2 Eylül 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

2 Eylül 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hv Bemi yarı ve imanları Umum idaresinde, 74 ton sürsölö i on sürşolör yağı li vakkat teminatlarını ayar gün- ml ta, 4 münakasaya kamulmuş-|de saat 150 a kadar, Umumi Mühakaş dürlük kalemine vermeleri) bg e ve 18/9/929 Çarşam-|lâzımdır. e m da) "Talipler münakasa şartazme- a İdaresin-|lerini iki lira mukabilinde An- ee ği İkarada, Malzeme dairesinden asahya iştirak edecek-| Istanbulda Haydarpaşa mağa- £ mektuplarını ve mu-| zasından tedarik edebilirler. i ANLİSESİ ve TİCARET MEKTEBİ , Mektebimiz 2 Eyiüide talebe kaydına başlayacaktır. Cuma e yem başka her gün saat 8-12 ye kadar kayıt me- Me Yapılır. Beraher getirliccek evrak : Nüfüs tezkeresi, Şahsdeinamesi, mektebin son tasdiknamesi ve bir DÜKÜ, TAYYARE PİYANGOSU YEDİNCİ TERTİP 2.NCİ KEŞİDE 11 EYLÜLDEDR. Büyük ikramiye: 3000 liradır Ayrıca : 18,000 15,000 12,000 10,000 Liaalık ikramiyeler ve 10,000 ,, Bir mükâfat cem'an “ 3,900 , mumara kazanacaktır FiYETi UMUMİY VE Nesini ZAFİYETİ,ADEMİİKTİDAR AHAT HALİNDE OLANLARA NORO-FORTIN pek tesirlidir. Bilümum eczanelerde Darilünmma Talebe kaydı : Darülfünun Emanetinden: Devie ie e ebiya ülfunun tap, hukuk,) (C) Nüfüs tezkeresi, sile sezar ni ilâhiyat, ae (D) Hüsnühal eshabından bu VOpŞgie Ve dişçi mektepleri ne|lunduğunu bülbeyyin ikametkâh Senci dersiyesi içinlilmühaberi, ünl kaydı muamelesine baş-İ (zabitaca musaddak olacaktır.) İeş> Sihhat, aşr, şahadetname-İler, Fen fakültesine müracaat edeceklerdir. ER a e ÖĞE a y vi G A an lk ” Hafif, metin ve sağlam # Mer ciheti taahhüt olunur. Sue 5 Y.ŞNOREYÂN Sadekıye ban 9083 İaanbul Tel hs 2256 a Müzg, mücacanıla mufassal o şertnamemizi müralen etmeler nk hide br bm dep İmza ve ek mekan RALRİŞRRTAR RR Tiearel $/9j929 Perşen Istanbul Delterdarlığı binasında zirai ticari müessesat iştirak için de yüzde yedi buçuk nisbetinde mezkör muhuse İNİ şifahi kısmı Ankarada İİ müsubaka neticesinde kazananlar Cümrük müfettiş mzvinliğine tayin kumi a İmleştit- oda kumaşlar diğimi ve bunları rekubet ka- bol etmez atlarla arz ve muhterem müşteri İimadımı mnhalazaya | muvaf- fak oli bahriye mektebi âsi mühayaaf Komisyonu iyaseünden Pazarlık Kaharatnr al ve elevalı münakeses Mektep mihanik Elekürik Fizik Labararoiri için mübayaası m 281 kalem alât ve © 14 te İhalesi icra kılınmak üzere pazarlıkla münakasay yazolunmuştu köyde mektep müdürlüğüne veya çantları vç münakasaya an evel şembe günü saat Taliplerin şersiti anlamak üzere Cumadan mada her gün akar v ende mektepde müteşekkil mlbayaa komisyonu riya” beciliğe tevdi ederk yakti muayy nde gür mielş mavi seks aku çeri le imtihan Programı Gümrük müfettiş muavinliği için Istanbulda ve Ankarada bir müsabaka imtihanı açılacaktır. İmtihana dubul şeraiti şunlardır: 1 — Türk olmak 9 — ali mekteplerin birinden mezun olmak 3— Yaşı yirmi dörtten aşığı otuzdan yukarı olmamak 4 — Namzetler ilân tarihinden itibaren 15 Eyiği 929 tarihine kader Gümrükler umum mü dürlüğüne istidaname ile müracaat edecekler ve verecekleri istidalara aşağıdaki evrak ve vessi- kin musaddak surederini raptedeceklerdir 1 — Nufus tezkeresi 2 — Tercümcihal yarakusı 3 — Askerlik mükellefiyetini ifa eklerine ve ya tecil edilmiş bulunduklarına dair mensup oldukları askerik şubesinden almacek resmi vesika 4 — Mektep şehadetname ve Ya tasdikname Nemzetler imhandan evvel sıhhi imuayeneye tabi tutulacaklardır. Lâzımgelen şersiti haiz olanlar tahriri ve şifaht olmak üzere icra kılınacak müsabakaya iştirsk edeceklerdir. Müsabakanın birinci talıriri Kısmı Ankara ve Estanbulda ve tahrirde muvafiak olanların ikinci olacakar. Tahrirde muvaffak olmayanlar şifahi imtihana kabul edilmezler. olunacaklardır. olarak (İmtİhan programı) 1 — Maliye ve iktisat ilimleri hakkında memuml xalümer © — Gümrük ve Tarife kanunu ğe Gümrük musmelatı umumiyesi hakkında maldmet 3 — Türkiyede bu gün cari olan bilumum vergi ve resimler ile tarh ve cibayet wsolleri, usulü tahsil ve takibatı kanuniye - 4—Muhesebel umumiye kanunu ahkâmı vebu husustaki müteleslar. Bütçe ve tabi olduğu esaslı Kaideler. Senei maliye ve devrel hesibiye; Mevzu kanımlar masarifin tediyesi ve ita emri, büt çenin murakabesi şekilleri $ — Türkiyede maliye ve Gümrük teşkilen hakında umumi malâmat. 5 — Hukuku idere hukuk ve ceza mahkemeleri usulüne dair malömat. 7 — Basir ve mürekkep faiz hesapları nispet ve tenasüp kaideleri satıh ve hacım masıhaları yeni mikyasta wsnlü. 8 — Tüccari tasulü delteri usulü basite ve muzaaf hakkında msldmat 9 — Coğrafya Türkiyenin tabli ve idari ve iktissdi coğrafyası 10 — Türkçe ve Fransızca kitabet (imtihanda Fransızcadan başka İngilizce ,Almsca ve İri- zaya vukuf dehi ayrıcınazari dikkste alınscıkar:) Devlet demiryolları ve liman- ları umumi idaresinden: > H)4,5 Xöket'asında mukavva) tan Hamamında Haçapula Ha yede iki bin Yükan giültelerle şubelerine, > vi REM 37. numerodn kâle, Münakasası 17-8 929 tarihin.) edeceklerin teklif mektuplarını ma ge yi geetepler ve resmi vej'” 5. Sayı muamelâtma teşini ÇUHA VE KAZMİR © |de icra kılman Ankara deposül ve muvakkat teminatlarını aynı My Gk, iseler mezunları altaa-) çetin iotidasında niha| ei MAĞAZASININ kömlür tahmil ve tahliye ameli-İ günde saat 15,30 a kadar ummumi| ( Hududu cebhesi tarik sak tara ii rilecektir. z 1Eyihiden itibaren tahı ide- | yesi için verilen fistlar haddi) müdürlük kalemine vermeleri | ve arkası Zihni paşanın $0İ tersi Ma, © İotahanla talebe alıma)” Ra reme aldığım: muhterem müşte- | Jayıkında görülmediğinden me- Tali münakasa | Miurtafe paşanın hane ve bebçeleri N 7— Taliplerin pazertesi per-| mlerime etmekle kesbi $9- | kür ameliye yeniden kapalı za- Hâzandır . P yüz e EE Se panama erdinin bi lamzetlerin i şembe günleri saat ondan lerim. Mubicrem müşte mulkabi-| çesile mahdut elettahmin 929 metre ni olmaları İende: o oİtya kadar Fakülteler ede lerinin arz ve yaşlarımı a a. onulmaştır. İlinde Ankarada malzeme daire- nurabbar araziden tahminen 264 met : ii ik nddes bali perşembe! urabbamda zemin katından mea) Kayıt ve kabl istidana-İrine müracaat etmeleri ilân ok. yerine getirme ei evont mi0 | üznü saat 16 da Ankarada Dev.) sinden Istanbulda Haydan ii baya kai akşap harem v0 Bu unur. e kları Avrupanın en meşhur İ8 İlet demiryolları idaresinde ya- todarik edebilir-| selâmlik dairelerini muhtevi ahsap Pleş > Lise veya yüksek mekte) 6— Tıp fakültesine girecek-| bri pılacaktır. Münakasaya iştirak|ler. RAM ak denli nşeai mülgahlilerin Tonguktak yüksek maden müendis mektebi miri elinden, Keşif bedeli 49 bin küsur Tiradan ibaret olan mektep müştemelâtından maden işletme enisti- tüsünün üst katiyle bakiyci aksamının inşası kapalı zarf usulile bir ay müddet!» önakasaya konulmuştur. Proje, keşif ve şeraiti anlamak isteyenler Istanbulda şehremaneti civarında | Istandul maden mühendisliğine ve Zonguldakta mektep müdüriyetine müracaat edebilirler. Kapalı zarflar Eylülün 7inci günü saat 16da | bak maden idaresinde açılacagından ilk teminatı havi kapalı zarflar daha evvel İ mektep müdüriyetine vasıl olmalıdır. acağırm ümit eylerim. Athanase Th. Papadopolos yakla isümal edebilirsiniz. Travellers çekleri hakiki kulnanmayacağı bir şekilde tertip ve ihtas edilmiştir. Derlel 1000 ton kok kömürü zarfla konulmuş- 21-929 günü saat 16 da Ankarada Mk det pılacaktır. Ankarada, malzeme dairesinde, Münakasaya iştirak edecekle- Istanbulda Haydarpaşa mağa- teminatlarını aynı günd saat 15,30 kadar umumi müdür- lük kalemine vermeleri İâzım- Na .# İĞ bir surette basılmıştır. Beş kısımdan ibs İM Kiraat kitebi Maarif Vekâleti talim ve terbiye dairesinin (147) Rİ numaralı kararile bütün mekteplere kabul olunmuştur. a De Merkezi: Teleyyüz EEE EEE zi Gümrükler mubalaza Gümrük müslaza merakibi için müt:şekkil komisyona müracaatları. Istanbul mede tarihine müsadif pazar günü Sant -lemeleri ilân olunur. müracaat Istanbul ve Üsküdar hapishane 50000: yaası tarihi ilândan itibaren yirmi lerin de yevmi ihale nü saat on beşte Defterdarlıkta İstanbul dördüncü öcra memurlu- fundan: Fatma Faika hanımm Dimitraki Kilaridi efendiden borç aldığı sekiz bin atıyz liraya mukabil vefaen fe- rağ eylediği Şehzade başında Hoşka- mahailesinde dem Mahmet efendi 80- kağında atik 26 cedit 32-34 numaralı msa bahçe bir bap hanenin tamamı mumaileyhanın ubtesinde olup bor- cun verilmemesinden dolayı indelmii. zayede iki bin lira bedelle talihi sb- mürltüklü iki taşlık dört adet odun ve kömürlük altı adet kiler yağmur su; hazinesi ikiye tefrik edilmiş zemini malta mutfak yeri ve merdiven altın) da altı adet helâ camekânir e ma) beyn sofası olmak üzre altı adet sofa bir yüklü dolaplı birisinde nesi diğerinde çifte musluklu ve disi çatı arasında on beş yalağı : oda birisinin zemini mermer beş sa lon zemini mermer üstü çini» müste! kil guşulhane ve dönme Bp ve çatı ârasında eşya koymağa mahsus ma- hal ve saireyi havi olup birinde yune diğer kısmlarda mahiye ceman! doksan lira ile Baha ve Mustafa a er kiracığır. Bahçede bir kuyu havuz bir çam otuz kağar meyva 8- ğacı vardır. Terkos tertibatile müceh hez tamamma onbir bin iiyür Bra kıymeti mubammeneli muhtacı tamir mea bahçe konağın iştirasna yüzde beş zamla talip olanlar ve daha ziyade malümat almak isteyen kıymeti mu- hammenesinin yüzde emu nispetinde pey akçesini ve 028 ağı daya me marasını mustashiben İstaribul icra dairesi müzayede şubesine müracaat etmeleri ve 21/9/929 tarihinde saat! yapılacağından müşterilerin hazır İunmaları ilân olusur. Bolu vilâyetine Mudurnu ka- ler ogçarı kat İsene müddetle «11940» BLM çam ve. <18060>M.M kölmer eşcarı ve çamral beher gayrı mamul M.M <590> ve köknerm beher gayrı mamul MUM «S90nkumnx tedeli mukarceri üzerin- den 189.1 5 tarihine müsadif çar- şamba günü saat on beşte ihale edil. mek üzere 208-2) tarihinden itibe- ren - 30 - gün müddetle vin teklif mektupları ve muva| zasmda tedarik edebilirler. müracaat eylemeleri ilân olunur. EEE şartnamesine itin 14 den 16 ya kadar ihaleli e bu EAA Çocuklarınızın seveceği kitabın Resimleri renkli ve güzel Metni cazip ve meraklı olmalıdır. Babalar, Muallimler! Bu kitap YENİ İLK MEKTEP KIRAATİ dir. Milliyet matbaasının rotatif makinesinde nefis ba mükemmel kitaphanesidir. müdürlüğünden. mübsyan olunacak olan 18 ton makina yağı kapalı zarf usuliyie münakasıya konulmuştur 'Münakasa kanunundaki şerait ve evsalı haiz bulunan taliplerin münakasa gününden evvel münakasa günü olan 16 eyjâl 929 pazartesi günü sanı 14,5 (e teklif mektupları ve dipozito akçeleriyie birlikte mlldüriyetimizde husulunden sonra senipiyekki komaya Mehmet. > 0 a Maden kömütü ve odun münâssa uamuiğilen Dairel adliye kalörüleri çin 300 ton kınıple maden kömürü ile 450 çeki Rumeli meşesi odun mübavaası terihi ilândan İtibaren SÖ gün müddetle münakasaya konmluuş şerslti anlamak üzre cumadan masdı her gün adliye levazım da iresine ve münakasaya iştirak edeceklerin yevmi #hale olan 15-9-929 olmakla talip: olanların onbeşte Istanbul delterdarlığında umuru hukukiye müdiriye nezdinde müteşekki! ihale komisyonuna Odun ve kömür mühakasası Talanbul mütdei umumilğinden : ve tevkifhaneleri için muktezi kilo mangal kömürile 430 çeki muhtelifülcins odun müba- gün müddetle münakasıya ko- hulmuş olmakla talip olanların şersiti anlamak üzere Cumadan ma: da her gün Adliye leyazım dalresine ve münakasays iştirak edecek: olan 18/9/9209 tarihine müsadil çarşamba gii- vmaru hukukiye müğüriyetinde müteşekkil ihale komisyonuna müracaatları iltn olunur. Musevi lisesi Beyoğlu Kumbaracı yokuşu No 1 Maarif vekâleti tarafından musad dek ve ev dcbul hakkını buhşci bir şehadetnnme veren yegine Nnsei tedrisatı taliye Hsesi- dir. Altıncı sınıfa kader dersler muh- telittir. Aluncden İtibaren erkekler ve kizlar için aynı ayrı smifları var. dr. 1 affın biri riyaziyet diğeri öelsele olmak üzre iki şubesi vardır, Tedrisnta 16 Eyiii 1929 pazartesi günt başlayacaktır. 1929-1930 sensei dersiyesi için kayıt mnameldti 11 ağustostan itfba- ren cuma ve cumartâii günlerinden manda her gün saat Odan I2 ye iz İSE geni $ ind 9 unct ve I2 indi sınıfların talebesi için ie 18 Eylülde icra edilecekir. in 9 Eylül 1929 dan evvel tekrar kayd olunmağı mec burdur. ği İLÂN Üsküdar orman memurluğundan; Zat olunt beheri bir kuruş yirmi pata esas bedelli 300 adet koca yemiş çubuğu ve çekisi 160 kuruş bedelli 17 çeki meşe ve 140 kuruş bedelli 9 çeki mahlut hatap ve kilosu 8 kuruş bedelli 490 kilo titre ve adedi elli kuruş bedelli 31 adet Köknar tahtası ve kilosu iki buçuk kuraş bedelli 475 kilo meşe ve kilo- ge a kurun bedelli 290 kilo mahlur ömür ve 100 kuruş bedelli bir adet Fig b il demeci 3 kuruş demet fırın çalısı ki cem'an on alu kalem emval sekiz 020 pazar günü sast onbeşte hükümetinde müreşekkil komsiyonda İhale edilmek ve kâffci masarifi milgterilerine sit olmak üzre müzayedeye çıkarılmışvr. Taliplerin Haydarpaşada Üsküdar orman me murluğuna ve yevmi ihalede mezkür komsiy'onn mürecaatları ilân © İLAN) Tablisiye Anadolu mıntaka- inn ikametgâhi idareden verilmek üzme sekizbim kuruş ücreti şehriyeli rebabtci münhal bulunduğundan tahipilerin pazartesi ve perşembe günleri Galatada rihtum maritim hanmdeki merkezi idare Tebebe- tine müracaatları Fistül ve sıracaları ameliyadı ameliyasız elektrikle tedavi ve bilcümle ameliyat icra sant | - 7 Divenyolo Acı Hamam N» Ecilii ER SEK p <p 2 “ee R wee YEEŞEzE Veren

Bu sayıdan diğer sayfalar: