5 Ağustos 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

5 Ağustos 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

5-Ağistos 92) Gazetemizde çıkan yazı ve resimlerin bütün hakları mahfuzdur Şzetine (Yam) İLAN TARİ FESİ: İİ sane rada ilmlarla İl) e mink za İ| Türk mekteplerile faydalı eserlin | ilânlarında 9/6 20 tenzilât yapılır itti grmarel “Türkivede Kuruş * Aylığı 189 9 ve Gizicse Yare iç “mektupların Kuruş 000 ) | : 800 İİ Ferihmıyan kya $ a | : , : 1450 İİ) mukaddereniz. mektepi konulmuş paraların > 1 8700 İİİ keybolmarmdan ve iinlarm mündercatından idare mesul değildir. i v Evrakı matbua tab”. Tütün inhisarı umum mü- dürlüğünden: İdare için müstacelen tab'ı lâzım 54,500- yaprak 10-8 edilecektir. Talip muvakkatele bim mİ konisyonunda meliyesine alt bir Maarif vekâle - finden: Tabilere: Lise, orta mektep; vemuallım mektepleri içın ev- velce talim ve terbiyedairesin- kabul edilmiş eserlerden han- gilerinin nihayet eylülün yir - mesi ek adar basılabilecekleri - nın tabilerin vekâlete bildirme- lerilâzımdır. Bu kitaplar cetve- dg Samsun belediye | riyasetinden: kirik fa ğin ültesinin 929 sen * ağ muvafık görüler gelen 3330 adet delter ile pazarlık süretile ihale mezkörda ,5 teminatı t komi 9. cumartesi günü olanların yevmi 7 nümüneleri görmek mürac li n | müracaat ve tevdi euneleri İĞ Türkiye İş bankasının Hamiline ait hisse se - nn kayıt müddeti 10 ağustos 999 tarihin- ide bitecektir. Hissedar- istanbul Tramvay şirketi Otobüs servisi Maçka tarikile Beyoğluna rap ğini muhterm” ahaliye iskelesi vasıtasile , E sküdar ve Buğüziçi beyninde en seri muvs ilân Hareket vakitleri Ihlamü 150 metro Beyoğlunda: Harbiye meydanı İle o gır EC ekti ür. | mi & hareket her 10 dakikada bir Tatil, günlerinden mada saat Bu müddet içinde basılmıyan kitap - ,/“*. | kadar lar cetvelden tamamile çıkarılacaktır. e istanbul mıntakası ma- | ö20k hane adinmühendisliğinden | Gümüşbane vilâyetinin Torul kazasının Görtin nahiyesinin Şıtılı Kızıl ot karyesinde köin olup hökümet malı bulunan Bakır madeni Yüksek Baylar mektebi az | 1 — Madenin teslimi tarihinden ilibâren'bir sene. zarfında | m Se Düğünden: M (200,000) y N b bu şirkete 2 —ilks da muntazam top ve Jeolojik haritaları imalâtın ve sathı arzın tetkikinden elde bir rapor ile tesbit ve tetkikat metayic tanzim edilerek İktisat vektletine ita mak, sene zarlında mâden mevldinden Gümüşhane, (ll, z 5 im kele caddesinde 27 sumsal ir < Je yoluna kadar yol yapılmak. | : İ : k art (2000) ton cevher ihraç ya Beye müracatı. LR i za eğin ve sevkedilmediği takdirde bu miktara tek beş resmi; nesbi ile mezkür resmin rtibi vermek ve Eli banka» t mektubu ita dilmek ve inden (İmtiyaz menin © ahkâmı caddesinin köşesi | Şireeli Hayriye Rüçhanlarından istifade edebilirler. defa 7 dakika 30 dan saat 21€ ve tatil günleri saat 7 dakik 30 dan sabahın 1 ne günleri hareketle her 7 daka bir defa rik ası rda Yeni mah Mözotun evstf ve ecnası m teslimi şart- eyenler Samsun. belediyesine veya İstam- t elendi apartmanında Anadolu ajan : teşkil edilerek ht İ Satılık dükkân Çarşuyukebirde Kalcılar 46 | kağında 48 dükkân satılıktır. Taliplerin Üsküdar iş yapılmak ve eski neticeler fenni göre işletme projeleri 7 YEDİNCİ BÜYÜK ilayyarepiyankosu 1 inci KEŞİDE; 11 AĞUSTOSTADIR BÜYÜK İKRAMİYE: 30,000 LİRADIR : 18,000 15,000 12,000 10,000 ikramiyeler ve 10,000 liralık “ bir numaralı doğanlara isim: | xe İl Bugün Erke: Zübeyir dilmek met üzerinden yüz nisbetinde te 10000) liralık şirketin Piyango o müdürlüğünden : Battal 5789 ebi 19 kiloluk ( 1056 ) top kağ pazarlık suretile (o Müb; edileceğinden itaya ta cakların pey akçelerile | ında | lardan birin Ayı , teşkil ğ liralik mükafat. Bu Keşidede cem'an « 3,900 aktır, zeylen | tcati Yürük at yemini arttır Bugünkü hava şartlarile #aliplerine ihale —— evvel 929 tarihine mü Perşembe günü saat onbeş kadar kapalı zarfla ve temii azami şeraitinin İktisat vekâleti maadin umum südü 1 ilân olunur, » numara kazana İ Maa'ak “müdür? — Refik Ahmst Bir yılda açan em VAKTın ©5 Ağustos 1929 tefrikası; 8 İngilizceden mütercimi: Güzin Nuri e ek İİ | pi — fikirleril.. * zardı güya, Şimdiden meseleyi kalletmemel? Hem . belki bu. apiydınlık zamanında balodaki kadar bana muhabbet miyecektir. Bu büşünce ile: niçin gündüzün göstere- “Sabahlâr' hayrolsun! “diye! | Meydana çıktı dayandı . bana seslendim. pencereye bakmiya yordu. cesaret” €demi- *— Bu kıyafetle ne öyu- | nu oynuyorsunuz? Dedi: > Oyun oynamıyorum, töz alıyorum. Toz alirken kirlenmiyeyim diye böyle saçımı bağlarım. Dedim.Kı- ben bu vazi- yete. beni gördü. diye sr- | kılırım ozannile tecahülden geliyordu. Oh! 'bu zavallı adi taba- ka insanlârının bügösteriş Bir vazo alarak tozunu almıya. başladı. — Size yardım edebilir miyim? dedi, Gülmiye başladım, Bu kaba ellerle büyük annemin kıymetli Jâpon vâzolarının tozunu alacak | — Hayır, hayır... Diye cevap verdim. Da- ha cesaretlendi konuşmiya başladık. Bu güzelsiniz... — Ya öyle mi? “bone, il4 ne — Güzelsiniz ve gülü- yorsunuz. Her zaman yap- tiğiniz gibi bu zavâllıyı bu gün tahkir etmiyorsunuz. — Hiç bir vakit. — Hiç bir vakit mi? Öyle ise herşeyi söyliye- yim. Evinizin etrafında ni- çin “dolaşıyorum — biliyor musunuz? Sizi görmek için... Üç gündür görmedim ve bundan dolayı üç gecedir de hiç uyumuyorüm. — Banu bilmiyordum... Kalbim çarpmıya başla- dı, bana doğru iğilerek yaklaştı. E- limdeki vazoyu bırakarak Ambrozin Östaşın resmini O pencereden aldım, Onun resmine bak- mak bana cesaret “veris yordu. Çok şükür ki elle- rim titremiyordu. — Siz insana öyle şey- tanca eziyet ediyorsunuz ki bunu başka hiç bir kız ypamaz!.. Dedi. Hissiyatımı sakla- mak mecburiyetinde oldu ğum için: — A.. Hiç te değil. Dedim. — Ambrozinl., Onun âğ- zından İsmini işitmek beni titretti, Biliyorsunuz ki size ne kadar meftunum. Sizinle evlenmek istiyorum. Bu su- retle siz de iş görmek zah- metinden kurtulacaksınızl. Dedil “Hayatımda hiç diş çıkartmadım. Çok şükür hepsi beyaz Fakat çok defa işitmişim- dir ki: diş çıkıncıya kadar dişlerimin ve tamam., ıstırap devam edermiş ve çıktığı ande de bir ıstırap kalmazmış. İşte ben de tıpkı şimdi. öyle hissettim, Bana lâkırdı söylediği müddet bağırmak istiyor düm. “Susünca sanki dilsiz oldum. Cevap verecek ha- lim yoktu. — Ben hayatımda bütün istediğim şeyleri sâtın al- mişımdır. Fakaf şimdiye kadar hiç bir zevce istememiştim. Diye: ilâve: etti, — Benide mi satın ala- caksınız? “Dedim. — Kat'iyen bunu demek istemedim, Sizi seviyorum, ve sizin beni sevmenizi is- tiyorum. Yavaş sesle; — Buna gelince... Dedim. Hakikati söyle- | Haki- | miye karar verdim. kat. Yani kendisini sev- mediğimi söylemek... Beni o zaman almazsa bön de kendimi nehre atar, büyük ânnemi sıkıntıdan kurtari- rm. — “Buna gelince, demek? diye sordu. —Sizi se Yüzü değişti ve: ne — Bunu hissetmiştim; »—simasına tekrar neşe ge lerek ilâve etti — fakat be- nimle evlenince ve zaman geçirice tabii seveceksiniz. — Bunu hiç zannetmi. yorüm; fakat bu kadar iyi anlaştıktan sonra gene be- nimle evlenmek İstiyorsa- Z..,, peki! Dedira. Pencerenin kena- m'yorum dedim. nna siçnyarak oturdu, ve doladı. kollarını boynuma | beni “Sevgilim, diyerek öptü Oh! ne dehş - kapadım. — Elimdeki “Ambrozin Östaş,ın resmi- ni sımsıkı sıktım. Kendini kollarının arasından kurta- mi rarak hırsla: — Nasıl cösaret ettiniz! Dedim. Kabahatli bir tavırla ce- vap verdi: — Benimle evleneceğini- zi söylediniz. Bundan ne anlaşılır? — Bundan sizin anlıya- cağınız, bir hizmetçi gibi bana vâ öpemiyeceğinizdir. dokunamıyacağınız — Neler söylüyorsunuz?. Fakat sizin hiddetli haliniz bile ne güzeli... * Ambrozin , rum... Bana darılma. -yalvararak- seni seviyo- Bu daha sen alışıncıya kadi kızdıracak yopmıyacağım. Beni affetti” seni bir gini söyle... Diye ellerimi tuttu, Elle idi. Temas edinc? dehşetle ürperdim. K bitkin Siması kıpkırmızı olmuştur Doğruldu - ve. pencerede! aşağı atladı. Hiddet “* hırsla : 3 — Soğuk beykel seni bırakacağım. Dedi. Oldağum. yerde” hiç 'kipırdamadan" “git” dedim, Durdu. . Birkaç d#” kika bana” baktır ve âni bi” siçrayışla pencereden içe” atlıyarak “beni kollarını? arasina aldı! Hayır gitmiyecef Ne parsan yap-ben seni bırak” mıyacağım. niyi zi bir vaziyette idi Bana söz verdin...

Bu sayıdan diğer sayfalar: