12 Eylül 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

12 Eylül 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

'Gddeti şeçen İMTAN a ATAN ŞOSALARI ga vekilliği her tarafta ge-| he tf olunan yol parala-! ge kasasına topladı ve '!İ_ncek bir vatan şosa- &si hazırladı. Bu proje- tatbik edilmesinc | aT V yııı Poletikasının esasla- & Demiryoluna ve muhte-) Yaclara göre tam bir yol iN proğramı, emimel yol; Yol sistemi şu idi : . famsızlık, e Bakımsızlık . İi lhiı.ık. cümhuriyetin a illtrinin İmparatorluğun ağiş Tinden farkıdır. e ekilliği yeni yolu, fen hac. ç N en son sözüne gi Te vol tır, Velev bir kilo- ller, y Yapıldığı zaman, bu ıkl:: yapıldığı günkü m*â ti . ZADış için en pahalı, fakat hr, Bi"şunıılıir:e €en ucuz yol İ def'a 100,000 liraya| —.' €ne her yıl birkaç ._ı_d:nırım bakılan yol, Ya yapıız'ni beş defa 30,000 ğ kârhdn)_'oıdm nisbetsiz| Ki İcat olunduktan s0-| ol €hemmiyeti hemen he çipılün ehemmiyeti sevi- l : Fransa'da kamyon tça p. Atça şimendiferle bir Marailan Üstündür. ( Pa- '& nakliyatı H ei adar , vili :__.p lâyetlerin © arasında güzergâh Bi tak değildir. Ancak “v—a.ıı yolları devlet| © milletin verdiği pa- ht € ve tam millet me- Mi linacaktır. tt ilı:î:)h" Ve vatan şosala- N seçi, Sonrâ, memleket bu "'lıı.-'m olan hareket sır- elgç Eketin bütün faydala- —y“dwek. kötürüm ve! hin M:liılığııı en val illet-| inden daha kurtula- koşmak istiyen bir, ikları yollardır. — | — FALİH RIFKI g ektepliler ) müsabakası n cir—..__ «4 haftanın neticesi tanın en mühim haberi u haftalık mek- 4 İ .,,:u_mmı.ı 18 inci klerini sırayla Ist- ır.,."' talcbeler kazanmış- İ 2 n aya » Berüşşafaka lisesinden 134 a Blrsa birinci erk e ıf'.“'lııı Bey. ÇZ Bt sağetlu Sen Mişel lise- 4 HD h nizamettin Bey. Kenar, TÜğşefaka lisesinden M 19 B ı.?m"'lcu hafta y lı.bc" haftanın en mü- HST nedir ? müsa- M günden itibaren U eı*m:. ve fi (Scek cevapları İ ça gyarlırı 18 e Ti kadar kabul ede- w Üm pAOcu haftanın en j aberi için alınacak AŞti Ii ıeyllll perşembe . cı'vâ ilân edilecek- bayaPlarınızı — Milliyet hiz, * Memuruna gön- çi : “k:(hı,ı bağün & üncü say- liş YST kazananlar sıra İle meş- *| BUGÜN 2i Ö S Sahifemizde: DU SEÜM tetei li panikz Osmanhı tarihinde Nü 3 j qlı:[ı. sahifemizde: .=:Iıı.|. *üm İntibadarı 'CÜ sahifemi; ;l::; izde: S güneşi PERSEMRE HEANAR Tni 10 karuştur. Gelen evrak ger RMusimnsı G Kumruçtur lova sularının evsafını bir heyet tetkik edecek ddesi, No T bul, 1901 aslar iyert: Ya Yatova'da eski binalor yıkı 'Gazi Hz.nin köşk köşk daha inşasına başlanmıştır. Tamir olunmakta olan büyül tir. Bu büyük binada ehemmiyı yütülmüş, odalar genişletilmiş, miştir: Yeşillik içerisinde yükselen, otelleri andırmaktadır. lunan bütün mebani elektrikle » bitmiştir. 71 tadilât yapılmaktadır. Ezcümle ba dar yol Tetle şehre bir güzellik verilmek iz- tenmektedir. bir sây il ya profesör bir kaç zevat bir heyet halinde, Yalı ANKARA, 11 (A.A) — saire istikbal etmiş ve asker, etmişlerdir. TELEFONLA ALI ANKARA, 11 (Telefonla) vleri jttiler. ca evlerine g İKI SAAT Tevfik Rüştü bey iki dinde kaldı. İki saat sonra geldi. İsmet Pş Hz. Müdafaai lin avdetine talik ' YU mediğinden bu içtimada müz:; mektedir. Kaçakçıların yüzde altmışı yakalandı yapılan tetkikatta kaçakçılığın en | ğ anlaşılmıştır. adliyeye teslim edilmiştir. Kaçakçılığa sumat idaresi de pariş ettiği 10 da gelecektir. çılıkla mücadele hususuna tahsis | dilecektir. yislga0 wwuwım'mlmnm rao elefon numarıları, akta ve sokaklar tevsi !dlmeki_îdğ Yalovanın imarı ilerledi Harap otğlîıî tamiri ilerlemiş ve büyük balkonlar ilâve edilmiştir Yalovadaki imar faaliyeti devam etmektedir. yapılınakta olan köşkleri bitmiştir. olunarak banyo teşkilâtr yapılmıştır. Gazi Hz. nin köşkleri civarında het lis Re si Kâzım paşalara mahsus olmak üzre birer küçük ve zarif köşk kim bina, bu zarif tarzı mimari ile, Avrupa banyo şehirlerindeki Yine, bu bina civarında, çok güzel tarhlarla bezenmiş, içinde müteaddit havuzlar, ve fıskıyeler, çam vücude getirilmiştir. Gerek yeniden inşa KAPLICALARI SAHILE RAPTEDEN ŞOSE Kaplıcaları sahile rapteden - şose ün her iki tarafına a- ğaçlar dikilerek yola başka bir leta- fet verilecektir. Yalova gehrindede ba, za harap binalar yıktırılmakta, bozuk, işlemektedir. Bu su- Sadullah B. yorulmak - bilmeyen gaatı idare etmektedir Eveİki gün, Darülfünun kimya en- gtitüsü müdiri Cevat Mazhar B. kim- M. Fayerban ve daha vadaki sular üzerinde tetkikat yap- mak maksadile Yalovaya - gitmişler- ——— (11S0BAN! İsmet Paşa Hz. Ankarada Başvekil Hariciye ve Milli müdafaa vekillerile görüştü. Bugün Heyeti vekile toplanacak Başvekil diyi beş geçe trenile şehrimizi teşrif etmişlerdir. hazretlerini istasyonda vekiller mebuslar diğer erkân ve zevatı polis müfrezeleri selâm resmini ifa buraya geldiler. İstikballerinde vekiller, erkânı hazır bulundu. Bir polis müfrezesi tâm ifa edildi. İsmet Pş. Hz: Tevfik Rüştü beyle beraber doğru- ANKARA, 11 — Son zamanlarda yade sıgara kâğıtlarile kibrit, tütün, şeker, rakı, manifatura eşyası ve az mıkdarda altın para üzerine yapıldı Bunun Üzerine yapılan mücadele- de kaçakçılığa teşebbüs edenlerden yüzde altmışı yakalanmış ve bunlar mani olmak için rü- çalışmaktadır. Güm Tükler idaresinin son zamanlarda si- takip motörü yakm- Bunların hepsi kaçak 3013 ü yanında ikızarıf y ptıı'ılıyoı' Gazi Hz. nin Köşke kaplıca suları sevk Başvekil İsmet ve Meclis Rei- k otelin mühim bir kısmı bmmş— etli tadilât yapılmış, salonlar bu— , muhteşem — banyolar ilâve edil- etraftaki menazırı tabiiyeye hâ- ağaçları bulunan bir park edilen ve gerek tamir o tenvir olunmuştur. .. dir, Heyet, Yalovadaki suların evsa- #mı tahlil edecek, mütehassıs Fayer- ban da madeni suların Radyoaktivi- tesini tetkik edecektir. Suların taldili için icapeden bazı Alât Avrupaya sipariş edilmişti Bun- lar dün gelmiş ve bemen Yalovaya - |gönderilmiştir. Fen heyeti tetkikatır 'nın çok mühim ve müspet neticeler| İvereceği muhakkak görülmektedir. Heyetin yapacağı iş, çok eski za- manlardanberi fevaidile tanılan kap- hca sularının evsafını fenni bir suret- te tespiti etmek olacaktır e| - GaziHazretlerinin bir kaç güne ka dar Yalovayı teşrif edecekleri haber alınmıştır. ;kendi muhitinize değil belki halâ sa- Milliyet ir_—,—mı-ı-;_ı_ıl Silrt mehb'asa MA BEMU'E Gençlik Yeni nesil nasıl yetiştirilecek ? Maarif vekili mühim bir tamim gönderdi — ANKARA, 10 (A.A.) < Yeni ders senesinin başlangıcı mümasebetiyle maarif vekili gönderdiği bir telgraf- ta ilk, orta, lise ve muallim mektep- lerinin birinci ders gününde Gazi haz retlerinin gençliğe olan - hitabesinin okunmasını ve bunün talebeye imkân | varsa müçtemlan, yerleri jyoksa sımıf larında anlıyabilecekleri likanla anla- tılmasını bildirmiş ve ayrıca ilk mek-| tep müallimlerine e atideki samimf| — İl hitabeyi göndermiştir: Arkadaşlar, bu sene karşınızda bu lacağınız talebe be ginci sınıfta da ol- sa dimağının ilk ziyasını cumhuriye tin nurundan alk mıştır. Bunlar zin ve bizim yaşı- J mıza — geldikleri gün — Türkiyenin manzarası — tama: men değişmiş bü- Cemal Hüsnü L tün mazi bir silik hatıra ve bir tarih olmuştur. Bu nesil — kendi arasında kendisinden olmıyanı görmiyecektir. Bmhri;inmuıyüh'-üuıynıcı zinin müstakbel Türk âlemini dima- gında yaşatarak Anadoluya geçmeğe karar verdiği — gün, Anadoluya &- yak bastığı gün, başkumatldanlık mu | harebesi 'günü, cuhmuriyetin ilân ve harf inkılâbının kabul edildiği günler olacaktır. Türklerin Istanbula girdi- ği büyük gün de ancak bu tarihte bir mana alabilecektir. Bu neslin akşam larr mektebinden dönerek evine git- tiği aile, bu günkü Türk âleminin ne #clâketler ve ne mahrumiyetler içinde kurulmuş olduğunu kendisine acı tat h bir hatıra ile anatacaklardır. Sizler de Türk azim ve enerjisirla 600 sene) hakiki istikametini niçin ve nasıl ka- ybettiğini onlera anlıyacakları lisan- İa anlatırken daima bu asğj cümhuri- yet neslinin yaratacağı dünyayı dü- Şüneceksiniz. Derslerini verirken - görlerinizi glr bir hi: halinde benliğimizde - ka- lan ve sizin daima mücadele ettiğini- zi bildiğim mazi harabelerine de de- Kil Türk dünyasının medeniyet âlemi 'ne doğan yeni ve hızlı istikbaline di- keceksiniz. Ve fikirleriniz yeni Türk dünyasının büyük yaratıcı Gazimiz- in ideallerine makes olacaktır. Tlham alacağınız en büyük küdret başımızda bizi şereflendiren, yeni tarihimizi ratan büyük şahsiyetin gençliğe di ettiği aziz emanetin bütün yü liğini ve bütün mes'uliyetini sizler ta şıyorsunuz. Sizler ellişer çocuk okut muyorsunuz — önümüzde heceliyen dır. İsmet Pş. Hz. bu sabah ye- Müşarünileyh DIGIMIZ TAFSILAT — Başvekil İsmet Pş. Hz. bugün mebuslar, vekâletler tarafından resmi se- GÖRÜŞÜLDÜ saat kadar Başvekil Hazretlerinin nez- 'Tevfik Rüştü bey Hariciye vekâletine HEYETI VEKIİLE TOPLANACAK Milliye vekili Abdülhalik ve müste- şar Kemal beyi kabul ederek bazı mesail hakkmda görüştü, Hey eti vekile yarın saat onda içtima edecektir. Alınan malümata nazaran Heyeti vekile içtimaında Başveki- edilen muhtelif evrak müzakere olunacaktır. NANA VERİLECEK CEVAP Henüz Yunan notasıina verilecek cevabın tahriri ikmal edil- esine ihtimal verilme- akere edilmi İktısat vekilinin teftişatı zi rüşmüştür. de Ankaraya gidecektir. Başmuharririmiz Ankara'ya hareket etmiştir. aet FERİT BEY Pazartesi gününe talik etmiştir. İktisat vekili Şakir bey dün öğle-i den sonra Alpullu şeker şirketine ge- lerek uzun müddet oturmuş ve fabri- kalar umumi müdürü Hayri beyle gü- Vekil bey gelecek hafta nihayetin- Tedavi için Avrupaya gidip te e- velki gün avdet eden baş mabarsiri miz Siirt mebusu Mahmut Bey dün Londra sefiri Ferit bey hareketini cumhuriyetin hür feyzile size müte madiyen sualler soran bu tertemiz cumhuriyet çocukları yarın cihanda| miyet asil ırkının iddialarını ispat edecek bü. 'tün bir Türk dünyasıdır. Hangi muh olduğunu beyan eyli YUNAN ana N SUU DURMN AD r'Ğazi Hz. Dün Beyoğlu tarafın teşrif etmişlerdir Reişleümhur Gazl Hz. dün akşam üzeri katlerindeki birlikte otomobille Tak- sim ve Şişli taraflarında bir tenezzüh lera buyur- muşlardır. refa- zevat - ile Ingiltere ve Yunanistan ngiliz Hariciye nazırı Yunanistana muavenet vadettiğini tekzip etti... MATINA. 11 (Apoyev.) - İngiliz iciye nazırı M. Henderson Daily| vi tari Mal Zukabirine beyanatada Türki- KUŞN S P Y ER e ye tarafından tecavüze uğradığı tak-| — dirde İngilteranin Yunanistana mu- avenet edeceği şa) olduğunu İngiltereni: anın bazı şarait — altında ilânı M. Henderson CİYE NAZIRI ATİNA, 11 (Aneks.) - Cenevre- den gelen telgrafnamelere göre Yu- 'nan hariciye nazırı M. Mihalakopu- l08 bugün İngiliz hariciye nazırı M. Henderson ile iki memlekti alâka- dar eden mescleleri ve Türk - Yunan meselelerini müzakere edecektir, İn- * İgiliz nazırı M. Hendersonun Yunanis| itilâfperver davranmasını tavsi- ye edeceği muhakkak addolunmakta- mevsimsi” seti muay- yen harp bakkının milletlerden nez'ine matuf Hendetson üçüncü bir devlet tarafından tecavüz vaki olduğu tak- dirde İngilterenin Yunanistana mua- venet edeceğini tekzip etmiş ve Ce- 'ti akvam misakı mucibince üçün ü bir devlet tarafından baksız bir te- cavüze maruz kalan her devlete İn- | Aböne ve Tian #erüllerii Gazetemzde çikan yazıların hakuka mekiamdimin BĞ rtları & İlan tarifesi k Türkye Hariç öncl Sahifede San'im! 88 u 400 ka 8 ka. Snol * « 50 T50 « H « « - 80 l Piyanko Büyuk ikramiye dün çıkmadı 18,000 Hira 16611 numa raya isabet etmiştir Büyük tayyare piyankosunun ye- dinci tertip ilcinci keşidesine dün baş- tandı. Büyük ikramiye hentiz çıkma- .. Dünkü keşidede en büyük ile-| ramiyeleri kazanan numaralar şunlar- dir: Mühtelit mübadele - komisyonu Türk 16611 numara 18,000 liya 802| — heyeti reisi Tevfik Kümit Be m— 15,000 lira 55, 36917, A numaralar ka- ı AADÜR ymaareları 5800 D stiyoruz Dün çekkilen bütün numara- ee lar iç sayfamızdadır. Muahede ve itilâfname- ler tatbik edilmelidir Komis;;ın Pazartesi umumi bir içtima akdedecek Yunan gazcteleri, (Türk - Yunan) muallâk meselelerinin halledilmesi i- çin halâ Cemiyeti akvama müracaat- tan bahsetmektedir. Muhtelit müba- dele komisyonundaki bitaraf azalar bakem vaziyetinde çihetle bu neşriyat gayri varit addedilmektedir. Pazartesi günü ak- tedeceği heyeti umumiye içtimaında heyeti murahhasamız bilhassa şunla- rı talep edecektir : 1 — Lozan muahedesile Ankara ve Atina itilâfnamelerinde Yunanis. tanımn taahhüt ettiği veçhile gayri mü- badil Türk emlâkinin sür'atle iadesi. 2 — Garbi Trakya Türk halkının tabi tutulduğu takyidatın kaldırılarak mallarının iadesi, müsadere edilen eş- ya ve mübayaa edilecek emlâk bedel lerinin tediyesi ve fuzuli işgal edilen yerlere ait zararların tazmini.» Ankara müzakeratının inkıtamdan sonra komisyonun bu mevadı nazarı dikkatc alarak mesaisine devam rt- mesi zaruri görülmektedir. Komusyo nun faaliyetinden yakında müspet bir netice çıkmadığı takdirde Türki- yedeki Yunan emlâkine vaz'ıyet mu- amelâtına ehemmiyetli surette devs olunacağı tabildir.. Komisyonı Yunan heyeti murahhasasında yapıldı ğa yazılan tebeddülât hakkında henüz komisyona bir tebliğ gelmemiştir. İki İngiliz dretnotu on gün sonra geliyor Akdenizde dolaşmakla olan iki İn- giliz dritnotunun on güne kadar lima- Tumıza geleceği İngiliz sefaretine bil Ka Fethi Bey Paris sefiri Fethi Bey, bugün de- Türkiye-A ?rlka 'Ticaret muahedesi müzake- ratına başlandı M. Grovv müzakereye devam için birkaç gün sonra Ankaraya dönecek Hükümetimizle yeni ticaret mua-) hedesi aktetmek için Ankarada Hari- ciye vekâletile temas eden Amerika sefiri Mr. Grow dün şehrimize gel- miştir. Salâhiyettar mahafilden H vama ptözeğ çrer ae eeei metinin bu hususta gönderdiği tali- mat dahilindeHariciye vekilimizlemti zakerata başlamıştır. Mr. Grow mü- zakerata devam etmek üzre bir - kaç; güne kadar tekrar Ankaraya gidecek- tir. Müzakeratın müsait surette inki- şaf ettiği ve mütekabil ticari menafi mazarı dikkate alınarak yakında yeni ticaret muahedesinin hazırlanacağı beyan edilmektedir. ya inçir, >üm ve tütün ihracatımızın kolaylaş- eee — BİR DOKTOR ÇOCUK DOĞURTURKEN ÖLDÜ 'Taksimde Soyancı sokağında otu ran Ali beyin zevcesi Emine hanmnıun dün gece ağrısı tutmuştur. Ali efen- di hemen koşmuş ve Kavakyan, Ko- rukyan efendiler isminde iki doktoru evine getirmiştir. Doktorlar Emine hanımı vazı'ha- mil ettirmek için uğraşmağa — başla- teri sizlerden fazla iftiharve sitayişe gilterenin muavenete mecbur olduğu M. Grovv .. Bu esnada ter içinde kalan =:lnmn H:ımı ve ıııılınıhıı Tj nu ilâve etmiştir. tırılması için de lâzımgelen mukarre-| Kavakyan efendi kalp sektesinden ve yaratmai lıştağımaz. Ka rat ittihaz olunacaktır. fat etmiştir. kzalnnerecani karşısında din- | Almantayyarecisi .. —— hikâyesi mevkiine çıkarılmış bir zattır. Bu za- Mmez ve teselli bulmaz. İşte 6 âlem mektebinizin içinde ve sizin elinizde- dir. Vazifenize başlarken bunları siz lere hatırlatmağı ve sizlerde de do- ğan büyük Türk medeniyet âlemini selâmlamagı wk bir şeref bilirim. Bursanın kurtuluş bayramı dün tes'itvedildi BURSA 11 (Milliyet) — Bursa kurtuluşu çok coşkun tezahüratla tes' it edilmiş, her taraf bayraklarla do- nanmıştır. Merasime meb'uslar, u- mumi mücssesat, mektepler, Bursa ve civar köyler halkı iştirak etmiştir. Halâskâr ordunün 11 eylül sabahın- taj de kerlerimizin şehre muntazam, kahra- manca bir yürüyüşle duhulü, mindet ve gükran dolu göz yaşları arasında, alkış tufanına boğuldu. Muhtelif ha- tipler heyecanlı nutuklar söylediler. Mütcakiben askeri fırka, Vilâyet Tür kocağr, Halk fırkası vilâyet, kaza mer) kezleri ziyaret edildi. Askeri fırkada, halk namına, hitaben o- cak reisi avukat Cemal B., millete bu mesut günü idrak — ettiren - Büyük Gazi hakkında duyduğu minnet ve şilkranla, esaret zincirlerini kıran ne- d hürmet his- siyatından hararet Ve beyecanla bah- setmiş, uzun alkışlarla alkışlanmıştır. Badehu fırka mut. Şe rif, Kemâl Ziya B. ler nutuklar söy- tera- lemişler, halkın candan k hüratiyle ırkıılın-ı'*'d"“: gel ti canafı Fırka, Vilâyet merkezinde Mmilii kıyaletlerle Zeybek rakınları e- ve takdirle alkışlanmışlar- Bir, Tezahürat devam etmektedir. Ge çe muazzam fener alayı yapılacaktı de mi y hatırlatan bu abide ve muhteşemdir. Abidenin küşat res- vriyesi olan 30 a- rökoru kıramadı BIYARİÇ, 10 (A.A.) - 70 beygir| kuvvetinde bir motörle mücehhez ve pilot Edzard in idaresinde - bulunan bir Alman tayyaresi cihan mesafe re- korunu kırmağa teşebbüs için Breme den harcket etmiş 1,300 kilometre ka- dar uçtuktan sonra sis dolayısile yere inmöğe mecbur olmuştur. 'TAYYARE MÜUSABAKALARI BÜEREŞ, 10 (A.A.) - Küçük iti- 1âf hükümetleri arasında tertip edilen recilik müsabakasının neticesin- binbaşılarından Kallâ birinci, Çekoslovak - binbaşilı rından Mares ikinci, Yugoslavya lâ zimizrinden Badjak üçüncü gelmiş lerdir. Romanya — milletler Çekoslovakya nif itibarile birincidir. da Bursaya girdiğini temsilen <Sa- | ** le idir manpazarı? mdan geçen fedakâr as- | ÇALKÖY ŞEHİTLER ABİDEŞİ İstiklâl harbinde Yunan ordusu 'na kat'i darbeyi indirdiğimiz Dumlu- marda, Çalköyde, Karatepede — beş| ti Sene evel büyük bir abide inşasına başlanmıştı. Bu büyük zaleri ve istiklâl harbin- şehit düşen fedakâr askerlerimizi girdi. çok mükemmel zaferin senei de ştosta yapılmıştr. İ“'Xüpt Tesminde kol ordu kuman-) danı, Afyon memurları bulunmuş, nu tuklar irat edilmiştir. 1929 SALNAMESİ , 11 — İstatistik umu- ANKARA, mi müdürlüğü 1929 senesi yıllığını (salname) hazırlamaktadır. İKİNCİ NÜFUS KİTABİ ANKARA, 11 — Nüfus tahririnin tasnifine ait neticeleri havi ikinci ki- tan tastahlmıı - Bir ölüm Geçen gün Beyoğlunda Sultan| Hamit devrinin Büyük Elçilerinden bir Rum son nefesini verdi. Rum Pa- paslarınn şatafatlı bir ihtifâl ile ka- ratoprağa tevdi ettikleri bu seksen- lik ihtiyar sabık. Viyana Elçisi, mül- ga Meclisi Ayan azasından (Mavro-| maliye Mavreyeni beyin ölümü, dışından bakılınca, alelâde bir hadisedir; çün- kü Büyük Elçilik ve Ayanlık etmiş, |göğsünde — sırmalı bir üniforma ve pırlantalı nişanlar taşınış bir utufet- olmasına rağmen Mavroyeni bey lelâde bir faniden başka bir şey de- Abdülhamit devri Ortodoksla- royeni beyin tasarrufatı da ilk santimden son san- time kadar Türk köylüsünün cebin- Atina'daki — İlyasko ticarethanesi- ne saklattığı bir — vasiyetname ile ü bey bu parayı ı_ı:_m' İ J n F ğ Pa ay UA A | | İ

Bu sayıdan diğer sayfalar: