29 Ağustos 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

29 Ağustos 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

in harici sivası Mes'eleler mevzu- E Muütalaaların: Yaci, ve Britanyı siyasi bi aat ve zaruret 'a im- ektedir. Londra l ehemr tihazındı aşımamakta. 29 İ KAğllarKN T 3011—301 8- İstanbel, ı | r n zamanların | Palmerston'| ve hata Bal yatle sev-| n mürekkep bi Yet arzeden Bri ı:ı'_“PiramıIuğımu 'f:lek Tâzımdır, Mi ve 0 Milyı uh- ş a kandi alth -Mlııg letler in’m İletl, Adı n elmiyeri S Ne olursi tik İngil Milleşı "Silter, veilletleri, € yerine bi çit Bej; a denizela b ""Pi_rıımıu düşmüşi Mj ni K v:ıwel!n Vatan da bi büyül themmiyeti pbı miyeti ol- Na di Oktür. İmpas ve merkezi dimaği beç MOndr: X . Bi yr I"gı“a 'dadır. Bu z baş vekili 068, ve ya Ame a| gi bir mesele 4ralya, Kanada, Bibi Dominyonla- | Afrika'ya, .. t Vekili z il,ntî“' dinlemede: l ektedie ÇESaretini gös-| bit © Başka milletler k_'s=_ doğru mü- âmül seyri, İn- ik y tü Ve het ol; Nte gi İkar, ü Stinde üK ve toplulu! , nkişaf etmiştir , | akı ı'îiît::.ınmr;m Bağtı. Ve yalaı, y eti Olan t “İ"zııım' yönekte , Sadel; aN tej azalığın: Z kıral tar l ve me: leceklerdir. asında, arların, h Dü d Di teni xı:ıı q,.,ik'xaı Büyül â Paratorluğu Ptrvasız Ameri 'nglo - şaksor diğer Domin- Süşünüyorlar, gelince o da le, yaç,, eli Ve Saya bilmek içi; ça Mbayet alışkan mideyı arşılıklı men: Britanya im- Betiş bir Bu k. İyaçla Şimdilik & Bağlarmı teşki * eti tilahl; &e a B yor, APuk- istihaley tere dev, deyi un,.j'jîüııııî.;a:! ada da * İtap eder, t e ye *i 48 venika, Muçi Nler iibin * işl MCektir, ” Si olmüyan RCe imtihana gi; diyince, | vatanla müs- göz lisanda olmak ni CA Nüfusu ihtiva mparatorluk asıl M uzviyeti ilizlerin ((Co letle, Nations)) dedik Cemiyetimi tas €T cemiyeti ta- ta Msusunda hukuku edirler 'Assısları zahmet hayat saha- içtimamdan anya imparator- 'da başlamiştır. ile Gal memle #imali İrlanda bir çok adadan| an * büyük Bri- fun bir parçası u anane- lominyonla- şekküllerdir. ile teşriki mu- H'_aydn gördük Titanya impa- Azasından olmak- sarı ırkın 'a Mmaruz olan tactır, Yani ba- ]:Znıvnııx cüretlerin- " Kanada'da ayni 'ar bazan uzvi- ye leynelmilel P geçmek € Ettiği ye- “ma göz önün- Yakında bir heyet v A A B DN DU | z çİğs, - | | Çök kanlı yekayia sahne olduğu bildirilen Kudus'ün r Araplarla Yahudiler arasındaki mukatele devam ediyor! Katli âm Hayfa ve Yafa'ya da | !İngiliz tayyareleri bazı köyleri bom bardman ettiler, Mısırdan asker getiriliyor; yirmi bin Arap hücuma hazırlanıyor ! LONDRA, 27 (A.A)— Filistinde vaziyet vahim olmakta ber devamdır. Galeyan memleketin het tarafına sirayet etmektedir. Hayfa ve Yafada kargaşalıklar zuhur etmiştir. İngiliz tayyarele- ri bir kaç köyü bombardıman etmiştir; : | Cuma günündenberi ölenlerin mıkdarı 600 ü geçmiştir. Mısır- |dan takviye kıtaatı gelmektedir. BEYRUT, 28 (A.A) — Filistinde kargaşalık çıkması üzerine Lamotte Pigwet zırhlısı Beyruta gelmiştir. KUDÜS, 28 (A.A)— Dürzü kuvetlerile takviye edilmiş 2000 se yaklaştığı söyleniyor. TORONTO, 28 (A.A) — Toronto yahudileri M, Macç Do- nald'a bir telgraf çekerek 1000 yahudi gönüllüsünün Filistinde hizmet etmek arzusunda ve hemen oraya gitmeğe âmade bulun- duklarımı bildirmişlerdir. r l k yi ** * Araplarla Yahudileri birbirine katan bu hadisenin iç yüzü nedir? imperatorluğunun taksimile stinin İngilizler eliğe geçmesi, bu e temine kâfi görüldü. | Bir kaç günden beri gelen habe ler Filistinde Araplarla Yahüdiler a z tanlı a der çıktığını mi Baarşçe ı müsademeler - gü a GUR UN TEŞEBBÜSÜ Dün gelen, yokariya geçirdiğimiz | — Umumi harpte, 1917 - sencsinde, aflar da bu karışıklıklarındevam burasınr Yahudi yurdu yapmak içi ini gösteriyor. Her iki unsur ara | İngilterenin ne kadar müsaadekârlık sında vukubulan bu kanlı gürültüle- ettiğini hatırlamak için Lord Balfour rin sebebini anlamak için bir ax ev-|un vadetmiş olduğu yardımları pa- veklli vekayli nazarı dikkate almak tırlamak kâfidir. Hülâsa Kudüs bü- isap adiyor. tün dünya Yahudiliği için müstakil HADİSE NERDEN ÇIKTI? — |bir merkez olacaktı. Henüz umumi Filistin malüm olduğu üzre umü-| harp bitmemişti ki müttefik devletler stinde bir Yabudi merkezi vücude irmenin kendileri için harp mal atlarından biri - olduğunu ilân c rorlaf'dı. HARPTEN SONRA NE OLDU? Umumi harp 918 de bil sonra Osmanlı imperatorluğı dı. Filistin, Süri, ayrıldı lar Filistinin enin cenuba doğ- Tu Uzanan bir kışmı olduğunu iddia ediyorlardı. Fakat Londra ve Par hükümetleri Filistinin İngiliz, Suri- yenin de Fransız mandası altına kon. masına karar verdiler. İngültere Filis tini kimseye bırakmıyacağını anla maş oluyordu. İngilterenin buraya ver diği ehemmiyet «Hindistan yolu Üze rindeki yolların kâmilen ele geçiril- mesi> gayesinde toplanıyordu. İngil tere bu siyaseti takip ederek birer bi. rer Cebelüttarik, Malta, Süveyş, Kıb Tıs, Aden ve Singapur mevkilerini ele geçirdiği gibi Mısırdan Hindistanâ kadar kendi emri altında — bir takım k a ik n n in Kudüste Yahudilerin inşa ettirdikleri Darillfünun binası mi harp esnasında İngilizler tarafın- dan işgal edilmiş, nihayet harp bittik| n |ten sonra da orada gene İngilizler ta ) |Yafından bir Yahudi hükümeti tesis Jedilmiştir. Bu vaziyet yerli ehaliyi, yani Arapları, hiç memnun etmemiş-| İ|tir.O zamandanberi on sene geçti. Fa- kat bu on sene zarfında Arap ehalinin şikâyetleri arttıkça artmıştır. Şimdi- ye kadar vakıt vakıt iki unsur. ara- sında”kanlı mücadeleler olmuş, bun- lar şiddetli surette bastırılmıştır. Son ünlerde vukua gelen karışıklıklarda se ölenler, yaralanlar az — değildir. Bundan sonra tabidir. ki iki unsur rasındaki husumet artmıştır. Dün telgraflarda ise — bu galayanın in her tar: et ettiğ yor. Demek ki mesele henüz Jhalledilmiş olmaktan uzaktır. KUDÜSTE YAHUDİ YURDU Kudüste bir Yahudi yurdu tesisi in çok çalışıldı. Hatta Kudüste Ya- hudilik için bir yurt tesis etmek fikri uğrunda çalışan nice Musevi müte- fekkirleri görülmüştür. Lâkin bu ga: yenin tahakkuku için umumi harpte e deniz ile Bahriahmer arasındaki Ara- bistanı kendi nüfuzu altına almak i- gin İngilterenin yaptığı şeyler şu son 'on senenin vekayli arasında pek mü- him bir ehemmiyet arzeder. SURİYE VE İNGİLİZLER İngilizlerSuriye mandasman Pran saya verilmesini istemiyorlardı. Fa- kat sulh konicransında kendi mütte fiklerine karşı daha başka bir şey ya- pamadığından — Suriyeye karşı Pilis- tini kendi mandasına alarak orada bir Yahudi yurdu tesisi behanesile yer- leşmiş oldu. GİDEN YAHUDİ MUHACİRLERİ Hiç şüphesiz 919 senesinden beri Filistine dünyanım bir çok yerlerin- den bir çok Yahudi muhaciri geldi, getirildi. Orada Yahudi ekseriyetini temin için on seneden beri çalışılıyor. ( Mabadi 2inci sahifede J Filisti | muallirl Vaziyet çok vahim! : sirayet etti, 600 maktul var! | devletçikler tesis etmek istiyordu. Ak| illiye Müaçamm aa a reedrei Sülrt meb'uasd MA RENEU'E Yeni maaş | skeri Barem | Zabitan ve askeri memurlar ne kadar maaş alacaklar? ANKARA 28. talimatnamesi ikmı matname şudu Askeri mekteplerdeki maaşlı sivil hariç olmak üzre, kara, deniz, hava, im itanı ve askeri memurla ma zabitleri 14 dereceye ay ci derece maaşı olan 50 lira 55 li- | çıkarılmıştır. Dereceler, şunlar- Aakeri barem edilmiştir, Tali- Asli maaş| 150. 125 100 Derece 1 - Birinci f 2 - Ferikler 3 - Fırka kumandarı yapmış livalar 4 - Livalar, divanı temyix müdçci umumisi, vekâlet hukuk müşa-| virleri. 90 $ - Liva kumandanlığı yapmiş mi- ralaylar, temyiz azaları — *B0 ( 6 - Miralaylar, birinci ssf askeri memurlar. 70 7 - Kaymakamlar, ikincj sınıl 55 askeri memurlar, vekâlet kale- mi mahsus müdürleri, | 6-Binbaşı $üncü sınıf memurlar4$ | 9 - Kıdemli yüzbaşılar dü memurlar 40 10 » Yüzbaşılar, Sinci sınıf memur- lar 3$.| 11 » Birinci mülâzimlar ömer sını! memurlar 30 12 - Mülüzim, Tinci - snşf " raemur- lar 25 | 13 - Zabit vekilleri Sinci sınıf me- gurlar 20 14 -çAskeri memur mavinleri 16 Her dereceye dahil olanlara veri-| lecek maaş şudür: | | Asli emsali baliği Ankara mesken maâş bedeli 150 — 125 100 90 80 70 55 45 40 30 25 20 16 | X 4 & ç - 5 2 4 | 325 Bu maaşlardan hiç bir vergi tevkifat yapılmayacaktır. Asaleten büfüül fırka kumandan- İeğr yapmaş ve halen yapmakta bu. laylı nlığı yapmış miral ci deri maaş verilir, -Asaleten 've bilfül fırka kumandanlığı yapmış olan miralaylardan kıta harıcı bir va- zifeye tayin edildikten sonra miri valığa terfi edenler fırka kumanda: apmış Mirlivalar gibi 3 üncü de > . ' : 4 , * ve da: Cfil fırka kumandanlığında bu- Tunmamış olanlardan elyevm kata ha- ricinde fırka kumandanlığı salâhiyeti. ni haiz bir mevkide bulunanlar, h. oldukları rütbelerin maaşr olan altın- c dereceder maaş alırlar. Hulen, asa leten firka kumandanlığı - yapmakta alan ve ya yapmış olan miralaylara livâ kumandanlığı miralay maaşı ve- rilir? Vaktile kaymakam iken asaleten liva kumandanlığı yapmış — olup ta sonradan kıta haricinde — hiametlere nakli memuriyet eden ve halen mica- lay rütbesinde bulunanlar miralay 1 xa aşı alırlar. Bilfiil asaleten fırka kumandan lığı yapmış olan miralaylardı harici bir İataya . tayin sonra mirlivalığa terfi edenler kumandanlığı liva maaşı alacaktır. Bilfül fırka kumandanlığında bu- lunmamış olanlardan elyevm kıta ha i fırka kumandanlığı salâhiyetinde| bir mevkide bulunanlar haiz oldukla *T Tütbelerin maaşını alırlar. Askeri malüllerden tavzif ex n terfih zamları mensu; * daire bütçesi maaş tertil ik husı memurlara ait kanunun izahasmesin- deki ahkâma tabidir. Yerli malları Revacı temin için fab- acılar toplanacak.. €Yrli mallar sergisinin işgal etti; Galatasaray lisesi binası — dün tarnı men tahliye edilmiş ve tamirata baş- lanmıştır.. — Binada sekiz yüz liralık tahribat tesbit edil! Eylülün bi-| rinci haftası zarfında $ nde bütün bir içtima yapılarak yerli malların revacı için takip edile cek hattı hareket tesbit edilecektir. İtir tt önümü: Anefi. Sene No 1973 gö Ka Abone ve Er 4 Aşlığı V n A ae © ü a A Abone şartları Türtaya 00 ka 150 « ilan üÜeretleri made çikan yazıların hakukü mahfuzdur ,/_( kı:lm.ıg' * ba » gğ Te İlan / tarifesl Sanrımi Filistinde kan gövdeyi mi götüruyor?. setine | İstiyoruz.. Hey'eti murahh İ mızın faaliyeti Komisyon Garbi Trak ğ e | yaya nakledilmeli ve Türk emlâki iade olunmalıdır Gazi Hz da E 12 Marmara dür akşam müteaktben - Yalıvayı uracakları haber alın mıştır. Gazi Hz kta otan imar tetkik buyurm duvade yapılma- işlerini . tafliş Ve Türk-Yuman müzakeratınım in tar Ü Muhtelit mübadele kom İsyonu Türk beyeti murahhasası £. aliyeti tezyit et: Başvekil | llek hastamız dün de toplanarak vatandı Pendikteki $ İlara ait bir çok vesaikı tetkik et b ve reis Tevfik Kmil Bey geç vakıta ğ kadar mekamında meşgül olmuştur. Haber aldığımıza göre heyeti mu- n İrahhasamız başlıca şu üç mühim me- Telefon hattı -:0'deş ü emvali hakkında Yunan hükümetine |terettüp eden iade ve mübayaa — gibi tcahhutlerin tamamen tatbik ve iera Ülületer, muşlar gitmemişlerdi Ankara-Istanbul telefonunun ikinci hattı Hisarda Fahat temdit edilen bu iki | hat şimdilik birden işliye miyecek; mevcut telefon ne âlemde? it ve iade- ye temin olun ması, 3 — Muhtelit mübadele komisyo- münün, evvelce verilen karar veçhile, Yunanistana nakli ile Garbi Trakya- da içtima etmesi. UÇÜNCÜ BÜRO Komisyonun üçüncü bukuki büro- su bu sabah toplanarak bazı mesele- leri tetkik edecektir. GAYRİ MÜBADİLLER KONGRASI Gayri mübadiller cemiyeti kongra- ** bugün saat on dörtte toplanacalı- tır. Kongrada tevziat meselesilr xa yri mübadilleri alâkadar eder Mwler ctrafında müzakerat cereyan edecek 'e heyeti idare tarafından izahat ve- milecektir. Sarrafların köntrolu Ankara ile İstanbul beyninde ci bir telefon battı temdit edilmekte- | dir. Bu hat diğer.hat 600 etro oi| duğu halde ancak $00 - kilometrodur.| 'at şimdi Düzteye gelkiştir. 5 gü "Dün Borsa komiserliği tara- dar. Anadoluhisarına kadar gelmiş! fından yapıldı. Muamelelerini bulunacak ve ondan sonra — kabloj raptedilecektir. deitere yazmıyan sarraflar Bu haftan diğer telefon hattr bo-| M rulduğu taktirde istifade edilebilece ki kış mevsiminde bu r|dir. İ/ç ftayyaremiz Yarın adları konacak olan üç tayyaremiz Eskişehirden geldi Merasimin parlak ve muhteşem olması için tertibat alındı, hususi trenler hazırlandı... iköye gelmişle . Heyeti murah-| geldikleri için Tayyarel, pleri olan genç taş yare Cemi tadırlar. Tevsim merasimine —ait p heyeti tertibiye tarafından ih: miştir. Program şudur: 1 — Şehir bandosu tarafından İs- tiklâl marşı, | 2 — Tayyarelere at konma mera- Tayyarelere göyle isim konacaktır, 'Tayyareler kırmızı bay: lecek isim koyacak zat kları açacak ve altından tayyarenin ismini havi tabelâ görünecektir. Bu saretle tayyarelere isim konmuş olacaktır. | Kararlaştırıldığına — nazaran isim İkonma merasimi, şimdiye kadar clan taamüller hilâfına zevatı âliye tarafın | dan ifr edilmiyecektir. Balıkçıların tayyaresini bir balıkçı, Beyazıtın tay» yaresini bir Beyazıtlı, Fatihin tayyar Tesini bir Fatihli tevsim edecektir. 3 — At Istanbul Tayyare Cemiye- 'ti reisi Hakkı Şinasi Pağa tarafımdan Cemiyet namına bir nutuk; B: Beyazıt kazası namına Kaza re- isi tarafından bir nutuk; | . C: Fatih kazası namına Kaza rek #i tarafından bir nutuk; Çı: atanbul balıkçıları namma Ba- kkçı esnafr Cemiyetinden bir zat te- yatından biz nutuk. 4 — Tayyare rakiplerine hediye- ler tevgüi; — Cu 6 — Tayyattlır İ n İstanbul afakın- İda uçuş bareketleri Merasime bütün JIstanbul hal |vetlidirler. Şehremaneti merasime iş- tirâk edecek asker itana ihda edilmek Üzre tütiin inhisarına 10,000 arızaların sık sık vukua geleceği şü; hesizdir. ekterisi dün borsa komiser Mamafi yeni makineler getirti. *Hasan bey tarafın ktirde her iki'hat müstakillen| dan teftiş edilmiş leyebilecektir. Yeni makineler ge- | tir. tirtmek fikri de mevcuttur. Malüm — olduğu Yeni hattan Eylül iptidası üzre sarrafların vaj tibaren istifade edilebilccektir İziyetleri evelce hi, BÜKİZNERDE? tutumadığı melde tutulmadığı halde İyeni borsa — kanu- 13 Yaşındaki kızcağı- | yikan için'tan zın bir erkeğe kaçırıl- | ahiâm SORERAĞ natir vi u cümleden ola-i dığı iddia ediliyor — 'rak “komiterlikçe üömeağane koçanlar tabedile * ik i edilmiş Hadise ne oldu, kızın — gç Yevei edilmiş annesi ne diyor? flardan ekili di n i- |tir. Her sarraf aldı- ğr ve sattığı pera- kende tahvili HASAN BEY meskükât ve ecnebi paraları içi rlerde birer bor dro yaparak müşterilerine vermeğe |mecburdur. Komiserlikçe mühürlen- |mekte olan bu bordolârda muame- Avrupada — cikimeğe yüz tutan| Türk ve Türkiye temrini yeni baştan bazı gazetcleri alâkadar etmeğe baş- ltyor: fakat, ne kadar başka bir sekil ve mahiyette! .. Türkiyede inkılâ- bin paydar yacağına; oski şark- h zihniyetinin, eşkâlin - değişmiş o masına rağmen, henüz devam ettiği- ne; halkın yeni kıyafetler altında ha- Jâ eski rubu taşıdığına ve bunun dı bir takım müşahedelerle teebit e- 'dilmek isteniyor. — Bu müşahedeleri ekseriyetle seyyar gazote muhabirleri yaptığı için Biz de görüp okuyo- 'vuz. Bir tanesi en sonuncusu, daha taptaze, — gözümüzün önünde duru- yör: “Matin,, inin — başsütun- larını on on beş günden beri sünle-| yen Türkiye mektupları. Aman, bu mektupları yazan dar da alaycı, nekadar da müstehzi! Kimbilir kaç tane Fransız bunları o- kurken gülmeden katılacak. Birbirine €n zıt şeylerin birleştiği bir diyar, e- ki bir tabire göre - bir mecmaı ezdat - seyretmek — ister misiniz? — Ba OO Sazcağızın evde bir resmini bırakmışlar, onün da başı yok.. Acaba zabıta resimle kızı aramasın diye mi? Dolapderede Küçük Şişhane soka- ienda 5 numaralı hanede oturan Ma- dam Ağavninin 13 yaşındaki kızı Sel mayini Feridiyede oturan İskohi Sür pik tarafından kandırılarak Toros is- minde bir dama kağgpıldığı iddin edil Bu mes'eleden d kızın validesi| Madam Ağavni hbirimiz gö ve şu izahi ştır : tpik bize arasıra — gelirdi. Kendilerini komşu olmak - dolayısile tanımaktayım. Bundan üç gün evvel benim hanede olmadığım bir zaman- la Sürpik geldi, Kızımın çamaşırları- nt toplamış ise de — götürememiştir. Yalnız resimleri toplamış, ve bize bı- raktığı resminde de kızın başını ko-| parmış berakmıştır.,. bugünkü Türkiyedir. Gülüncün, felsefi tabiri ise, - gene bir Fransız âlimine göre - en ziyade 'mt,, larm tahlilinden çıkan bir şey- dir. — Onun için “Matin,, gazetesinin mubabiri de yeni Türkiyede cn çok 'zat,, İarı tahlil ve tasvir ile iktifa et- mektedir. Türk inlalâbı karşısında Avruba'-| İ | Tayyare b ima böyle kalacağına dair faraziye-| bütün manası ve bütün garabeti ile| asker ve 2,000 sabit sigarası ssnarla- İroaştar. Bu siragalar hususi ( taşımaktadırlar. Tayyare Cemiyetinin teşebbüsü ile yarın merasime iştirâk edeceklere 4 |busust tren hazırlanmıştır. Bu tren- İler Sirkeciden 13. 13,30. 14. 14,30 da hareket edeceklerdir. İstanbul Tayyare Cemiyetinden: Mühterem halkımızın — yüksek te- berruatile alınmış olan Üüç tayyaremi- |ze at takma merasimi — 30 Ağus ramı günü saat 15.30 da | Yeşilköy Tayyare meydanmda yapı- lacağından kiymetli — teberrularının kudretli semerelerini görmek üzre bu ime muhterem halkımızın dedilecektir. Bu swretle sarrafların yaptığı amelelerin doğru olup olmadığı ko- laylıkla anlaşılabilmektedir. — Dünkü teftişatta bir kaç |defter tutmadıkları görülerek teç, ye edilmişlerdir. fm MAvrupa matbuatı ve biz nn ilk hareketi hemen umumi diye- bileceğimiz bir beht ve hayret oldu. Ondan sonra bu inkalâbın yekdiğeri- ni takip ve ikmal eden salhal rüldükçe bu hayret bir nevi n hayranlığa döndü idi. — Daha sonva dünyanın hemen her tarafından hara- retli alkış sesleri isitmeğe başlad . Bunun böyle olması için, biz, he di tarafımızdan hiç bir teşvikto bu- hanınadık, hiç bir reklâm ve propa- ganda yapmadık; hatta diyebilirim ki bunun aksine hareketlerde bulunduk. Avrupa ve cihan efkârı umumiyesini sayar gibi tavırlar, edâlar takın. | dik. Gerçi bu yüzden Avrupa efkârı ue mümiyesinde alı hasıl olduğunu kat şu muhakkaktır patiden de eser kalmamıştır. Bun n sebeplerini aramak bizim için fayda- 'dan hali olmasa gerektir. Hemen bü. tün Garp Devletleri ile aran mes'eli i hallettiğimiz, hatta ile dostlak münasebetlerine miz bir ânde Avrupa matbualında hissolunan bu menfi zihniyetin, bu niyetin her halde bir manası; ol mak lâzmgelir. | / Yunanistanla —aramızın açılır kadim dostumuz Veniz Avrupa'yı sık sik ziya başladığı bir anda yetin de kendi çIğa — vurmusı ©- peyee manalı değil midir? YAKUP KADRI

Bu sayıdan diğer sayfalar: