28 Ağustos 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

28 Ağustos 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KI YUNYS NADİ İdarehanesi : Düyunuumumiye Telgraf Posta kutusu :N" 246 Telefon 2360 a: 3296 Üü etari n Kuzarm Z) HER GÜN SABAHLARI ÇIKAR, SİYASİ TÜRK GAZETESİ Siyasette reklâm ve propaganda Memleketimizin kayatı iktkadiye ve Hcariyesinde en tüzamsuz addalınan Şeylerden biri 'de reklâm ve propagan. Gadır, Fek ar işismalardan sarfınazar lecek olürcak hemen bütün ekseriyet Berdinde reklâm ve proparanda adeta Bir şazlatanlık içlâkki edilir. Siyasette zeklim ise pek âz hatırımıza — elmiş gerlerdendir. Bu hurusta simdiye kadar Biç bir ge yapılmlamış daha doğrur Süğılmazı bile düşünütmereiş Siyasetlle reklâm ve propasaı günkü Bükümtellerin. Ferek dahili ve Çerek barlci muameleferinde en fazla Sazarı #ühare aldıkları bir itiyactır. Bundan on sene ervel büyük bir barp- en yorgun bir halde çıkmış ve hem ha fel siyasetinde bir çok — müşkülâtim Şargışma hem de dakildeki balin at Şek bir tesanüde alıştırmak mecburiye- Ünde balunan Almançanın ön — sene Glk kasa bir zamanda elde eti Karaflakiyetlerde şerefin en b Hismesi reklâm ve — prupasandaya a ietir. denilebilir. — Marbi — umuminn Çün geştikce At türen D f N geisicumhur Hz. nın evelki ak- şam şehrimizdeki tenezzühleri Mütareke | B Re v aai ELE yoecaniz a Baseli Keam ea Cüi bi ka'da selkm gol Tayik e Bi S aa Tn p e eee Y Ö D n (a Si T Büreüme azhartıei Grle sata BrL e LE 'a Daar aa Tanine lli Kd L Y ğ Ai lerdir!., Tn aeti bi Şekan Ka od d İnur mandan bir aç çün örsel bad | İtenbal ? (a) — Kai “mailet mektebinden tahsilini ikınal | Hazretleri 36 ağustas 929 pazart DK SA NLNLK B BAA Yaraernaz e Ka a Gi DNK G | Kmaylar 'e Gürsuşt bayurmuğlaldır Kanlanaden eee olkelın devei cal: | Ataam samağini a cakip merent daz SN n a sa e e İllail Sandı İaple n Tni maplaniyele glralecek bir'na İ ütlm burglr. “Merak etme, bu ge- lenlerin hepsi de az zamanda gidecek- ça Gisedir. — Halkımıza terhiyer #Bzar #devek elan müesseselerimiz şui ehit biz cepheye İsal edecek, onlara Mümleketlerinin hukuk ve — vazifesini Aşmattaracak Yazıtalara ibliyaç. vazdır. Ha da memleketin dahili siyasetinde- Gir. Bu iete bir taraftan bükümet ga: İaşirkeni bir taraftan da en büyük gay- et Bissesi Balk Tırkasına kabel Memleketimizde artık umumen. süllmeğe başlanmış bir ihtiyaç vardı © a bizçidir. mu ihtiyacın tatmini z; gak görmek ve görtermek yani ol Aak ve yazmalı, sörlemek ve dinleme Te olacaktır. Şimdiye kadar öğrenilme Gak zor olan bit yarıdan kartalduktan zora artık okumayı çok cabuk öğren ç olan halk a dalıni bir mütalâr he- Şesi ayandırmak İoap eder. Bu da an. gek propaçanda ve reklâmla alacaktır. Tesalti istinbariyesi çok az olan mem. deketiminde böyle bir propacandanın Şapılmarı hiç bir saman büyük teda. Kârliktar. Turum gösteremez. Nüyle Zedaklirin 'için sarfı tcap eden me ğ büyük yektinlara baliğ olsa bile çek Görülmemelidir. Çünkü bunun için sar: Galen sayesinde Bilgisini artırmış yani Köllelerine istinat eden — kuvretler eikdeki mesalleri daha ziyade sül Kesbeder. Her halde bu hususta biç bir, zaman kaybetmemek ve ençenki bir mez deniyete malik milletlerden medeniyet Sahasına henüz yeni dahil olan millet- İere kadar cümlesinin yaptıklarını gün önünden utak tutmıyarak memleket mizde de tatbik elmeğe çalışmak pek| Tzi Bir keytiyetüir. Bu Tususta 10 ağustosta Hlerlinde in'ikat eden cihan Teklüm Kongresine Alman Raririye Na- af De. Siresmannın gekmiş — olduğu eleraflaki bir kaç kuvvekli / cümleşi Gikzelmek isteriz. Müsye — Stremanın Foklâmi yalnız bir meni Büküe cihanin sandrti adai etmie ve hayatı üyasiyermde İkme'vana Sötamir sermlle gaX eli Slaa beveriyein saS Ş Tataamın bir anaklrıdır. ler Rangi Blr gerlede biT fkir ve bi ctlla Ka T enaş ıi e oli h Bara, Gini oli siyasiye |a ei yalekstei e vekileri vi 5 İmlaler öhzeletae: butanim Daşlühtz AM ALAY _Eîpîlî ve Âmerika sefirlerinin Karadeniz seyahati nasıl geçti? Kolonel Voods'un intibaları İngiliz sotiri Mir. Corc Klark İdet ettiklerini yazmıştık. Setirler bu se- İyahatlen pek İşi intibant e mvdet et mişlerdir. 'Dün kendilerile görüştüğümürz kolo- iş Bankası yeni binasında sahillerinde 'a eden Ameri- KiPota Yayınbere Bankanın yeni binasının küşat resminden bir intibe Ankara 274 Telefonla ) — İş bankası yeni binasına yerleş miştir. Bazı ufak tefek mevakısta 20 güne kadar ikmaledilecektir: Muamelât dünden itibaren yeni binada başlamıştır. Gazi Hz. nin bir hatıraları Eğer vaki ise cina- yettir! Pek muhterem Beyelendi, irler “Muşlayaz.. Malpetimizi Dözk ti L G e ae el İi ee Daa üar Suğlen miz MAF muteleza menafi Put v Br'an Yahdra Goman taranız aa Üzetlmiz gaa. kataetim kekddiği Siddlil Ti renı e alda üra e lo bi lehmat” verdik. Bi çıkmadı. tarihinde olmuştur. © günder Beri onbeş nüfus efradı aflemizle perişaa bir Vaziyetteyiz. Duvar Siplerinde. imrarı hayat cimel deyiz, açlık Ve seflek içerisim anbean ölüme mahkümüz. Bun- Ca müracaatlarımız akim kak ır. Gazeteniz vasıtasile maz Aldinin nazarı dikkatini a ederiz efendim. Kale mutabıksa, 8a Büyük bir Ginayettir ve bunun haklkate tabık olup olmadığımı bilmek, Bildinmek ( hükümete alt bir Yaziledir diyoruz, Doğru değil mi? ea Yeni ceza usulükanu- nu Arap harfleri ile basılmış ! Agastosun yür- müsinden itibaron tatbikina başlar zılan yeni ceza Tenlü “mühake- Üümesi kanamunun bazı kimseler ta- zakından eski n Tap harlleri ile tabettirildiği ane Daşilmiş ve bü | kususta Müdücel- amumilik tarafın. Müddel Umum! | dan — tahkikata — Kenan 8. başlanmıştır. “TMüdüdlümımüük “bu / kitabın | nerede ve kimler tarafından bas dırıldığı "hakkında eat Snktadır. — Efganistanda alarak elde edecek olana 7000 İmgilir lrası vadetmiştir. L CABONE ŞERAİTİ İnöboer, İTürkle için Hamççışın eneliği | 1400 Kr. / 27001Kr. aylığı | T50 Ku Baytn Danr. L el Nüshası her yerde- 5 KURU!: AŞ gaa a aeLan nn a. Polonez köyünün en güzel kızı Mel. Silvestra Polonez köyünde kir baloları - Polonezli yemt- ayyyaş Sinl, çmesini, iyi giyinmesini, halâsa yaşamasını — bil bir adamdır. Polo- Üöncali We konuşur. ken, kendi seviye- nizde bir. adamla konuşmanın zevkini tamamen alabilirsi. ve günü — gününe takip (üğl dünya hadise rini — sizin kadar Alir. Polonezde bu - Tunduğum — zaman harman — meveimi di Harması biten her ev harman söe u şerefine bir eğ- lence tertip ediyor, Polonezliler bu ge 'ce eğlentisine balo —— Folonez Köyünün güzellik kraliçesi. - Jemini yeriyorlar, M Silvestra Bütün FPulanezler, ve Polonezde yaz | harman yerinde verilmektedir. Rurmda katillerini geçirenler bu balalara — pek |Büyük bir liks lambanı yakılıyor ve Bo Tağbel etmektedirler. — Balalar ÇLötlen sahiieyi çevirinle) Milaldaneaman aattt n nn SA G S damran aa Türkiye Güzelinin intihabina doğru Güzeller, Hakem heyetinin karşına balo tuvaletiy' çıkacaklardır Bövcice de yazdığımız gihi " iekiye Güzellik Kraliçesi 2 eyiüi pazat. si gü- 'nü sabahleyin saab 10 du/ tdarehane- | mizüe imtihap edilecektir. Şimdiye ka- dar davet ettifimiz 24 güzelden gelmi- İyeceklerin yerine isimleri alide yanlı Meliha Mahmut Arlen Beürişe Hayri Mel. Maryanti Makbule Sevim Hakem heyetinin karşısına çıkacak güeller için, heyetçe dekolte bulo kıya- deti tensip” edilmiştir. Binaenaleyl güzellerin dekoile tuvaletle gelmeleri- Medeniyet ve insaniyete hizmet edeni İslâm filozof ve tabibi: İbni Sina aei Z eT BŞ İmyan eeki ve mefis kitaplar bularak Okumağa koyulmuştu.. Biz müddet| İzonra kütüphane yandığından Hbal Sina Tu azlm illm mühteriratımı geniş ze- | Sasan

Bu sayıdan diğer sayfalar: