28 Ağustos 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

28 Ağustos 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

m İstanbu, Telgraf adresi: Htanbul, Mi Gazete ve matbaa, Mülddeti geçen nahar o Mens 0 ENİZLERİN TAKSİM La Ha iz Yayı işgal erinin takı Makina, di, n il metni Dar Vin sakin, ağ Sak bu di Mühi ba müz; aktar? La i Müzakereci a Börüşmelerden her İle e ende. b Simdiye ka Büsaker, dar Gereyani & a kararla esine mühim ika ge rilmıştır: İngiltere Çarşambı88 ağtustos929 ANLA A a konderântinın dedikodu. merika'nın Londra ares kâh Londra'da | Ve serin bir kasa şup görlüşüyorlar. binüenaleyii cihan siya; im bir mevzuuna tal.) relerden ne neti-) be Haye konferansının Gihet te ehemmiyeti ilerin şahsiyetler. & İlgi, Biz kuvvetlerinin mü. nin niheyet önline ge neticesinde ka- olduğu İngiliz'le lerinde, y Sünm bu for- rin gururuna tinin biri, İngiliz do-| © kuvvetli ili dev-| n daha) İdarehane: caddesi, No 100 Pelefon pu: İstenboi, 301) de ları 3912—3943 iç müracaat edilmelidir. M0 turuştar. Gelen i | eütüği bir) ile Amerika, deniz dine ait müzakere-| e devam etmektedirler, | mecmüunda, donla İeilere, onaltıncı | AA) da, ii, tai, iyi O tarih yat kn Kalış De Spanyanın (Na ma bit şa üreti iten bügüne kan ayr vi ve mühtelit kıta ii akan servetlerine Eiltere, denizlerde İtemişse onu nil için bir hayat me lemânk, Frans baloları sira ile İm ateğmeğe İngiltere'nin * sİngiltere İse siyg EL eşt gi ve Jasette sergiizeşt iş Peticeleri evelden Maketler vardir P ii 2 bir devirde A. küdect menba nbaz da Sadi Yatıdar vi ve yk Mevcutla ik» ir merika'nın izini ieletleri, “iitizmarda in daha pra- Baret) a8ettir. Ancak biley ek ve sonda da bu ahasına çıkarmak » Deniz kuvvet- lünüin, İngil. « Göyrafi ve siya. Şöre tatbik. şartları lit © meselenin en kiltere, bİZ siyası” ede ir bütün teş & İmperator- e ir bir taraf bi aratma keleş, eden uzun de ME tir. Muş telif parçalar. ir Maliyete lar Küvvetlere lüzum ni eyice de: az ikili olan diger Sor ala tahtelbahirler ilebilecek ceği VE çetin bir işi i - Titany, atin dört ettiler ki irtişa tahkika te Tapa N lena Tüpten tah vi, ekserini ve rr et olarak < yahut Wâli. rai üskirat mü. İN Eönterilme vaziyetler, | Jendikten sonra de'| hakim G1.) güne kadar, bu) E surette muha.| f | «| Gazi Fiz.leri imarata nezaret buyur- | -İte Süriyede Cemal Hükümet Yalova kaplıcalarınınimar ve ihyası için bir milyon lira t et" ;yüzlerce amele çalışıyor, yollar! yapılıyor, altmış odalı harap otel, banyu yerleri yapılıyor Reisicumhur Hz. lerinin arzu ve emirlerile, Yalovada, plâjlar, kâplıcalar, oteller, gazinolar yapılmakta olduğu malümdur. Yâ- lovadaki bu inşaat ve imarata Seyrisefain müdürü (Sadullah B memur edilmiştir. Müdiri umumi Sadullah B, inşaata nezaret dile Yalovada bulunmaktadır. Sadullah B. ısusat dolayısile şehrimize gelmiş ve kendisile gö- e imarat hakkında €tmek maks akşam bazı rüşen bir muharririmize, Yalovadaki inşaat ı beyanatta bulunmuştur: Eakiden otel olan, ve müturu za manla harabiye yüz tutan 60 odalı — Gazi Hz.leri eriyle, Ya- lovayı, bir banyo ge e ifrağı emi velki | çalışıyorüz. Yalova dünyanm en gü büyük bir bina vardı Burasını çok mükemmel bir hale ifrağ ediyoruz. Kaplıcaları, dünya nm en mükeminei kaplıcaları mükem meliyetinde yapmak için ehemmiyet Bü çok wülemene!' yerin, halka mü| çeriyoruz. Temin ederim kl, pek ya it olmaması büyük bir nolsândı Halkımızın servet sahibi olan kısmı, yazım boğucu srcaklarmdan kurtul: | yan göcecek, gurur ve iftihar hin e e Sanay Sİ larak görecek, gurur ve iftihar hisse eti ba yildan, cebim saşabeum. üriye adar Ten çıkarı Avrupaya alıyordu, )kaharak istilade edemediğimiz bu cen Memleketimizin. ii yehiri olmağa, net gibi yerleri görüp te neden şim- er Yi diye kadar farkında olmadık?» diye bihakkın lâyik, böyle cennet gibi yer-| düşünerek mütesir olmamak imkân i dururken buna göz yumulamazd. | asicindedir Gazi Hz. halkın bu ihtiyacını takdir ğ İ Yalovanın imarını, bu müstakbel buyu , ve derhal in başlar un in z yy lar ve eta şanla BASİN) banyo gehrini Gazi Hz. Terinin görü atla ball kapinin ya| nd ie lovada bulunan ş otel ve z buna mümasil ebniye hazinenindi İnşaat ve İmarata sarfedilmek üz- Mararif, maliyeye aittir. İnşaata Se-|re hükümet tarafından bir milyon igli izzat ra tahsis edilmiştir. Yalovadaki ara İlan İlme Meleke Ye birdi siye ilâveten «Millet çiftliği» denilen maktadırlar. Yüzlerce amele hiç dur.| GOK genik bil afazi, nir madan, hümmalı bir fealiyetle çahş- burada ziraatin inkişafı da te- makta, Seyrisefainin bir çok gemile- min etmek en birinci emelimizdir.» ti, lâzım olan malzemeyi taşımakta | O Sadullah B, refakatinde İzmit va- dırlar. Hümmal ftaliyetten maksat, | lisi olduğu halde, inşaata nezaret et- inşaatı, banyo mevsimi geçmeden bi-İ mek üzre, dün saat 16 da Kocaeli va- yerlerinden biridir: Kaplıcalarının 'evaidi bütün etibbaca tastik olun- muştur. mel Avrupa banyo gehirlerine faik © mek we halkı Avrupa kaplıcalarına! puru ile tekrar Yalovaya hareket et-| gitmekten müstağni kılmaktır. Son dakika Gazi Hz. Halk arasında... Tarihi bir hatıra:“Merak etme, onlar gittiler ama, bu gelenlerin hepsi de azzamanda buradan gideceklerdir,, Gazi Mustafa Kemal miştin İSTANBUL, 27. A. A. — Reisi-| dur: Yıldırım orduları gurupu kuman cumhur hazretleri 26 Ağustos 920) danlığının mütarekeyi mütcakip lâ pazartesi günü Dolmabahçede btiroda-| vi dolayısile İstanbulu teşrif buyuran rında meşgul olmuşlar ve istirahat bu| Gazi Hazretleri vatanın halâsına ça İ yurmuşlardır. Akşam yemeğini müte- akip mevcut davetlilerine hitaben l “Arkadaşlar, bugün 25 Ağustos-| tur. Böyle atri vakıt geçitmeğe gel İmez, hareket Jizımdır. Kakımız ba n tahliye | kalım” buyurdular. Müşarünileyh hazretleri kerinde dahiliye ve mâliye olduğu halde saat 23 te Dolmabahçe- den hşreketle Tokatlıyan otelini teş-! * İrif etmişler ve otelde bulunan darili- fünün emini doktor Neşet Ömer cbyi de refakatlerine almışlardır. Otelin gazinosunda kendilerine hiz Tokatlıyan oteli met edenler meyanmda, smulmi harp-| eler aradığı ve ileride yapacağına paşa merhumun! karar verdiği sıralarda bir gin, bir sofracılığını yapmış ve bu vesile il€| arkadaşını Tokatlıyana yemeğe davet Gazi Hazretlerine de hizmet etmiş O-| etmişler, bu metr dotel, hizmetlerine | lan metr doteli derhal tanımış ve il “fat etmişlerdir. Gazi Hazretleri bir müddet istirah- mufarakat buyuracakları ada otelin yemek salonuna girdiler) vesile ile mütareke za sözlerini hatırlıyarak © zaman bu olan metr dotele o sözleri öylemesini emrettiler. Bahsin mevzuu olan vaziyet şitap etmiş. Paşa hazretleri.metr do- teli görlince taltif etmek ve hal hetir sormuşlar : “Paşam, efendimiz işte bü ma» İsada oturuyordunuz. Yanınızda bir de uzunca boylu, esmer bir misafir bey vardı,” L Mabadi 2 inci sahifede | sik) — — — —— s— Mülliyet | | Yeni yapılıyör Yunanla muahed€ İki hükümet arasında foğili lerleakdedilen ticaret mua- hedesine müşabih bir muka- le akdi kararlaştımıldı ATİNA, 27 (Apoyev.) - Tüğliye sefiri Yunan hariciye nazırile yuku bul. mülâkatında Yunan muvareda- una azami tarifenin tatbik edilmesi Yunan ticareti bahriyesini izrara ma tuf bir tedbir olmayıp Türkiye ile ti- saret muabedeleri müddeti biten bü- tün devletler muyarcdatma katı tat- İbik edilen umumi bir tedbir olduğumu İnanistanda azami tarifenin —“iatbiki İTürkiyede derin bir tesir yaptığını i- İve etmiştir. Bunun Üzerine İngilte- re ile Türkiye arasında aktedilen iti- 3 ” Re Gazi Hiz. Gazi Hazretleri dün sarayda istirahat buyur-i muşlar ve hiç bir yere çıkmamışlardır. Buz yok! Emanet bunu kabul ediyor Fakat Kadıköyünde 50 İtonluk bir buz fabrika | başlaniyor bik N. lâfa müşabih bir itilâfn akti için Türe) kiye ile Yunanistan arasmda müza- YUNAN CEVABİ HAKKINDA ATİNA GAZETELERİ NE DİYOR? ATİNA, 27 (Aneks.) - Yuhanista nın mükabil cevabını hamil * kürye dün İstanbuldan Ankaraya hareket İetmiştir. Yunan hükümeti #mükabil cevabın Türkiyece nasi telâkki edi İleceğine intizar ediyor. | Atina matbüüti hükümet mabafi- İlinin hassiyatma tercüman olarak mü. kabil cevabın müzaketatın tekior baş lamasına müsait olduğu Hieriğidedir. İHestiya gazetesi Yunan cevabına lâ- yık olduğu ehemmiyet verilizse-dai â uzlaşmayı arzu etmiş olani Yunan İhükümetinin hüsnü niyetinin © bulunacağını yazıyor Madam Lutfi elilleri | ahsis kerata başlarması karargir olmuştur. | | Muhittin bep İ Bü sene mcakların sürekir olması İdolayısile son günler zarfında şehrin İbazı semtlerinde buz bulunmnamak- 3 Arp 4 nef, Bene Ne 1973 1 z ücretleri kl Abone ve Ilan Gasetemzde çikan yazıların hukuku mahfuzdur İlan tarifesi Abone şartları Terapi Onci' Saka San'tmi 00 ha . 150 « 1400 DALI Hariç GA “ 30 m0 n' ,Recep Bey geldi .Memieketidemir ağla i örmek mefküresi Cumhuriyetin hedefi- dir.Bu mutlaka tahak- kuk edecek! Nafia vekili Recep bey dünkü ti- |renle Ankaradan şehrimize gelmiştir. Vekil beyi Pendik istasyonunda Baş; vekil İsmet paşa hazretlerinin yaver- İleri istikbal etmiş ve vekil bey Pen İ | | | söylemiş ve Türk mwvaredsum Yer) Binin İNŞASINA hemen | kte trenden increk doğruca İemci paşa hazretlerinin köşklerine gitmiş-| erdir. Recep bey saat dört buçuğa kadar Baş vekilimizin nezdinde kal İmıştır. Sant dört buçukta İsmet paşa | hazretleri Recep beyle birlikte oto- İmobille İstasyona gelmiş ve orada ba- İsır bulunan bir otodirizinle Haydar İpaşaya inmişlerdir. İ Nafia vekilimiz Recep bey Pendik- te kendizile görüşen bir muharriri İmize şu heyanatta bulmanuştur. — 400 milyon lira sermaye ile iş| İyapmak üzre müracaat ettiği söyle- | İhen Amerikan grubunun mtsacaatı İbususi bir mahiyeti haiz değildir. Bu| İnun gibi bir çok Amerikalı ve Avr pah gruplar iş görmek için müraca-| ât etmektedirler, Bunlarn bepsi tetkik edilmek üzre dosyalarına kön- maktadır. Mevzuu bahis Amerikalı) grup hakkındaki bavadisin ajans ta-| eri irem İğrime doğru değildir. Bu nu teksip ediniz. ! İ isli 3 için tüp | Va vekili Recep beyefenii ç Mİ ar ea ağı lk. Bu me) © Şimendüler siyasetimiz biliyorsu İyanda bir İtalyan mütehassis gelerek) 42 ki tansim edilen proğram dahi. İtetkikat yaptı. Tetkikatmi bitiresek | /9d€ muntazaman devam etmekte. tt, Raporunu gönderecek. Şimdi de) “ir. Memleketi çelik bir ağla örmek tadır. İbir Holandak mütehassiz — tetkikat | 9fküresi Comhuriyet idaresinin he. Bilhassa iki gündür şehir merkezi! yapmaktadır. Yapılacak sulamım işle, | 0*fĞİ". İ yerlerinde bile buz bulunamıyor, bü-| rinde bu mütehaksizların raporların. | — Bu mutlaka tahakkuk edecektir ın bir zamanda, yalovayı, en mükem | r mühmel | Avrupadan geldi Madam aleyhindeki neşriyatı şiddetle | reddediyor İİunsa da bir çok müşkülâtla satın *| nabiliyor. Dünkü akşam gazetelerinden biri İde bu vasiyet karşısında, buz inhiza- İcin almış olan, Emanetin diğer fabri kalara buz imali için müsaade edece- İ ğini yazmıştır z İ Dün bir muharririmiz buz mesele İrtişa hadisesi hakkındaki tahki- | si hakkında Şehreminı Mahiddin bey | katın devam etmekte olduğu malüm-) ie görünmüştür. £. Mâznunların bidayeti tevkifle-| © Middin Bey şu izahatta bulun- ide ismi sık sk geçen Madam Tüt-| muştur: fi bey ahiren Avrupadan avdet etmiş-| | « — Başka bir fabrikaya buz imali tir. Madam Lütfi beyin, zevcinin tev-| için müsaade verileceği doğru değil | | kifine takaddiim eden günlerde ansı-| dir. Esasen böyle bir müsaade verileo) zın Avrupaya gitmesi ve Lütfi beyin| bile mevcut fabrikaların buz imali i- de refikasına iltihak etmek üzre istih| çin 15 günden evel faaliyete başlama dan istifade edeceğiz. Lâkin ani hat- lar üzerinde asıl karar verecek mu- tahasainlar değil biziz. Buraya gelince Bağ “vekil “paşa hazretlerini gördüm. Gazi Hazretle- rine de arsı tazimat edeceğim, “İzaratta bulunurken tevkif istemişler | Metr dotel hikâyeye başlarken de-| edilmesi mevzuu bahs irtişa hadisesile alika- dar Börtü ye o zaman bir hayli dedikoduyu mücip olmuştu. Madam Lütfi beyin Avrupadan av- detini haber alar bit mülisrtirimiz dün Madamla görüşmüştür. Gazete- lerin bu mesele etrafındaki; heştiya tundan çok müteessir üütfi bey muharririmize demiştir ki: dikodu mevzuu oluşuna çidden mü- tecesirim. Kocamın iş hayatının safa hatına vakıf olmamakla beraber, ken disinin bahsedilen şekilde bu rezalet- Je alâkadar olabilmesine imkân yok- tur, Lütfi hey ya bir imada - maruz kalmıştır, yahut ismi yanlışlıkla bir rezalete karışmıştır. Adaletin tecelli. si bunu İspat edecektir, Bazı gazetelerin işi dedikodu şek- line sokan meşriyatından çok müteeş- sir olduğumu saklamıyacağım. Zev. katen mücrim bile olsa buna benim ismimi karıştırmak ve “benim için hakaretkâr neşriyatta bulunmak aceb ne mana ifade eder. Her “kes “İgibi siz de okumuş olmalısınız; Bulgar olduğum, «Bulgar mille- ıtinden> kaydı altında yazridı. Aslen |Bangi millete mensup olursam olayım ben ruhcu, hissen içinde yaşadığım Demleketin evladıyım. Bunu beni ta mıyanların hepsi de bilir. Sonra daha feci bir şey var: Ben sözde Lütfi beyin © metresi imişim Ahlâk sahibi bir adam bunu nasr! id. din edebilir ki 8 yaşında bir çöcuğu- muz vardır ve kanunen ben Lütfi be yin refikasıyım, Ben müsrifmişim, eğlenceyi sever- mişim. . Bunları kontrol etmeye ki- İmin hakkı var? İşte Avrupadan dön düm. Eğer hareketlerimde kanunun menettiği noktalar varsa, yahut mev- tut olduğu farzediliyorsa ben hesap ve izahat vermeğe razıyım.» İ AFGAN SEFİRİ | Algan sefiri Ankaradan gelmiştir. | Bu gün İtalyaya gidecektir. ! MÂLİYE VEKİLİ Şehrimizde bulunan mâliye vekili Saraçoğlu Şükrü Beyin cuma günü| İzmire hareket edeceği haber alın mıştır. — Bu hadisenin çok çirkin bir de-| İsi da kabil olamaz. O vakta kadar İda Eylül girmiş ve tabii meakla daha J azalmış olur. Filvaki son © günlerde | buz sarfıyatı çoğaldı. Karaağaç fabri- | kası günde 82 ton buz imal ediyor ve! İtiyacı temine çalısıyor. Geçen sene- ler yapılan hesaplar ve göre buzun en çok sarfolunduğu Cu- ma günlerinde azami 60—65 ton buz sa lu, | “kat busene memuliin üstünde devam eden sıcaklar geçen seneki he- İ sapları değiştirdi. Mam:/:, Frranet busene Karaağaç ja fazla olarak 25 tonluk yeni” bir buz İimalitenesi de vücude getirmişti. İ Şimdi de Kadıköyünde 50 tonluk İbir buz fabrikası vücude getirmeğe karar verdik ve tesisat için siparişat- ta bulunduk. Hulüsa Emanet buz meselesini ge- <aklara karşı tamamile hal için icap &den tedbirleri şimdiden almaktadır. Kadıköydeki buz fabrikası da vücude getirildikten sonra Emanetin fabrika ları günde 130 ton buz imal edecek- tire Sefirlerin seyahatı inkişafı Ingiliz Ateşemiliteri Kara deniz seyahutı intibalarını anlatıyor M. Kalark M. Grow Amerika ve İngiliz sefirleri Kara Deniz sahillerinde. yaptıkları seyahat tan son derece eyi intibalarla avdet tecrübelere) lecek seneler içinde vukuu melhuz e | Türk vapurculuğunun | Muvaffakiyetin şaheseri Zeplin Bahri muhiti kebiri geçti, | Los bga ıtıbaren voluna vam etmektedir LOS ANGELOS, 27. A. A. — Ze: şarılması artık dünya etrafındaki he pelin gece yarı, (büyük okyanos|vai seyahetlerda iltiham ödilmiye | saatile saat 14 te) Lakebust istike-|cek hiç bir mani kalmadığını, azmı İmetinde hareket etmiştir. beşerin önünde tabistin Graf Zeplin, | Tüilliyet: Alman balonunu Gibery-| Pridrishafenden kalkarak hiç bir Japı ve şimdiye kader hiç bir tayyare) de temmlekyf etmeksizin buzlu Sil | cinim kat'edemediği koca Bahri mrahi- | anın #verinde geçerek Tokyaya v ti kebiri iki merhalede aşarak Los| dıktem sonra bir hemle de Bah Angelosa salimen vasıl olması ilmil| hiti kebiri geçerek Kalifornyada | İfen ve tayyarecilik için emsalsiz bir) Angelos şehrime gelmiştir muvaffakıyettir. Bu muazsam devri) Beton Bahr mühiti atlasiyi âlem seya hatmın muvaflakiyetle ha-!rek Almanyaya dönecektir stmişlerdir. Bu sayahata seizlerin ve-|naya kadar otomobil ik fikaları ve İngiliz — ateşemiliteri M.| Weod iştirak etmişlerdir. M. Wood TOR YAPURLARINDA dün kendisile görüşen bir muharriri- MELİYET mize seyahattan hakkında şu malâ- | © Seyahat intibelarımız sn dere matı vermiştir mükemmeldir. Seyrisefâin va — Seyahatımız 11 devâm et- Jda bu derece intizam — gi miştir. Zonguldaktar #ibaren, Fatsa, | zannetmiyorduk Ünyeden maada, bütün Kara Deniz|nun bu kadar az İimanlarına çıktık. Seyahatımız Rizc-| rece inkişafı karşısı ye kadar devam etmiştir. Samsuna|ten kendimizi alam İsıktığımız gün trenle Amasyaya ka- | hatımız esnasında vapuyda ön de dar gidip geldik. Giresunda Vali ve| teshilât gördük ve rahat eşik belediye telsi tarafmdan Kulak kaya | gımız şehirlerde de Vali ve beledi mevkiinde şerefimise samimi bir zi- | reisleri hakkım de çok nazik dâvröpe yafet verilmiştir. Trabzondan Ziga- İ mışlar ve teshilât göstermişlerdir... 7 o RE YEME b r

Bu sayıdan diğer sayfalar: