5 Ağustos 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

5 Ağustos 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

al ln lak ın selale 20 Mbade meselesi Serseriler” kıralı Aleksandr Zubkofun hatıratı anlamıyordum Ftanozca konuş binmek iğimizi emrettiler. yi yapa ettiğimden geçtim Müesseseye - vardığımız. ik çikartıp za iselerimizi keniler. Ora banyo ihgar m. su içinde bu arada bir gi dozenlek da bize edilmişti lunduğum kadın içi girerek beni yı du. Ne gr belediy müessesesinde kadınlar erkek. lerin o evarine amede bulu Rüsça Şu dur a! dedim hoşunuza gidk Yoksa İste Şüphesiz sözlerimi fakat bira meşgul oldu an) madı güldü, iile bana hüsnü saklamış ol- kabul ak le bir nilmak mise. gör. kadın daha meserreti bu ilade İç bozuk İ Rusya çök güzel Dedim Onunen bap nişanlım ve. ismet; genç k diğim ğim veç mütiş! İsveçli Da nişanlısı mücadelelerle zet e akçesinin Kıymeti inmiş bir memleketten glam, Kendini adeta unda k “Yaktın 5 Ağustos 1929 3 Ağustos 1929 tefrikası : 51 Bey Ali Rıza nin “yanında ayakta merd duru- karanlıkta Sakin, yor, yüzü gö- rünmüyordu. ağır bir sesle: — Sen geldin? diye sordu. Leylâ belli belirsiz #ereddütten sonra; — Evet, dedi, bir arki daşına misalir güttimdi de Ali Riza birdenbire bir şey sezdir- otomahille mi bir Bey kiza mek ist kendini tutamadı: Burilar ne iyi ev sa böyle?... Misafiri kadar getiriyorlar... Kimmiş bu arkadap bakalım? — Tammazsın ki... Leylâ annesine dönerek devam etti: hipleri evine va | memesine rağmen | vtomobille ! Bir intiz yetler bırakmıştır enbire | ve hayat ii buğday ve | yi görürsünüz köylüde | çavdar ekm Tereyağır bur ölma itün m n atın almay z. Bun! da aymi fiata Ted: siniz. Ötede her bir İ mz tedarik İ beklemeniz Jâzı | muamel | Fada in bir nezikede İ Ke | Kadın birliği İ sözün elbise değiti kınm fakir çocuklar mekteplere | yazdırılmış, o dektile (o derileri | verilmiştir, Faaliyet tasvip edilmiş ve geçen sene hesabalının heikiki | için 3 hanım intihap olunmuştur. Bundan sonra teklifler okun» muştar, Tekliflerden biri birlikte İ mukayyet erkek azanın da heyeti idare intibabinda müntehap ve müntehip olarak kabul edilmesini istiyordu. Bu teklif bir kum hanımlar tarahından tasvip, diğer | bir kısım tarafından reddedilmiş , | münakaşalar olmuştur Tasvip taraftarlarının fikrine göre erkekler kadınlara belediye | intihabına iştirak hakkını vermiş- lerdir. Hanımlar da, nun bir | kadın bizliği fntihabına iştirak İ hakkını tarımalıdırlar. Ret taraftarları Efzayiş H erkekler kadınlara müsavi hak ne istihap etmek,ne de edilmek hakkı erkeklere verilmemelidir mütaldasında bulunmuşlardır. Bu fikir galip gelip gelmemiş erkeklerin intibaba iştirak etme- meleri, ancak hakkı kelimlar olduğu kabul edilmiştir. Bundan sonra intihap ye we, başta olmak üzre, ; her hususta | mukabelesi olmak üzre, erkeklere | tanıyıncıya kadar | pılmış , yeni idare heyetine Ltile Bekir, Eizayiş Svan, İllet İ Halim, Mediha Fazh , Lâmia Rdik , Saime Faik , Reşide, Aliye Halı Fahri , İbrahim , Güzide L hanımlar totihap olun hi, Lebile lardır Arkadaşım, di du. Beni'de götürmek için Haydar. | paşadaki terzisine gidiyor- rat etti,, Bedava otomobil tabi teddedilmez. geç kaldık. Bu Haydarpaşa sü, Ali Rıza Beye bütün ibtiyatları unutturdu: — Arkadaşınla Haydar» ilk defa mı sö » paşaya gidi- yosun? Genç kız hayretle: — Evet. dedi, Bu tersi Haydar « paşanın hangi sokağında? Leylâ tekrar döndü, 'karanlalıkta onun çehresini farketmiye, gözle- rini görmiye çalıştı. İhtiyar yorum... babasına Besime | | Hakkı Fakat bir az | | Rıza Beyi çıldırttı. adam korkunç bir hiddetle | | kazının —Ben pek öyle zannetmi | adamm bir şeyler sezinle « Ma ocuklarının sıtasile tebliğ e ligattan sonra E mezuniyet mek üzere Türkiyey Cevabın metni ve tara dün! gür içn bir şey sö "A | Hakeme çağılyorlz | Bizim hususi surette dığımız malümatâ gör İvâbındızda Yunanistan hakem edilmekte muhtelit komisyonundaki huzuruna davet ba mübadele fakat min fazedan olması lâzım: ği noklai nazarı ileri irülr Papa gidiyor Yunan sefiri M. Papanın perşömbe günü Atinay i hareketi mukarrerdir. Eylile kadar bekliyecekler ! Eylüle kadar bekliyecekler Atina, 3 -—- Hükümet fır- kasına mensup bir gazete Türk - Yunan muallâkme- | selelerinin halli için eylüle kadar bir çarei tesviye bu- lunması wemul çlduğunu ve Yunaniştanın ancak ey- lüle kadar bir sureti hal bulunmazsa Cemiyeti ak- vama müracaat edecöğini yazmaktadır. Atina, 3 “ Ordu Mezunen Ankarada son baharda sabakası için muhafız alayı zak çalışmaktadırlar. Beyle birlikte binicilik müsabakalar için YAKIT 55 Ağustos Sıcaklar Iki gün hararet dere» i şarki Anadoluda ada 31, Trakya de 40 zde ? ve şarki ka bulmuşlur. Kl Kambiyo borsası ili önmuşti kağar yirmi k kım ingiliz Tirami 4l Fransa ile yapılacak ticari muahede tyar n İ den mürkkep birke edilmiştir. Bu kamisyan Fransa ile hükümetimiz arasında ye pılacak mühedenin ticari se hazırlıyacaktır. Atinayö gelecek olan: M. Papa perşembe günü İstan- buldan” hareket edecektir. Atinâ,3 satın Hariciye nezareti | mehafili, Türkiyenin ceva- | bına intizaren Türk. Yunan meseleleri hakkında beya- İ natta bulunmaktan içtinap İ etmektedir. Akdeniz | dereceyi | Kadın polis Silâh taşımak istemiyoruz! Kadın pls kadınlar v8 çocuklara meşgul olagek İ Kadın birliği bir izahname neşretti ytaye biri büsatta bulunduğu maldwdur Birlik hayli şeyler söy içi için & leh, ve aleyhind enen bu fik ve aran otralında bir İzah name neşretmiştir Polis müdürünün ayni me sele hakkında beyanatından teşvik addeden bu izatnamer nin en mühim kısmı şuduur. Birlik diyor ki « Asıl kanunen itiraz olunan vey yudur, Kadınların istimal etmesi. Fakat 'biz silâh istimalini arzu etmiyoruz, Ar süâh ve müzaheret, dan beklenilen şey ahlâki sahada biz akı imalinin lüğümu sonra kar din polisin her günkü vaçilesi ne olabileceğini kağın polis olar bilmek İçin me şerait olması icap etiğini mütalaaelmekte ve âk Ordu binicilik mi deri, “kumandanları İsmail Resmimiz bu yap çalışma esnâsında alınmıştır. hissetmişti. Fakat | İ biraz evvel kapıdan girer- ken çekiniyor göründüğü halde bu defa nedense fazla ehemmiyet vermedi; baba- sını korkutmak istediği za- manlara mahsus titiz sesile : — Aman sende baba... Amma ahret sualleri soru - yorsua?. Dedi. Bu küstahlik Ali İhtiyar üstüne yürüyerek bildiklerini bağıra İ bağıra söylemiye başladı. Hayriye Hanım: — Ali Rıza Bey,ikendine gel.. Yalan, iftira... Diye araya atılmak istedi. Leylâ da ayni şeyi yaparsa, hatta hiç sea çıkarmasa bütün ihtiyar adama belki gene bir tereddüt gelecekti. Fa- kat “© | ellerini. kalçalarına day sarılı bedenlerini biraz ya- atak, saçaklı şâllara na çevirerek meydan oku - İma rolü oynuyân İspanyol artistleri vaziyetile kadile mantosuna sarındı: kar.. Adam olaydın da kı zını bu hale düşürmiyeydin!. işik Leylânın yüzüne çarpıyor, Ayşenin elindeki onun (alay ve hakaretle burkulan boyali ağzımı, et- raflarındaki içinde nefretle küçülen göz- Ali Rıza öldürme hırsı verecek tarz- İ da parlatıyordar. İhtiyar adam birdenbire kara çember lerini Beye bir sopasını | kunç bir hiddetle: İ mani olmaktır. Bu vazife,a — Öyle de ols me çı- | yakalıyarak kor- | bu etüdü polis teşki. lâ tetkik &lerek adın a malik o memlel kiymetlendir. bildir polisi mü i iğ <nelerinde ke İ tunyada görülmüştür. O şsnada meşgul iakiyeli derhal göze çarpmış ve uu usuli Almanya bil evvela te de diğer başlamışlardır. Kadın polisleri sine gelince, bu esas itibariyle çocuklar ve ka dinlarla meşguliyettir. Bazı ah- laksızlıklara vukuundan evvel , ki ve şeki içtimai sahada za babisleri” daf ırlaria bitiyor: Kadın p | silden sı amamile kadin | Defol... Şimdi evim- İ den çık | Diye bağırdı. “Leylâ bu İ defa biraz ürkerek kapıya | doğru geriledi: | — Zaten dur desende | ki ? Lânet diye in olsun senin evine, cevap vereli, İsyan, ibtiyar adama bir ! canavar kuvveti vermişti. kollarına, bacaklarına sarı lan Hayriye H. ile Ayşeyi iki bezbağçası gibi silkip atarak 'Leylâya saldırdı. Bu hücum © kadar beklenmez bir şeydi ki genç kız topar- | lanıp kaçamıyacak olursa orada "kapının dibinde öl - i mese bile mutlaka bir ye- rinden ağır surette yarala- nacaktı. Fakat Ali Rıza B. İ birdenbire ayağı 'bir yere | bahseden ve bu beyanatı biç | rımızda polisin maksat yardım | İ kuvvetlidir SA ğı TES) VAKIT Dahilde: mübadele Tevfik Kâmil Ankaradan dağıt B şelsimize g İnlya sefiri $. Orsini Barone dün vadan şehrimize avdet etmiştir. pi zam yapılınaşlır gE maplarda cenapları Anka» e İn flatına 60 para manet Çol Uumuvay ki tarafınında açi ikinci del olarak gülsta ehli etmiştir ağuntosian 5 evlüle kadar tatl edilecektir. İğ © Maviye Serranın Yade İ kumarhanesindeki kumar oyu Bt yy yy SON HABERLER. Divanı Âli toplanacak Ankara, 4 (Vakıt. fon) — İrtişa me kindaki tahkikat devam et- mektedir. Evrakı t heyet Adliye yaselinde adliye Tele- kilinin sis bazılarile temyiz şube reis öptir ve azalarından mürekk Temyiz baş müddei Ali görülec Divanı zum Fakat Divanı Âli muhakeme edilecek bir şahsiyetin mu- hakkak vekil olması icap etmediğini unutmamak la- teşkili . ile zımdır i böylerher ka- muni bir iddianın kıymeti | mahkemenin kararına bağ- lıdır. bir çok | Rusy aya ihracatımız Ankara,4 (Vakıt.Telefon) i Ruslarla ihracat ve idbalât cetvellerinin tanzimine yarın başlanacaktır . Kadır rının öemiiyet ti ittharile-em< lardır.» tâkilmiş gibi yüzüslü yere kapandı, bastonu elinden iki adım öteye fırlağı. 22 — Ali Riza Beyi hafif bir nüzul örselemişti. © gece- den sonre çenesi biraz ya- Dili belli be- lirsiz peltekleşti. Yürürken na çarpıldı. solayağımı hâfilçe sürümiye başladı. Maamafih kendisi bunun farkında | yordu. Onu yiyip bitiren | asıl hastalık içinde idi. İnsan içine çıkacak yüzü kalmadığı için evvelâ za - manının en çoğunu küçük win karşısında yarı yikilmış bir yangın İhtiyar adam bütün gün bu duvarı vardı. Meya yedeği Kimüp cılız yeşilliği, taşların ara - Ö Ceza mahkemeleri, 20 | İrtişa meselesi için esbiteden | görünmü - | odada geçirmişti. Pencere- | sayıl, Ez Mısırla İl cereya öden o mülükeit. söylenme içtimamda İtalya delgeleri Lahiye mişlerdir nuna mahsus Müddei wi | mt Gg rüşa maznuni karaya sevk dün k Karaya otu | Novrosiskidei çi ilya kum safi | misi gitmiştir. “ (Kibrit inhisar ta: çakmak in bulunduğu yanından. Bİ köy pahası gar Mit Ge Orman U.r Bir m Kibrit ve müdüriyeti düncü vakıf üddetten ai ae) en şehrimizde ar umum m B. dün Kars Antrepo isini of y yi r. İçtim veli müşter Varım asır eveisi VAKIT 5 Ağınins Sebze fiatına de ir Şehremanefif den beher gün P fiat puslası tan3ji olanduğu gibi yö dema esnaf mü: riyeti o tarafındöf dahi her neyi © zak ve barı neti mensucaj ffafı bir pu ie ilân olunacâ! hi böyle haber alınıyor. Yaprak Dö kümü Yani Reşat Nu ! diğini beiükele vel sında yapan kedileri seyrediy© Bir meşgi doğru İiyeti de öğ duvarın orta$i başlıyarak ağır ağır YÖ çikan aydınlık esası Ü yeni bir güneş saati i& çalışmaktı. Leylâ gittikten s09(* büsbütün issz kel” Ciliz vücudunun nerefi#' ge anlaşılamıy!” ewwvetla senölerce diğ uğraşmış olan HayriY€ bu netice karşısmd? denbire kendini bırak İki günde bir bulaşık 9) mak, arama bir tenceresi, Ayşenin bir tarak vurmak 0? nül bulandırıcı bir * ya gibi geliyordu.

Bu sayıdan diğer sayfalar: