2 Eylül 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

2 Eylül 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mahkemelerdi ; W-E': S Kürkçü dükkânı İcra dairesi koridorlarında mıiıavergl_er | Ekonomi Devletin tertle rekabeti | mdevıe( teşebbüsleri ve inhisarları, ferdi teşebbüs saha- Maarifte Talebe kongresi | z; ötebbüs âleni şikâyetçi. ini, temmuzdaki international ticaret odaları kon- açık söylediler. Meseleyi tetkik eden (devlet ve ferdi Maaş başladı komisyonu), Fransız murahhası Laurent'in imzasile ir : Za a e GRü ? KAĞr ni Ni heyete bir tebliğ Sül Biğidi Cüsvletlerin ekonomi te- Peşteye giden m:ıı'ılı Iç'ki kurbanı Bıre__m usulü tediyata | insan ya .ı.u:: :âur ya borçâu..t.ı:;uhımn haricinde ka- Bislerine girişmesi, ekonomi zaruretinden değil, politika ihti| — haslarımız dün FĞSEİY T dünden itibaren — |lanlar o kadar azdır ki saymağı KA AŞ TMlandır) deniyor.. ç Nâzun Alacaklı ile borçlunun yüzyüze geldikleri yer le İcra dairesi- aŞNumi heyet, :x“u;_ımüııknmdu sonra şu resolutionu aldı: avdet ettiler efendi fazla başlandı dir. MA TRNE Boi İK Svletler, ancak umumi menfaatler icbar ederse ekonomi Ş Bqıı:ınu;—ım;ı:b:îım:ıâı kangre rakıdan öldü Baremi ürüş kamü _—'= B züeda | Düî bu d':ıî:ıı;: y;ln; ıgeı kalabalık bir ==:; ö Ndl:î : girmelidi. i il, iştirak ırahaslardan dök- —re— iden - itibaren şar. | Sinim kapısı burun ( e E fayda değil | sn e a tirae oe aa a a ae a L DA eendi ma-| Maliye, Jandarma, askert tübelet ve |nelemiş, şişmanca, orta yaşlı bir hanım, inilder gibi bir sesle, ya- Hem Ga aa kontansiyonelle şehrimize av-| hallesinde oturan Usküdar tramvay- | açık maaşlar tediye emirleri geldiği | nındakine: birde devletin teşebbüse girmesi, (İçtimal islâhat) na- ü i yapeleye, hastalık, işsizlik, kaza sigortaları teminini mec- .—'“ln * Nitekim bugün, devlet işletmesi ileri giden Alman ç Aceba ÇiYa, Fransada iş sigortası budjeyi sarsıyor. a İevleyid Yükarki odalar resolutionu ve aşağıki budje meselesi| tesir edecek mi? Ve biz ne düşünüyoruz? N. *** 6 ŞA ÜNÜN İKTISADİ HABERLERİ ları hattr havat müdür muavini Nâ- | cihetle dün bu memurların maaşları| zım efendinin, gece evinin hılıçuln'“vuihniıdlv * :? baygın bir halde yattığı polise bil — Adliyenin de yeni kadrosu gelmiş-| —— AD G0i Yunaf şey. , Geçende izini bulmadın mt idi? v- Tahkikat ve muayene neticesinde Ü” — ĞMVALI METRUKE — Buldum ama keçi gibi herif. . O imansız kolay kolay ele ge- Nâzım efendinin fazla rakı içtiği Emvali metruke müdürü Ali Rıza| çer mi? Kim bilir yine nerede kimin canımı yakryordur? c baygıt bir halde bulunduğu anlaşıl-|bey Tarabya, Büyükdetc, Yeniköy Durdu, nefes aldı, terini sildi, sonra içini çekerek devam etti danda, Pransız, Japon, İtalya, Bulgar.| mış, hemen dispanser otormobili geti-| taraflarına giderek buralarda met-| — Dilerim Allahtan beni nasıl bu icra kapılarında süründürü- — Baün, Çekorlavakya, Macar, İsveç.| rilerek Tıp fakültesine nakledilmiş| ruk emval taharrisi ile meşgul olmuş | ,Grsa o da sürüm sürüm sürünsün. inşallah. İsviçte, Danimarka mürahhasları iş- fakat yarım saat sonra ölmüştür. we 30 parça mülk tesbit etmiştir Ay- yi Kİ . Nâzım cfendinir i i parça âk ta ihi Gaibe hitap eder gibi: â TT KoONi e Morya YAK a| ei el sedüi ©. Vie Pa u Be adam, çatır çatır nafakaya mahküm oldun. Şu parayt Gördün mü hanım, dedi, yine bizim heril kayıp. . det etmişlerdir. Doktor - İbrahim B. a Öteki hayretle: köngreye iştirak edenlerin büyük bir ekseriyetile beynelmilel talebe ittiha- di umumi kâtipliğine intihap — olun- muştur. Bu ittihadta ilk defa olarak; bu suretle bir Türk dahil olmuş olu- yor. Bu seneki kongreye İngiliz, Ho- tröst yaptılar —| bir grup bir karton falızikası açacak-| at Müzlil Btt a 2( n , vesuyie j e TERe $ ai ” NİN lüzum üzerine, morga kaldırılmıştır. | edilmiştir. e ae ee t l z A O Y ee ta 49 Şittlan makarna dünden itiba-| * Babkpiar u’mp—ıı..-m...' teçebbü-| — Ewvelki gün şehrimize gelmiş olan YARALAMIŞLAR Vilâyet idarci hususiyesi bağcılık| — Sonra tekrar yanındakine: n kalkarna B olmuştur, d L a ada kanına mucibiace | Romanyalı talebe ziyaretlerine devam| — Küçükpazarda demirci Celâl Mu- e bahçecilik enstitüsü tesisine karar| — — Malüm a, Şermsi de yanmda. . Yavrucuk baba yüzüne has Ka e lerinin yükselmesin- İ borsaya kaydolunmak mecburiyetin- | etmektedirler. Misafirlerimiz dün sa: ' ammerin kahvesi önünde Rayram, :ıcmıışhi”&ı :;ııâl_üln .:İ".', ııı:;:nn“;l:ı öet kabdk Yatı mektöbine lir dedik küçük diye almadılar. 'ıbıı:d““ Şehrimizdeki ma-|de olan sarraflardan Istanbul Balık-| bah erkenden Usküdara geçerek Çam| Mehmet, Mustafa isminde üç kişinin 'ersay bağcılık âli mektel — Vah, vah : büi önü !:i:" M"ıqü" ydin, yükün hâfifler e Si '=ı arasında — rekabet pazarı cihetinde bulunanların kol ltcaya gitmişler ve dönüşte 'ı(ari—.;:r— tecavüzüne maruz kalmış, iskemleyle ;';'::;:ınltı;işur:ınmw için muhabere| ÖL , « yere yı . a 5 büyük lerde bazı fabrikalar l4 dün Komiser vekili Hasan be) met mezarlığını gezmişlerdir. Öğle- başından yaralanmıştır. Üç müteca- K ki . ee B ÜSi e ) Tümi Dakarna — fabrikalarile v vürüd yıpıl;ı:ı:ıîı. K Hasan Dey tü ae onra Topkapı saraymmı, askeri ve| viz yakalanmıştır. Ve | ISKÂN IŞLıŞ'Ğı.. SEME ç z Evlâttır, yüksündüğün yok ama kör olsun paranın gözü. . Bu sarraflar evvelce müşteriye hör) dro verebilmek için koçanlar tevzi e- dilmişti. Bu sarraflar içinde borsaya kayde- dilmeyen ve müşterilerinc bordro ver| miyen üç — Ermeni sarraf hakkında, Müddei umumiliğe — müracaat edil- keiRileri 82 kuruştar 40 ku Yi '“u"“b:-'m ihqun hak alar igardüra fabrikası — Tütün W'f'lfmdıu bir sigara Hasköyakcıımalümdar. Fabri- oldkası BU İsuruşi sevmediği balde| bazı yemeklerde vücudu Tâzım olan bir şey vardır: Sarmısak. Yek nazarda ehemmiyetsiz görü- len sarmısak bu sene kıyinetli mad- deler meyanına girmiştir. Ziraatçilerden — hiç biri sarmısak ekmeğe her nedense tevezzül etmedik lerinden sarmısağın okkası yüksele yüksele bugün 80 kuruşa kadar çık- z sattığı anla- la yabıt va. Yelir. 'de Olmasına karar ve- g Yti çi BünçoyetTA fabrikası için bu sene-| t Yakında ;:“wn'ğı konulmuş| satın alma: YKamlltla başlanacaktır. ’*ı_: İnhierSİ satan bakkallar — bakk fettişleri bileli| M ları teftişe başlamış- ha y KKt Reticesinde - Fatih, kaln Ha çŞEMtlerinde eli wı el gz gel K Cürmüyle bu S7 bakkal ka-i " dir, MÜyle Adliyeye sevkedi.| — Sovanın okkası ön kurüşa - satılır.. fiatleri ken sarmısağın okkasının seksen ku- Viş Btleri —“—:-lqıı — Borsada| ruşa satılması çok gariptir. lörin tereflikE - yükselmektedir. |/ Toptan satan tüccatlardan bile ol:- üK Hatlerime VÜ bu hafta içinde ek| kası elli kuruştan aşağı almamamak- İN artmasın Sdecektir. Un fi-| tadır. Hatlerinin #ebep te dünya| — Tüccar, bu sene sarmısak pek az .ü,_ “Ameci. | olduğundan az bir zaman zarfında el- MA w telgraflarda| deki malırı da biteceğini söylemekte- Şiman Şelen un fintlerinin yük- | - * Kambiyo borsasında — Dün bor- Unlarının da yüksel-|sada İngiliz lirası 1016,5 kuruşta açı- Tarak 1016 kuruşta kapanmıştır. Altın 886 ve Liret te 9,12 kuruşta c & aebep ee fabrikası — Tütün inhi- Aksarayda kâin murat puşa medresesi Süleymaniyede kâin tıp l Hinldsini eedmi val Üİi euCÜRENİNdeN Yazılı medreselerin tamiratı aleni münakasaya konul- 5 « "'Ğ.'ı' m"u!lül 929 Pazar günü saat önbirde ihale muamelesi- 4 inden, ürrer olduğundan taliplerin idarci hususiye heyeti alacakları ehliyeti fenniye yesikasile encümene müra- Ha * G Ade 1 piket 14 ';' (( paketten müfrez ) S 200 et R - aç RI D 035 S'_“ı DakLEEÜ tespir defterinin 1862 sıra numarasında cins ve evsafi den Tibayilanın bilâ sahip hükmü / ikeisap eylediğinden 23-8-029 Grihinde S1 20 gün müddedle müzayedeye konulmuş / olmakla 7-9- Satılacağı ilân olunur. ilân Bahiye meklehi âlsi müdürliğinden; 'Üc%;':;v;.lin onuncu günü tadrisata iptidar talebe kayt ve kabulüne başlan- * Mektep nehari ve meccani olup sefaini Yeye kaptan ve makinist yetiştirir ve Yüksektir. Tahsil müddeti ikisi tâli İ olmak üzre dört senedir. Âli birinci Seyi ve tali birinci sınıfa lise dokuzu d h:.y ıe_""iş talebe alınır, ve liselerin onuncu Nci sınıflarından münakale suretiyle Ydi SYt edilir. Talip olanların eylülün '| *üdeki ÇüMartesi gününe kadar istidalarına ) ı::"“kl raptederek Ortaköyde Çrağan Soy Hsalinde kâin mektebe her gün öyle- Ka Vü Müracaat etmeleri lâzımdır. | 'üihiı iş Üviyyet cüzdanı, 2 — Aşı şehadetna- ümeçi — Mektep şehadetname veya tasdik- ıx; : — Maznun ve müttehem olmadığına t karğe Müsaddak ilmühaber, 5-— dört Va süsuz vesikalık fotograf, 6-— Veli, -İmektebi mezunlarından 80 kişilik bir .| teplerin açıldığı ilk gün bütün kitap- asarı atika müzelerini ziyaret lerdir. Akşam geç vakit Eyibe geç mişlerdir. Bugün saat 8 de Büştüka- daya gideceklerdir. 96 kişiden mürek kep bu kafile Kostantinopi, Hidivyal ve Lozan Palasta yatmaktadırlar. 80 BULGAR TALERESİ ŞEHRİMİZE GELDİ Bulgaristanın tıp ve mübendis iş| kafile dün şehrimize gelmişlerdir. Mi| safirler Galatasaray lisesinde yatmak | tatırlar. Bunlardan bir grup dün Da- rülfünunu ziyaret etmişler ve Hukuk fakültesi umum kâtibi Etem Akif B. rına girerek dinlemişlerdir. Şehrimiz- de bir kaç gün kalacaklardır. ARAPÇA VE FARİSİ DERSLERİN KALDIRILMASI EMRİ GELDİ Maarif vekâleti bu sene lise ders- leri arasından Arap ve Acem lisanla- rınt kaldırmaya karar vermişti. Dün Maarif Emanetine gelen ve oradan mekteplere bildirilen tamim mucibin ce bu sene arapça ve acemceden ik- mal kalmış talebeler ikmal imtihanı- na tabi tutulmıyacaklardır. —Z MEKTEP KİTAPLARI Devlet matbaasında lise — kitapla- rının tah'ına faaliyetle devam — olun- maktadır. Mamalih her ihtimale kar- gı ihtiyati bir tedbir olmak üzre aynı 14 ünde mektep kitapları için bir mü nakasa açılacaktır. Bu suretle mek- lar bazırlanmış olacaktır. Müteferrik H. Ocaklar kongresi Dün Fırka ocakları kongresi toplandı Cumhuriyet Halk Fırkası Ocaklar umumi kongresi dünden itibaren iç- timalarına başlamıştır. İstanbul mer- kezi dahilindeki sekiz yüzü müteca- viz ocaklardan nısfından fazlası d ilk içtimamı yapmışları Ocak koöngrelerinde evelâ kongre reisleri ve kâtipler intibap edilecek, ondan sonra senei atiyede ifayı vazi- fe edecek heyeti idare azaları ve ye- dek azalar seçilecektir. Bu bususta tespit edilen — namzetler lietesi ocak merkezlerine talik edilmiştir. Ocak koöngrelerini kaza mutemet- leri kontrol edeceklerdir. Ocak kongrelerinde nahiye kong-| resi için bir mümessl! intihap oluna- cak, nahiyeler kaza kongresi için üç müurahhas, kaza kocagreleri de Vilâ- yet kongresi için öç murahhas seçe- ceklerdir. Vilâyet merkezi mıntakası dahilin. de 16 kaza, 28 nahiye ve sckiz yüz- den fazla ocak merkezi vardır. gaa SESLİ FİLİM YAPILACAK Şehrimizde sesli bir filim vücude getirmek üzte dünden itibaren hazır İkklara başlanmıştır. «Kaçakçılar» unvanı verilen - bu Hilimde en mühim kadın rolünü Peri- ha Tevfik hanım isminde 17 yaşında| bir Türk kızı der'uhte etmiştir. Feriha hanım, yakında Paramunt. müessesesi için Amerikaya gideceği- ni ve tekrar memleketimize gelerek tarihi bazı filimlerde rol alacağını, Yusuf mahallesinde ve Vefada Hoca Gayaseddin mahalleşinde yangın baş- hal yetişilerek söndürülmüştür. tarafından karşılanarak — fakülteler | üstür, gezdirilmiştir. Bu esnada yapılmakta ivenisiş olan mazeret imtihanlarından bazıla-| SÜHULET OTELİNDE SIRKAT İKİ YANGIN BAŞLANGICI Şehremininde Altı mermerde Uzun langıcı olmuş ise de her ikisi de der- BİR KAMYON YANDI Dün sabah saat sekiz buçukta, Ye- nibahçede Topkapı yokuşunda kasap- lar şirketine Sit ve Batumlu —Aptul- lahın idaresinde bulunan 3028 numa- ralı kamyonun motörü birdenbire teş almış, kısmen yandığı halde halle tulumbası tarafından söndürül- Ayasofyada Sühulet otelinde misa fir Osman efendinin 60 adet gümüş mecidiyesi ayni ötelde yatan Mustafa| tarafından çalınmıştır. Mustafa yaka| lanmıştır. SARHOŞ ŞOFÖR Evelki gün üç arkadaş otomobil ile filaryaya giderken otomobil dev- rilmiştir. İkisi ağırca yaralanmış, bi- lmüştür. Kaza şoförün sarhoşlu- ğgundan ileri gelmiştir. —— KADIN YÜZÜNDEN CERH - * Gece saat 21 de, Aksarayda yemiş-| çi Suphi ile balıkçı Kürt Rüstem bir kadın yüzünden kavga * etmişler. Küzt Rüstom balıkçı Suphiyi yüzün- den yaralamıştır. Carih yakalanmış- tır. oamaman MADAMİN 400 LİRASI Yeşilköyde Çerkeziye maballesin- de $4 numaralı evde kiracı - Osman) Vasıf, ev sahibi Madamın konsoldaki| 400 lirasını çalmış kaçmıştır. e0— OTOMOBİL KAZASI / Dün gece Divanyolunda bir otomo) bil, on yaşlarımda bir çocuğa çarparak ağır surette yaralamış ve goför kaç-i muştır. Çocuğun hayatı tehlikededir. Şo- för aranmaktadı KERESTE HIRSİZI Unkapanında keresteci Sofoklinin mağazasından kerekte isteyen Ömer namında biri tutulmuştur. —— YANGIN BAŞLANGICI Evciki gece saat ikide Şehreminin- de Uzun Yusuf mahallesinde bahçi- van Eşrefin hanesi — tutuşmuş isede södürülmüştür. —— BİR ÇOCUK BOĞUDU |— Küçükpazarda 15 yaşında Hamza ismindeki çocuk dün — denmize çirmiş boğulmuştur. —— EVE GİREN HIRSIZ. Evelki gece Göksuda Şeker inhisar) memurlarından — Fehmi beyin evine hırsız girmiş ve Fehmi beyin oğ'u 19 yaşında — Kâzım Bey hırsızı tutmak| istediğinden ol kolundan bıçakla ya-| ralanmış ve bir seccade çaldıktan son Ta kaçmıştır. - Raşit ismiade biri tu- tulmuştur. — ŞOFÖRÜN MARİFETİ Unkapanında Ayşe kadın dün zey- rtek caddesinden geçmekte iken Şoför Mustafanın idaresindeki otomobil ka- söylemiştir. Kaçakçılar filimindeki şarkılar için Feriha hanımın sesi kâfi| derecede müsait olduğu tespit edil- ECZACILAR KONGRESİ Eczacılar cemiyeti kongresi Cu- ma günü Beyoğlu Halk fırkası mer- kezinde toplanacaktır. Yeni idare he- yeti namzetleri fırka tarafından tes- pit edilmiştir. Namzetler şunlardır: 'Tokat meb'usu Hüseyin Hüsnü B. ikinci reisliğe namzet gösterilmiş lerdir. Ğ Cemiyeti belediyeden Mahmut Ce I, Meclisi umumt arasından Ferit, «an Nafiz, Ali Rıza ve Yelerinin 4 Na — Tüin musaddak imzâ suretleri: v ilerde azalıklara namzet gösteriliniş- lerdir. B. umumi reisliğe, Nizameddin Talip| Hüseyin Hüsnü, Müeyyet İhsan, Ha-| Nuri be-| memiz sakittir. Dahiliye Vekaleti daha evel bitizilmesi için temlik ©- ametâti ile meşgul olan müfettişleri tezyide karar vermiştir. İstanbul ka- drosuna da bir müfettiş ilâve edilmiz- Emanette Ekmek narhı 10 para indirildi, fırancala arttı Ekmek narhr - yeniden tespit edil. miş ve on para tenzil edilmiştir. Francala fiatleri, 20 parı lerek 29 kuruş olarak tespit edilmiş- tir. — ÜSKÜDAR TRAMVAYLARI Üsküdar tramvayları için yeni in- gaat faailyetine devam edilmektedir. Usküdar tramvayları, mevcut olan hatlarla birlikte dört hatta malik o- Tacaktır : Birinci hat: Üsküdar - Bağlarbaşı- Kısıklı - Haydarpaşa. — İkinci hat: Üsküdar - Nuhkuyusu hattı. Üçüncü hat: Üsküdar - Doğancı- lar - Karacaahmet - Haydarpaşa. Dördüncü hat: Üsküdar - Doğan- cılar - Karacaahmet. Yeni hatlar için icap eden malzeme tamamen gi ir. Yeni hatlarda çetirilmiştir bilet tarifesi şimdiki -Üsküdar - Kı- sıklı battr tarifesinin ayni ol:caktı Tramvay idaresi, Seyrisefain idarc si ve Kadıköy Halk otobüsleri girke- tile anlaşmış ve müşterek bir bilet h- das etmiştir. Bu suretle köprüden ha reket eden bir yolcu ister Kadıköy| hattından, ister Haydarpaşadan git- mek suretile ve içinde vapur, otobüs, tramvay ücreti dahil olduğu hahle 15 kuruşa, meselâ Doğancılara gidebile- cektir. Halbuki Şirket vapuru ile ve Üsküdar tarikile Doğancılara gitmek 21 kuruşa malolacaktır. —— VEREM HASTANESİ NEREDE AÇILACAK? Emanet verem hastanesi argası hak kında kat'i bir karar veremediğinden Şehremini veremli hastaların şurada |burada daha ziyade sürünmemeleri i- çin kira ile tutulacak bir yerde bir verem hastanesi açılmasını muvafık görmüştür. Yeni hastane yeri için Emanet sıh, hiyesi tetkikat yapacak, münasip bir bina arayarak intihap edecektir. Hastanenin farahlı ve hastalıkları ilerlemiş hastalara müsait havalı bir yerde olmasına ehemmiyet verilecek- |tir. Hastanenin semti yakınlarda tes- pit edilecek, müessesenin açılarak fa| aliyete geçmesi için Emanet Cemiye- ti blediyeden tahsisat isteyecektir. izea, ZABITA| BELEDİYE NİZAMNAMESİNDE 2 MADDE Zabıtai blediye — talimatnamesine yeniden iki madde ilâvesine karar v Tilmiştir. ra kesmiyoruz ki. . fin gözünü beğenemiyorum. * Bir başka sahne. Koridorda burun buruna gelü. çlu, a- lacaklı. . — Aşkolsun Hamdune hanım, bu âyı da atlattınırz. Kırrtarak: y — Almadan vermek Allaha mahsus. . Bizimki işten çıktı. Pa- LA — Safinaz, kız. . Paraları iyi yerine bağla. , Şu karşıdaki heri- * — Aldınız mı bari?- — Aldım ama rahmetli annemden emdiğim süit te b « vdan geldi. Aman ne muamele ne muatnele. . ... — Ayasofyada kazan, Sultanahmette sadaka ver. Kapının ö- nünde alacaklı bekliyor! * * İstanbulun yarısı alacaklı, yarısı borçlu olduğuna göre: — Burası neresi? diye bir sual sorsalar şu cevabr verirdim — Tilkinin dönüp dolaşıp :elee:fi yer: Kürkçü dükkânı!,. #4 GÜNÜN ADLİYE HABERLERİ Adliye kadrosu: Müddei umumiliğe bildirildi, kadroda bazı tebeddüller var Müddei umumiliğe yeni adliye inm maaşlarının tevhit edilmiş olma- kadrosu tebliğ edilmiştir. Bu kadro| st, het iki sınıfın da yeni Bareme gö- mücibince İstanbul adliyesinde bir| re «5500» kuruş üzeminden maaşları- takım tebeddülât yapılmaktadır. Bi- | nn tayinidir. rinci ceza mahkemesi tiyasetine Uu—ı Halbuki evvelce reisler 6000, axa ci ceza reisi Vâsıf, ikinci ceza riyase-| 5000 kuruş üserinden maaş almakta tine ikinci hukuk reisi Hâmit, İkinci idiler. hukuk riyasetine Usküdar hukuk bâ-| — İstanbul adliyesinin en yüksek ma kimi Kâzım, onun yerine birlaci tica-|aşı ağır ceza, birinci hukuk ve birin- Tet azasından Turban, Turhan beyin ci ticaret mahkemeleri reislerinin ma; yerine üçüncü ceza azasından Etem, | aşları olup Barem kanunu - bunları mumaileyhin yerine birinci cezadan | 9,000 kuruş üzerinden tesbit etmiştir. Hikmet, Hikmet beyin yerine Üçüncü — Birinci ceza azasından Kâzım B. hukuktan Tevfik Tarık beyler tayin üçüncü cezaya ve yerine Konya müd edilmişlerdir. dei umumisi Burhan B. üçüncü ceza. İkinci cezi mahkemesinden Cemal/ dan Hüseyin B. 6 mcı hukuka yıne bey üçüncü hukuka, dördüncü hukuk| üçüncü cezadan Etem B. b .. tan Nâzım bey ikinci cezaya, ikinci carete naklonulmuşlardır. cezada aza mülâzimi Baha bey altın-| — Yeni barem mucibince cekiden cı hukuka, ikinci hukuktan Zeki bey | 7500 maaşr aslisi olan adliye memur- ikinci cezaya tayin edilmişlerdir. — |larından 500 kuruş tenzil olunarak Yeni kadronun şayanı dikkat vaafi asli maaşlarr 7000 kuruş olarak tcs- şudur ki mahkeme reisleri ile azası- pit edilmiştir. —rammrmmemmemmmm e “ Darplane müdürlüğünden 1— Altnla değiştirlen meskük ve zinet cumhuriyet —alınlarının — beher lirası için ücreti darbiye 15 kuruşa tenzil edilir, Vezni tam olan bir altın da tebdil edilir. 2 — Üler nevi pirinç ve keistal lovha ve tabela, resim ve husasi mühür imza ve kilişe ve başlıklar, her türlü madeni mamulit ve masnuat üzerine sipariş &lınir. Kömür ve sair meadin tahlilâtı icra Olunnr. İşte sür'at, fiatte ucuzluk. 7 Ticaret işleri umum müdürlüğünden: Sigörta şirketlerinin teftiş ve mürakabası hakkındaki 25 haziran 927 tarihli kanua hbükümlerine göre nakliyat muamelâtile iştiğal gilemek üzre tescli edilmiş olan İngiliz tabilyetli (Zi Biritiş Ent n merlin at ederek Türkiyedeki muamelâtını tatil eylediğini bildir- Bu maddelerin ikisi de şoförlere a- ittir. Yeni maddelere göre şoförler otomobil idare ederlerken - sigara İç- miyeceklerdir. Bundan mada, bir çok kazalara sc- bep olan kamyonla insan nakli de ya- sak edilmiştir. Fırkada Haa ee B GUL s Edipler şubesinde —|" Şökemane Encü kadın namzetler — |iararları bugünden itibarcn tatbik e- G. H. Fırkasının, Güzel San'atlar dilecektir. Birliği Edipler şubesi heyeti idare in- 'MALİYE MÜFE" ökala için gösterdiği namzetler ara- | MUAVİNLİĞİ İMTİHANİNDA binda ŞEKOe Nital ve Halide Nusret| ,MUVAFFAK OLANLAR H.lar da bulunmaktadır. Hanımlar fırka âzası izah etmektedir : olmadığından ne — suretle namzet gösterildiklerini fırkanın İs- tanbul reisi Emin ÂN bey şu suretle, Kampinllimtet) nam sigorta şirkeli bu kere müracı miştir. Mezkür şirketle alâkası bulunanların şirketin Türkiye ve Kili umumisine ve icabında İstanbul mıntakası Ticaret Müdürlü- güne müracaat eylemeleri ilân olunur. Ü gça a eee geç eli Beyoğlu mal müdürlüğünden: Semti meşburu — mahallesi — sokağı No cinsi mülk ııııııııhı kıymeti 2450 aai Kürüçeşme — kürüçeşme Kireçhana (4-1ve2) maa boğaziçi hıı—hı:& Müştemelât ve taksimatı; v Zemin katra bir taşlık bir mutbah bier heti birinci katta iki oda bir sofa we 104 adet eşçari müsmire ve gayrı müsmlfeyi havi 22 dönüm Bahçe Küraçeşme / Kireçkane -6 - harap hane — 500 K müştemildu, Toprap altı; odun, kömürlük zemin katı dört oda bir sofa helâ birinci kan dör oda bir sola helâ bahçe: muttah "; aam / harap « , Sincirli kuyu No. 1 - tarlâ- 1000-20 dönüm tarla Balâda meuhammin kiymeti evsaf ve müştemilâti müharter maa bahçe sahibidir. Onların seciyei — siyasiyelerinden| erle Münih darülfünunundanme | Kösk hane ve Tarla ayrı ayrı 2 eylül 029 tarihinden — itibaren yirm! gür edna şüphe edilemez. KIT.'.... için te- ;ıııNb.ı Mı;; ;ouk;:n;gl:ik “-_:'l müddete müzayedeye - vazedilmişei. Bedeli ihalenin nisf ihaleyi müteaklı, şekkülümlüzde dahil olaadıkları hat ti. Neticede MUI Nm.ımıı_ı—". On gün zarfında ve nıştı diğeri de tarihi ihaleden Dir sene soncs alınacaktı. de namzet gösterilmişlerdir. Hanım- Belediye azası oldukları - zaman fik beyler bu şifal. ve tahrici imti- Vfırkarsıza da aza kaydedilebilirler.> yin edilmişlerdir. hanın her ikisinde de muvaffak - ola- rak maliye müfettiş muavinliğine ta- “Tüliplerin yüzde yedi buçuk teminsti mevakkare akçelarile müzayedeni hitamı olan 21 eylül 929 rürihine müsadif camartesi — günü saar onaltıy kader Beyoğla malmüdürlüğünde müteşekkil sanş komisyonuna müracaatla ilân olunur,

Bu sayıdan diğer sayfalar: