28 Ağustos 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

28 Ağustos 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

> o . ..* nanlı tarihinde va 26 kadın parmağı | iie tari teleks. Napoleon Istanbul yolunda. Eğer Akkâ aptedilseydi Napoleon Fransız bayrağını sürüyüp gelecekti.. di ismindeki (o Elçisine vererek Fransız maslahatgüzarı Yedi , kuleye sevkedildi. Vukuatın al-| Fransaya yolluyordu. z dığı bu cereyan neticesi olarak| OBabiâli ile Fransa arasındaki kta Fransaya karşı Türkiye, sulh muahedesi nihayet 1802 se İngiltere ve Rusya arasında bir nesi Haziranının 25 inde imza ittifakı müselles teşekkül ediyor edilmiştir. e du, Sadrazam, Mısırdan Fran-). Bu muahede ile Türk - Fran- sızları çıkarmak için Anadolu! sız münasebatı iade ediliyor, re ve Suryeden iki ordu teşkil etti.| velce Fransızlara bahşedilmiş o EHRAMLAR ÖNÜNDE (lan imtiyazlar yeniden veriliyor! Memlükler, Mısır Ehramları idi. Bundan başka her hangi bir önünde Napoleon ile cereyan e- Devlet tebaasına verilecek imti- den muharebede perişan olmuş- yazat aynen Fransızlar hakkın- azdı. Mısır artık Fransızların &- da da kabul ediliyordu. Napole MR Mis aldı, fakat burasını ticaretini inkişaf ettirmeğe faz- muhafaza etmek, zaptetmek ka- la ehemmiyet verdiği için Babr- dar kolay değildi. Çünkü çok âli bu hususta da teshilât gös geçmeden İngiliz donanması ye terecekti. : tişerek Ebukır önünde Fransız Buna mukabil Napoleon da donanmasını yaktı. Selimi himaye ( edeceğini vadü Artık Napoleon için o imdat temin ediyordu. kuvveti gelmesine imkân kalma 1802 de Brune'yi mıştı. Babrâlinin gönderdiği 18 Istanbula sefir olarak (yolladı. bin kişilik kuvvet Mısıra çıka- Fransız (o Elçisine Istanbul'da rıldı, Fakat genç Napoleon ikin! pek parlak bir hüsnü kabul gös- ci bir muharebeyi de kazandı.terildi. Bu vesile ile Fransa'ya Oradan, bu muvaffakıyetle, Su-! karşı beslenen dostluk izhar edil riyeye geçti. Fransız ordusunu | di. Brune de Paris'teki Türk El- yollarda helâk eden vebaya rağ- çisi Galip Efendinin hararetli men çölleri Akkâ önü-' bir Fransız dostu olduğunu söy ne geldi. Eğer Akkâ bir kere €-lüyordu. le geçseydi artık hiç bir kuvvet| DAHILDEKİ TEHLİKE Napoleonu Istanbula doğru Yü-| © Dahildeki tehlike zail olma- rümekten tevkif edemiyecekti.| mıştı, Selim ile onun etrafında- Fakat Akkâ önünde Türkle- |ki zümreye karşı beslenen hu- rin şiddetli bir mukavemeti ile! sumet devam ediyordu. Dahil karşılaştı. Fransız ordusu artık! deki tehlike Yeniçeri tehlikesiy- kg pmermame yle if Zaten mevcut olan bu korku müştü. Karşılarında karada Tü- küçük Hüseyin Paşa 1803 sene- siler, denime İngiiler vardı. vefat eler emer bie kat Bunların arasından Napoleon İ-| daha arttı, bir kat daha kendini çin kurtuluş sız ordusunun mevcudu Bunu gören Nakşidil Napo- rıya tükenmişti. Sağ kalanların! eon'dan y dn İstemeği düşü da cesareti, kuvvci maneviyesi | di. Filhakika Selim tarafından — vi : , | Napoleon'a hitaben hususi bir Napoleon, birden bire ve kimİ mektup yazıldı, gönedrildi. Na- seye sezdirmeden Fransaya 5a-) poleon dat karşılık olarak vuşmanın yolunu buldu. Ordu-İT egion d' Lejiyon dö Meral ibo önde Ee ie İyon sına teslim ederek (Fransa'ya müzakereye giriş| ti. Fakat İngilizler, Pransız kı-| DAĞ taatının silâhlarından tecrit e- reddetti, Sadrazam kumandası altında-| başında bulunan bu kadının ve- ki ordu ile Kleber'le Mısırda bir'fatile bu zümre en mühim &ir muharebe daha yapmağa teşeb-i kuvvetini kaybediyor demekti, büs etti. Fakat bu sırada bir fe-| Bunların hepsini tehdit etmekte dai tarafından hançerlenen Kle-|olan müşterek tehlike Selimin mağlüp olarak 1801 de Mısırı|başta Selim olduğu halde Nak- tahliye etti. şidil ile oğlu Mahmut için bir ol inin sefiri Ali Heat) başlamış. Yı Ağa hacca gitmek be- hanesile Istanbuldan uzaklaştı. m Fransa ile bir sulh mu-| esi akdi için Oo müzakereye Tehlikeden kaçtı. Bu suretle 1s- NAPOLEONDAN taraftarlarının biri daha MEKTUP )faaliyetten çekilmiş oluyordu. Napoleon yaverlerinden zeki) | MUSTAFANIN ANASI ve şayanı itimat bulduğu Sebas-| (Bundan istifade eden diğer tiani isminde bir genci Istanbu-| taraf çalışmaktan geri durmu- la murahhas olarak yollamağa| yordu. Yeniçerilerin kuvvetine karar verdi. Paris'te Esat Efen-! istinat eden geri fikirli, ıslah” di ile cereyan eden müzakere düşmanı adamlar şehzade Mus- neticesinde hazırlanan sulh mu-| tafanm anası olan kadına tabi ahedesi de Scbastiani ile Istan-| bulunuyorlardı. Mustafanm a- bula gönderiliyordu. Napoleon|nası bir çok intirikalar çevirerek Selime hitaben yazılmış bir de|nüfuzu elinde bulunduruyordu. mektup veriyordu ki bu doğru-! Hatta bu kadının intirikaları sa dan doğruya bizzat (padişaha yesinde bazı ıslahat dü. takdim edilecekti. Sarayın teşri-' Devletin idaresinde mühim ma- fat usullerine mugayir olmakla! kamlara getiriliyordu. beraber Sebastiani (Istanbula | Bu kadın için yegâne takip e- geldikten sonra mektubu bizzat dilen emel şu idi: Selimi tahttan padişah tarafından kabul edile-|indirip yerine kendi oğlu şeh- cek . zade Mustafayı geçirmek. ... 2 1801 senesi Kânunuevvelinin| £ Selimin anası öldükten sonra ncı günü Selim Ni un ri Elçisini , Napoleonun hasıl olan boşluk derhal kendini ye son derece iltifat göstermiş- rafın günden güne bariz bir Azade biç bir gep olmamın kil lan faaliyeti kargımnda baş. ni ymm a birler almak lâzım geliyor huk başlamıştı. Sebastiani'nin! Nakşidil buna karar verdi ve Pairs'ten getirdiği muahede im harekete geçti, alanmamıştı. Fakat Sebastiani Genç kadınm ellerinde lâzım ekrar Paris'e döndükten az son gelen azmü kuvvet vardı.Dönen a Selim de Napolcon'a hitabex intirikalarla mücadele edecekti, geti: bir mektubu Galip Efen BİTMEDİ Kğ La e İndi lada LE İr < girişiyordu. bulunuyordu. Napo on Fransanm Karadenizde dejplânm Sebastiani hissettirmişti. Fakat diğer ta-|” Welomomikte Fedakârlık Fransızlar böyle birşey düşünüyor M. Briandın teminatı kat'i addedilmektedir PARİS, 26. A. A. — Echo de Pa- rİS gazetesi nazırlar meclisi içtima nim nihayetinde M. Briand tarafın- dan La Haye deki hatt hareketine dair kalemi mahsus müdürü vasitasi- yle hükümete verilmiş olan temina tın kat'i olduğunu istihbaratma at- fen yazmaktadır. > Fransanın vaziyeti kat'iyen değiş- memiş ve ne Young plânında ne de Renin tahliyesi hususunda M. Briand bu vaziyeti aslâ tağyir etmemiştir. Mumaileyh, dört devlete Dawezplâ. nı bakayasndan tenzilât yapılması hususunda itilif etmişse de bu tenzi- lât Young plânının bünyesini ihlâl €- decek mahiyette değildir ve mezkür ahkâm: olduğu gibi kalmakta dir. M. Briand,M.Stresemarın ile yap tığı o mülâkatlarda © tamirat O me selesi bir sureti tesviyeye rap- edilmedikçe Renin vakti w vel tahliyesi için bir tarih teş pit edemiyeceğini söylemiş olduğu ri- vayet olunmaktadır. Paris, 26. 26. A. A. Nazırlar mec- isi Cenevreye gidecek Fransız bey» heti murahhasası riyasetini M. Eri. and a tevdi etmeğe ve M. Louchcur Ü ikinci murahhas tayin eylemeğe it- tifakla karar v . İNGİLİZLER DİYORLAR Kİ. . LA HAYE, 26. A. A. — İngiltere tarafından dört alacaklı devlete ver- ilen cevap Üzerine salâhiyettar Fran- sız mürahhası, Havas ajansı muha- birine bugün cereyan etmiş olan vu- kluatın fransız heyetinde elim bir hay ret hissi tevlit etmiş olduğunu be- yan eylemiştir. Mumaileyh, Fransa- nn Young plânmn ayca tatbiki! talep etmiş olduğunu İngilterenin de 1928 Eylülunda Cenevrede ittihaz e- dilmiş olan karar mücibince bana iş- tirak eylemiş bulunduğunu söyledik. ten sonra mütehassıslar konferansı. müddetince liz mütehassısların diğer refiklerinin| ik al Gm ei Mİ İ HARİÇTEN ALDIĞIMIZ HABERLER İ g — mar ram onam EMME Rusyada. Kızıl ordu manevrala- rına başladı MOSKOVA, 2. N A.A, — Biz ordunun her sene yapılan manevrala- rına Leningrat, Tiflis ve daha bazı şehirlerde başlanmıştır. YENİ BİR KARAR MOSKOVA, 27. A. A. .— Talk komiserler heyeti müessesat ve teşe- bbüsatı smaiyenin başlıyacak yeni se- sesinde amele için fasılasız halta u- sulünü kabul ettirmek kararını ver- miştir. Bu kararı tatbik etmek Üzre hüküdet tarafından bir komisyon teş kil edilmiştir. M.RİKOF MOSKOVA, 27. A. A, — Komi- serler heyeti reisi M, Rikof, mesu niyetinden avdet ötmiş ve vazifesine başlamıştır. TAYYARE NEREDE? MOSKOVA, 27. A. A. — Dün sa- at 4 ve hareket eden (Sovyetler mem leketi tayyaresi) Novosibirike inmiş. tir. Lehistanda Sanayi kongresi.. VARŞOVA, 26 A.A. — Türkiye, Yunanistan, Romanya, Çekoslovakya Yugoslavya, Lehistan ticaret ve suna yi odaları kongresi bugün saat 10 da açılmıştır. Ticaret ve sanayi nezareti şube müdürlerinden M. Dabroskı, bir nutuk irât ederek murahhaslara bey anı hoşamedi etmiş ve yukarıda zi- kredilen memleketlerin mümessilleri| arasında doğrudan doğruya vaki olan| bu temasın ehemmiyetinden bahse derek murahhasların Lehistan tara fından iktisadi sahada taharruk etti- rilen neticeleri gözlerile görmek ve kongrada temsil oedilen milletlerle! Lehistan arasmdaki münasebeti tak- viyeye hadim olmak fırsatını elde 6-! 'deceklerinden dolayi memnuniyetini! beyan etmiştir. Bu nutku diğer nu. tuklar takip eylemiştir. Bunlar meya- nunda Türkiye mümessili Cemil bey) İde bir nutuk irat etmiştir. BİR TAYYARE DENİZE DUŞTU MOSKOVA, 26. A. A. — Tas A- jansı bildiriyor: Bir tayyare Sotçü yakınında denize düşmüştür. Üç yol- cu ölmüştür bunlardan biri Kafkas bul eylemiş idklar üs Siyam misir ol rant ei tir. Fransa, İngilterenin son talebi ü- zerine La Haye konferansının inki- tamda Fransa için değil cihan sulhu için vahim tehlikeler tevlit edeceğini anlamıştır. Bu sebebe binaen diğer a- lacaklı devletlerle bilitilâf İngilir me) talibini imkân nisbetinde tatmin et- mek çaresi mevcut olup olmâdığını tetkik eylemeği kabul etmiştir.Mura hhas, İngiltereye iki teklifte bulun. , Fransız murahhası, al devletlerin M, Snovdeni tatmin için hakiki bir gayret oldukları ni beyan etmiş ve mezkür devletler bir çok milletlerin ümitlerini karmamağı düşünmemiş olsalardı konferans çoktan hitam m İransız heyeti son gayretini sarfet- miştir. Mezkür heyet, Fransaya vel bütün dünyaya karşı vazifesini yap- muştır demiştir. Murahhas netice ©- larak. Young plânmın tabi olarak tat mesi lâzım geldiğini, zira plân tadil edildiği takdirde içinden ci- li, bir garglmeyin atılılacağı ve Fransanın bu tahrip işine girişmek istemediğini söylemiştir. HAVA KONGRESİ LA HAYE, 27, A.A. — Hava münakalâtı hakkında tetkikatta bulu- devresi açılmıştır. Bu kongreye bir! sok memleketler iştirak etmiştir. SNOWDEN ALEYHİNDE İ PARİS, 27. A. A. — Gazeteler, Snoyden in hattı hareketini şiddetle tenkit etmekte ve bir akametten te- vellüt edecek hertürlü mes'uliyetler- den beri olan Fransanın hüsnü niyet inden bahseylemektedirler. LA HAYE, 27. A. A, — M. Snov- den, Fransa, İtalya ve Belçikanm! — mütalebatının 95 60 şın tatmin e-| den — tekliflerini reddettiğinden bu üç devlet yeni tekliflerde bulunamı- yacaklarını beyan etmişlerdir. BU İŞ YÜRÜMİYECEK! LA HAYE, 27, A.A. — M. Bri- and, M. Jaspara yazdığı bir mekte; nan beynelmilel kongrenin 22 inci| s€betle sahayi pe. |den bunlardan elyevm Hocapaşa, Şe. CESET NERDE BULUN! ROMA, 27, A. A. — Yi ta nm naşi Garda gölünün 50 metre derinliğinde bulunmuştur. 11,000 KOLERA! BOMBAY, 27. A.A. — Pombay vilâyetinin muhtelif yerlerinde Hazi- ranın son haftasındanberi 11,000 ko- Icra vak'ası zuhur etmiş, musaplar- dan 4212 kişi ölmüştür. Hükümet Kadastro işleri Reisi Rüştü beyin muharririmize verdiği izahat İstanbul Kadastro reisi Rüştü bey kadastro işleri hakkında bir muhar- ririmize şu irahati vermiştir. lerinin tahdidinden evel başlanılan bu muamele Adalar usulü ile yapılmış ve mahallin tahdidi her adanın mer- çok halleye taallük etmiştir. Fakat kadas- tonun ikmali için her mahallenin yet âyrı ikmal ettirilmesi icap etti yh Mehmet geylâni, yeni mahallele- rinin senet ve çapları tevzi edilmekte. sonra ikinci parti olarak Yeni cami civarını, Hubyar maballesi ile Bin bir direk Molla fenari, Kumkapıda Ni- şancı mahallerinin defter ve evrakı- karrerdir. Bunlardan başka daha yir mi otüz mahallede kadastro tatbikatı başlamış ve hayli parçalar tespit ©- dilmiş olmakla beraber her birinin p.|ikmali senet ve defterlerinin devri sr) 8. raile takip edilecektir. TAKDİRİ KİYMET KOMİSYONU meselesi ile iştigal edecek olan siya- si komite ser toplanmıyacaktır, M. Snov- Mot). Filistinde Yahudiler... —ee— Katli âm mı ediliyorlar? Amerikadaki Yahu- diler protesto ettiler! Araplarla Yahudileri birbi- rine kalan İngilizler mi? NEV-YORK, 26 (A. A. — Kadın erkek 7 bin Yahudi, bugün Filistin de Yahudiler aleyhindeki kıyamlara karşı protesto için yapılan nümayişe iştirak etmişlerdir. Hatipler, Araplarla Yahudiler ara- sındaki ihtilâfı tesviye için müessir tetbirler ittihaz etmemiş olmaların- dan dolayı bu kıyamlarda mesuliyet hisseleri bulunan İngiliz memurları- Dın şiddetle muaheze ve takbih edil- meleri lâzım geldiğini beyan etmiş” lerdir. İ Hariciye nezareti, Kudusteki A- merikan ceneral konsolosundan Ame- tika tebasını ve Amerikalıların em» val ve emlâkini himaye etmesi rica edilmiş olduğunu bildirmiştir. Harici- ye nazırı, Amerika hükümetinin Fi- Üstin sularına bir harp gemisi gön- dermek niyetinde beyan etmiştir. Hariciye nezareti erkânı, Filistinde cereyan etmekte olan vu- kuatı büyük bir alâka ile takip etmek tedir. Fakat bu yüzden İngiltereyi takbih etmek ve onu Araplarla Ya- hudileri birbirine katan dini kıyam ve isyanlardan mesul tutmak fikrinde değildir. Umumi kanaat İngiliz ordu, ve donanmasının süratle vaziyete ha- kim ve yeniden kan dökülmesine ma- ni olacağı merkezindedir. LONDRA, 27. A. A. — İlk takviye kıtaatının vüruduna rağmen Filistin-| de vaziyet vahim olmakta berdevam- er. LONDRA, 27. A. A. — Amerika- nın Londra sefiri jeneral Dawes, İn- giltere hükümetinden Filistindeki A- merikan tebâasının hayat ve menfaa- tlerinin himayesi için açilen lâzımge- len tedbirlerin ittihaz edilmesini ta- lep etmiştir. Gazi halk arasında TI J inci sahifeden mabot rt yere oturdular. Metr dotel devam- Bendenize: çocuk. nasıl- sım, eyi misin? ne. yapıyorsun buyurdunuz, Bendeniz de Paşa Hazretleri, Cemal paşa memle- ketten gitti, Bendeniz de tekrar buraya garsonluğuma döndüm, dedim. Bunun üzerine. buyur- dunuz ki: (Merak etme,. onlar gittiler ama, bu gelenle:in hep- “ İside az zamanda buradar gide ceklerdir.) Gazi Hazretleri bu hatırayı dinle- | Asieri varemi tamama ile maarif kadrolart Ankara, 27 (Mlinyet) — Askeri barem talimata” edilmiştir. Maarifin de bareme göre kadroları Ikmal | mucibi alınacak ve mulhakata tebliğ olunacaktır. 1 ( Ahimesut civarında” Bent ikmal ediliyo? Ankara, 27 ( Millivet) — Ahimesut civarındr Istanbul bo. Kazında yapılmakta olanbendin inşasına devam © edilmektedir. Bendin uzunluğu ( 110) metro olacaktır. Şimdiye kadar yapı- lan kısım bendin dörtte birini teşkil etmektedir. Bendin tema- men İkmali teşrinisani sonların- da kâbil olacaktır, Bend civa- rındaki araziyi içap eden suyu gibi tahtezzemi n akan © vkif ederek bendin çek, rindeki su seviyesisi mek suretile civa ların sularını bolca suyun yükselmesi 6 nlerin tabii surette temin edecektir, sen kusur bin lirayf Kudüsteki karışıklık Yalnız bir gün içinde musevilerdöl maktul 50 kişi mecruh düşmüştü Ugndra, 27 (A.A.) — Müstemlikat nezareti tarafında nan bir tebilğde denlilyoak! , Cumartesi günü Habreff, tarafeyin arasında adeta bir meydan muharebesi vku De. /Bu mlisademede museviler45 maktul ve 50 kadar Araplar ise 8 ölü ve !i kadar yaralı vermişlerdir. — —>e.a * Umum sigortalar tarifeleri tastik Ankara, 27 (Milliyet) — Umum sigortalar ti vekâleti tarafından tastik edilmiş ve mahallerine tebliğ © tur. Tarife derhal tatbik edilecektir. Maliye memurları Iş bankasi Ankara, 27 (Milliyet) — Ma-| İSPARTA, 27 ( iye memurlarının terfi ve tayln-| kasının İsparta şubefi leri İçin hazırlanan imtihan | merasimle açılmıştır. | talimatnamesi katiyet kespet- Şehir telefon , miştir, “tg; | İSPARTA, 27 (AÂy Ankara mahkümlarınn şirketi | hir telefonu tesisatmâ “| ANKARA, 27 — Bura hapis i hanesindeki mevkuflardan ba- Yeni bir t ” zıları aralarında bir şirket teş-| İZMİR, 27 (A.A —, kil ederek kese kâğıdı yapmak | bankası, fazla komis) ve bazı evrak basmak için müsa| tahsil elinde kalmasın! ade Bunun neticesi | çin mahsulâtın alıcı v€ * olarak kese kâğıdının. piyasası! rasmdaki müt: srt (35) kuruştan (30) kuruşa düş| kalmadan ihracını lamış ve bu maksatla İf4 müştür, depo kiralamıştır. ; Vişi fahri konsolosluğu r ANKARA, 27 — Vişi Türk|mallarından 40 gün fahri konsolosluğuna, Vişili ta-|myacak ve yüzde bir dikten sonra, yemek salonundan çık- mak Üzre iken kendilerine arzı tazi- Bu manzara, o ekmel insanın ruhun- dan taşan âli cenaplığa, demokratlı. ğa mü bir nümune idi, ve) balık seyircilerin şiddetli alkışları ara sında bahçeyi terk ile Tarabyadaki ee otelini saat birde teşrif et- tiler, Müşarünileyh hazretleri hafif bir) »İsupeyi müteakip ifade buyurdukları gibi: “Mevktinin güzelliğini ve hava- sının letafetini bizzat tecrübe etmek ve tatmak üzre” geçeyi Tarabya ote- linde geçirmişler ve ertesi günü öğle yemâğini yemek üzre motörle saraya avdet buyurmuşlardır. MUDANYADA BİR GENÇ FECİ BİR SURETTE BOĞULDU Mudanyada çok feci bir deniz ka- sası oldu: Denize girmek üzre Mudanyaya gelen Bursanın Muradiye - sinden 19 yaşında kunduracı Riza, sabahleyin arkadaşr ile denize gir- miş ve epi açıldıktan sonra takatı kesilerek: “Boğuluyorum, imdat! .” diye bağırmağa başlamıştır. Bu istimdadı kenardan işidenler Mâtife zannetmişler, çocuğun dibe gidişini lâkayt, seyretmişlerdir. Hat ta seyirciler arasında bulunan anne- İni oğlunun şaka yaptığını söylemiş- Fakat Rıza ikinci defa dibe ii ri görününce kıyıda annenin feryadı ile beraber telâş başlamış ve hemen cir M, Moriye tayin edilmiştir. la iktifa olunacaktır. vi Rize sakilerinin ienkili — |babr bu teşebbüsten RİZE, 27 — Meşhur çete re- — eee isi Durak oğlu İsmail, ötedenbe| Zafer bayrö”| fi takibinde bulunan jandarma- insanim yin e Sİ Hioarii ki Ali ile Kaya diri olarak yaka-|davetlileriçin tfi RR 20 Ağumtor zafer ve (Tg iskatı NA MN DİRİ e a A rak tabiiyet değiştiren İstanbul! Cuma sabah tu Ermeni Pol Mamkofun vaio kolordu kummandı Vekilece karar verilmiştir. askeri merasim yapılacak | Türk ocakları binası Sepiileri teftiş berer yapı-| Bundan sonra Birinci “4'İ 7 bina-| kıdemsiz zabit tarafradı” gf Bina Gazi ve İsmet paşa haz“ retlerinin avdetinden sonra cum huriyet bayramı günü büyük merasimle açılacaktır. Ferit B. Ankarada ANKARA, 27 — Londra se- firi Ferit B. geldi. Müdafaai mil liye vekili ile Hariciye vekili ve hariciye erkânı tarafından kar- şılandı. Ferit Bey Ankara palasta ha- riciye vekili ile bir saat kadar TAKSİMDE TRİB* 44 30 Ağustos zafer bayriyfifi simde yapılacak geçit reg re gelen zevat ve halk İİ 4 tribün yaptırılacaktır. w ibünlerden us beylere diğeri zabitleÜji sü hükümet ve şel larına dördüncüsü ise miyet ve banka müm olacaktır. SR Alim â is - Ankara 7 ANKARA, 27 — Ankara - İş) SEYLAP VE HARİ tanbul telefonu için temdit edil- Sürmendiler içiN İİ mekte olan ikinci hat on güne) gay 7714 lime Ankara “ kadar bitecektir. için de 675 lira iâne * Istanbul Liman şirketin? Bartın ve Alaplıda inşa edileceğ' ei olunan mavna münakasası için bu çe kiler haricindeki yerlerde de inşa İÇİN ek lif vaki olursa kabul edileceği tavzih gi linde ilân ve şerait hakkında şirki heyetine müracaat edilmesi icap d beyan olunur. Tali di K N “ ni “

Bu sayıdan diğer sayfalar: