5 Ağustos 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

5 Ağustos 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

l İk yi seyr A) 5 Pazartesi Gazimiz bugün Hayırlı bir teşe his , Dün Bursada yeni bir 'Pek - mönsucat fabrikası asıldı; “bu fabrika evveles Vakt , in havadis sütun arında bahsedildiği veçhile Stanbul meb'usu Hüseyin €yin teşebbüsü eseridir. “seyin Beyin himmet ve Sayreti biri Japonyalı, “di: — Bursalı iki zatın İştir ini temin etmiş, bu su- ve öteden beri istidadı ulunan güzel Bursamızda Modren bir ipek mensucat abrikası vücuda gelmiştir. p Bursada tesis olunan bu Pek mensucat fabrikasını bilhassa kaydedişimiz yeni #ümrük tarifemizin henüz tbik sahasına geçmezden ve verdiği | hayırlı bir mere olmasındadır. Önümüzdeki © teşriniev- velden itibaren yeni güm- Tük tarifesi tatbik edilmeğe aşlanınca şimdiye kadar "içten gelen bir takım Siyanın fiatları birdenbire Yükselecektir, Bu eşyayı imler daha evvel memle- <t dahilinde yapmağa te- *ebbüs ederse harici reka- * tehlikesinden azade bir | temettü ve istisal sahası Yaratmış olacaktır. Ancak herbangi bir şe- Yin imal ve iştihsali; okadar kolay bir iş değildir. Bu- Bun için bir taraftan mad- : sermaye, diğer taraftan İlgi lâzım gelir, Bunun çindir ki yeni güğrük t8- vilesi himayekâr sistemi ile milli iktisat ve ticaret âyatımıza inkişaf imkânını azırlarken içimizde daima #izli bir, endişe vardi. ya birçok kirseler birbile & “yeni tarifenin hims Yesinden galiba gene ecn©” iler istifade edecek. E pebi fabrikatörleri fabrika: mnın küçük bir modelini ürklerden evvel memle- *timizde yapacak. Türkler ir taraftan sermaye, diğer baraftan vösait ararken Y& Ni tarifenin verdiği teşeb- üs fırsan kaybolup gide Sk, ay ” z we noktai nazardan Ka- 1 Hüseyin Bİ, nin or pa koyduğu teşsbbüs Alplerimize kuvvet. 0X€ mniyet veren çok güzel ir misal olmuştur. Filha- ika bu misal Türk istihsal abiliyetinin: milli iktisadi” Yatı teşvik eden kanuni imayelerden istifade ede- <ek bir dereceye gelmiş olduğunu gösterir. Hüseyin Bt. ile arkadaş” rini. bundan dolayı hem tekdir, hem de tebrik ede- | Tiz; ayni zamanda dün ursada resmi küsadı yapı İn ipek mienâucat fabrikası tarcındaki * müsmir ve milli teöebbüs..... gümunelerinin Süratle her tarafta emsal” “rini görmek temenniyatını izhar ederiz. Mehmet Asim İzmitte purla İzmite h taklar inşasından dün vilâyete resmi Reisicumhur Hz. Haydarpaşaya Kılınç Ali, Fırka umumi © kâtibi muhterieldir. Rehicunbur Ha. İsiasbulda üç nihayetlerine doğru Ankara, Riyaseticumhur trenile Ank hareket buyuracaklardır. T yapılacaktır. Gazi Hz. İstanbul sın arzu buyurmuşlardır. Kadın birliği Yeni imihap 3 yapıldı Bir de karar verdiler: Erkekler intihaba iştir; rak edemiyecek ! Kadınlar birliğin: eri idare “heye Küdın birliği dün senelik İ kongresini: yapmıştır. Kongre riyesetine hap edilmiştir. EvW Hanım intihap ui üülik en bir sene SE Berlindeki gönderilmiş, ler verilmiş, Kk oyuncak ve geler, fukara TA taralı gisi sayilamızdadır | at 11 de aramızda göreceğiz. AKIT Halk bilgisi derne- gininiki senelik i€- taat Bu tetkiki 3 üncü sayıfamızda okuyunuz Tİ CE ka emmeyi Ankaradan İstanbula hareket buyuruyorlar iii yikemmsa | erime — meğer ei Reisicumhur Hz.niyarınsa-| Atina sefirimiz Enis B. cevabımızı verdikten ! I js İpekçilik Bursada Japonlara müşterek bir fabrika Bugün saat altıda Valinin riya- setinde bulunan bir heyet va-| cis DE mmm Gazi Hz. nin şehrimizi teşriflerine dair malâmat gelmiştir. bugün saat (17) de Anka- | radân kalkacak olan hususi #renle şehrimize |ğğg mifeveccihen hareket ve muvasalai buyura Gazi Hiz; ne ksubi wmemileri Tevfik, Ser yever Rusuhi, meb'usu Nuri, Sinop meb'usu Recekp Zühtü, Ankariya avdet buyuracaklardır. 4 (Vakit. Telefon)— Ankara istasyonundan İstanbula eşyi merasimi samimi şekilde ler, Bu itibarla kandilerine is Gantmkzin İstanbulu geçen defaki teşeiflerinden bir bstfba istikbal areket ediyor. btikbal proğramı tesbit edildi Gazi Hz, nin uhar buyurdukları sarfınazar edildi yarın ,saâf 14 de caklardır. Kütahya Gaziayıntap o meb'wu Saflet © Beylerin refakat etmeleri ay kadar kalacaklar. ve teşrinlevvel Gazi Hz. saat (17) de la bir vatandaş sıfatile gelmektedir tikbal merasimi yapılmama- İstikbalnasıl olacak? Gazl Tiz. ni istikbal etmek üzere yapılacak © prugramı tespit için aynlâan komisyon dün vali Muhittin Beyin riya- setinde bir içtima aktetmiş- r. Bu. komisyon teşrifat- talimatnamesi mucibince yâ- | pılması icap €den merasimin teferrününi kurarlaştırmıştır. Şehremaneti . . şehrimizde bulunan devair ve cemi mümessillerine ne göndermiş ve Reisitumhur hazretlerini Haydarpaşada istikbal etmek üzere Siat 11 de hazır bulunmalarını . tebliğ etmiş tir. 1 merasimine iştirak jaket silindir, rugan iskarpin bulu- nacaklardır. Eldi rüğitir. İzmite gidecek heyet Bugün Vali Beyin riyase- tinde Fıfka mülettişi Hakkı Şinasi, üçüncü kolordu ku- mandani Şükrü Naili paşala ve sair İbazu zevattan mürek kep bir heyer saat altıda Seyrisefeinin busüst bir. Vâ- puru ile İzmete gidecek ve Gazi Hz ni oradan Karşılıya- caktır. Istanb: Bülunan meb üslar Cazi, Hz.ınl..Hay- darpaşada istikbal edecekler- dir. Nasıl gelinecek? Gazi Hz nin, İzmiten kara veya deni rikimi ni terçih » buyuracakları henüz anlaşılamamıştır. Bu da bu- gün anlaşılacakur. Kendileri şehrimizde kal- arzu üzerine |» açıldı alı “ipek Kont nb mensucat meb'usı Memduh ) an Bursada vöcüde > getirilen ipekli . ku- maş fabrikâşinın resmi: kü- şadı dün yapılmıştır. Dün sabah. Kocaeli vapı- rile Bursaya giden davetliler arasında, Japon selaretl. €r- kâni ve bazi meb'uslanmızda fabrikayi ziyarete * gelimişler- di. Jâponlarla birleş açılan bu mücss miyetinden bühset çiliğin inkişaf halindö mem: Yukarıda : Tpek fabrikasının sahipleri aşağıda fabrikanin dahili Ba resimler dünkü küşt resminde alamaştar lekete senede 80 milyon lira varidat temin edileceğini, Japon mutahassıslarının me- Saisile Avrupanın en mükem- mel ; ipeklileri derecesinde mal çıkarmak mümkün oldu- le y r iöçenkip fabrika müdürü “Me Suyoka Türk- Japon #eşsiki mesgisinden hararötle bahsetmiştir, Fabrika “gezilerek kızlarının emeklerile yapılan icatin nasıl yapıl ildükteri sonra dâvet liler şerefine Bursada Fevziye parkında, bir öğle Ziyafeti ve bir garden parü tertip edi miştir. Bu garden Çpartide hazır bulunan Japon - masla. hatgüzan M, Aşida ziyafetin sonunda Türk-Japon müna- sebeti halkında çok samimi ve hararetlibir: nutuk irat ermiştir, Bu nutuk Galatasarayda tahsil gören bir Japon genci tarafından Türkçeye nakledil- miş ye; hazırun. taralıdan | şiddetli alkışlarla karşılanmışur. Otaninin | | Moskova sefiri Bugün Ankaradan geliyor Hüseyin Ragıp B. Rus- Jarla müzakere için ialimat almıştır Ankâra, 4 (A.A). Mos va büyük , eİçisi Hüseyin Ragıp bey bugün İstan- a hare- ket edecek ve bir kaç gün İstan- bulda kak dıktan, son- ran Mos- kovaya gi- decektir- Ankara, kümetile aktedil muahedesi m tavin edilmiş- Jar ya klerdir. urakhas Diğer mürahb kında tayin edile Ankara, 4 — Moskova firimiz. Hüseyin Ragıp B, yeni yapılması mukarrer Türk-Rus ticaret müahedesi için Moskovada ce: cek müzakerat için talimat haizdir. Ankâra,4(Vakıt. Telefon). Moskoya büyük elçimiz Hü- seyin Ragıp B. İstanbula hareket etti. İstasyonda Ha- riciye, Müdafaa, Nafia ve- killerile bazr -setir ve meb- uslar tarafından teşyi edildi. Hüseyin Ragıp B. Tokatli- yana inecek, İstanbulda bir iki gün kalacak, yarın akşam Başvekilimizi ziyaret ede cektir, Hikmet Sadık B. Laypzig. ticaret mektebi âlisinden ikusat diploması altı ay Laypzig si- gortadılık enstitüsün- de tetkikat İ yapan, bi- lâhare üç buçuk sene Berlin şir- ketlerinde çalışarak sigortacılık ta, ameli ve nazari, ihtisas kesbeden Hikmet Sadık bey şehrimize dön- müştür. Bu kıymetli genci- mizi tebrik ederken sigor- tacılığın o memleketimizde aldığı ehemmiyet dölayısile (; kendisindön büyük istifade- ler temin olunabileceği zan ve ümidini besliyoruz. mke iiinkmiisk ki dıklari müddetçe Dolmabahçe | ve Beylerbeyi. saraylarından | birinde ikamet buyuracaklar» dir. Gazimizin bir arzusu Gazı Hz. İstanbula teşrif leri burada ikamederi esnasında miüsfüli mucip Ola- cak merasimden tevekki. edil mesi arzusunu İzlar buyur duklarından dün köprü, Şem sipaşa ve Fuka © önünde ve yapılacık takların inşasından sarlınazar edilmiştir. Muhafız taburu Riyaseti cumhur muhafız taburunun bir ismi ile or köbtra “dün şehrimize gelmiş ür. Meb'usları davet C.H. FR Müfetişliğinder Astanbülda “bülübai meb'üs Beyelendilerin: saat ondörüe hırka merkezini, teşrilleri rica olunur. sonra Yunanistandan ayrılacak Yunanlıları mübadele bita- raf. azasından mürekkep hakem heyetinin huzuruna Mübadele meselesindeki son vaziyet üzerine birkaç gün evvel Mübadele komis- yonu Türk heyeti murahha- sası reisi Tevfik Kâmil B. dün şehrimize avdet et - miştir. pre | Bugün de, sıra meşhur darbımeselin rağmına elâle- me batarken Toplu İğne, köndemize dokununca Çu- i valdız olan müuharrire, yani bendenize . geldi. Ben i kendimin o mamütenahi * kusurlarımı nasıl şura- i cıkta bulâsa edebilece- Kimi düşünürken dostum Yusuf Ziyaı " Seni ber yazayım |, demek lütfunda bulundu. $ Sütunu (Oonun İ satırlarına bı- İ rakıyorum » İ Çuvaldız | i | harrir var- : dır: Toplu İğne, Felek, bidin Da- i ver. — İşte #Mehmet Nuret- i | | kayiden nükte çıka- ran üç mu- tin Bey, mizahın bu üç üuzvundan biridir. Nükteden bir dostum, geçenlerde kalem er- babıni kı- sımlara a- yıkan imine edebiyatımı- zin çıngıraklı yılanı, kimine Eyip oyuncakçısı, kimine Bektaşi babasıdır, diyordu. Sordum : — Ya Mehmet Nurettin nesidir ? O, ödebiyatımızın haremağasıdır | dedi. Ben $ bu teşbihi doğru bulmadım. Toplu İğne dostumuz açık renk bir harem ağa sna benzemekle beraber tam manasile zürriyeti. ka- lemiye sahibidir! Şu balde ona edebiyatımızın kazan- İ dibini demek daha doğru İ olur, Biraz tengi yanık ama, tadı yerinde | Geçenlerde Babıâli. cad- desinden inen, civelek bir kız, yanındaki arkadaşına Galiba burada da bir bar açılmış, kapının. önünde bir “caz bantçı duruyor 1. dedi, Başımı çevirip ben de çağın Yunanlılar eylüle kadar bekliyeci sonra Cemiyeti Akvama 9 Bendeniz! yoruz Kl Ağ Tevfik Kâmil Beyin beyanatı ek, ondan ideceklermiş ! Tevfik Kâmil B. dün ken- disile görüşen bir nubar * nmize şu beyanatia bulun iŞ metin Yunanlılara at tebliğatın iso bulundam. mazdadır yapacağı ceva n esasında hazır (Ah tarh girdi seyı Bizimkiler baktım. mermörli, kapısı önünde zim Nurettindi. Bu, . Vakıt Ğ mn camlı, müzeyyen duran, mese Nizamet tin Nazif, Babıâlinin tımarha * nesidir. Daver ise rettine £€- ddemizin mük- lince ri ca: E: El VE ebiyet muallimlerimize tavsiye ederim, ma edebiyeye misâl ve üşkülüt çekerlerse erhi Dir öaat alıp Gelişi ü u okusunlar. O ül era, teşbib, e are, tezat, Jeffün€sri ME” MD akis, terdit, teşhis £ bin bir me mi, ertesi şu nukteyi okursunuz * (Dün Ruşen Eşref Be kısaca konuştu ii Bu cümlede me var» bili E musunuz ?, ; Gizli, İNS ir san'atı tezat. i “Zira Ruşen Eşref Beyi bilirler ki; bu

Bu sayıdan diğer sayfalar: