bir usuldür. Bir zaman, riyazi- F ,,"-'” Mütaarifelerle ekonomi (kurmağa) çalışan tomantik ve akli '—ııe.r.d;“&b'" tamam asır geçti. Şimdi ekonomi (tecrübeden sonra) tun j Ridiş almıştır. Üünez İK iki kere iki dört hesaplarını, aziz vatanımıza tatbik etmek ıüu:â'l! tecrübeleri beyhude tekrardırki, böyle zaman kaybet- Yapacak mevkide değiliz. bnç Acak mütekaddim laboratuvar sayinden sonra realist ziraat ti “'q;:.ııhuhddim usullü taharriyattan sonra realist bir sanayii m t .. nn * üfusünün yarıdan fazlasının ziraatta olmasına gelince, bunun Börü: için, mülâhazayi serdeden Almanın bütün fikrini gör- y c ü ',? Bükreşte, Türkiyenin de iştirak ettiği 1100 kişilik bir inter- itaat kongresi oldu. Kongrede, Alman nazırı Ditrichin, fahri bulunduğu Alman delegationunun reisi ve Alman ziraat ce- | Bit ..'"'f" heyeti idare azasından doktor Hermesin, cihan ekono- MCihanı h"“ıvı Tolü hakkında bir tezi vardı. Bunda doktor diyor ki: İMi) AÇ M müfusun üçte ikisi ziraatla meşguldür. Hatta sanayii müte- Böre mepıt a bile 1$0 milyon ziraat nüfusu var. Meslek istatistikleri. dt 40, teay ile hayat kazanan nüfusun Almanyada yüzde 30, Fransada İ izde 39 g AAA yüzde 59, Şarki Avrupada yüzde S0 den fazla, Rusya- Ve İlâve _di"nıı erbabıdır.. Nlkin S Ciyor: Pa aa geliri, bu süye tekabül etmemektedir. Ziraat geliri, Av- İN mülape Billet gelirinin dörtte biridir> İ Stirdiği ge Snlaşılıyorki doktor ziraat hakkında bedbindir, zira- h t Remadan memnun değildir. Ziraati ne pahasına olursa ol- Meslek ve mevkii icabından olan doktor, gerçi ziraatin ilg, YN bu aczine bir kaç tedbir göstermiyor değil. Meselâ m'*!lnlluıım hıwulerıdı'nlm(:?ıinıt ı:ıhmç politikasını “tanzi- Pakaş SO P v op ? (aul genris) içinde mündemiç tabil bir mahiyeti, teş- ü i ri ahi a y fikri _mld:'ıhımuıhü kabil midir. . T asegi çN ekonomi politikası etrafındaki münakaşalarda, ne öl- ! flkir beyge plerinden yardım isteyerek, nede şahsi mevkilerine Pdnlatabiliri, “denlerin mütalaasına müracaat ederek mevzularımı- PAneay iliriz, indç Çitandaki z Vaziyetimizi idrak ile, ve ancak yaşayan ilmin me- | Giürütü dokmu göcebilirir. N, |Y ÜNUN İKTISADİ HABERLERİ Me&_'tk heyeti : Dün Trabzona hareket etti ketimi, Fömisyonu — tarafından | basitleştirmek itibarile ticari muame| itleştirmek Ziral, sınal ve ticaret|lâtı olaylaştıracaktır. Bundan başka memleketimizle ticari münasibatta * Trakı Feisi Salaheddin B. tet- !ı.'.':—dıııı,ımn Ve da teşmil hanş) Emiştir. Tetkikat netace- ründelddeler üzerine istih- y B ve hangi sanayım Kİ teygjinkişaf ettirilmesi Tâzım- * olunacaktır. * eaun Karadeniz sahillerin. 4ni tir (25) gün sürecektir. yaelmilel bir yemek kitabı — çıkara- caktır. Amerikan mücssesesi bu hususta Ticaret odasına da müracaat etmiş- tir. Amerikan mücssesesi Türk ye- mekleri hakkında da malümat iste- mektedir. Ticaret odası bu münasebetle Türk. muahedeleri i|yemekleri hakkında da tetkıkat yap- tatbik edilmeden e- mağı muvafık bulmuştur. Bunun i- çin oda da bir komisyon teşkil edile- . | cektir. Komisyona âza olarak Cemal ve Ali beyler davet edilmişlerdir. Türk pahalı o- MribU Noktaf nazardan Tür- sesesinin suallerine cevap verecek- Sermayenir tir . Hdi geee e BaR | ” Bökküller ieügrili — Bakkallar ) geleceğini iddia e- _:u'"roıı_.r_ Bu hususta ken | cemiyeti kongresi Cuma günü topla- t salâhiyettar | nacaktır. B Kh ; * Zahire borsasında intihap — Ti- Ben Gündağgıe İddialar, alelâde bir caret ve zahire borsası yeni — idare İ y7 Yeni gümrük tarifesi | meclisi intihabatr yapılacaktır. ©h daşpı TU itibarile eski ta Fırka namına cski idare meclisi aza- ite de — muamelâtı|lârı namzet gösterilmiştir. HKambio Borsası29/İ/929 RAZLAR TAHVİLAT 96 1250 KT Üü v 00 | Anadotu k Z Te mak & l aüka — SENETLER Tünel çörketi 4sape B . a 06 | KEicktirik şirkeci #sxna K 'lş:—şh yela &e 40 | Kihtim Şirketi. 16 75 Sh"ıı. gz 00 | H Pişa İlman çörketi - ÜN e tein ÇEKLER ! t 10 65 | Lomdra 1015,50 00 Newyoek OAT ât.as $ 3625 — | Pati — t a00 Atins — 87 ocü) Tape 3 İ 09 | Cenerm 2 arizs Roma * 1300 Üreki »" 20 | Bükreş — M RT,S0 Amsterdam 1 1900 Haa g w $0 | Brtsel 68 67,50 Neli ü 78 | Praz 2 OLİS ix ©0 | Viyata ÜT N eee Hi ANKARA PALAS Ğ A Bütün odalarda telefon, — sıcak suyu, kalörlleri vardır. Husust Gmu ilmak üzeredir. Düyü- g_aıı Kigy A Mühtelif / şubelerine t Hihasip ve memur es-| SÜİ Paristeki b Tei Sere çalışmaktadır-İ$ yoadır, Amerikan barı örkestra, | ileceği Ağustosun 15 ü .,I: erkek ve kadınlara mahsds .'”'—ı:. do diknektedir. Para | perukâr salonu, çanlaşırhanc, Yevile memurlara ik-|| garaj, tenis, kütüphane, yataklı İ ae Yeceği C8 Möylenilmekiv- (| Yeganlar şerketinin . ceata uu | Maari|j Yeni kanun İlk ve orta mektep muallimleri terfih edilecek Maarif Müsteşari Kemal Zaim B. ve Marif Vekâleti Orta tedrisat mü- dürü şehrimize gelmişlerdir. Kemal |Zaim B. şehrimize on beş gün mez- İunen gelmiştir. Bu müddet zarimnda Jistirahat edecektir. |. Barem kanunu maarif kanununun bazı maddelerini ilğa ettiği için yeni bir kanun lâyihası hazırlanmaktadır. Bu layihada ilk ve orta tedrisat mu- allimlerinin terfihine çalışacaktır. La yihada orta ve ilk tahsil muallimle- rinin kıdem ve makam mdaşları na- zarı itibara alınmıştır. Barem kanunu) ihzar edilmeden bile maarif için yeni bir kanun ihzacı derpiş edilmekte i- di. Barem kanunu eski kanunu tema- miyle tadil etti; maarifte tatbikine imkân bulunmadı- #ından layiha bir an evel hazırlana- caktır. MİLLET MEKTEPLERİ Bu sene millet mektepleri Teştini zani bidayetinde açılacaktır. Bu seneki fealiyet daha vasi ola- caktır. Bu seneki teşkilâtta geçen se- neki noksanlar ikmal edilecektir. Ge- çen sene hiç okuyup yazma bilmeyen lerden 421,000 kişi millet mekteple. rinden mezun olmuştur. AVRUPAYA GÖNDERİLECEKLER| Bu sene lise mezunlarından 80—90 talebe Avrupaya tahsile gönderile- ektir. İmtihan süalleri vilâyetlere önderilmiştir. sene orta mektep ve lisele- rin kitapları ikmal edilememişti. Bu sene bu kitapların ikmali için tedbir ler alımmıştır. Kitaplar Peyderpey ktır. Bu senei dersiye bi- yetinde Ankarada yeni bir orta mektep açılacaktır —— BEŞ SENEDEN ALTIYA... İlk mekteplerin sınıflarının beş se- neden altı seneye çıkarılacağı hakkın daki şayralar doğru değildir. İlk mek tep teşkilât ve proğramlarında hiç bir değişiklik yapılmayacaktır. LİSAN TEDRİSATI Bu senc orta mektep ve liselerde bilhassa lisan tedrisatına fazla ehem- miyet verilecektir, lisan derslerinin saatleri tezyit edilmeyecek, ancak, tedrisatın mükemmel olmasmna itina edilecektir. Bu gaye için geçen sene de Avrupaya on beş lisan hocası gön detilmiştir. Geçen sene ve evelki se- ne Hiseler ve sanat için cel bedilen ecnebi mutahassıslara ilâve- ten yeniden mutahassislar getirtile- çektir. MAARİF EMİNİ GİTTİ Maarif Emini Behçet B, dün Bru- saya gitmiştir. Orada bir kaç gün ka- Tacaktır. « üi bidaye-| tinde alınacak tedbirler ve sarfedile- cek lı_ıliya.lx için bazı esaslar tes- AA 'İI e YENİ KURSLAR AÇILACAK Muallim muavinleri için açdacak ,AV:.HM 1 Ağustosta açılacak (tır. Bu sene kurslara lise mezunları |kabul edilmeyecek münhasıran mual-| Hm muavinleri kabul edilecektir. FEbİŞ Devlet matbaasında Devlet matbaası müdürü Faik Sab- ri B. matbaa işleri hakkında şu İza- hatı vermiştir: — Mayıs gayesine kadar matbaa-| mızda bir milyon 300 — bin alfabe,| yemekler komisyonu Amerikan mücs halk için 85 bin ilk kıraat, 60 bin köyi İkıraatı, 60 bin şehir kıraatı, 25 bin |imlâ Tuğatı, 16 bin gramec ve maliye vekâleti hesabına da 7 milyon tek sa- İhifalı varak, 47 bin defter 295 — bin, karnc basılmışt we bu kanunun| din Kıskanglık yüzünden Çingene Şaban batanağı Ahmedi vurdu Unkapanında evvelki gece kıskan- çlık yüzünden bir cinayet olmuştur.| Elekçilik eden çingene Şabanın baca- mak ve diğer kardeşine vermek isti- yor Ahmedin bu manevrasını öğre- nen Şaban, fena halde hiddetlenmiş, ve dün Ahmedi karısını ayartmak is- terken görmüştür. Kıskançlıktan kendinden geçen biçağını — çekerek — Ahme: c irmiş ve vücudunun muhtelif yerlerinden pek ağır surette| yaralamıştır. Şaban bu cinayeti mü- teakip kaçatak kanalizasyon borula-| rarı içinde saklanmışsa da biraz son- ra zabitaca yakalanmıştır. MA&__SŞR 'REDERKEN EL İK ÇARPTI Taksim — statyomunda — evvelki gün Mesırlilarla maçı seyretmek İçi masından dolayı duvardan aşağı dü- şerek ağır Surette yaralanmıştır. ATLANMIŞ rında Bursalı Hacı Ahmet ef. yanlış-| lıkla Bakırköyünden Sirkeciye hare- sada Daşından ağır surette yaralan-, — BİR TECAVÜZ Erenköyünde Kadıasker mahalle- sinde oturan Sait, ayni mahallede 0- bulunmuş, kabul edilmeyince kıra bı- çak çekmiştir. Bu esnada kızın kardeşi Hasan gel miş, Saitle kavga etmişse de elinden yaralanmıştır. Sait yakalanmıştır. 10 YAŞINDA BİR CARİH zünden kavga etmişler, İhsan küçlük Fuadi evden aldığı bıçakla karnımdan yaralamıştır. KARI KÖCA KAVGASI la kocası Hüseyin efendi kelesinde kavgaya zeyin efendi herkesin önünde karısını bastonla güzelce dövmüştür. BİR KAÇAKÇI MOTÖR YAKALANDI Rüsumat muhafasa motörü Kaca- deniz boğazı önünde şüpheli bir mo-) tör görmüş, derhal takibine başlan-| Motör Rumelihisarı önünde yaka- lanmıştır. Kaçakçı motöründen 18 teneke ispirto, 339 paket Bulgar si- garası bulunmüştur. | Kaçakçılar za- İK KIZ EŞYÂLARİNI ALARAK Eyipte saka Haydar mahallesinde Câmi sokağında oturan Gümrük me- murlursarından Hasan elendinin kızı Musaffa hanımla halâsının krzı Dürs nev hanım beş gün evel evlerinden bütün eşyalarını alarak kaçmışlardır. Bu hususta zahıtaya — malümat veril- miş olup tahkikat 'tadır. Ha- bet verildiğine göre bu hanımların İz- mire kaçtıkları ve İzmir zabıtasının izleri üzerinde olduğu anlaşılmakta- makla bir aşk meselesile alâ- kadar olduğu zannedilmektedir. Memlekette ytar. Ayrıca 403 bin, lise ve mektep ki- tabır. . Matbaamızın serma- yesi 187 bin lira olduğuna nazaran bu sermaye bir sene zartında takri- ben üç defa devr e. Vilâyette 2,500 kuruş Baytar ve orman mezunları Baytar ve Orman/âli mektepleri mezunları maaşlarının bidayette2,500) kuruştan baslıyacağı Vilâyete bildi- ee Vilâyet hükümet konağı bah-| Dün lürum görülmüştür. Bu tetkikatı mütcakip lehte veya| aleyhte bir karar verilmesi muhte- meldir. Diğer taraftan girket, — imtiyazın temdidi talebinde bulunmuş, bu tak- |dirde 1,700,000 lica sarfı ile yeni te- çsisat yapacağını, İstanbulun su ibti bildicemiştir. Bir aşk facıası Bir muallim, kızının aşıkını 8 kurşunla öldürdü ! Zavallı Ayşe de bu facıadan cinnet getirdi yi Konyada bir genç masum aşkının| — Lâkin kız kurbanı olmuştur. Bu genç x..y..uıuuıudş;nçiııı man meşhur terzihanelerinden Osman | tup yazmış ve © gece tekrar dsminde| larını teklif etmiştir. Kezın Nuri efendinin kara Mehmbet nağı Ahmet baldızını Şabandan ayıre-| tur: Bilhassa merdiyen Bizans devri- ket eden trene binmiş katar hareke-| Yay, tinden sonra kendisini aşağı atmış| tır. dır. Sebebi firarları da malüm olma-| tttbe gü! Müteferrik H, Çenberlitaş Hafriyattan alınan netice az. değil... Çenberlitaş etrafında Danimarka- h mutahassır M. Fet tatafından yi- ptlan hafriyat hitam bulmuş ve asar: atika mütahassıs: memleketine çit- miştir. Bu husus'a Müze müdürü Ualil B. bir muharririmize şu izahatı vermiş- tir: — Hafriyat'a ba; parçaları ile bir mer tur, iBlhassa merdiven Bizans devri- ne aittir. Bu hafriyat neticesinde emberlitaşın murabba şeklinde hü- yük bir kaideye istinat ettiği ve bu Merdivenün bu kaideye mürtehi oldu gu anlaşılmıştır. Hafriyat gimdi ka- | 20 panmıştır. Gelecek sene ayni aylarda tekrar başlanacak ve hafriyat tevsi edilecektir. BEYAZITTAKİ HAFRİYAT Sırmakeş hanı civarında yapılan| halriyat bitmiştir. Bunada büyük bir| takızaferin esazları bulunmuştur. Bu, hafriyattan mühim neticeler elde edil miştir. Yalnız hafriyat sahasının ya- nında Sırmakeş hanı bulunduğundan hafriyat tevsi edilememiştir. Bu ha-) nin istimlâki de kabil değildir. Çün- stadyom duvarına tırmanan musevi| Kü her odasının aytı ayrı - sahipleri Mayer elektrik telinin başına dokun | meycı ut bulunmaktadır. YENİ SİLAH MÜZESİ Topkapı sarayında yeni bir - silal müzesi açılacaktır. Müzenin tamzimi- ek istiyen 60 yaşla-|ne başlanmıştır. Tesisat “Eylülde bi, tecek ve müze küşat edilecektir. Bu müzeye cski ve yeni silahlardan ok, tüfek, caki toplar v. s. konacak- KAÇ ANTIKACI VAR...? Şehrimizde antika ticareti ile meş- ğul olanlar Müze tarafından teşçil e- dilmekteydi. Şehrimizde S0 - 60 anti- kacı bulunmaktadır. N mena turan Emine isminde bir kızın önü |KADINLAR BİRLİĞİ KONGRESİ 'e geçmiş, beraber gezmek teklifinde | Dün Kadınlar birliği köngresinin İriyet olmadığı için toplanamamıştır. EMNİYETİ UMUMİYE MÜDÜRÜ VİYANAYA GİTTİ Şehrimizde bulunan Emniyeti u- mumiye müdürü Rifat B. dün Viya- Fatihte Kirmasti mahallesinde otu- | Naya müteveeccihen hareket etmiştir. ran 10 yaşında İhsan ile 3 yaşında| Rilat B. Viyanada tedavi edildik- Fuat isminde bir çocuk kırk para yü-| ten sonra avdet odecektir. Emanette EMANET MEMURLARI VE BAREM Barem kanununun Emanet memür Kadiköy ie-| larına şekli tatbıki hakkında Emanet tutuşmuşlar, Hü- | muavinleri Hâmit ve Şerif — beyler A EMANETİN SÖZÜ — M aslıklarla kai : FES, KÜLÂH VE ŞALVAR Gazi Hiz.leriniz. Nişantaşındaki ev- lerinde vücüde — getirilecek ya ve kiyafetler konulacaktır. fes, külüh, mevlevi sikkesi, ae sem — AĞIRCEZA REİSLİĞİ Ağır ceza mahkemesi riyasetine ta- yin edilen Birinci Ceza Teisi Hasan! Lütfü beyin emri gelmiş ve dün A- ier Cezada yeni vazifesine tır. Hasan Lutfi B. 25 sene muhtelif mahkeme riyaselerinde ve müddei, umumiliklerinde bulunmuştur. ——— — ——— ağzına almaması kendisine tebüğ e- dilmiştir. türlü — aşıkıaı bir mek- kaçma- kapısı önün kurduğu bayalların titrettiği muşlar... İlk de|eliyle kapıyı vururken zavallı Ayşe tehlike| (A Pencere aralığından başlıyan mü-| müthiş halecanlar geçiriyor babasının| mes'elesine işaret etmek istedim. nasebet gittikçe ilerlemiş beraber ge-| hazırladığı tabancayı almak için fır- zip tozmuya başlamışlardır. Bu hat A;'*..ın gilesinin nazarl sat bekliyormuş işte bu kapr vuru- şuyla Ayşe bitap yere serilmiş şimdi merdivenleri dikkatini celbetmiş, ve zavalli Ayş.e| babası elinde tabanca tır. ok uğraşmış — babasır-| dan Ayşeyi istemiş bir türlü muvaf- |de isabet ederek Ayşesinin gözü önün. fak olamamış, Ayşe evine kaçtiktan|de yere sermiş. .. Ag: Mehmediyle sanra bir müddet beraber y: Tâkin Ayşenin üzerine polis müdüriyeti Ayşeyi aşı-| Olmuştur. “Ayge şimdi cinnet getir kıtın yanındat alarak evine — teslim| miş ve mütemadiyen beni Mehmede, - Jetmiş ve bir daha Mehmedia ismini| götürün diyormuş. toplanması mükarrerdi. - Lâkin ekse-| git Mahkemelerde Son celse nasıl oldu ? Kadriye H. beraet mi edecek? Müddei umumi mufassal talepnamesinde: “Pek amik tahkikat neticesinde aleyhlerine hiç bir delil tahassül etmiyen maznunların beraetini istedi Kadriye hanım ve rüfekasının ağır cezadaki muhakemelerinin rüiyetine cumartesi günü de devam cdildi. Her celsede daha şiddetli bir alâka uyan- dıran muhakemenin celsesinde de gi- .|ne kesif bir kalabalık vardı. HAYRİYE H. IN İFADESİ Kadın samiler Kadri, hanıma bü- ten maksadım da, terakki ve - terli- hine çalışmak üzre gittiği zevcinin kendisine karşı lâkaydisini göstermek ve eğer, ayrılmağa karar verecek o- lursa bu bususta muavenette bulür - cağımı kendisine bildirmekti. htilâttan memnu bulundukları sı rada Hamide hanımın pamuk / içine Geçen | koyarak Kadriye hanıma gönderdiği »ymaktaki İstinabe varakasının okunmasın- dan sonra reis bey Kadriye hanıma) teveccüih ederek bu ifadeye karşı bir diyeceği olup olmadığını sordu. Ka- driye hansın ayağa kalkarak şu ceva- br verdi: KADRİYE H. IN CEVABI — Reis beyefendi, Hayriye hanı- mefendinin ifadesi doğrudur. Hayri- ye hanım birlikte gitmekliğimiz hak- kındaki teklifimi izah ederek bir ha- kikatin tenevvürüne hizmet etmiş ol- anladığıma göre, ben daha Ankaraya) gitmeden evel takip ediliyormuşum, nitekim trende eşyalarım taharri edil miş te haberim yokmuş. Hamal kıya- fetinde polisler tarafından tarassut| işim. Harekâtım adım, adım ta- kip edilmiş. Ankaraya muvasalet saa- tının bu şarait tahtında ne ehemiyeti| var, tabii beni takip eden memurlar, benim nereye gittiğimi tamamen ö- grenmişlerdir. Hattâ sekiz dokuzd Zitmiş olsaydım memurlar nereye git- tiğimi ve kimlerle görüştüğümü an- larlardı. Gittiğim zamanı katiyetle i- fade edemiyeceğim. Fakat, ben eve ittiğimde Hayriye hanımefendi : — Öyle yemeğini hazırlayalım mız Diye bana sormuştu. Lüzum görü- lüyorsa bunu da sorunuz. Hayriye ha 'nım elbise değiştirmek meselesinden bahsetmemiş, bu da tekrar sorulsun ve ya kendisi celbedilsin... Sonra reis beyfendi. emniyeti umumiye mü- dürlüğü bu kadar tertibat almış ve) bendeniz de İstanbul meb'usu Tevfik Kâmil bey gibi nafiz bir devlet ada- manın evine gittim. Tabü bu hale gö- re benim Kâmi! beyin evin- de de teharri edilmediğine ihtimal ve remem. nıınılulıııwılıılım caat ettim, Kenan bey ifadesinde be-| nim için: generedir, aklına —geleni ya- kendilerine isnat edilen sui kast cür- müne teşebbüs mânası istihraç edile miyeceğini ifade etmiş ve mektubun müphem fıkraları hakkında şu izaha- tt vermiştir : 1 — Pekâlâ bilirsin ki, karar vere- ceğin işlerde muvaffak olmak — için ben de elimden geleni yapmağa hazı-| rım. Demekten maksadım şudur: Ka- driye, Ankaraya gitmeden iki buçuk ay kadar evel Mısıra gitmek istiyor- du ve İstanbuldaki Mısır konsolosu Refik beyin ailesi Mısıra — gideceği zaman onlarla beraber gidecekti. Gi-| gu beşyüz| vadetmiş- tim. Mektubumda ki bu fıkra ile para 2 — Aklna gelen deliliğe teşebbüs için etme, kendini aileni.... fıkrasiyle — ailemizin nâ. vi makul tavsiye etmek istedim. 3 — Senin bu husustaki kararına ve zati muhakemene — müdahaleye hakkımız yoktur, fıkrasiyle zevci ile olan münasebetlerinde — müdahaleye hakkımız ifham etmeği murat etmiştim ve kendisini — haklı, gördüğümü söyleyişim. Zevcinin ken disine lâyıkiyle bakmağa muktedir olmadığından idi. 4 — Faik beyin ahvalinden bahs edişim ve temizlik yapayım demek- mektubu pamuk içine — ko; maksadın ihtilâttan memnu oldukları için mektubun Kadriye hanıma vü- sulünü temin olduğunu ve mektup münderecatı talim ve telkin mahiye- tinde olmayup şahsi işlerinden dola- yı sebebiyet verdiği bu hali kendisine anlatmak istediğini Hamide hanım söylemiştir. Neticci kanaatım şatdur: Kadriye hanımın gösterdiği debep- lerin ehemmiyetsizliği, mumaileyha- nen Reisicumhur hazretlerine müra- caatında başka gizli bir maksadi ol- duğu zannını hasıl etmekte ve Nâsır bey tarafından yazılan — mektubun müphem ve imakâr fıkraları da hasıl olan bu zan ve şüpheyi takviye ct- mekte ise de icra edilen tahkikat ile tebeyyün etmiştir ki, Kadriye hanım "L'iî :tveılzrluyın şiddetle merbut, evi ü hayalâta mağlup bir mi; ta olduğundan ef'alü “B_—î lü mantığı hâkim kılamamaktadır. Kadriye hanımın hareketinden bir gün sonra Nâsır bey tarafından An- karada İstanbul meb'usu Tevfik Kâ- mil beyin haneleri adresine yazılan mektubun Nâsır beyin imza ve adre- sini ihtiva etmekte olması nazarı te- emmüle alınınca tertip edilen bir sui kastı icra etmek üzre Ankaraya gi- den bir kimseye bir gün sonra böyle bir mektup — yazmak, maksatlarının husulü için hiç bir fayda temin et- miyeceği gibi mürettep olan - filin ika edilmiş olması halinde de ele kuv vetli bir delil vermekten başka bir netice hasıl etmiyeceğini kabul mek icap eder. Tevfik Kâmil beyefen ditin haremleri Hayriye hanıma rei- sicumhur hazretlerinin köşklerine be- raber gitmmeği teklif ettiği halde Ha- yriye hanrmın bu teklifi münasip gör memesi üzerine yalnızca gittiğini ifa- de etmiş ve bil'istinabe ifadesi alınan Hayriye hanım Kadriye hanımın bu ifadesini teyit etmiştir ki, bu hadise | — Beraatları istendi, beraat.. Hareket gazetesi Mühevyiç neşriyat davası görüldü Müddei umumilik tarafından Hâ- reket gazetesi aleyhine açılan mühey- yiç meşriyat davasına dün devam edil- miştir. Geçen celsede mazmınlarır mahkemede ispat vücut etmesine ka- var " Bu itibarla gazectniz vzuu dava olan “alev yağmuru” ya. zısı hakkında izahat vermişlerdir. Bu yazının köylüleri ezen mütegallibeler lan lev yağmmuru" şirinin Konyada münteşir «Halka do Ürur gazetesinden — iktibas edildiğin söylemişlerdir. Konyada ayrıca bu gazete hakkında tahkikat yapılıp ya- pumadığı istilam edilmişti. Bu istila. ma cevap gelmediğinden istilamın te kidine ve muhakemenin başka bir gü- ne talikine karar verilmiştir. IRTIŞA BAHSİ ETRAFINDA İrtişa meselesi tahikatının nakli- dava suretile başka bir yere nakledi- leceği ihtimalinden bahsedilmektedir. Alâkadarlar bu hususta ademi malö: mat beyan etmektedirler.

Bu sayıdan diğer sayfalar: