26 Ağustos 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

26 Ağustos 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

( Şehir ve Memlisket haberleri » B Resim sorgisi Memleksiteki maıııııııırW Yansenin Tetkikat Ben, Narayanın ahıhayat içirdiği adamın oğluyum öy- | — Sergi bu sene her | Maden istihsalatını Mimar Şehremanetinin lemi ? Şu harde-Hint Prensi babamın intikamını seneden fazla artırmsk için bir —| - kanalizasyon işini —| z vt iam ge el rağbete mazhar oldu | program yapılacak | — tenkit ediyor — zürem eu mrlmn Oalatasaraydakı Teaim e Yakadiler zenda vüki . baları matsi, (30) | “Paaliyet braz Tücrr buyüik ve zengin |— Mimar M. Yansın annenizle sizi) İoğustasta: kapamacaktır. Bu seme serüi İ madenlorimizin 1akışar ve tezakkiler İmanekine bir mektapiz ni <— Babanızın yüzürkibi kalbi deçgü- |dam yürümiyen hab eli ü kendline. varin Üöyetatikan İhırekın çi için nn Kadar Sire e n Tn için ena ZL DA |e üt eee teran — GK e eee Bi Kankalıni e aaman Ban İze a el 1 aa Maa ae n Y naa aa İtinin aliyetinin bir kısnı (eti eli otleneldir. #a araekırmak bosuna, hir yermunluk | aüreceriz Tablo akülmaştr. Bevi bür molgoli aa Badlar aö . İyeritan v ” İzam LAĞ hati dönzz mamuslu bir gençti. Byilikten haşka İolmet -: Şimdllik yapılacak işlerimiz var! | Seşler meyazanda, bilanma 9 zÜ YanHtARantI. da vaedir | el lçin “ünmar Jbir gey istemcz, başka hiç birmey | Onar bakalun!. Bu gece hava pek gü- İyin, «Türk ezyoları> Yen Pabrika a maeeslat arttiği | AL Yanaenin kansatl iesiin (Ş Bekedei 6 Tabali gue “püsüadn. aa İ aeit Gürlermenilnle hirar geninencie-le. İzir köşe. lakıcları e. azmn ada nedüre ni saatiler | SKIUKACI olarak tasbil od v İğelesine nekt loğru,, en ziyade kendi halinde görü- |temer misiniz?. İyin «Balta limanı», Sami Beyin «k tir, "Bu - madenc aşka enemmiyetle | kakların vaziyeti karazlaşmadan evvel | devaNaNın en a * İhen insanlarabile baştan gebaracak bir | Kent Dimlriyef »büyülenmiş gibiy- | #kış akpamır ve <Ankmza> namandaki İzi<redilmee 'olan” Bahkesir Vi- | kanalitasyon inşaatı İçin para “Suvelan armsaaru “Yalaya ggömek içini Heytan vardır Onda kadın! .. Babani- İdi, Bu:metör çozmeatnin neden lcnp ot- dodladan İlâgetindeki Rarasit madenidir. üSN Gukairi Yola çkmıştır. silarheme z — Gahil H yelanmmletaza ga dehadeğmu İi anrmından başını anüne İçül izminden | “samaden bir inetiz şermek Jağru değildir. Çünir çehsin eli | yola çıkmağa. parıiler Ce ai e M aai ei |tnaşyün edincemanalizasyon şebektle | Mldalı myet Bönük l larsar Bd e eei . iadara eee Deyin bir a ürmeku İgütün dünyada aa ehtf Tümlro'ma İzinin ilyüt bön danmarâoryaramayadnk | Bekabina aaklnalacaa. A AA | ĞA, ae da vünbe skale | rer A el ve Cino İ aZ he gemensin Kaaali hait İaar BüLün merilelerin sahan kalie çalır KA ŞAĞA LA SEN çaRaad ll İniodükleri alrin Tarimadan gere| ASA L G e CON Y Kai mklart Je 199 | sumanma bu mülakaas nlamacananın | REZTLEĞİL ĞA üi yarı GEfetinllir. “doğrü yürüdü, Şenket: Beyin tettrk aşyalarır kahlo- | — Diğer taraftan Ti mararı Gikieatini eelbetmiştir. eke lankise Kaymet edan kazlür aa İKi onun için her şey yalnz bürkadındı, — Gene v ÖĞÜ Gi ai Sör arclaalhaman ae akar İrrecn sardrnl de Marğelnı at y Hüklmelleln liğider eeeti ee n aa rerdenı maabı, bir aine inmmiye | Dd Alaaan mebleçi cbni kazalin. İur. Tehiycür de Krom jirkeli tell | larbantn aa d aa çat Çai İzenra dd arinrmadanenman z (haşladı. den satin alinmaştlir. ni ikmal etmek Üzeredir. Memleketi, | — <e n dan tesimia devam edilecektir. | dehalesine damam istendiği —aedelanin NERARir gea çillandurmakâce tdadirdi; | — ——— Blkieü anlsin Krom madeni Mracatı 11449 to- e — Füdüs hadinesinin alması “saklamın ypeli: Yt aet Berernndnn Gi ZYG ağenler eti D l Şehirişleri | aNN Mard ferrik aen n DA yana davana tapkıbuna benzer birhi- / — Dimitriyel, hep öyle büyülenmiş gi- — Yeni Belediye Müdürler; Diğer, isükballeri pek mühlm İnbi ebeti Durar ÖUĞRRüN odentaki: hadisenin »valbiri-aebebi Küye nalakama Balakllr Bieeamek: 8- (apdiz yalarr: Üai zi mlenöann değz İ dralt medeslen £ ei ggt Haesicen nn ae ai n Tümdere kaztaena sena gölmenilir | l gelmiyer musunu?. aakarm Şehzemanei muavinliğins. tevici (kaz, ve taleteşı © & den ni beşinci — sütinımda "eft | vehkünlümün SüREmeeA d SüNaüN B A saaa Te — aa GiT irkelin Çie Titünü aa | aaummda d elmıne AŞi meanda —ü düellen geşkleea ği | Grakkir. Daml dakıedi <üi öae |ara aa D aa aa a aa. Dakn Hala ber aai l ha | e ea aü dirdülad. imazi Sikiaş gldinin, dahtiniz.asıkolsun! .. | Bakırköy 'müdürü İhsan, mann yermede DA Yra e aya- küm a Klaramlala sattağı bütümderı | — Ataserilerin "nazanmda: kadekyeli vanlie- Gene görüşürüz” SANÜ Eriy T VS HMLA DA Di ae rln e KG I | metanı lan bu yerin üsümennen nn —eearerrrune SRSRE NU — ee İ ea ee D FOi İmakandanı Ki dilir meler sermaa kal. vilöyette | Macaristandan damızlık meri- (m'rden üü dmak tarcizi 'anetir “SE Müüklümmenler dammammı - çakaf sekaalama İhaz: helevuçarı “gemiimin “kendisini —— — Mitli Sinema tahkikatı nos koyunları getirildi —— İretcesnsn'araya azan — secinağular | Ve Yehmüler kandilesiansit bakanünğunu rin selümetlemesinden bin dürlüme |ai üreranan ai slan ü bi K Tzi den müRe ada GRE BARAE ĞAD | latin veziyemlen Tükepai a lABAF eli beçen maklnd Dakerania ga şümakla vi ö müyen e Çi Gküa salın CaKl Fakat şimdi' hç bir şey söylemeden | tahkikat kinmen iükma allmişlz. Bi Gönimektedir. Hai nni vaRad y | Hasatesi Şi | zbe nn vamalamenk n Ka DA TU YNM Kaae. | sipariş edilen merinos koyunlr ça aa aar a aaradğ. KA Gn ruhacı telkik görülmüştü dön şehrimze getirilmişlerdir. — | mmüarüyakdamlmn o dabihan ai BU SO di DA STi DRLaR TÜ yeeaşenm aa T LA llamdan beri aa gek sclük-De- | “Rüşyet Mestülesi tahkikatı | Memleket Z V aat ae aN n SiğeMei Br eeei ei GeL eee S haberleri üN İ niş ğ Te Şimek üi ekalık birden bire kazıştı. haT çölen e sahkikata a lnmin Ramanya seyabati deri e seatbi aleti aadaaierlar —| Şlmalden ae seri bik rünzr çek | GA Sönme Bir yanaındı Fagtlori katebanımı yan- — Romenler tarafından İstanbula mü- | Yahsdiler dahi kendllerine Telelini Ka bizaz çet ekadar dunenn görünen | TTariem el S Haana aa Te alüiyN apılan teyahaere mühü |at e yürt verdüliini a. ederek A DAM T Te Tni denirde gökcek delçalnr hamardamz. | Kağlro ve “Maaş İanaleleri Bd issmız ye 30 aaac e Yoi zere DA KA Turk gerahat girkeli eli aa p memleketinde İagiln hçi X lerimi Bile'pekâiü öğrenmişsinizi.. Öy- | YA başlamıştı. Üştşalatinmadnamüamai: c a L a fında bir Bamazıya seyahati tertip-0t- İ tmda hir hükümek desinine salager. — | Teyse hana e seruyecmnuz?. “aiadiziyelin ada ben an dakika- | aAhiye Ventinlincmeröntanimemti | aa Kşehiii op Si — arafından Mmişür. Bu seyabat ayiclün 27 et Dü | “işte Amapların mülyet ve MUKUâI müa Tant Delaye anmm gökkerandaki yana hei dalemiyor, gemmidem. ayeılâik. | Biyenin bacem kamamusa masaran veni | matli 49 yaşlarında Menmet Oğln “Talat at Çünl Daçaa vaparile — Yapılaoak, İcahesesi Yahadllcrla.bir hükümet tecii Hni Grlalea kalde depilei, Haşını İten' senra nereye Sileceğini bile *0 | Kadmadermramangizmleleri Belmistir. — | nazmada zi kendisi Nazim Yürük aeft Küclenec, Mükmeç, ve SİMAYA — TİYANN çayeetişterçarpışman nelincek alarık n önüne #fmüş hemai kendine söyleniyer- yünmiyerdu. Birsmemer haklanda meticesiz | Gye tenıtararız bimderine Hakkimr kez edildikten sanza eyltin 20 met pasar / Gür dar (ağimdü böyle hirdem bire-patlıyan fır bir şikâyet D SADA Ka NÜ güü İstanbula, aödek eee kar ee alehanın flkemdlmni- eee — Nerayananın beni alşin — arayıp /dena anun aklını da başına getirai. Baycan yerinde makbummz panı 100 |olar Yaaa aT Aaaa ga aa gae | Mader lti oluman Mi kasdarı Na Bullağuna gizmdi nalıyomnı Detekiüi | “Sanki hiraz evrel hütün vücudünü | haft Bakkımda, gelterdami daheli-me- | " Bu adamısalmermesisi arakeya — kie-. İiralir Ve bunan içinde. Yemek ee KD L Te dN a |aralarak DÜŞ çale aa |e alaeen Slrire Gi Ka S | ee ğye patmada, Belanan z aa. Mek, Veteüman üeme vocanine heranı B ö yet vakk omuşim. Yapıları dabkikat reti- | daşı ile timerek ve Kadı oğluna ait harp Klanildir. Ühadilerim aessndaki skdliği — zeleytemde, e Aaçilir £ Meme £ grağest a hai ayamlı e halde makandı bana | Tüyünden gyamır. ahi görlerini sine- Hai a M N D enann hei — Tei nn AD Barircı ç. | üi elme erçiremk itaba kadar d M e gz samkar Taşüklr a elT Pa Dana aa aet gaa cük- | R Çai dezizin ertasımda; hüçdeüi | TTSTANNE. Pai dmem a| gz eanae GN aaa ae Kai Mamganm ea eden sangın Ve eli binip YAbi Galeelae çe Adliyede —| zammm vem ualar Nizye'eme |a İaaniilin maitel? aeti gemnip. | Kati Arapamam gel yelalelei M ee sn eee 09 . Ka N ati gezeteler aleyhine dava” (EEEMEZİRELERE nnn ee B Hüyifena dene ei S A açıldı Bazat dahkarında! tti tubaakanıcda | A hiş bir suretle braknıyan bu hat /— eevkümenman “bahadeğil —— | vehusialeminin sarmimciman mağmez! İNT S ea gn serabacım | Dd BUiT GeTR GAT aa İ iuanbul. Kosla, Ve TEĞETAT BaşemIKENü | rne bir tayur nlarak Aagammde katıda Te İ çikan 'a Türkça süzele Sleiime müdde İ ger mütmearye Ka da ait Gi MTERU Boncun Gün gerimim et | “ingükderin Yatıyardananıa — ee oeti mmdiz. Tarallan Gir aa Teama Ka a n ae TaR ni d LA İN T Fo el Veşkelmekle amdler;. Mezdan Çömleği anmuşur —a İ danik e eeei halkmdaki adarna T eylödedininek cran ae Sesinastin Karaleei doğra Süzüdıni siylemielir. eee Me T İDawetler, İÇLİTME İAT dere köyünde otuzan Yusuf oğlrBulaşman T kıymeti sasıl takdir. Muharrem Feyzi dlrş gee aa7 AU z e aa nn SA T eee Gporleşiil e aendaie ALAY a Dae aa a nnn n | ST eei gç DAĞ DN S Z Z| Sporteşkilatımız ve A — eZ aa a e A g — — S geee ee e A RKCaIEÖA a Gözl anealr enalle günderelmiyerdn Bir | nekenmma dirdlet alarak iacaniyet his- İ Epiaden Haa a aai SeğEiri a tüğ a aim e NANER _mî“”’__";:."__—",“,ı'._“' aü TBidtaci alüleden Tantetit l aa nnn eZ e ç eT K ee ee L AA Masan merent olan miramsame s902 gerdeden v Ve seltnmye eei B T A ĞA B a ytnamibataeeli ea arianarce. e blbbimidi —T — ;'“..."”“'“.._...* a AD öi Basları tadil ettüer, Markeni Bükenmn (TrbirLa Derenişelin tiz eşekklre. Denizde bir kaza aei nt eide — etmiştk MT de | gz e umamna ee ua retin a T O K ada asremadeki ecan YERİ bir kayıK Glin | dkk nn C. ST mmaman ve |mapuranmarı Ka tamirat aa | ve b praje nn ae Hasüyo, bagln “ünyaz dükkene z İ a LLe Dağil İmlenaz Şir- | nafiye teftlmama eei c Syümara | u umstamız Tüzür Ü müleknda dlarkeninin tecrübele İsalmaka Yayan hir seşyaledir Ki ses | L unağlğenin Ta gaa vazammcun | Lbeten em, Ka Taraaaaan ı , Yd SAa Ka aa | Bödema memleketle herayar Fi ve li matanler çok. taliller ol İçibirmmde ve amakle / samtiamlerile İüzerine düşmüş Ve Taparan Koskmlur- | ÜRSMİ METME SN B YAT STTRENME İĞaENİ | çah senilak aper deşkükümen nine Ü egetetani aai mtatri “ aadulan | YEE İiT ederek büşük sperkunere girmiş almeaktır. Mu seşiiiaen — dakil B l âe nni vi Gaml. (l Gztemiyerr amayerüümerce Kü İlan e aa Meenlenlerini ai e- | S Yemm ga e n Terammrahhastarınındamzlle toplanan | metrelik uzaklarda dinletebiliyor.10,000 | TiT R S A ee ra ” vcnn BC ea | iaeeanaamasamcıya, ver » geee | SAA EAYAL AER Ankarada yapılacak büyük gölün yeri — "« meamalar men eee eai Ko ganlannın sanaki Bolonyar İlantel aalmelerişte dalap boşalıyor. Yeni bir vapar N eee ALe aai damamın üeü Bünüemlve bu ü İBalzlmekitlerin Sengininde ejder AD bi vapur. Şirketi HSA eda çöğder SNi |çransadan *Sun Röme> üecinde bir HĞi içarelerin | Çapur satın ahemmşüir. sâdalet> ismi| İaamdsdıma - yelişen telsiz / “kuvvetidir. | verilen bu vapur 1683 te imşa edilmiş- Gearaaa İaayan gaa saln | RATtelan haranede aşyase e geml- | tir Ve 1M gayui sacT von Damimdeni” hei hat kurtaran deksizair. “Büyük | Makmeteri 1100 beyyir muvvetinde ve apereNlr arasnda büyük bir ao Biyet kasele, getirmiştir t Bandan soura içtimada bulunan saya vi müttefik Külüp merakkasarı — cel. Seyi terketmişteedir. Badehu Tağttefik kutüpler arsemda, yeniden aktedhlecek İstamya) mımtakı! T kençrmimde Söman herciterier ati Meprelinev san Sanaeterinin a| mmeçenu balcimaştar. Slalim olduğu ümere — İstanbaldakt kulüpler iki grupaaymlmaşlardır. Nam.ş zet mes'elesinde bu yüzden epey münaz kaşalar olmuştur. ! Neticede Kulüy murabtmasarınm öz namüzdeki çarşamda çünü — mımtaka Mmerkerinde toplanamık evreti kandi a Talarmda nametleri t emeteriç cumartesi günü de gene Fırkadıa dti edllerek bu mes'elenin sureti Kati gede halelmmani tekarmür. cimişti Ferit u. Ankaraya giğiyor Şetriimizde bulanan Londra Se-) GÜĞÜ ae eli v ehammiyeli aa e Gakşeden Markeni ebediyet beratını | Çiylmiz Ferit Beyin bu akşam An- imaptay ndenin dediğümiz yükeek kule- K azalâr verhâla şerefli yolunda İnaliye- | kazaya Mareket etmesi mühtemel- Herdar maakmırumu günen >Mazkani bir İsane -devanm eütrer. O daha — hayatia |—i uçuRUMAyı sAnteme selurakk kallamazak iken fennin arizleri arasma girdi, ni Zi Mümünmeveci — 2900'de Amertaa l |ai müvtakbel serlara Hatıra baraktı. vatmemnk Huttenası Dokter Müderrin İsan Himi Gi Müami bugün aç olarak yetişmiş, yaşılarımız, bunların cüme ve yünlerinde | Beyin müşabedürmu vazaram bir Ülüer aşilnamnamş Ku “biç: fanla |iktâradi farklar isbat edilmiş, aşılan, | kaç gündenberi İstentmlda müstevii gua vertimediğl halder gol Büyik-bir aç keçilerle — aşıanmamış — döllerin | şekilde (atarcık humması vak' Hark görtermiş, Huddeta üü alanmak Marklarının tetkiki karastaştımıtmıştır. — Tarma tesadf cdimektedir. OA aa B ; ea dakmam DÜS GAĞA Ş Z gönderilmiştir. dAn Avroyaya bir mütekamme çi Te çaancaye eet PAR Hos FKÇ Müsabakamıza e Tn b atanda v ae İkln T e L EKEZ Si AD DA ZS ÇTi K GSN li 19 GÜt e- | üŞ ü eeet aç dit VÇN | ae Aalarada ir gü Tenlenağ eai u güle sanlağı | taka iştirak b K Ka 150 metre, genişliği 45 metre, derinliği'da mebdede 3 ve mua- ediniz. muş san kırkımda 2 kilo 200 gram yün |ber Bebçet Subi Bey tarafından yapı- |— Baş Vekâlet Müsteşan geldi Şereünirve he yöncmesencüake.yu- İlan üünehmayanan aşauma kakranani | Daşrekilet Müseşan Semal Bey gn | teknda 7 metre olacaktır. Giliğe kayık ve motörler. balmacak 1000 Hralik Taaşak, data garlak sörülmüştür. — İmayman 4a Aakara kaycanat bahçe İ ÇT elüşür Simel Bi Sermtüiç | ve etrafına nhtm yapılacaktır. Vakarıda ki resim gölün münteha i-eninill 4: Mfkarnda 14- a0 keçiye Teti keçisi |sime gönderlimişsir. göcüşecektir. — e kısınını göstermektedir. sülldlei vi

Bu sayıdan diğer sayfalar: