28 Ağustos 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

28 Ağustos 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İDinaiyılesayı A 178 Çarşamba Ucuz mesken Tapu müdürü umumisi Atıf beyin bir makalesin- den iktibas ederek dünkü mushamızda neşrettiğimiz yazılar, zannediyoruz ki, okucularımızın nazarı dik- katini celbetmiştir; çünkü bu yazılar Fransa hüküme- tinin az yaridatlı balk ta- bakası için ucuz mesken tedarik etmek meselesini nasıl © halletmiş olduğunu göstermekte, bu usuller” den bizim de istifade ed& bileceğimizi hatırlatmakta- dır. Hakikati hâlde elinde hihayet birkaç yüz lirası olan bir aile sahibinin bir hafta içinde iki bin, yahut bin iki bin beş yüz | Uraya dört beş odalı bir ev yaptırabilmesi, bukadar parayıda yüzde iki buçuk” tan ibaret bir faiz ileistik- raz etmeğe imkân bula bilmesi adeta inanılmaya- cak bir şeydir. Bununla beraber Atıf B. bunun bir hakikat olduğunu bize te- min ediyor, Vakia mesken buhranı memleketimiz için mum | bir dert değildir; Fakat Ankara, İzmir hatta İstan bul için mesken kiralarının bir çok aile bütçeleri için tahammül edilmez .bir de recede olduğu da şüphe sizdir. Onun için Atıf beyin Yazılarını okuduktan eye “acaba” Fransada muvaffa- kiyetli neticeler veren usül lerin o meselâ Ankarada tatbiki mümnün değil mi dir?) suali “derhal zibne varit olayör. Esasen hükümet ; birka€ seneden beri hayat paha- | lılığı meselesinin tetkiki ie meşgul olmaktadır. Halbuki mesken o kiraları (baz yerlerde “âile sahiplerinin kazançlarının « yüzde otü kırkını O almaktadır. Binaenaleyh, >oeğer © buhranı “çok şiddetli olan yerlede Fransada yapıldığı şekilde mesken meselesi halledilebilirse hayat pa halılığı * meselesi. Jâsmep betaraf edilmiş demek olur. Şu vaziyete göre yap lacak şey büdur: Hükü- met Fransada ucuz mesken işleri ile meşgul olan mü- tahassıslardan. bu 'usüllerin memleketimizde kabili tatbik olup ölmadığını sormalıdır, alınacak cevaplar ümit ve recek mahiyette olursa tet kikat daha ziyade. tevsi edilmeli Are kararin imarı işleri ara sinda * ucuz mesken mes€ lesine mevki vererek 488 bikat sahasına geçilmelidir. Mehmet Asım zunu, ve: sonra edilecektir. Güzel Yalvamızın asri “bir' su şehri Gazi Hazretleri 26 ağustos gününü na- sıl geçirdiler? stanbul, 27 (ALA) —Roksicimhur. hazretleri 26 Ağıntor 920 pazartesi sgünü Dölmabakçede bürolarında meşgul olmuşlar ve istirahat buyu muşlardır. Akşam yemeğini müteakip mevcut daretilerine hitaben“ Arkada şlar,bugün 2 ağus- tostur. Böyle atıl vakit getirmeğe gelmez hareket lâzımdır . Kalkıniz > bakalım buyurdular: Kiaranileyh hazretleri relakatlerinde » Dahiliye ve. Maliye vekiliri > olduğü halde öne 23, te: Dolmabahçeden hareketle Tokatliğün' ötelini “teşrif etmişler ve etelde: bulunan Darülfünun ğini doktar. Neşet Ömer beyi de relakatlerine altuşlardır. Otelin © gazlncsünda kendilerine hizmet edenler” meyanında, © İarpte Suriyede Cemal paşa merhumun sölracılığını alk eri ie ile Gazi Hezrelerine de hizmet emiş lan Metr Doteli derhal tanımış ve illet etmişlerdir. Gazi Hazittleri bir müddet istirahattan sopra mularakat bu- Suzacıkları sırada otelin yemek salonuna girdiler bu vesile ile mütareke > zamanındaki bir sözler hatap olâs Metr Dotele o sözleri aynen em söylemesini a ylemesini rettiler. Bahsin mevzuu olan vaziyet şadur; Yıldırım orduları gürupu İkumandanlığının müterekeyi müteakıp liği dolayasile İstanbulu tey kuyuran Gazi Hezteileri vatanın balina çarelcr aradığı ve ileride yapacağını karir verdiği sıralarda birgün, bir arka» Tokaliyana davet etmişler,bu” Metr, Dotel, ; hizmetlerine a er. Doteli görünce; taltif etmek aşını şilap elmiş paşa Kazretleri ) “öğtemişler vve hâl hair" sormuşlar. Metr Dete hikâyeye başlarken dedi ki? * Paşam bu masada oturuyordunuz, Yanınızda bir de uzunca elendi smiz, işle boylu, esmer bir misalir bey vardı, Bunun üzerine Cazi Hazretleri kendilerinin: despek “iyi hat urladıkları o masaya gittiler ve o Zâman oturdukları Yere otur dular « Metr dotel devamla: 4 5 Bendenize » çoduk paslsın eyi misin? ne. yapıyorsun buyurdunuz.. Bendeniz “de paşa bözretleci,: Cemal paşa meme ketine; gitti,' Bendeniz de tektar buraya gezsonlüğuma döndüm, dedim. Bunun üzerine kuyurdunuz kiz Merak etme, onlar gittiler ama, bu “gelenlerin hepsi gideceklerdir. de az zamanda buradan TAh taralı 2 inci sayıfomazdadır ) Dağ bağdır, otel, gazino, plâj... Yalva feyizli bir varidat menbaı olacak İzmil yolundaki köprü sına su isalesi için inşaata baslanmıştır. İdsrâ » tarafından 1500 meşe demir boru gönde- Yöltadan bir manzars Gazi hazretlerinin arzu ve emirleri üzerine Yalva- imarına üyük bir faa- yi olunmaktadır. hiyetle devam > rilmiştir. Yalvada çalışan Aldığımız malümata ÖTE | amele 300 e iblâğ olun. bu şirin beldemizin m muştur. z | Avrupa su şehirleri Bunlardan başka kasa- kennel “e ir, sayfiye | hanın civarında Millet çift deresesi” lmasi için Jâzım | liği namile . bir nümune yal e tin edilmiş | çiftliği yapılacaktır. geler ie vekâleti bü.i$ Seyriselain © müdürü tir Mali e yahsis | Sadullah B. dün şehrimize için > ai aranın bir gelmiş ve idareye ait işleri etmiştir. Bu ii sene sar. | tanzim ederek o Yalvaya milyon lirası rliğgine gönderilecek “lâvazım. hak- fedilimek üzere Gayrisilsin kında « emirler» verdikten nezaret Ço ai beyin |; sonra akşam yalvaya avdet müdürü (89. etmiştir. m YO, kaplar era ea or vi : ikemmel bir şekilde insa EN mükemie deler yaz | “Ankara; 27 (Vakı)- Nahın olunacak, yollar $0 istikşaf heyeti reisi Necip B. ir a bir plâj Mi Yi tesis | Yaka kaplıcalarında tetkikata ve Yalva kasal memur edilmişi i halırlıyatak '0' zaman buna * Recep B. Nafia vekilimiz dün şehrimize geldi Nafia *vekili#Recep B. dün | Ankarâdan şehiimize- gelmiş- Jstir. Receş, B. Pendikte tren- İs den inerek Başvekil paşa Hiz. ne' mülâki olmuş ve veki- lete ait iler hakkında ken- dilerine izahat “vermiştir. Bir muharririmiz - Recep Beyi Pendikte “karşılaş Nafia © vekilimiz ait möhtelif “işler “hakkında | vekâle şu beyanatta bolummuştur. —Wekâlete memleketi- mizde“ iş görmek” için her gün“ bir” çok Amerikalı, Av. #opalsemebi Fiuplar mü- tücset © etmektedirler, Bun- Men hepsi tetkik elilmek üzere” düsyalarina könrüâk- idir. Geçendö 400 milyon lira- lik iş yapmak için tetkikarta bulunduğu yazılan Amerikalı grupün hususi bir vaziyeti yoktur.” Bü “Tmüiracadıda diğerlerinden farksızdır. Sulama © işlerinin tanzimi için bir çok © mütahastıslar çağırıldı. : Bu meyanda. bir İtalyan” ve bir de Holandalı celbettik, , İtalyan tetkikatını ikmal etti ve! memleketine döndü. . Butadaki ; tetkikatına . alt verce; m dan gön! derötektir. F dalının tet- kikatı ise “henüz “devami çr- | wiektelir. Yapılacak Sulama işlerinde Tapoila- bu mütahassısların rından istifade -edeceğiz- Fakat Jana *hadar üzerinde asıl karafı vetecek *mütu lar değildir. En son karar bizimdir. Şimendifer siyasetimiz bi- ıyoı uz#ki tanzim edilmiş program , dahiliridş devam etmektedir... Recep B, Pendikte İsmet Pş onu öldürmiye kâfi gelmiştir. gr © zavallı adam ölmüyecekii içim üç milyon lira Yüzme müsabakamız Nasıl başladı, nasıl devametti ve ne suretle bitti? Bugün müsabakamızın sureti cereyanını talsilâlile yazıyoruz Fakıt her sene ayni gün bu imüsa- bakayıtekrarlıyarak sporcularımızın bu sahada iktisap ettik- leri kuvveti yakından takip edecek; onların muvaffa kiyetlerini yakından alkışlıya- caktır. n yüzme müsa- Va bakası bişlıyor. Hazır ol, Üç sonr verilen kumanda ile masmaval ve dümdüz deniz yüksekten ok gibi saplanan Otuz üç genç yüzücünün vücudile yer yer delindi, pa karıştı. Fişkıran sular, bembeyaz kö“ pük deryası, Sonru düzelen hında - güneşten kolları, omuz başları parlıyan ve su gibi ileri doğru akan otüz üç yii- çalaridı, suğ'ün Sat Vakşın yüzme müsabakası başlamişştır. Moda vapur iskelesinde Modanın önü (Unun için bu kadar kalabalık, Küçüklü, büyüklü yüzden fazla kayık kotralar. bura- bir manzara ve motörler, da vapur iskelesinin en sakin zamanıdır. İstanbuldan gelen ve Bostancya giden . 8,50 vapuru da uğradıktan sonra ieriminde : Hava müsteşarı Muzaffer Paşa Kumamdanlığa azla Sisi vekilimizle du— Sulama tetkikatı — Londra ) © Vekâleiine namset — Of heyelâm i mülke, hemen hemen kuş uçmaz, kervan geçmez. Bugün müstesna birgün dür. Vakıt deniz üzerinde çalışan sporcuları teşvik için senelik -yüzme: müsabakasını yapıyor. Onun için bu yüz- lerce sandal, bu iskelenin Üs- sünti dolduran kalabalık, bu motorlar, kotralar, onun için Moda vapur iskelesi önünde- ki bu şenlik, bu panayır manzarası. Yarışa başlarken Erkek yüzücüler arasındaki müsabakamız saat on buçuk- Erkek yüzücülerimiz arasındaki müsabakadan bir iatiba yarımda svdet seferini yağar cak solan bu vapur , tekrar uğrayıncaya kadar buradan Hz.nin köşklerinde dört suat 4,00 da İşmet paşa Hz. i delikten” giri kurşün Seyyah — Vah, vah suikasttan evvel ba delik tamir edilmiş demek. le | Nafia Vit başlıyacaktı.. Hatbüki, vuku üzererine Yeni müracaat gibi, Yeşilköy, ködar kalmış. ve'akşam “saat beraber -bir otodrezine ra- kiben Hâydarpaşaya « gelmiş ür Recep B. dün Dolmabahçe sarayına giderek Gazi İzne tazimatta “bulunmuştur, bulan Ada oteline inen vekilimiz" İstanbulda kaldığı müddetçe dişlerini de tedavi ettirecekür. Maliye vekili Maliye .. vekili, ,Saraçoğlu Şükrü beyin dün İzmire ha- reketi mukarrerdi. Alumaileyh abatini tehir etmiş çuma günü 'gidecekür. Dün vekil bey * İstanbul Üüeleetdarını nezdine davet “ ederek: muh telif meseleler hakkında, iza- hat ölmişar, Tokatlıyan İç sayıfalarımizda : Yunan cevaha kilikmnde Yünen gezeteleri ve diyar? agiki Brest tenezrili edecek — İki hayfam cuma günü sasi teni edilecek? — Yeki tera tazkilâl“—Efgün sefiri bugün halaya gidiyor — Debsr sarfedilecek * Lâhide vüniyet — gen haber selirimizim barlelye erlerinden lerin mhemef gedik e pazarı Jubars 5 hâzırlığile müşgul eger Hakem ve lerimiz bi Evvelce yazdığınız — aker heyetimiz , ÜRE derasyonu birinci, al vi federasyonuu ikindi: re il deniz... sporla birleri kıymetli. beheiy€ - 4 Ah mizden kıdemli yüzbeş e met, İstanbul GÜ futbol , Jederssy0”" umumisi Şereiettile dik dederasyonumU ya reyi. kadi, YA mua” beylerle Yakan sop" girinçlen ürek Cumhuriyet" karibi denizi” daşlarımız vazifesini dır. üzerlerine almışlare kiii 48. yüğücü işti. Yoklama neü- nün yarışa İ hazar İ Müsabal kaydedilmi vesinde 33 yüzücü: in âsei gi eden ba a9 yüzücünün KEİ Tale (6. sö. Musa VEN Fethi, (GE . Fazıl (G Ss) a Mustafa Halim, zo : s0), Bülent Vorahim < Hüsnü» (Haheroği) “ ema) ÇK ap ( Vela) Kema: Beni Ça lazet , DS ) . Darükşalaka)» Aziz Br | Aker laz

Bu sayıdan diğer sayfalar: