26 Ağustos 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

26 Ağustos 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ger ri yn > TU ann za mn “RÜBELER MEKTEBİ 7 | nl bk. | günle- | Anka > ta bir çiflik, İh kA; modern hür köy * Eüç değin, re çin ildi. Fakat bi rinde dururk mda burası modem penak ana hat- şman da mu birş: alışması için heri İ işi bulmak ge- lamaz ; bura te emez ve kalabalık a Ahadoy el bir çok kimsel Mi için verdikleri hi nan ketin <n y duğunu gös binliği, bu üm inkara çölü enerjisini an makineler ve igm yım mah- ay tün öbür taraflarında. “Muş ekin gibi biçebi. öze tecrübe ve muvaf- ZAN K51 etüt edilecek - $ma ve muvaffak ol- , veri Safi burada emir ve.) ayı, Faporu evet diye 1 diye reddeden ola- ket fenninin yahut budur diye ölçen age Mer şeyi en burda », 2. bizzat görmek ve Bizim tahsil görmüş taraflarını bildiği için İ man, güzel € meş, gibi binde tecrübe eri y gi gir) gul olur. Ağaç büyütür örenle Ni yahut muvaffakiyet “p atmaz: Öğrene larını ve muvaffak N ak Yavaş yavaş ko ir, €ri gibi, insanları için Anadölu lerinde muvaf. ten bile değildir. Mah <tebinde okuyan yal Dile, zamları değildir leş seeseleridir. Orada Psi onu, üessesesinin işi Miş, ler. po. Yüksek kontrolü ri İakaş blur, düzelir, düşer, Semereyi, teşebbüs ensonu Esini verir, e Ankaranın o tara. "rini Ve tabiatını ya- Sumhuriyetin mekte Tan buradan, doğan) Bibi dört yana da- m6 tarafında en bü- Madolunun zi nve Türk kabiliyeti haki in İçine işletilen yeniyor. * bu korkun, dü; tihkâmı, A iy 5 urulan di ” 3 mai e ikiye < Pekadar kolay olduğunu gene nr | LAYER ALIR RIFKI KU EDİPLER| tine “s1 heyeti idaresi: | Yeni hey'eti idarç kazı taralından DE, Edipler | o ni hey'eti esek, Heyeti ida İDE H, GİSİ hayvan sak AN sergi AYVAN | meslimizin iş. inin teşviki açılması takar. eği Ayva Tül bu ge, ibinin g Kir! Sergi mahalline Tea ge Mİ vaziyeti tostan, sının senei devriyesi. .. , man okadar süratle geçiyor ki... biz|bana durmadan, dinlenmeden işliyen tığı 26 Ağustos 924 tarihi daha di kadar «090 me T am İmami öcdel edi u VE 3 İ maşmunar . 5 Kuruştur I- Yedi sene evvel -“harimi ismetinde boğan büyük zaferin yoluna girmi »-9.(Gazi bin bir eseri içinde en büyük iktisad rürk milletinin başı ve Başkumandan: Gazi Mustafa | Kemal : Ordusuna ileri emrini verdiği gün... Büyüktaarruzun başladığıgün Yedi sene evel bugün Türk ordu- ları yer yüzünde kıyametengiz bir velvele koparan ve Türkimilletinin kurtuluşunu getirenbüyük taarruza başlamıştı. 26 Ağustos. .. Bugün Türk tari-| kavuşturacak olan o büyük insanr ta- bindeki en büyük kurtuluş zaferinin) kip etmekte hiç yanılmadı. Türk mil başlanğıçı olan günün yıl dönümün-|leti bu surette kendi aklı seliminin deyiz. 26 Ağustos daima gönüllerde! hiç şaşmadığını ispat Etmiştir. Türk yaşayan bir tarih olarak kuvvet vef milletinin yaşamak kabiliyetinden gü hayatını muhafaza edecek, gelecek) pbe edenler için Gazinin açtığı bu Türk nesilleri Gazi Mustafa Kemalin) yep yeni tarih, en keskin bir cevap demirden azmü iradesile 26 Ağustos) oldu. 922 de Tütk ordusuna verdiği taar. rüz emrinin zaferle neticelenmesi he| men bir iki günlük bir harika o muştur. Zafer o kadar yakın bir za man zarfında tahakkük etti ki buna dost, düşman herkes şaştı. Fevkalâ- de yaradılmış büyük bir deha, aslâ esarete tahammül edemiyecek, © lim Odaima (esarete tercih e- den büyük bir milletin © başına geçmişti. Bu zaferin mutlâka istihsal edileceğini herkesten evel kestiren, bu imanla milletinin başına. geçen büyük deha hiç yanılmamıştı. Türk milleti de kendini mutlaka istiklâle “Düşman (Anadolunun harimi iş metinde boğacağız. ..! Bunu Gesi, 26 Ağustos 922 den evel söylemişti. 26 Ağustos bu sözü bir hakikat yaptı. Düşmanları korku- tan bir hakikat, Türk milletine kurtu- Tuş yolunu açan bir hakikat... O za mandan beri yedi sene oldu. Artık Türk toprağı üzerinde nefes alanlar hürriyet, iştiklâl havası teneffüs edi yorlar. Bu vatan artık tam manasi Türk vatan: olmuştur. Bizi dahi ici düşmanlardan kurtaran bi şana binlerce şükran. bir hatıra: Gazi Mustafa Kemal Hazretleri kendi büyü: eserleri hahkındaki ihtisaslarını kaydederlerken. 2 - İşbankasının yıldönümü Iş bankası Büyük Gazının Türkiye ye hediye ettiği binbir eserin ara- sında en kuvvetli ve en yükseğidir Bugün 26 Ağustor. .. İş Banka-|ları karşımdaki dosyalarda duruyor. . dediler. Za-| Onlara göz gezdirdikçe, rakkamlar İş Bankasının ilk defa kapılarını aç-|bir dimağın feyizli semerele: izah ediyor. ALTI SENELİK FAALİYET Bankanın faaliyeti etrafında bir ta rihçe yapmağı lüzumsuz buluyorur akın bir mâzi zannediyorduk. Mamafi beş yıl, bankacılık gibi mü- him ve oldukça karışık bir iş için de mini Sifre bugün 1 Sergi kapandı Gelecek sene miikem jmel surette açılacak On beş gün evel Türkiyed fa olarak açıları li mallar sergisi dün akşam saat 7 kapandı. Sergi gelecek sene gene Ji Ağustosta açılacaktır. Dün rady kapandığı içede ve caddede işi yerli ma; u ilk zaferini € biriken alkaşizm kişi mal teşhir et memis Nazmi Nuri B. narı söylemiş in üzerin. himdir, Dönüleilir ın yüzde sekseni râ giderek imalât görmüş ve lerini vermiştir. Sergideki mü 'ç. Hiz, lerinin tens. bile gelecek sene gene 11 Ağustosta açılacaktır. Gelecek sene sergi daha tensik edi- İlecektir, Bu sergi gece ve gündüz açik bulu. nacak, sergide satış yapılacaktır. Sergide bir de gazete meşredilecek- ir, Bunun için sanayi birliği şimdiden fealiyete geçmiş ve matbu evrakının altına: “Fabrikalar 11 Ağustos 930 baresini koymuğtur."" sergisine iştirake hazarlarimız. PRAG SERGİSİ İÇİN Dün Prag sergisini tertip hey'etin- den gelen bir mümessil yerli mallar, sergisini tertip hey'etine müracaatla sergide teşhir edilen eşyanın aynen Prag sergisinde teşhirini rica etmiş pi Yunan cevabı Dün hususi bir kurye ile Ankaraya gönderildi ATİNA, 25. (Anek.) — Yunanis- tanm cevabi notası bugün vasi bir kuryeile gönderilmiştir. Metin ağlebi ihtimal çarşamba günü neşrolunacak- tindedir. ATİNA, 25. (Anek.) — Türkiye nin M. Polihroniyadisin Ankara |igreti e tayinine muvafakat citiği tün gece şayi olmuşsada vaktin geç- olması hasebile tahkik olunamamış. tr BORÇ YÜZÜNDEN HAPIŞ Yeşi TALEPLERİ AZALDI eni icra kanunu Eylülün beşinde tatbik edilecektir. Yeni kanunun en mühim kısmı, borçlunun hapis cezası na tabi tutulmamasıdır Yeni icra kanunu tbik edilmeğe başla ei olayı mevkuf bu hunani iye edileceklerdi Kanunun hapis cezasını kaldırdığı. nı nazar: dikkate alan alacaklılardan bir çoğu artık icra dairelerinden borç lularının hapsini istemiyorlar, Bu iti barla son zamanlarda hapis taleple- rinden mütevellit takipler başla nca borçtan azalmağa ir. DARPHANE MÜDÜRÜ ANKARADAN DÖNDÜ Bir müddet evel | Darphane işleri hakkında görüşmek üzre Ankaraya gitmiş olanDarpahane müdürü Cemal B. şehrimize dönmüş ür. Ankarada son zamanlarda fazla ılışarak mühim miktarda kâr temin den Darphanenin daha eyi çalşabil. mesini temin için konuşulmuş Darphanede devlet dairelerine kristal levhalar yapılmakta ve hariç ten de siparişler kabul edilmektedir. Darphanede yapılan eşya ucuz ve iyi yapıldığından rağbet görmektedir. —— MANİSADA SITMA MÜCADELESİ MANİSA, 25. — Eylülün birinci gününden itibaren şehrimizin Sıtma mücadele mıntakası olacağından heye ti sıhbiyyeyi teşkil eden memurinin kadrosu geldi. ADALET VAPURU Bur günlerde ticareti babriye filomu za Kalkavan Zade İbrahim B. ce şe riki tarafından satın alınan yeni bir vapur daha iltihak etmiştir. Bu gemi 1803 de inşa edilmiş olup, 702 safi ın, 1234 gayri safi ton haçmında- Makinası 1100 beyğir küvetinde 'ati ondört. Mısır bandırak olan ile de-) tır. Hariciye nezareti mahafili çeva-! bın müzakereye müsait olduğu kanaa| SL sb'asd A NENNUE E Ves ul Şertteeseseseeresreseeeetez Gazi Hz. Gazi Hazretleri evelki İğ yün akşam üzeri Ertuğ- rul yalı ile Marmarada bir tenezzüh yapmışlar, müteakıben Yalovayı teş- İğ rif buyurmuşlardır. İŞ Reisicumhur Hazret» leri evelhi geceyi de, dün geceyi de Yalovada geçir- mişlerdir. 200000000000000000000909008 i Yalovanın imarı Büyük bir faaliyetle devam ediyor, gazinolar, oteller inşa edilmektedir Gazi hazretleri Yalova seyabatle İrinde banyoların şifalı tesirine mevkiin fevkalâdeliğine işaret ederek burasının imarı emir buyurmuşlar- İd Şimdi buraların imarına bir faaliyetle devam edilmektedir Yalovada gazinolar, oteller inşasına başlandığı gibi hamamlar da islâh e- dilmekte, Bilhassa Seyrisefain idaresi bu faa liyete ehemmiyet vermekte ve müdü- rü umumi Sadullah B. de bu imar faa Hiyetine nezaret etmektedir. İ Sadullah beyin Yalovada daha bir hafta kadar kalacağı söylenmektedir Belediye müdürleri Arasında esaslı bir tebeddül icrası mevxuu bahistir büyük Hazım bey Kadri bey Beyoğlu dairesi müdürü Hazim beyin Ankara şehremini muavinliğine tayini tahakkuk etmiştir. Bu müna sebetle daire müdürleri arasında ol- dukça esasi: bir tebeddill mevzuu ba- histir. Bu meyanda Beyazit dairesi müdürü Kadri beyin Beyoğlunda, Ba- kırköy dairesi müdürü İhsan beyin Beyazıta ve Hukuk işleri mümeyizi İsmail Hakki beyin de Bakırköy da- iresi müdürlüklerine nâkll ve t dilecekleri söylenmektedir. Fırka teftişatı İ Istanbul dahilinde bitti Halk fırkakı müfettişi Hakkı Şina- si paşanın İstanbul mıntakası dahilin de yapmakta olduğu teftişat bugün bitecektir. Müşarünileyh bu gün Ke merburgaz, Kasım paşa ve Haşköy rahiyelerini teftiş edecektir. Eylül birden itibaren de fırka kongreleri topları yacaktır. Dört sene- de bir toplanmakta olan umumi kon- gre bu sene toplanmayacaktır Türkiye ormanlarının fotograflı ANKARA, 25 — İktisat ve kâleti Türkiye ormanlarına ait İ gayet güzel fotograflar çektir- miştir. Bu fotograflar sefaretha neler vasıtasile alâkadar hükü- metlere gönderilmiştir. Memur kadrolarının tetkiki ANKARA, 25 — Maarif ve- kâleti barem. kanunu dolayısile yeni memurin kadrosu üzerinde çalışmaktadır. Ay nihayetine doğru çalışma ikmal edilecek ve neticeler vilâyetlere bildirile- cektir. Eylül maaşlarının bu teb ligata tevfikan verilmesi temin J olunacaktır. Dayinler vekili ne zaman intihap olunacak ANKARA, 25— Dayinler ve| kili ve Düyunu umumiye komi: tihabı #neh, Sene Y heye MU Abe ll an er çi pe Masası 55 | Talebe kongresi Peştede nasıl: açıldı, Murah- haslarımız dün geldiler —y— Peştede toplanan beynelmilel tale- be kongresine iştirak eden mürahas- larımız dün şehrimize avdet etmiş- lerdir. Kongreye iştirak edenlerden bir talebe mürahhası şu izahatı ver- mişdir: Ağustosun İl inde Peştede toplânan beynelmilel talebe kongre- si buda darüilfünunu “fen fakültesi merasım salonunda beynelmilel tale- be ittihadı reisi nin nutku Bunu müteakıp Peşte marrif nazırı tarafın İlenmiştir. Bundan sonra köngre tale- be siyaseti, 2 - merkez teşkilâtı 3 - İ bütçe 4- seyahat 5 - por, 6 - sanate- İsyom işlerile meşgul olmak için, 6 « komisyona ayrıldı. Bir haftadar la devam eden mesaiden sonra umu mi bir toplanma komisyonların mesaileri İmiş ve müzakeratın netayicinin umü- mi kongre kâtibi tarafından bütün atbuata tebliği edilmesine karar v. ilmiştir.” Bulgar muallimleri Dün Birlik merkezinde izaz ve ikram edildiler Bulgaristan iptidai ve köy mek- İtepleri hocalarından mürekkep 82 İ kişilik bir kafilenin memleketimize geldiklerini dünkü nüshâmızda yaz- Buştak, Misafirlerimiz dün sabah sat 9 da Muallimler birliğini ziyaret etmişler dir. Bilâhare birlik heyeti idaresi ve muallimler tarafından — istikbal sedil- mişler ve İzaz olunmuşlardır. Bun- dan sonra Maarif emaneti ve maarif mildiriyetini ziyaret etmişlerdir. Mi İsafirlerin mihmandarlığına tarafından müfettiş Sami B. tayin e dilmiir Bu sabah muallimler birliği hey- eti idaresi toplanarak gezme progra mını tespit edecekler ve öğleden son Ta bu programa göre şehrin temaşa ya değer yerleri gezilecektir. Misa- firlerimiz şehrimizde 10-12 gün ka- İacaklardır. Bunlardan bir kısmı İs- tanbul erkek lisesine ve diğer kısmı da Kabataş lisesine yerleştirilmiş. —— e — lerdir. va Dünkü sıcak! Istanbul cehenneme döndü Dün gene İstanbulun &n sıcak gün lerinden biri idi. Her nekadar daha €velki günlerde derecei hararet 32— 34 e kadar yükselmiş ve dün 30 w geçmemiş isede 34 e kadar yükseldi. ği günler günün bazı saatlerinde ba- raret 20 ye kadar düştüğü halde dün 24 ten aşağı inmemiştir. Bu itibarla İdün en bunaltıcı günlerden biri olmuş tur, l | | | şehremini ve uklar söy tetkih edil. Fırkanın yardım dün bir içti İstanbul sporunun içinde bulundu- ğu buhranlı vaziyet ve birbirine zırt fikirler ve hislerin çarpışmasından, hakiki sporcuların gördüğü zarar ma- 1âmdur. Bu vaziyetin artık düzelmesi lüzü- munu hisseden gençlerden müteşek- kil bir heyet Halk fırkası müfettişi Hakkı Şinasi paşaya müracaatla va- ziyeti izah etmişler ve bu müzepsep hale nihayet vermek için memleket sporculuğu İle daha yakından alâka.) dar olmalarını rica eylemişlerdi Hakkı Şinasi paşa bu müracaat ü- anama EK unun par” açıldı, | > olmuş bu içtimada) emanet | A, eri 'k milleti dusmanı vatanın : ISI a l pa ya Doktorlar.. Ne zaman vesika alacaklar 2. Etibba odaları teşkili içi hazırlıklara başlandı | Sıhhiye müdürü AN Rıza bey Etbba odaları teşkilât: için tali matname Sıkhiye Müdiriyetine gel- mişti. Sıhhiye Müdiriyeti etibbn oda- İarı teşkili için hazırlıklara başlamış- dar : Teşrinievelde oğa teşkilât: yapıla. çak ve intihabat içra edilecektir. DOKTORLARIN İHTİSASI Dektorların ihtisaslarına göre &ı- nıflara ayrılması ve kendilerine vezi- ka verilmesi hâkkrndaki kanunun tat- bikmma başlanmak üzredir. Sıhhiye Müdiriyeti tatbikat husu- sunda bazı noktaları Sıhhiye Vekâle tinden sormuştur İSMET P$. HZ, Bir haftadan beri Meybelide bira derlerinin köşkünde bulunan Bâşve. kil İsmet paşa hazretleri dün Pendik teki köşklerine avdet buyuruşlar. der, ZAFER BAYRAMI Ağustos 30 tayyare bayramı için hazırlıklara devam olunmaktadır. 30 Ağustosun cumaya tesadüf et- mesi, bayramın daha parlak bir şekil de tesidini temin edecektir. Muhtelif eğlenceler işin tertibat alınmıştır. Dikkat : Tatarcık humması var! Son günlerde İstanbulda tatarcık hi vekayii görülmeğe başlan mış ve bunun da bilhassa bazı yer lerde denize girenlerden sirayet et- mekte olduğu anlaşılmıştır. Alâka- darlar bu hususta tedabir ittihazşna başlamışlardır. Spor işleri düzeliyor mu? e düzelecektir, ma yapıldı haslarını dün Fırka binasında nez dine toplayarak bir hasbihalde bulun muştur. Mümessil ve mürahhaslar va siyeti ve noktai nazarlarını bildirmiş. lerdir. Vaziyeti girdiği çıkmazdan kurtarmak çareleri mevzuu bahsedil Miş ve mevcut kanatlar tebellür et miştir, UMUMİ KONGRE Mintaka umumi kongresinin talik edildiği malümdur. Dünkü toplamış, yaklaşan kongreden evel çok faydalı bir anlaşmazemini teşkil etmiştir Hakkı Şinasi'paşânın din derme- yan edilen mutalaalârı tetkik ederek 2 Eylül ka. Memleketin mali iktisadi işleri Teşrinnevelde ilen bu vapura Ada 7 Mabadi 2 inci sahife z zerine vaziyeti tetkik ederek spor ku-| bir karar ittihaz etmesi beklenmekte. Ümiştir. Tüpleri mümessillerile mıntaka murah! dir. pek büyük bir zaman değil... İş Bankasının her yıllık faaliyet bulâsa- ektir. liera edilecektir

Bu sayıdan diğer sayfalar: