5 Ağustos 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

5 Ağustos 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

pazartesi 5 Ağustos 929 GİLTERE ve MISIR k Gütere'de hükümetin değişmesi & Britanya imparatorluğunun mey p< eletinden biri olari Mr hali Jezi Yeniden canlandı. Mac kümeti 1924 te neticelen- Si bu mes'eleyi şimdi hem Y€ hem de Mısırı tamın sk halletmek için ir. Bu defa muvaffak ©- a? ? bumu . bir müddet santa ©- İakat şimdiden tarih ve Vem a Yardemiyle meselenin in: $ok tahmin etmek & çöreği My, SEFAİ, vaziyeti itibariyle eğ can da- teşkil. edem.mühim yol ve taraf rinde | ülümmaktadır. | tan ai EYS İka 5 hire, İskenderiye yol ur ima ve mk dr 2 ey dan başlıcalarını teşkil et “YEYS kanalı ve Mısır Su- Miisre e Mar'ı ayni derece” a ve bir tarafın men- m ime den gine ie oğrafi muammalar- hi hada menfaatların bak Plinda kaz olması mes'elesi ikin-| ln ir Süveyş kanalı Mi-) kehdi vücudunun aksa kral” Dil İngilterede filen 5 ee Ü Paratorluğun — teneffi ir Bu aye alarmda addetmek- Eee e, erla zaten bütün Miser İz olan Ke yimmil bir ehemmiyeti e Olmak 7 laik mes'elesine ) Ke ii siyasi tekimül Süveyi kanalını i Kiler <tmiytr.. İngiltere; Mik mese Bu akşam Valinin riyasetinde bir heyet yi o mİ gelde belet, Gi: vapurla İzmite giderek Istanbulluların rtişa işi İİ alk A LE Ki sin yayalar teda eden Ji. lanan ba, eN dâ İngiltere le ta Kavi , iyle yerleş- i ika A bu tarihten z si isinde değil tesadüf etmeğe .i Min en bime! ört ağı, ii de Misir rl hir iki 3 Buz det t edilmiş in Ba ürk enin ea mi niye Me Mi | tnt 18, Mimar Sudan ü- 1 hukuku mr kia am- her sürlü No 109 Telefon num. 3912. caddesi, Istanbı ür. Gelen evrak geri verilmet. 3 —0918 it hususler için seâdiriyele müracaat edilmelidir. muskaler 40 Nashası 5 Kuruştar e e melezi) an Moi AE ELİE ii Gazi Hazretlerinin yarın saatllde Istanbula şrefbahs Gazetemizde Abone şartlı > ara mm Nene No 1249 Abone ve- ilan derste, ikan yazıların hukuku mahfı İlan tarifesi Türke Onci Sahifede Sanrini 30 19 Muslima 5 seni aa olacakları dün Dahiliye vekâletinden tebliğ edildi Türk milletinin büyük ve münci Reisi Gazi Mustafa Kema Hazretlerinin bir « âni meşguliyetlerinde. Gazi Hazretleri yarın saatide Istanbulu teşrif buyuruyorlar tazimatını Büyük Halâskâra arzedecek.. Dün Fırkada istikbal hazırlıkları hakkında görüşmek için mutemetler toplandılar, bugün de meb'uslar toplanacaklar... Reisicimhur Gazi Hazretlerinin yârin şehrimizi teş- rif edecekleri dün Dahiliye Vekâletinden resmen Vilâ-Ji yete bildirilmiştir. Gazi Hazretleri yarın saat 11 de İstanbula muvasa- lat etmiş bulunacaktır. İZMİTE GİDECEK HEYET Gazi” Hazretlerini İzmitte istikbal, ve İstanbulluların tazim&- ,.| Şülerli Naili Paşa, Cümhuriyet Halk Hakkı taht arzedecek olan heyet bu gün saat 18 de vapurla şehrimiz- ecnebi| den hareket edecktir. * İZMİTE KİMLER GİDİYOR? Heyet Vali Vekili ve Şehremini -| Muhiddin Bey, Kolordu kumandanı Hırkası mületii Pâşa matbuat mümessilleri ve diğer bâzı - | zevat ve Eze mesir. den mürekke; MUHAFIZ SABÜRU GELDİ Muhafız “taburu tamamen ve Fİ- yaseti cümhur orkestrası da kısmen için ze» ir. İngiltere belki Se henüz veril- ri de verecektir. Fa- Sudanımı a Be hade Ml m iktila #decekirir? Dün Muhafız kıtaarı süvarileri şehrimize geldi dün Ankaradan şehrimize ağırlıkları araba vapurile geçirilerek Dolmabahçedeki mahsümna © yerleşmiştir. Heyet geceyi İzmitte geçirecektir. “* mâüdanı Hâl Pikei Beyler tarafın. Sirieiye dairel İstikbal dan bazirlanmâkta olân merasim proğramı bu gün kat'i şeklini alacak tir. MERASİME İŞTİRAK EDECEK ZEVAT Merasime iştirak edecek ölan 26 vatın jake silindir şapka ve rugan İsi iksaları mecburidir. İstikbal için Haydar paşa istasyo- nunda hazır bulunması icabeden ze- vata gönderilecek olan davetiyeler şehremaneti tarafmdan hazırlanmak tadır. Dün Emanette çalışan bütün daktilo memureleri bu ernizeleri yazmakla meşgul olmuşlardır. BU SENE TAKLAR KURULMAYACAK Efgan kralı Yakında memleke- timize gelecek Amanullah Hanın ve Kraliçe Yazretlerinin Kışı Ankarada! geçirmeleri öühtemeldir —— Afganistanda çıkan işyandan son- ra kral Amanullah Ham Hiz. ile kra- lıça ve mayetleri orkânnn Afgânis- tandaki vekalin üzte otadan ayrı Kral ve krahça son zamanlarda bir müddet ikamet etmek üzre Romaya gitmişlerdi. Alman malümata kral ve kraliçanın sihhatçeiçok iyi oldukları” nı ve Afgan vekâylini dikkatle takip ettiklerini” göstermektedir. Kral Hi nin Köyin validesi | Dün Ankara mu- habirimizin telefonlü verdiği malimat tan anlaşıldığına göte kral ve kralıça da memleketimize geleceklerdir. Ankara, 4 (Telelonla) — Efgan Kıral v. Kıraliçeçi “ayin on beşinde İstanbulda bulunacaklardır. Kışı An karada geçirmek üzte buraya gelme- leri muhtemeldir, Maznunların Ankara- ya nakli muhtemel. İrtişa tahkikatı çal mühim bir saf- haya girmiştir. Burada dün istievap yapılmamıştır. Haber aldığımıza gö- re dün Adliye Vekâletinde İstan bir içtima yapılmıştır. Bu içtimada! meselesi uzumüzadiya tetkik €- dilmiştir. “Bu içtima hakkında kat'i şmalâmatigelmemekie. beraber irtişa maznunlarınn Ankaraya © gaklolün- ması ihtimali mevcuttur. —e re Maarif müjettişleri Ankarada toplanıyorlar Aldığımız malümata göre Ankarada Maarif Vekâletinde Sacit umumi eri bir içtima akdede çek- yin riyaset etmesi muhte- İçtimaa iştirak etmek üzre'vilâyet lerdeki Maarif - umumi müfettişleri sağırılmıştar. Bu meyanda Avrupadaki Türk ta- İYebe müfettişi Sabih Zeki, umumi müfettiş Bedri beyler dün Ankaraya gitmişlerdir. Diğer müfettişler de ya- Bn gideceklerdir. T elsiz telefonun ıslahı.. Avrupada bir seyahate çıkan tel- siz telefon müdürü Hamdi bey bu- günlerde seyahatten avdet edecektir. Hamdi bey beraberinde stüdyoyu Gazi Hazretleri masrafı mucip ©- lacak merasimden tayakki olunması arzusunu İzhar buyurmuş oldukla- rından geçen sene yapılmış olan tak lar bu sene inşa edilmeyecektir. MEBUSLARI DAVET C. H. F. Müfetrişliğinden: İstanbulda bulunan Mebus Beye- fendilerin -5/8/929 bugün saat on dörtte fırka merkezini teşrifleri ri. ca olunur; Son dahta ——.— Gazl Hazretlerinin hareketleri ANKARA; 4. (Telefonla) — Hazretlerinin hususi tirenleri yarin saat 17 de buradan hareketle sah aa. takviye için ve müştakil makinalar getirmektedir . Getirilen mütsileler- den “biri Dardıbedayb sahnesine vâ- uyunlatı bu. mürsile vasitasile aba- ir. Darülbedayiin büyük ğer mürsileler güzel saz çalınan yerlere konacaktır. Yakında alaturka desmma bir he- yet daha ilâve, edileçektir. — Romanya seyahatı yeme e e Yirmi talebe'hareket ediyor... Idünzammedildi,yeni Ekmek! Yükselecekmi! #dareyi intihap etti Francala fiatlarına tarifeler ve ekmek Halim hanım intihap edildikten son- Fa bir senelik kandı, Kadın birliği | Cevabımız Dün yeni heyeti a BugünAtinada Atina sefirimizin bu lık münahaşası çıktı > İgüncevabımızıtebliğ Türk kadın birliği altı aylik kon etmesi muhtemeldir. Kongre bir hayli hararetli oldu ve bir erkeklik-hadın gresini dün saat 16 da yaptı. Dünkü kongre o riyeşetine İffet faaliyet programı 0-; Raporda beynelmilel kadın. birliği teftiş heyeti intihap edildi, Yeni senc bütçesi bâzr tadilâtla” kabul edildikten sonra yeni idare he- yeti intihabına geçildi. Ekmek narhı dün yeniden tespit ©- olun dilerek ekmek finti aynen İpka muş ve frrancalaya 60 para zammo- Tinarak 24 kuruşa çıkarılmıştar. Yeni| cdildi. Tal narh salı gününden itibaren tatbik © dilecektir. Dün muhtelif yerlerde fi- ancala satanlar. teftiş edilmiş. ve| de halkı intihabı o - Üre boran ter: Emanet İknsâr müdiri Meral bey © Kemal Ömer bey rı anlaşılan 15 esnaf tecziye edilmiş” y Maarif Vekili Cemel Yerli malı Serginin açılması çarşambaya kalıyor Yerli mamulatı teşhir sergisine dün akşamdan itibaren mal kabul edilmemeğe ve serginin tertip ve tan Sergiye san'at erbabı grup halinde ve bazısi da münferiden işti- yı Hararesi bir İntibep, ve rum bir tasnifinden sonra idare hey'etine Zile Bekir, Bizayiş Buat, Nimet, Medihâ, Saime, Lamla ve Regide ba numların intibâp edildikleri anlaşıldı. İntihaptan sonra birlik arasından in B, birlikte erkeklerin “Tahsin B, in verdiği takrir almaly edildi. Tahsin B. Birlikte örkel sını ve hey'eti Erkekler ve kadınlar her yerde müsavi haklara mâlik olurlarsa bir- Hiktede ayni haklara malik olabilirler, Kongre Gazi Hazretlerine ve hü kümete teşekkür ve arzı tazimat tel grafları çekilmesini alkışlarla kabul ederek İağild. " Seyrisefain -vapurcular Seyrisefaihle vapurcular arasinda si ihtilafı izale etmek üzre yapılan temasta bilhassa itilâfnamenin tat- bikatında çıkacak meselelerin halli için hakem tayini münakaşaları mu- cip olmuştur. Seyrişefain, vapurcular arasındaki Atina sefirimiz Enis Bey tan mesuliyetinin tamamen Yunanlı lara sit ve raci olduğunu bütün cihan ket ir. M. Papa ile beraber M. DiamantopulosunAtinaya gitmesi pe Belçika fe tacirleri g geliyor |mehtemeldir. Belçika” tacirlerinden (200) i-| KOMİSYONUN BITARAF AZASI il Muhtelit mübadele münasebatının inkişafı için tetkikat | kepresle ta Bulunmak isteğil Terini İstanbul ilimde A layan Ticaret odasma bildirmişlerdir. Bun | lunan azaları ve Türk heyetinden Ne- lara tesbilât göstermek için bir prog| bil ve Muvaffak iie istasyonda tam yapılacaktır. istikbal etmişlerdir. Bu da bir 14d iddia! “Senede 124,000 lira varidat - ii proğramı henüz tespit edilmiş değil FIRKADA DUNKU İÇTİMA 0 se fırkası” Kasa wtemetleri ada Hakkı Şinasi Paşanm 2 b a k zırlıkları hakinda erdi ler bahr Pendikte ve burada biraz tevak- kulten-sonra 11 raddelerinde Haydar Paşada bulunacıktır. Gazi Hazretleri Haydarpaşadan muşla Dolmabahçeyc teşeil edeceklerdir. Teşlima dağ bulunan #evat yarin akşam istasyon- İde teşyi merasiminde hazır buluna: caklardır. ANKARA, 4. (Telefonla) — zi Hiz. İstanbulda deniz Selde istifade edecek, banyolar yapacak ve misafiri olmuyacak- a Darâlfünunun mmühtelii fakültele. rine yirmi”genş yarın Roma- nya seyahatine gikacaklardır. Seya- hâti hukuk fakültesi kâtibi umumisi Ethem Akif bey idare edecektir. Romanya seyahati Romanya pur idaresinin Daçya vapuruyla ya- in Seyahat on gün sürecektir. Talebe Köstenceye ve oradan Bükreşe rek tetkikatı ilmiyede almtal iyet verilecek getirecekse niçin elli bin lira sarfedilmesin 2; Mezbehada akıtılan ve beşpara getirmiyen kanlar için ortaya konan bir iddia ve bir rapor var! Eski cemiyeti belediye azasından salıdan çarşamba gününe tehiri muh- temeldir. inde toplanarak istikbal ha- Biz & en bulunan meb- unlar fırka anacaklardır. MERASİM PROGRAMI iğer taraftan Vali vekili Mu- hiddin beyle Hakkı Şinasi paşa ve minen mühim | polis müdürü Şerif, Jandarma ku- AVRUPADA BANKACILIK TAHSİLİ Osmanlı bankası, memurlarından 10 “Türk gencini Avrupaya göndere- ir? müsabakası kap ema Şakir bey çekin punta İmtikanlara DARİ kirayagor Nurettin Müngi Beyin pa Osmanlı bankası be A Mezbaha kanlarından istifade için Arsin Cu Mühim ve kat'i tedbir | çaysat vekili istanbula 10 genç ör | azad rapor Meba ar ERK ie Cevabımız tebliğ edilir edilmez esaslı geliyor Nurettin Müngi B, bir muharriri. hatt, nkeiese, tedbirler alınacaktır Anksin,.1 Çüşleleeli) — İkbasi a al kanlar de Ni tanın enmühi mi, e ia ağ yi nize dökülerek ziyan olmaktadır. alı 2 inci sahifemizd. yi macak netice | Ankara, 4 (Telefonla) — Yunanlıların gayri samimi siyaset bein break öde em a mar — Taribi tetrikamız, Tepedelenii Ah'İ| zuli masrafları mucip oluyor. Hal indi Pazar günü.) lerine karşı Hükümetimiz tabamızm hukukunu siyanet maksa-| cektir. a e ea oyasi BA cektir. Cevap | dile Yunanlılara cevabımızın tebliğmi müteakip zecri ve kat'i) Orada kendisine || 2— Son haberler Tutarak gübre haline getirmek, cene raalarında olduğu gibi mühim varidat temin etmek kabildir. Kan gübresinin (100) kilosu (17) lira krymetindedir. Senede (124,000) lira varidat geti recek olan bu iş için (50,000) liralık tesisat kâfidir. Bu bususta evelce E| manete verdiğim rapor tetkik edile * Müliyeç mü Se tedbir almaya karar vermiştir. İsmet Paşa Hazretlerinin riya. un setlerinde toplanan Heyeti vekile içtimaımda bu hususta çok e- hemmiyetli kararlar alınmıştır. — DERLAR YANSEN GİDİYOR ANKARADA SU BENDİ 4, — Mimar Yansen) ANKARA, 4. — Çubuk civarında bitirmiştir. Haf.) bentler yapılacaktır. Bu bentler 700 ta sonunda Almanyaya dönecektir. |bin liraya mal olacaktır. apandisit ameliya- W yapılacak ve bir ay kalacaktır. Gay | bubeti © esnasında Müdafasi Milliye | vekili: Abdülhalik Bİ bey vekâlet ede- cektir, sabaka 4 gönderiniz. uk arıza baft Mat haberinin ne 3 üncü sahifemizde: 1 Mahkeme İatibaları 2— Ekonomi 4 üncü sahifemizdez 1 Hava repora "elek Hilkâye,toman Nureddin Münşi Bey Halbuki hâlâ rapor nazarı dikkate jalınarak fealiyete geçilmemiştir. Bu “| İş yapılırsa et resmini indirmek su | retile halkın bu mühim gıdasını & cuzlatmakta mümkün ln pece “Şazır Hey

Bu sayıdan diğer sayfalar: