26 Ağustos 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

26 Ağustos 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| İdarehanesi : Düyunuumumüyu karşısında dairci mahsusa Tekgraf : İstanbul Cumhuriyet- Posta kutusu :N" 246 Denızı;ilik Başvekılımız Ca gün a Deniz üisi- sönde yapılar İsmet aa Huzretleri de balundular. Başvekilimiz Şökrü Kaya, Maliye Vekili Saracoklu Şökerü Bayler ile barı meb'uslar dn ge Alz yarışlarile alükadar olmuşlardı. İsmet Paşa Masretleri, beni yanlarma Gavet etmek Tatfundu bulunarak deniz #par teşkliktımz ve denir sporu yapan Kulüplerimiz bakkında — malümat ve tafsilat itediler. Galatasarayılara ya- ça biraz geç geldikleri işin haktr ola- gek gerzenişie bulundukları gibi Beylerbeyi ve Üsküdar kutüpt n maada kulüplerin yarışlara iştirak etmemelerini de gene pek hakli olarak decssürle karşıladılar. Baştekilimiz, bütün müsabakaları azami dikkat ve mahzuziyetle seyredi e. en kütük telerrünln Kadar samimi hir merak ve alâka görleriyer, hirincl e ikinci gelenleri alkışlamakta Deniz #üra oluyor; genç, dinç, cevval bahri- Şelilerimize vanü gönülden HUlut ve fakdiratta bulunuyorlardı. — Başvekil Fara Hazretlerinin denizcilikle - deniz gporlarına karşı güsterdikleri muhab- Bet ve alkayı, Türk denielliği için hir müjde, bir fali hayır — addederim. Haştekâletleri zamanında <Yavurı un #amiri, iki tahtebahir inşas ve yeni Bir fiotilA sipariti gibi deniz kuvve Terimizi memmleketimizin müdatanır. Hariyle muhtaç olduğumuz — dereceye detirmeğe çalışan, Seyriseterin daresi- Bi Ahya garelerini — bulan İsmet Para, Yartin delnzciliğe cidden büyük ebem. iyet vermektedirler, — hem de bu çe alaz bir cephesinden — değli, deniz Güvvetlari, denlie slcnreti, deniz spare dazı gibi yekdiğerinin mütemmimi olan. iye hir lti teşkli eden bütün cephelerin. Aen börden bakıyorlar, Yarışlar esnasında müteaddit defa- v — Denizciliğe ehemmiyet NİZCNNĞİ yükseli je denizi sevdir. , Dişe bu busustaki kuvyetli arularını Aüyyetle ifhar ettiler. Denlsetliin, deniz sporlarının ümü- düyelle pabali ve paraya mubtaç Auğunu kondilerine söylediğim zaman (u cevabi verdiler: 'Tpret, öyledir amma, nibayet pura hulanabilir. Fakat asıl mes'ele adam- dadır. n Hamldin korkak ve vehhamı katibdadı, Condan sonra he müterali Karpler, sahiflerimirin kara budutları- Muzdan çok uzun olgasına — rağmen, ye kadar Türk denizellikini Iakt Kaf etirmemize mani olmuştur. Minlct- İre secvel, rafah ve saadet ” Keüren #nginlerde de, Türke halkiki merküni Samin elmek şeref — ve muüvaffakiyeti Üarahuriyete nasip olacaktır. İsmet Paşa Hasrelleri, - yüzmekten #ahsederkeni * Z ğen, Maliçte, Hahıcoğtandaki Yop- gu Mektebinde ssnelerce talebelik e. Him. Deniz kenelerce mektebin rihtıminı Taladı durdu, fakat bir tek defa denize memlze müsande etmediler. Girlice nlre giren efendiler şiddetle tecsiye Bdilirlerdi Şimdi ise gençlik — deniz gporlarına arami çhemmiyeti — vercin, Sre sepayarur. Deritler arkasındaki Sihniyet far Dedllep.. Flbakiie işükat dçırinin zasahur ve mey'um Sikniyeki jücünden” r ki İstanbal gibi, her arafı deniz olan bir şehire deniz #porları ve geniz- flik henöz emekdiyen bir çocuk halin- | l dedir, ve Khlkın yürme yürde $0 dan fazindr, Bir memleket halkı denlal - severse, denisden, denizin servetlerinden mut: İaka islâfade eder. Bir memleket ha Genlgi severse © memleketin deniz V- Garoli, deniz mvvetleri matlaka yük İKi yarun adadan müteşeklii ve her n denizlerle mübat bir vatanda hilmiyenleri  Füzüne kayuracuktar, Telefon : Yakketiin ase İdare üüü gyğğ, Kkap ha 473 | HER GÜN SABAHLARI Zaferlerin zaferi Yedi sene evvel bı vel bugün başlamıştı Gazi 337 ağustosunda Yunan ordusunu harimi ismetimizde boğacağız demişti, 388 ağustosunda Yunan ordusu harimi ismetimizde boğuldu 26 ağuslos sabalı, Afyon ufuklarında şafak sökerken dağ- darı İRİE meğe baş- iyan Türk tapları ha. düskar bir zaferi — müydcüyek Bayram topları ol atuştur. — Fühakika 26 ağustos, düşman ordusunu beş gün içinde mağlüp ve perişan edem, Iktlatta içinde e kâmilen imha eyliyen bü- yük tanrruzumuzun baştadığı büyük gündür. Gazi 9T senesi ağustosunda Başka. İmandan olduğu zaman Büyük Müllet Meclisi körsüsüne çıkmış ve ü Memleketimizi çiğnemek üzere memleketimize Yunan ordusunu harimi isme- timizde boğacağız. Demişil. Hakikaten bir şene — sonra 26 akanlos 36 de fasrraz Başlaı ve e| baflada Yanun ordusu barimıi İsmeti- mizde tamamen bokuldu. Gezi Haztet- leri ba Sasmrusu v taman meclis kâcsü. sünden anlatırken demişlerdi. “En karanlık ve en befibaht günleri- Şında bir asker sadakat Ve iastiyle mirlerinizi yerine getirmiş oldağumdan Galayı bir dasan Kalbinin nadiren du- Şabilcceki Tir memnuniyet içindeyim. Kalbim bu meserretle doh alarak vek ale ve mühterem arkadaşlarımı, bütün dümyaya karşı tenasil eyledlkleri büriyet ve istiklâl fikrinin salerinden dolayı “Zedi sene evvet bugün başlıfan Büz a Hmkln İyük faarruz bür ve miklakil fürkire Cumhuriretinin temelini — Katmuştür. fönamala nüH di Tn eet y Ka e lengın n Tamlisldi b neliere ermeklen AOT brümla c eli deları dardab SAĞAZN Kadar ükak aa Pinbala Şü dünününüe b Kaedllmiş ne tazarvur olunablir. Mül- İ müktader yehillerimiei e başta Gast. letin mühebrretını deşradan değmaya lcrin Ganik olmek özcre yüle bülün Gerüüe eden gü Zerint G, pezişE” | üzlerimizi sükren ve aN0 völm. K yerian Tadranı, dereat Fyerie İ Spor teşkilâtımız ve Halk Fırkası Fırka spor işlerimizle yakından ve esaslı surette meşgul olmağa başladı " LAMENE hazar şehitlerimizin kanı İve garilerimizin almn teri e karışmışt İstanbulda mevçüt bilümüm — spor|hükümet ve Pırkanın ekilde izah etmiştir —e Hükümet, apor kı Sürette mesrul olmaj bu kararını gu kulüplerinin murakıbasları dün Firka- ipleri e esas. Bihekde . yalınmaylardır. Kamhila içim azami büsnü miyet göster. Bu tepiaame. İğrkiyede spor hare- İ meğe süreti kalyede karar vermiştir. ketinin İetikbalde alacakı şeklin tesbii | Fırka, sporeuları kendisinin bir cürü içim ir dlmuş, v nüdetmekle sporun terakki ve tekâmü- İziade elâden taalisi hususunda İ Hü için muktazi tahsisatı demime ü Hükümüt e Fırkanm vermiz olduğu İraşmaktadır. Tahslsat temin edilir gayamı metmnaniyet karar kulüp mu- |dilmez büyük spor konçresi aktedile. uruna bildirilmiştir. Sektir — Denizciliğe kâh feherrür ve / vermek, aple düğen dalçalar bize servot ve Fetak diyamından — gelen birer selâm İve önvekten — başka bir şey değildir. Denizlerin derinliklerinde bi bir tüzlü mahanl, aginlerin — ötevinde bin bir | —© Demir yollanma ehemmiyet ve dürtü #lsezek tizi bekliyor. tim. Memleketimisin her tarafı Türk tcaret gemileri, Okyanudların | tHlarla örülmüş gürmek emelimizdir. zt dalçaları üstünde yalpa vurdukları | Diyen ve dediğini yapan İsmet Paşa, Çaln, Türkiye saadet ve retain erk bü. İelbetle demiecilik hakkında sörledille- Tini de yapacaktır. İste nun içindir bi vekil Paşanın “ denizeliğe / karsı| sösterdikleri. “ muhâbtet ve / alâkaşı, eh denizeilii içln bir müğae bir fat Sözlerini denir siyasetimizin düsturu. aadedebiliriz. Asri Türk denizcilişinin. vlan Heybeli Deniz "Lisesinin önünde denirin çırpıntıları ile uğraşa uğrasa İkürek çeken, kulaç atan, yolta yuran Abidin Daver IKAR, SİYASI Gazi Hir. teşrif P. Hz. mumil İamet İsmet Pş. edecekleri Van 8 Seneral Liman atlaba gelen Ati mandanlığını ila he sene İstiklal mah- kemosince mahi- küm edildikten sonra memleke- timize avdet et- miyen — sabik Başvekli - Rauf Beyin tehlikeli Haberlerden içür. Mük h Musar Prens Yasuf birlikte - Prensin vine döğrü aç d, meyanda Ra: Küç Bal e kur Vat 500,000 aigortalı imiş. IUR in evvelki akşam Ertuğrul yatı ile Yâlövaya ettiklerini yazmışlık . Müşarünileyh Hz. dün akşama kadar Yalovada kalmışlardır. ç. Hiz. Hz. nin Liman Paşa *Munih, te vefat etti Liman Paşa Manih 24 ÇAA) — Tmaümi harpte| Türlüyedeki Alman askeri heyeti riya- setinde bulunmuz olan ceneral Timan. nases vefat etmiştir. Refakatlerinde Başvekil İsmet ile Dahiliye Vekili şükrü Kaya, Maliye Vel araç oğlu Şükrü. Kâtibi U- Tevfik, leri Rüsuhi Beyler ve diğer zevat bulunmuştur . Yaver- eylöl bidayetinde Ankaraya avdet arilaşılmaktadır . 17 Eylülde açılacak olan tıp kongresinin bizzat Başvekil P. Hiz. tarafından küşat e - yesi muhtemel görülmek- Von — Sanders Pasa n askerl — beyetinin| elmiş, yat imışlardı İngiliz yelsi Mi, Lömün Paşa birinoi Kolordu kamandam — davin edilmiş, — Ümumi| Harple Çanağkklefl beşinci ordu ku- Tauatiharen| İSeneral eFalkenhayınsın yarine Filistin cephesi kumandanı olmaş, mütarekede | İalmanyaya avdet etmiştir. #Türkiyede isimli Türkçeye nakledilmiş bir eseri vardır. Bu eserde ekseri mu- tfakiyetimizi Almanlara attetr flürliğinden kurtulatmamıştır. Rauf B. tehlikeli bir macera geçirmiş! lsveç sahillerinde bindiği yat batmış, hayatını güç kurtarmış! Pa binerek balık tutmak Üzere feveç sahile- Geçem derde Ajanslar İsveç. sahlilerinde BiT yatın batlığını haber/ vermiş- Batlığı mevzuu - Bahs olan | u yattır. Prens ve malyeli ve bu Bey - hayallar mışlardır. ö | Senetiği | 6 aylığı 1400 Kr. — Z700ÜKr. 750 Kr * TAS0'Kr. ) Yerli mallar sergisi kapandı Sergiyeiştirakedenlere madalya verilecek Millt fabrikalar açılan sergi sayesinde 200 bin liralık sipariş almışlardır , 200 bin kişi ziyaret etti T Galatasaray Tiseşindeki MN mallar yisiyle bilcümle milli tabılkalar dergisi dün akşam kapanmaşlır. Bergiyi vak — edememiş ve (300) & müt 'sün sartında (200) bin kişi aiyarat müli müesseseden acak (138) 1 Tarına deşbir edebilminlerdir. minn bu sehe vktin darliğı dohi- Telıiı-kdg:ıf muc,'.di 5 Hakonun ztamefonü heter sadasını Vitlesa — zTat tellerile | İnl YAK l aşlinığı birbirine bağlamıştı. Yatat y Memi, elektrik gidİ küdreti zaytı mandut ve barlka- bar anası bir alete kavuştuktan sonra | tekâmlir yolü üretinde bakir utuklar laradı ve bulâu, Esir mevcelerlle evve- hh işaret Bâlinde kelimeleri, sonta taz bti tanunu muhatasa — edetek sadayı, İnlbayet aevenin verdiği zesimleri u- zak mesntelere nakleden Tündya saye” çinde bugün koca küzrel arz bir şehir, hatta bir mahalle halini almış bülü. 'nuyor. Telsiz telerafin iekt ve tekemmülümü İmedeniyet İtaljan hikmetşinası Mar- komiye borçludur. 12 - Marconle Maksivel düşünmüş vemühtetir a1lmler Markeni 1815 te İtalyada — Bolonya |bu fikir üzerinde meşgut olmuşlardır. İçehrinde doğmuş, elektrik ve riyaziye Daha evvet FaradayrEndeksiyonuhadız. fabsil etmiştir. Anası aslen İngilizdir. İsesini meydana koymuş, clektrik sür'a” Peki bi esirle naktini ilk HÜ Aşılanan kuzu gürbüz bir koç oldu ve Ankaraya Gazi Çiftliğine gönderildi Üzviyotte - yaptığı fiziyolo- ik sesiratla teşekkülatm nep- Yü memasını temin eden genç- |/ dik aşısı tatbikatina memleke- | timizde de ehemmiyet veril mekte olduğu malümdüc, Geçen 5i a Tp P| daküllesinde Profesör Voro- ollaberaber Dr. Behçet Sabit | B. daralından küçük bir kur zuya İki yaşında bir koçtan alman açi tabbik / edilmişti. Bu ameliyeden beklenen netir ce genç kuzulara, yaşlı koç. çin güddesini aşılıyarak onları Yukarıda, aşı ameliyatını Doktor .;:ıs—.ı.xı"-y..uî’.ım Yapıları Kuzunun amdl IKl e zonrakt Balka sür'atle büyütmek ve etlerile tüylerin- de yapılam fetkikatı evveliyesi Bitmiş ve elmekti. Aşınan hügüne kadar Faküller, Tükten sahileyt çevirimiz p KŞ B

Bu sayıdan diğer sayfalar: