28 Ağustos 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

28 Ağustos 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Çorçik) in hatıratı Kkakta''İrigiliz askeri “Eh Irak müdafaası, faası, İngiliz harbiyesinden hava nezaretine geçti 68— Dahihi ve harici bir çok; | retinden: Hava nezaretine teşevüşlere sebebiyet veren: | geçmişti. Bu tehavvül, azim meselelerden biri Türkiye, | bir: muvaffakiyeti o müte- Irak hududu. idi; Türkler, |, zammın idi. bütün . Musul vilâyetinin, Bu suretle, e birini istiyorlardı, . Bu ; havali memleketin. en. münbit kısımlarıdı. Lozan muahe- Irakın masrafı lenakus emiş ve İngiliz mükellef- lerinin yükü tahfif olun. muştu. 1921 sexesin bidaye- mü- Dm dafaası desi, bu meseleyi açıkta bırakmıştı. Mesele üzerinde azim ihtilâflar hasıl olmuş, Türkiye ile harbe girmek tehlikesi baş göstermişti. Nihayet mesele Akvam cemiyetine havale edilerek bütün vilâyet üzerinde İra- kın hukukunu temin için bir hudut çizilmişti. Türkler emri vakii kabul etti. Hu- dat, mühtelit bir komisyon tarafından tesbit edilmiş, tarafeyn arasında ciddi bir hadise yuku bulmadan hu- düt tesbit olunmuş ve o zamandan itibaren müna- sebat hiç bir veçhile muh- tel “olmamıştı. Kahire (© konferansında mevzuu (obahsolan diğer mesail hakkında fazla söze hacet yoktur. Konferans Filistinde takip olman siyaseti tasvip et- mişti. Fakat Maverayı Şe- risda yeni inkişaflar vardı. Şetif Feysalın biraderiEmir Abdullah burada bir hü- kümet teşkil edecekti. Bu tecrübede o muvaffakiyetle neticelendi. Abdullahın hü- kömteti henüz arzu edilecek vaziyette değilsede son zamanlarda azim bir te- rakki eseri (göstermiştir. Umumi emniyet ve umumi memnuniyet , ( ziyadesile salâh kesbetmiştir . Kral Feysal ile aktolunan mu- ahede Emir Abdullah ile aktedilerek Maverayı Şeri- aya meşrutiyet idaresi te- Bil edilmiştir. Bu muahede, henüz tasdik edilmemiştir. Iraktan (o bahsederken 1922 de vuku bulan mühim birtehavyülü mevzuu bahs- etmek icap eder. 1922 se nesi birinci teşrininde Irakın müdafaası, harbiye neza- Emniyet Sandığı Müdür. | lüğünden: İkraz No, 17150 Gâznevi sinde sg Yavaşça Şahin Mahmut Ef, tinde İraktaki İngiliz ku vetleri 32 taburdan ibareti 1921 senesinin tenmuzunda bunlar 23 tabura indirik | miş, birinci teşrinde İZ w- bur daha çıkarılmıştı 1922 1928 senesinde, senenin ilk nısfında Irakta 9 tabur, ikinci onısfında 6 tabur, bulunuyordu. Irakteki as- kerlerin tenkisine devam edilerek 1928 © senesinde Iraktaki İngiliz askerleri bir tabura kadar inmişti. Hâli hazırda bütün Irakta niza- mi İngiliz askerleri yoktur. (Bümedi) ŞARK DEMİRYOLLARI ISTANBUL MEVAKIFI MT ae isi seyrü sefe tarifesi: Banliğ” trenlerinin muntazam selerleri “kâmilen “İağvedilecek ve yerine berveçhizir seferler ikame edilecektir: İstanbuldan hareket Küçükçekmeceye ( Florya ). saat 7,30- 8,30-10-1 Veşilköğü & 14,20-15/30-16,3 Yeşilköyden hatali İstanbula — saat 7,45-8,2 L 16 İİK 0 16,0 17,30 18,30. Küçükçekmeceden (Florya) hareket İstanbula — saat 6,50- 8,50 9,50 1112“ 13 115-16-17-18- 18,30-19;20-30-21. Vei efendiden hareket At yarışlarının bitamından 15 dakik sonra Veli efetididen Istanbula hususi bir tren hare- ket edecektir. HAŞİYE — -Trehlerin kâftesi Balıklıdan madda bütün mev- kifte tevakkuf edecektir. Bundan| mâada altları çizilen trenler Veli efendi. koşu mahallinde. dura- caktır. İstanbul, 26 nğustor 1929 Müdüriyet Borçlunna #smi mahalle- mektebi sokağında 19 No. hanenin 3/6 hissesi Fatma H. 19171 184 Üsküdar Pazarbaşı mahallesinde Seyit oğlu sokağında No 51 kâgir hane Mahmutpaşa Sinanpaşa sokağında No. Muhip B. 8 maa aralık kâgir hane Hüseyin Cahit B. Fatma Zehra H. Koska Mimar Kemalettin mahallesinde Lâleli sokağında Na 47 kâgir dükkân Bakırköy o Maltepe caddesinde No 17 ahşap köşk Sait B. Bedriye H. mahallesinde ve Huriye H. Üsküdar Hacı Hesna hatun mahallesi çeşme meydanı Sokağında No 13 hane Rifkiye H. 1900 Kanlıca Çubuklu sokağında No:21,24 hane Ra © 1970: Galatada yolcuzade Mahallesinde Şiş. hane sokağında No 39 apartıman 1 - 3 hissesi Mösyö Koloroviç 2092 Çarşii kebirde aynacılar caddesinde No 12 dükkânın 1-2 hissesi 2149 Kanlıca mescit sokak No 2 hane Lütfiye H. Zübejde”, Yukarda isimleri yazılı zevat emlâk mukabilinde Em- niyet sandığından istikraz etmiş oldukları mebaliği vadesi hitamıada tediye etmemelerine mebni istikraz esnasında tayin olunan ikamelgâhlarına ihbarname (gönderilmiş isede bulunamadıklarından ilân tarihinden itibaren dok- san bir gün zarfında tediyei deyn veya tecdidi muamele eylemedikleri takdirde merhunatı mezkürenin bilmüzaye- de satılacağı ilân olunur. VAKİT vE Ağustos $ Zaler| bayramı münasebetile -:: 30 Ağustos önümüzdeki cuma günü Taksimde kâin “PANORAMA; ve “KEYF, bahçeleri şairane ve dillerip bir manzara arzedeceklerdir. Muhizgem tezyinat ve sanız Aile caklarla tezyin edileceği gibi elektrik”ziyaları içinde yüzeceklerdir. Maksim in Habeş orkestrası le beraber üç sabaha kadar icrayı terennüm ede- klerdir. umaralar-haval içenkler-sürgeizler s ENZARI ÂMMEYE nazarı itibara alarak fevkalâde “dikkat ve itina ile türlü orkestra Muhterem ahalimizin sıhhatini işlemeği başladığı: zamanda kazandığını ispat eden fevkelâde z, ve sıhhatini seven ve koruyan münevver halkımızın mazharı rağbetini çok ez bir | | | l Büyükada rakısı Gördüğü teveccühten dolayı şimdiye kadar ŞİRAK firması altinda çıkarmakta olduğumuz KONYAK, VOTKA ve ROM u da badema BÜYÜKADA firması yltında piyasaya sevketmekte «Iduğumuzu muhterem ve kiymetli müşterilerimize arz Ve devamı tevec- cühlerini rica ederiz, Büyükada müskiret fabrikası E Galsia 20 eylul1 929 tarihinde iy 8 rük müfettiş muavınlığı mü- sabakasına ait duhul şaraıtı ıletmtihan programı: Gümrük müfettiş Muavinliği için ilacaktır. 1 — Türk olmak İstanbul ve Ankarada bir müsabaka © imtihanı aç- 2 — Âli mekteplerin birinden mezun olmak 3 — Yaşı yireli dörtten aşağılölüzden yukân olmamak 4 — Namzetler ilân tarihinden lübaren 15 eylöl' 1929” tarihine kadar Gümrükler umum müdürlüğüne istidaname ile müracaat edecekler ve verecekleri istidalara aşağıdaki ev rak ve vesaikin musaddak suretlerini reptedeceklerdir. 1 — Nufus tezkeresi 2 — Tercümei hal varakası 3 — Askerlik mükellefiyetini ife ettiklerine veya tacil edilmiş bulunduklarına dair olarak mensup olduklari askerlik şubesinden alınâcak resmi vesika 4 — Mektep şahadetneame veya tasdikname. Namzetler imtihandan evvel sıhhi muz- yeneye tabi tutulacaklardır. Lâzım galen çeralti haiz olanlar tahriri ve şifahi olmak üzre icra kılınacak mösabakaya iştirak edeceklerdir. Müsabakanın birinci tahriri kısmı Ankara ve İstanbulda ve tahrirde muvaffak olanla- rin ikinci şifahi kısmı Ankarada olacaktır. Tahrirde olmayanlar şifahi * imtihana kabul edil imezler, Müsabaka neticesinde kazananlar Gümrük Müfettiş muavinliğine tayin olunacaklardır. “ımtıhan prog raımnı,. 1 — Meliye ve İktisat ilimleri hakkında umumi malümât. 2 — Cümrük ve tarife kanunu ile Gi 3 — Türkiyede bugün cari olan bilumum vergi ve resimler ile tarh ve Gümrük miuariclâti üinümiyesi hakkında malömat: dibayet w- sulleri, usulü tahsil ve takibatı kanuniye. 4 — Muhasebe umumiye kanunu ahkâm ve bu husustaki mösakeler, Bütçe ve tabi olduğu esaslı kaideler. Senel maliye ve devrci hesabiye mevzu. kanunlar masarifin tediyesi ve ita emri bütçenin mürakebesi ye ita emri bütçenii würakabesi şekilleri, 5 — Türkiyede maliye ve Gümrük teşkilât hakkında umum! malümat, 6 — Hukuku idare hukuk ve ceza mahkemeleri usulüne dair malümat 7 — Bast ve mürekkep faiz hesapları nisbet ve tenasüp kaideleri estuh ve hacım mesahaları yeni mikyasat usulü. 8 — Tüccari usulü defteri usulü basite ve muzasla hakkında muhtasar malimat, 9 — Coğrafya Türkiyenin tabii ve ideri ve iktisadi coğrafyam. 10 Türkçe ve Fransızca kitâbet imtihanda Franazcadan İngilizce Alsmanca ve İkalyanca vukuf dahi ayrıca nazarı dikkate alınacaktır? Tiyatro ve Sinemalar Şevki bey bili BEKLER) milli oyun 3 p n dans, va leri birinci defa olarak C ZEHİRLİ HELVA teklitli Oy ) milli . sinema, tiyatro da (Or TEŞEKKİ R j Merhum babam devlet” azasından Mahmut Ziya Beyin 'irtibali münasebetile ailemi - zin elemine iştirak beyam taziyef lütlünde bulunan zevma ara be - gekkire meltaremi gnsienizin GL vasıtunu rica ederim elesdim, Bürhaneddin Ziya sabık yarayı | tanbul liman şirketinden: Bartın vw A'aplıda ilân olunan haricindeki inşa edileceği için bu mevkiler mavnâ münakâasası yerlerde de inşa için teklif vaki olursa kabul edi- leceği» tavzih şeklinde ilân ve şerait hakkında şirket fen hey'etine müracaat edilmesi icap edeceği beyan Se olunut. DURER EE Umumi müdürlük İstanbu! Şeh-cmaneti ilânları > Bedeli keşfi 1086. rn 2 İnne pa Tnküdar. da Nah kuyusunda nezalet ahırna ilâve olunacak kum kapalı zarfla Şehri ALLA 1 münalasiya konmuştur. Tsliplerin şartname almak keşil evrakını görmek . için her gün levazım müdürlüğüne gelmeleri teklif mektupların da ihale günü olaği 18 eylul 929 çarşamba günü saat 15 e “kadar mezkür müdürlüğe vermeleri, W 16206 | gösterilen | kat'i kararlarının çekileceği evvelce ilân edilmiş ise de şe Mavna münakasasıs : © © Beyaz ve eki DİŞLER İr müstar bir ağza melik sayesinde istihzar olman olr ancak oksijen İcra ve iflâs kanunu Şerhi Yazan : İstanbul İcra reisi Ahmet Refik B. İkinci cildi çıktı Fiyatı ( 150 ) kuruğur. Cihan ve ikbal | kütüphaneleridir Satış merkezi İstanbulda | Vakır; Her Kitapça da bu Emniyet sandığı müdürlüğünden: Merhunarin cins ve nevi Borçlunun. isml İlkyaz Mjgayede Na PE 8331 295 Oo Fethiyede Ktipmuslahattin mahal lesinde Tatlıkuyu sokağında eski 6, 6 mükerrer ve yeni 4,6 numaralı maa bahçe iki hanenin tamamı Ömer ağa 155 Kartalda Kasaba karyesinde Üsküdar cad- desinde yeni 82-36, 41.5 numaralı iki dükkânın temamı © Hüseyin Hüsnü B. Çarşıyi kebirde yağlıkçılar cadde- sinde eski 127 ve yeni 95 numa- Falı bir dükkânın 17582 90 nısıf bissesi Mehmet Tevfik B- Sultanselimde Mismar Şecaettin mahallesinde Mismarcı /sokağında eski 8 mükerrer ve yeni 17 numa- rah ma bahçe bir hanenin tamamı Süleyman Sudi ve İsmail Hakkı beyler Fatma müzeyyen ve Zehra Güzin Hanımlar Ahırkapıda Akbıyık mahallesinde arabacılar kışlası caddesinde eski 3 mükerrer ve yeni 19 numaralı iki hanenin tamamı © Mustafa Ef Niyaz H. Ramide cuma mahalleside 345 Eyip caddeside eski 6 mükerrer ve yeni 14 uumaralı maa bahçe bir hane- nenin tamamı Emine Hanım Yukarda cins ve nevile mevki yazılı olup hizalarında fiyatla talipleri üzerinde bulunan emlâkin müzayede bedelleri haddi lâyıkını bulmadığından tulip olanların ilân tarihinden itibaren otuz bir gün zarfında | gi amirliğine müracaat ölenleri ilân olunur. Kolec kısmı — Âli Mühendis kısmı — Mei kursları ü 9dan 19 ye kadar mi Leyli ve nihari Feyziati liseleri “nama. Divanyolu: Çifte: saraylar Bütün snafir; teşkil edilmiş tam devreli lisedir. Kayt ve kabul işlerine 19 Ağustos pazartesi gününden itibren balnmıştır. Müracaat zamanları cumartesi, pazartesi, perşembe günleri saat 10 dan 17 ye kadardır. Telefon: İstanbul 1995-3496 Edirne vilâyeti encümeni daimisinden: Edirne nümune fidanlığından 2-3 senelik ceviz fidan- Kız ve erkek ! lan beherine takdir olunan 25 kuruşa mukabil satıla- | caktır. encümenine omüracaât Tal eylemeleri lerin vilâyet daimi ilân olunur. ALMAN LİSESİ VE TİCARET MEKTEBİ Mektebimiz 2 eylülde talebe kaydine başlaya- caktır. Cuma ve pazardan başka hergün sant8-1Z ye kadar kayıt muamelesi yapılır. Beraber getirilecek evrak: Nüfus tezkeresi aşı şehadetnamesi , mektebin son lastiknamesi ve bir vesika resmi.

Bu sayıdan diğer sayfalar: