28 Ağustos 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

28 Ağustos 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

——— 2 Eylil 1029 — 28 Ağlstos 1909 — mübayaat komisyonundan: babiteşe Cai iblede bey marllli kaç Gillette bıçaklarının * mek yapılacak ırklarlei sonbehar —Xlkoşulan ül Cuma Glen tamiraz, eylitlün - om beşinci sağlam Sheffeld Şazar günü aat ön lt İhale dilmek üzere kapalı Zari usülile |— çakinden mamal ve yezleriin Kirklaneli- yarış ve> İslah işleri riysetinden: münalasaya konulmuştur. Daliple- KAkaa nn eanm 1 Yanış vv İslal anelimeni —alisi aamma umum Teoliyaya: gel | İlüln aai inleşEd, Tüşiele Sare olmak üzere soabahar at koşuları 20 eylâl, BUN enma günü Krkdareli || Yemle Börmek BEN tndep W Sünrlaadbiişilseli İrbenne aükeklklim. 2— Kayıl: ve. kaltalizanam âl 920 çarşamlanı günü sasi 18 € Antalya Naldiyan Ümumiye — Hlricten ni aletlline islime daiaalüe Tiçne keti müditiyetinder Si eskâlini ve gimceği kaşunun sumaranm islgrfie Kirklarali o Sikmümiz smura " masmekundür giyaşetine vaktile müncsat öümeli ve ikinci madeyi naram dildate #a D zz | Giltette | Emlâk ve eytam bankası Sivas Lısesı_ Müdürlüğünden 1— Sivas lişesinde “yapıl 14047 Jira 5 kuruş keşli müsibince müddesle | F>a Nosi Ki DA ea MA TRğ 2650 Beyoşlond Kamerlar ai Üa ı eai T arasaay caddesinde Avrupa p Zartesi günü saar 15 te Masril idar N zarfları alinmcak ve ea OA haddi. dâyık görülen bi izra kalınmcak | — Bulüda maüharrer dükkânlar ayrı aöi € lak posta pulü - | darım ihale gününe müşadif 4-0- 920 çarı 1120 bra a maduba hümünesine muvalık- Glzmek aracakı Teklik eai İü zaffı için Marmara üssübahrive müstahkem mevki«kumandanlığından: #a el ae yuanle'z İSSRREL M a İoya hanka. ketalotlerimi Kooneli merkez malmüdiriyeti vaznesi Saal hi 929 perşembe — Türde kapalı zarlla üare meslisi harurile icca cüilecektir. Tali simdü göztrilen “miktarda teminat İzaesine kasım seklit mektaplarle beraber' makbuz ilinle ananlisine ytişnek ürere tahütlü clarak İtule besdeli ölk toksit peşin alınn dradi Tandarlık karargâbında satırı taksitle istita. olunuz. 3— Talip olauların İstanbul veya Temiz sal vmeleri. üito akçelerini yatırarak Emlik mürliriyotine müracasila mutu ve müzayedeyo: iştirak halinde bir püsha zaptelmeleri, icap- eder. Un di ve Hüdüt ve kemiyet (Kaptam aramvor) t t | 28 Beğoklu. Bekek iasa- Körnüenir boğan haricindeki fener işaret gemisinin ikinci keptanlığı Yahlile.. (80), llrm düreti şehriye ve (80) tüm tayım bedeli verilecektir. kal. saftm kaziber süveriliği şahadenamesi şaettır. | Tatip Slarlareir 2A ağnetae 9PR taritime kaear Hökidememe ile vensiki 1smıbul Ticaret mektebi âlisi ssa GAZİ Hayretlerinin heylaltraş Sinyor K Gürlüğümüzde satılnakta slan. alçı büstler riktanlarda. iskontu yapılacaktır. “Satım alınak isleyenlurim: Sunasaryan- han “Şara cemiyeti sovk müdürlüğü müöditiyetinden: | gnn ti Mektöbümlüin yükkak ve örta kasımltırının 'GER DA dare soteni maarenist İR a8 İ ç elk VrFlN (kölühsnlüram eylâlük füçüncü eai güdü başlamıcağı ve: on birinde nühayet 1015 S : aB İigilecei Haa olunuz Emlâk ve eytam bankası umum müdür tesaliledir. Mizle O eylâl 9 Üöüspeye kantı) sabada hada. bir Közk bütgir İstanbul şubesindenm: Kiralık dükkânlar büllesinide Atamalbüğe söküğinder pasAĞI mamile maraf pasaj e ap dülekön. iPaşlen rörileceğinden talip olan: maba gn saat on altıda'banık lüğünden: darihinde Banl lip olanlar behor mülkün biza mecbar alup bu teminal varaz Taukapilinde. bizzat voyalıut a tevdi ederler, o ak Şantile Rekir' 5 hut merkez etmeleri ir şabelöriniize ve imzn Yo deklif maktuplarını. Reği Ve — teminar tiktarı| ağün . Mahiyeti B ü küşli “Talriben 136 dönüm — (1800) N2 mekro - bin sekii yöm bidar z öç katlı ahşap, irk tayyare cermiyerisevk müdürlüğünden- anonika tarafından yapılın mü- ci Siyatlarından. aşağıda yazılı aımın birinci ketinda Tütk Tayz anüratan eylemeleri maroudur. istanbul vilâyeti yuâa' huş mühendi KİT bi G cüna eli vaniz l gn lll KA SAT Te Vai ga l VÜĞ ae nn aai b ll Ö T el l aati Yüksek Mühendis mektehi E müdürlüğünden: Maanif Vekâletindeni tarihine yötak ve İ parar günü saat on caktır. Şavename sareti müsuddlakalı S0? sület yaslağam ili şle v Cizsi, w 48001 Çakir Rameli maçe odunu VT600 . Kilo Binmeli rammgal kömmtrli Mekaebin. iliyaccalta yukanda yarlı odün Ve nni Yümürü 1i (oi 920 tazikline Bdit cemastesi gönü 020 0a münakasaı icra Şdökek üzere “aleni satkülemiya vamdilmiş. ekintandan. talip- olanların Çermamısini görmek ürere- mekaap idaresine mürx ilin akamır. BİR ÇEKOSLOVAK MAKİNE FABRİKASI Kuntaşçilik — dökümaclik sanayli / merkezleriyle — münasebeli bulunan bir Ücarethaneye umumi mümessliliğini ita etmek arvur sundadır. Yeklifat kavi/ mektepların “Flechtmasclimen 3605 , rumuru tahtında zirdeki adrese tahriren müracaat okmması. Arvmoncen - Expedititn Piras A.G. Prague Il, Bredovska T, Teheonslora: yena> MAVNA MüNAKASASI <anog istanbul Liman $ Bartın ve Alaplıda inşa edilece | İstanbul V ıhye&n lı.endıshgmde'n temdit olunmuştur şerakti öğrenmek ve bu bapt ken imum müdürlüğne aei Nadin Veküleri müsteşarlik makamında mül aaT bulurmaları amnum müdürl Tamamile kura Bulgar İngiliz antrasitini İngil Kabataşta e yerli h ketinden: ân olunan mavna mü- Büyük mahırukat depo: makaman için bu metliler: hartcindeli “geslerde"de iaça için Foti yekali W Tei voki elerse kabul cöğleec v DSN Üi ait kaklaıda şirket fen heyetinc müracant edilmesi icap ::? h% Umumt Müdürlük gerrr oe AT kOŞULARI ve000e5 Adı pamuk yağı ve sabun fabri pi 30)8)920 Cuma — günü Veli Efendide. talıp olanların şeraiti anlamak ve şartl * Karacabey — Hayvanlarının — iştirakile, mil oldukları dıplama ve sair vesaik GKOA LAMDAAAONUELARDAMACGAD| a Gilode Tatrikasr müdiriyetine müra « Orta verilsda mmallim mektoplari ihti . münakasaya. vazedilerek mubayama mük aa sşonlasin ME. V. muhaysat komisyomu riy KiŞsii - ŞİCDETLİ Soü UKLARINI ŞİMDİDEN DUŞUNHE 1 caddesinde 185 mumarada ROBİN MOSKOVİÇ kabul etmez derecede ehvendir . Kapalı w*fla watak ve wrgaıı mümnakasası nümakata, mrümeyede -6-989 teriktinden alei kal'işesi 15 - 9 998 tarihine kâleti mubayanl kurişomuncn nümünelerini görmek iyasetine müracaat tmeleri Hlan yoîar başnrü- â müslülizar pvraki almak üzen sek eylemeliri ve pazaclık isin kkül komüsyonu: mahsasanda e ehliyet vesikalaeman ibaleden. üne terdi edilmesi ilân dünü, Bulgarya kömürünü: ok, kardif. mubayantınızı sundan yapınız 1059 n Kimya mühendis muavini aranıyor ikası için Türk tab'asından diplomalı bir kimya mübendis muavinine ibtiyaç bulunduğundan larımı bildirmek üzere ha - etleriyle birlikte Adana- at eylemeleri. Seri bir surette ASRİ LISANLABI BERLİ IZ Öğreniniz â. - Beyoplu İstiklal caddesi 3s6 T den 10 evlile kadar müptedi ve mütereklik talebeler. için yeni TECRÜBE DERSİ ME€CANENDİR Mi 14-29 SEDTEMBRE 1929 FORK br muu:ıu.:ğ D A Ali Ticaret mektebi müdürlüğünden: — Udümu Âliyei Ticariye, Yüksek Ticaret, Orta Tüsaretimam- larile üç kısımdan ibaret olamdli Ticaret Mektebinet2EyINS29 I’.ınnm gönünden itibaren 30 Eylül 929 tarihine kadar talebe Mektebin bütün kısımlarına. Hanım ve Efeslit yazılabi - lirler; tedrisat müşterektir. Â - Mektebin Ulümu Âliye kısmına : 1 — Tem devreli lse merunu olanlar, 2 — Âli mekteplerle Darülfünundan merun balmmanlar; 3 — Âli: mekteplerle Darülfünün mühtelif — sinıflarından naklen ' gelenler; 4 — Bu derecelerde olduğu musaddak eenebi mektepla- Yinden çıkanlar , Kakul olunurlar. B-Mektebin Yüksek Tıcarıt kısmıı 1 — Resmi orta mekteplerden mezun olanlar, 2 — Liselerin birinci devresini ikmal edenler, Orla ticaret mekteplerinden mezun bulunanlar, 4 — Liselerin birinci devresine ve ya orta mekteplere ve orta Ticaret mekteplerine muadil olduğu tasdikli husust ecnebi- mekteplerile- mı.u. meslek mekteplerinden detname ve ya tasdilmame İt gelenler, Kayt ve Kabul olunurlar. C- Mektebin. Orta Ticaret kısmına: 1 — Tüm sınıflı ilk mektek mezunu olanlar, —— 2 î iselerin ve orta mekteplerim ilk sımıflarından naklen SŞ Resmi ilk mekteplere Tyadil Melteplerdenmenez bulunanlar, 4 — Hükümetçe musaddak hususi ve meslek mektepler vinden baklanmağrarna edenlir, Kabul edilirler. S — Umum Âliye sınıflarma: dahil olmak için yaş tab- dit edilmemiştir. Yüksek Hcaret kısnına girecek- lerin onaltı yaşından aşağı ve yirmi bir yaşından yakarı olmaması şarttır. Orta ticaret kısmına kabal olunacak talebenin de aç yaşındam aşağı ve enselüzden yukan, olmar S — Mektebin bütün kısımlarına kayıt ve- kabul edik mek için müracast edeceklerin aşağıdaki” vesika- lari, mektep müdürlüğüne hitaben yazacakları bir istidaya raptedilerek getirmeleri Tüzumdir : 1 — Nüfus hüviyet cürdam, E 2 — Aşı varakası, V 3 — Bulaşık hastalıklardan- salim olduğuna. düir idııl- lerce musaddak dektar raporu, A— İkamet ettiğirmahalleden zabıtça tasdik edilmiş büsnü:) bal varakası, gl Üç adet gösterişli Fotoğraf, 6 — Mezun oldukları mektep şrhadetaamesi, veya tasdile nane vayahut bunların musaddak suretleri, Bu illahata göre her gün mektep müdürlüğüne müracaat S — Anadoludan gelecek olanlar mektupla müracaat ede- rek bu müddet zarfında kayıt ve kabul hakkını kazanabilirler. ĞMUIWIWWWWWWIIWW Sumandli Jöz. N, Aciman - teleton - İstmbul e yerde ve dözemclik kadil hate ve ut kunaylar ümneleri Sinir hastalıkları mütehassısı i ŞÜKRÜ HAZIM

Bu sayıdan diğer sayfalar: