11 Eylül 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

11 Eylül 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Çarşamba 11 Eylül 924 KANAR KAAN Mdarehar Ankarı bul, o 100 nddesi; a a Jililliyet > 4netl, Sene No 1286 4m. << Abone ve Ilan ücretleri Gazetemzde çikan yazıların hukaku mahfazdar iL m gra pe muharriri Siirt mob Nİ DA 5 A ai Mil BRİAND AVRUPA BİRLİĞİNİ TAVSİYE EDİYOR ilmini BÜTÜN AVRUPA BİR | Gazitiz. | Nafıa işleri (ismet Paşa Hazretleri dün di, iz sözden » ziyade < işlere ehemmiyet veri- nan baş vekili M. Venize- dar makamına geçme- Şvel, ve geçtikten sonra, İk, /€ ile hoş geçinmek ve İn Pürüzlü meseleleri hal- dai zim geldiğini mütend- , Söylemiştir. Ara! n| daman geçti, Bir çok te- Mik y, Müzakereler oldu. Fa- İk, anistanın son cevabın- jlıyor ki, kat'i surerce da. < şöyle dursun, şimdiye iş “de edilen neticeler bile in mevzubahs edilmek is- tedir 5 z lan diplomatları beynek a Uzlaşmaların ne demek ol- le Şöphesiz pek âlâ takdir nn Netekim, onlar Yunan- ün akimiyet hakkına taal yama bir mes'elede bi- İdiz nin yolunu bulmuş- İni, /enizelos Yuguslavya ile i idevam eden ihti- ey halletmiştir? Bu mes'- Wnanistan da bazı feda- e ğa mıdır? Bir ya, in bütün konsesiyonla- ti bir tarafa yüklemek olayın bir devlet için müm- Pe Mehelesi Fakat galip, mağ-İE en devi edil-fik e, Evletler arasında ancak| li un il il hüsnü niyetle müte-| iye içimamd Sr nutuk söylü tey, ç#atlarla mes'ut bız ne-İyerek Avrupa İ TEs- İİ e, labilir. bahsetmiş ve sonra dünkü , Ağüstoy Wi telgraflara göre le kr e bakman bütün Avrupa devlet. a İİ a erayemi| e yn 27 ve bal e e . rahhaslarını bir ziyafete çağıra rak çok mühim bir nutuk irat DEVLET Mİ Fransa'da bu söz Briand aley hine epeyce alaya vesile olmuş- tur. Her ne zaman Briand Al- manya'ya karşı bir fedakârlıkta bulunsa, Fransız gazeteleri der- hal bağırırlar: “Avrupalı Bri- and” derler. M. Briand, Cenevrede bu de- faki CemiyetiAkvamın bu Avru pa ittihadı fikrini daha bir adım ir, M. Briand bu nutukta şimali ünkü Amerika yüz elli sene eve! retti. Bunlar İngilt muşlardır. silmeğe çalışmak ve Havayı sinde samimi bir münasc De aylak daha siyade Yu ann Bayreti sarfettiği halde ip, ediya, vr sürünceme siyaseti hede bunun temin edilmesini ve sını tavsiye etmektedir. r. Türkiye bunun için et ağır bir gümrük tarif: - .. Ve her defasında uz- sini gir sırada, sefirini, müzake-| dedi Viz, “tiştirerek meseleye ta ba. dedir. (| Beri dönmek istiyor. . . kn ve dk Siyaset sahasında, fer- de Siyaset oyunlarının mü Takan, tesir yapması uzun müd- 2 Veni edilir bir. unul deği ürk - Yunan mese- makamına geçebilmek Pağanda âleti olarak kul 1) güm de, mevküini tab mestleden bu defa aksi olarak istifade etmek iye hükümeti tanır, > demiş, bu encümen ermiş... Bunların bi. shemmiyeti yoktur. Yunan! avmiyesini tenvir etmek, ve ii CENEVRE, 9 (A.A) — 27 Avru pa devletinin başmurahbasları yere- fine çekmiş oldupu ziyafetin niha- yetinde M. Briand, bir Avrupa hükü matı müttehidesi teşkili hakkındaki projesine dair teşrihatta bulunmuş” tur, Bunun neticesinde umumi bir gö- rüşme başlamış ve buna M. Strcse- eti ona Yu. | marin, M. Henderson, M. Marinko- in yatak ta Ye) yicek, M. Streeruywit, M. Hymans Yu ve M. Motta iştirak etmişler ve esas amm meğ-|lı hiç bir itirazda bulunmamışlardır. ie era eğna güre, bükü-| Bazı hatipler, bir takım iht Sapma; umumiyenin yas-İ yitler ileri sürmüşler neticede, Av-, . apınasına karşt göz yum|rupa devletleri arasında bir tesanüt ikiye hakkını İstedikçe| rabıtası tesis etmenin lüzumunu tes- “Türüç, , arpouluk isnat €-İlim ve kabul hususunda itifak ile e ele ek fiy. Bütün m a — ileri Yu) haşlar, yakında M. Briand'ın kendi- air hazırlık gibi gös)lerine tevdi edeceği muhtıra esasına an yerde fena birliştinaden meselenin tetkikini bükü- Türkiyeye değil, tz-İmeti metbualarından talep edecek: e beki air re lke devleği ii, ürkiyenin. siyaneti|lerin fikir ve mmitalealarını topladık in dünyaca malâm-İtan sonra rüfekasının talebi üzerine Şeyden evel, kendi kom-| Cemiyeti Akvamın önümüzdeki iç- ve dostane müna-İşimamda bu hususa dair bir rapor de yyynktmdir. Yür) vereceklerdir. açık vE közü ayez| Ç PROJEYE İTİRAZ YOK 1, Mevcut ahitler ve) CENEVRE, 9 (AA) — M. Bri- pürüzler çoktan |and'ın daveti üzerine bir arada top- Fk bilmek istiyoruz :| lanan 27 Avrupa devleti mümessil. me gibi gaye takip e-|leri, bir Avrupa hükümatı müttehide si teşkili hakkındaki projeyi hemen hükümeti metbualarma irsal ve tev- di etmeğe karar vermişlerdir. Kel log misakından sonra M. Briand'ın fikrine lâyih olan bu teşebbüs Fran- sa'nın nüfuzunu artırmakta ve Cemi yet Akvamın faaliyetini ihya eyie- mektedir. Avrupa devletleri mümessilleri- nin Cenevrede İçtimamı teminden M. Briand'ın maksudu, Cemiyeti Akvam zihniyeti çerçevesi dahilinde Avrupa federasyonunu tesis etmek- tir. Mumaileyh, bu federasyona işti rak etmiyenler ve diğer kıt'alar â- leyhinde tecavüzi hiç bir mahiyeti olmıyacağını tasrih etmiştir. Avru- pa devletlerinin yekdiğerine iktısat| hoktai nazarında merbüt ve tabi ol İduklarını ispat eden harpten sonra (di ir? 7 zi 5 Z gi ES, ir. E / pi 1 H 7 Mİ 4 E YE fis 23 g Eğ > 7 i i. Mpolada Mühüyez de” Hatibaları ı. NCU sahitemizdez 2 ea Faporu e li AŞk güneşi BRİAND'IN ŞAYANI DİK- KAT BİR NUTKU İKTISADİ MİSAK BRİAND AVRUPA DEVLETLERİNİ BİRLEŞMEĞE DAVET EDİYOR Fransız Başvekili M. Briand, vaktile bir münasebetle ““Vatan- perver bir Avrupalı” olduğunu söylemisi 5 i rile Avrupayı bir memleket ve onun menfaatini her milli menfa- atin fevkinde addettiğini söylemek istemişti. -İ pa'da da bir ittihat teşkilini tavsiye etmektedir. Filhakika bu- itere'den ayrılarak bir ittifak teşkil ettiler ve bir buçuk asırda 130 milyon nüfusluk muazzam bir devlet ol- M. Briand ayni tekâmülün Avrupa'da da olacağımı söylemek- tedir. Fakat Briand siyasi cepheye geçilmezden evel, iktrsadi cep! Amerika'nın son zamanlarda aldığı va ziyet te bunu teshil eylemektedir. Çünkü Amerika bu aralık ga- kabul ederek bütün Avrupa devlet- İerinin mallarını Amerika'ya girmekten menetmek Buna karşı Avrupa devletlerinin yapabilecekleri şey, müttehit hareket ederek Amerika'ya karşı bir cephe zi Briand, jesine son derece Ear ya e e lideri BRİAND'IN ZİYAFETİ VE NUTKU OLACAK? M, Briand bu sözle- M. Brtand Amerika'da olduğu gibi, Avru- on üç ayrı müstemlikeden iba- sonra siyasi birlik hasıl olma- teşebbüsün- almaktır. İşte bu va- ım etmektedir. istihsal ve mübadeleyi tensik etmek mutlak bir zaruret halini almıştır. M. Briand'ın projesine karşı €sas- 1: hiç bir itiraz serdedilmemiştir. M. Stresemann, bu projeye karı müsait davranmış, fakat projenin tesadüf edeceği siyasi müşkülleri €- bemmiyetle kaydetmiştir. 'M. Henderson İngilterenin demin. yonlar dolayısile müsadif olacağı müşkülâttan bahsetmiş fakat proje- nin içtimal netayici mesudesini ka- bul ve teslim etmiştir. M. Marinkö- witeh bu projeyi şevk ile kabul et- miş ve vilcude getirilmesi tasavvur gdilen teşkilâtın Cemiyeti Akvamın faaliyetine muzahir olacağını söyle- miştir. M. Motta projeyi kabul etmesi hu susunu federal hükümeti ile müşa verede bulunmağa talik etmiş ve me selenin tetkiki hususunda kabul edil miş olan usulü o da kabul eylemiş tir. M. Brland redmi istişare ve müşa- verelere ait cevapları bilâhare alacak ve bir sene sonra bü netayici Cemi- yeti Akvama arzedecektir. O zaman, Avrupa hükümatı müttehidesi tahak kuk sahasına isal edilmiş olacak- tar. ITALYA DA KABUL EDİYOR CENEVRE, 9 (A.A.) — M. Scia-| ti loja, İtalya hükümetinin mecburi tah. kim misakını imza etmiş ve bu suret- le sulh davasına olan merbutiyetini ispat eylemiş bulunduğunu beyan et- miştir. Mumailleyh, M. Briand ın bir Avrupa htükümatı müttehidesi teşkil hakkındaki projesine taraftar olduğu! 'nu söylemiştir. La Hey konferansının mesaisini hatırlatan mumaileyh bu mesainin Avrupa iktısadiyatının yeni den ihyası ve İstikrarınm temini saha smda büyük bir hatve teşkil etmekte olduğunu beyan etmiştir. M. Siyalo- ja, Alman tamirat meselesinin kat$ surette ballini, şarka ait tamirat me- sailinin ve meşgul arazinin tahliyesi ketfiyetini takip edeceğini ve bu su retle büyük harpten mütevellit mliş- külât dairesinin kapanacağını ilâve etmiştir. 'M. Benes, Çekoslovakyanın ihtiya- Gazi Hazretleri dün saraydaki dairelerinde meşgul olmuşlar ve bir yere çıkmamışlardır. 0040000000005 Hâlâ o nağme Yunanlılar İngiltere- den bahri muavenet vadi almışlâtmış —— ATİNA; 10 (Anel) © Venizelos) teslihati bahriye hakkınği mütelâa- sm Atinadaki arkadaşlar'na bildir- miş ve bahri müdafaa enygivirişti ol duğu anlaşılan hafif sefağp inşasma| taraftar olduğum ilâve etmiştir. l ATINA, 10 (Anek.) # İngiltere- nin Yunanistana müzakeğeti babriye si sui tefsir edildiği cihetle bu müz heretin ayri bir taabtüt fşikl e yip Cemiyeti Akvamın mijakı neti si olduğu ve bu misak mölcibince ü- çüncü bir devlet tarafından haksız bir taattuf vaki olduğu takdirde İn- giltercnin muaveneti bahriye vadinde bulunduğu kayde dilmektedir Binaenaleyh yeni bir #hesele mev- #uubahıs olmayıp Cenevrele M. Mac- Donald tarafından Venizelosâ verilen bir baattan ibarettir ATİNA, 9 — Atina güzetelerinin Cenevreden aldıkları maliimata göre Venizelosun Türk - Yundn münase- batı hakkında icra ettiği müzakerele- rin neticesi şudur: Venizelosun takip ettiği poli Cemiyeti akvam âzasınm, bilhassa İn gilterenin tasvibine © mazhar olmuş tur, Venizelos beyanatı üzerine İngil- tere şarki Akdenizde bugünkü cogra- fi budutları muhafazaya çalışacağım, icabında sulh için donanmasını. kul- lanmağı bir şeref addedeceğini beyan etmiştir. Venizelos, İngilterenin Türk (ile sunun Yunan sevahiline, Midilli ve Sakıza tcarruzuna kargı icabında İn- giliz filosunun muavenet edeceği va- dana almıştır! YUNAN DONANMASININ MANEVRALAJ- Averol kruvazörü' yakında Leon Aetos, Panter, Yeraks muhriplerile Longi, Niki, Napkaktusa; Aspis tor- pidoları ve | tahtelbahır ile Promitefe, gemisi bulunduğu halde Yunan deni- de ve Korfo adasile Astakos kör- fesi arasında vasi mikyasta manevra- lr aş Türkiye - İsveç —- Ticaret ve ikamet mukavelesi imza edildi ANKARA, 9. A. A. — Hüktümeti- mizle İsveç hükümeti arasında mü- zakere edilmekte olan ticaret ve ika- met mukavelesi bu güri iki taraf mu-| rahhasları arasında pafâfe edilmiştir. eee ——— Anadolu dağları- na kar yağdı BURSA, 10 — İki gündenberi yağmurların tesiri ile hava soğudu, Uludağda hararet sılırdan aşağı be- şe düştü ve dün gece devamlı suret- te kar yağdı. Havanın tebeddülü Üzerine Ulu- dağda yapılmakta olan oteliri inşaatı tatil edilmiştir - Trabzun 10 — Fırtma yağmur fa- sılasız devam ediyor. Kop ve Zigana 'dağlarma kar yağdı, sellerden dere- ler taştı, mahsul kısmeti hasara uğra- dı. Yağmur devam ederse mahsulün mahvolacağındah korkuluyor. RİZE, — Sıcaklardan sonra bir- denbire çıkan fırtına (neticesinde yumruta dolu yağmıştır. Zonguldak, 9 — Bu gece yağmur- la başlayan Yıldız fırtınası hâlâ de- vam etmektedir. Limanda kömür tah mildtı yapılamıyor. Rasatane bu ha- vanın üç gün daha devam edeceğini ir. Pa zamanda hava soğumuş, bu gün ekseri halk kış paltolarını giymiş! —e— FETHİ B. GİDİYOR Paris sefirimiz Fethi Bey yarm Piyer Loti vapuru ile Parise müteve- <cihen hareket edecektir. TEŞEKKÜR Şimendüfer inşaatı sür'atle ilerliyor Nafıa vekili dün mühendis mektebini ziyaret etti him bir içtima al kilât hakkında izahat almıştır. tezyidi tekarrür etmiştir. Yakında bu hususta tatbikata ge *İ çilecektir. Vekil B. Terkos ve Rıhtım Şirketlerinin vaziyetlerini . ve Nafıa vekâletine merbut diğer malini müteakip bunlar hakkında Bask tedabir ittihaz edilecektir. ŞİMENDİFER İNŞAATI mekte olan Kütahya - Balıkesir ha tında Kütah; ci kilometreye kadar, dar ray ta devam olunmaktadır. ANKARA, 10 — Devlet Recep Bey 5 büyük köprü inşasını münakasav. koymuştur. Rus torpidoları Rus torpidolar: dün mıza geleceklerdir. büyük bir faaliyet göze çarpmıştır. Za edem giden heyet geldi larda tetkikat yapan beyet dün avd: kikat cn ziyade Zindan ve wi olduğu netice bir rapor vekâlete bildirilecektir. ayağının kemiği kırılmıştır. muştur. —— KENAN B. ANKARADA Tedavi için Avrupa'da idim: Vali- demin vefatından dolayı tecesürleri- ine iştirak eden muhterem zevata en derin hörmet ve teşekkürlerimi a zederim. Siirt mebusu! MAHMUT i İdeyi ve umumi tahkim deildi- namesini imza etmekle ma nialarının ortadan kalkmış olduğunu örmek hususundaki arzusunu izhar eylemiş olduğunu beyan etmiştir. M. Benes, M. Brjand ım Avrupa- nın iktisaden ihya ve tecdidini latik- daf eden nutkunu tasvip eylemiştir. mn ma, raya geldi. Kenan bey bugün lirse akşama döneceğini nan bey ceza temas edecektir. e GAYRİ MÜBADİLER İÇTİMA! "Gayri mübadiller cemiyeti idare heyeti dün toplanmıştır. Bu içtima- da gayri mübadillere ait para tevzia- tmm tesrii ve cemiyete teslim edilen bi İettirilmesi tekarrüz etmiştir. kia Dün Mühendis mektebinde Nafa vekili Recep beyin riyasetinde mü iştir. Vekil B. bu içtimada, mektebin müderris lerile görüşerek, teşebbüs edilen bü- yük imar işleri dolayısile mühendis İhtiyacının temini için lâzımgelen teş Neticede mektebin kadro ve teş- kilâtinn tevsi ve bu sene alınacak talebe miktarının ihtiyaç nispetinde da tetkik etmektedir. Tetkikatın ik- ANKARA, 9 (A:A.) - İnşa edil dan itibaren yetmişin- ci, Balıkesirden itibaren yirmi sekizin Samsun - Si- yas ve Ankara - Sivas hattında Sam- sundan itibaren 240 incı, Kayseriden itibaren 63 üncü kilometreye kadar, Ereğlihattında da 25 inci ve Filyos- tan itibaren 3 üncü kilometreye ka- döşenmiştir. Bu sene için tesi pit edilen proğram dehilinde ferşiya- demir yolları idaresi Fevzi paşa Diyarbekir Kızıl Irmak - Ereğli hatları üzerinde İadei ziyaret için İtalyaya giden) Çanakkale bo- azından geçmiştir. Bugün limanı- ANKARADA İMAR FAALİYETİ ANKARA, 10 — Şehremaneti maz- rif caddesi İle İstasyon caddesinin Gazi Hz. lerinin avdetinden evel bi- #irmeğe karar vermiştir. Buralarda Ormanlarda tetkikata Karadeniz sahillerindeki orman- etmiştir. Heyet; Kibrit inhisarı mü- diri umumisi riyaseti altında, Fen mali şaviri İbrahim B., İktisat vekâleti na- mına orman mütehassıs © professör «Bernard», Sinop ortnan baş mühen- disi Şükrü B. den müteşekkildir. Tet Çangal ormanlarında yapılmıştır. Heyetin va! halinde Tetkikat esnasında profesör Ber- 'nard bir kaza geçirmiştir. Heyet kef- kenden Yenicuma ya | inerken, M. Bernard'ın rakip olduğu at, ani ola- rak ürkmüş ve uçurma yuvarlanmış- tır. Sukut neticesinde profesörün sağ 'M. Bernard, Ayancıkta yapılan sedye ile sahile indirilmiş ve İstanbu-| 14 la nakledilerek tahtı tedaviye alın- ANKARA, 10 - Istanbul müddei umumisi Kenan bey bu sabah Anka işlerini bitirebi- söyledi. Ke- Başvekilimiz İsmet paşa Hazret- leri dünkü trenle şehrimizden Anka raya avdet etmişlerdir. İsmet paşa Hazretleri Ankara “Teşyi merasiminde Hazretleri namına kâtibi umumisi Tevfik, seryaver Rü suhi beyler bulunmuşlardır. Bu zevittan başka Büyük Millet Meclisi Reisi Kâzım Paşa Hazretleri Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, Nafia Vekili Recep, İktısat Vekili Şakir, Vali Vekili ve Şehremini Muhiddin Bolu mebusu Cevat Abbas, mahtelit mübadele komisyonunda başmurah- müessesatr bul mebusları İhsan Paşa, Ziyasddin bey ve daha bir çok zevat bih. map dar. İsmet Paşa Hazretleri bugün An- Karaya muvasalat edecektir. $a Hazretleri bir hafta sonra tekrar şehrimizi teşrif edecekti Paşa Hazretlerinin Ankaraya av- det etmeleri Yunan hükümetine ve- iciye Vekâletimiz kik ve tasvibi ile alâkadardır. İsmet Paşa Hazretleri bugün Ankaraya muvasalatını . müteakip heyeti vekilenin içtima etmesi kuv- Yarın toplanması mukarrer oldu- ğu yazılan Mubtelit - mübadele ko- misyonu heyeti . umumiyesi, heyeti mürahhasdmız teisi Tevfik Kâmil Beyin akratıtsından bir zatm vefatı 'dolayısile pazartesi gününe talik e- dilmiştir. Bu içtimada bilhassa Yunanista” nın hattı hareketi hakkında komis- yon riyasetine tarafımızdan verilen iki mühim nota görüşülecek ve çok hararetli münakaşalar. cereyan ede. cektir. Bu notaların birincisi komisyonun vezaifi ve Yunanistanca iadesi lâzım, a | gelen Türk emlâki hakkındadır. İkinci notada ise, Ankara müza- keratının inkıtamdan sonra Yunan emlâkine vaz'iyet hususunda Türki- yenin serbestii hareketini iktisap ettiği beyan edilmekte ve bitaraf â- za, badema Yunan emlâkine vaz'ıyet jet Vilâyetle Emanetin tevhidi için bir proje ihzarı Dahiliye Vekâletin- den Vilâyete bildirilmişti. Bunun üze komisyon dün Vi- manet susiye müdiri Cemal, Emanet muha- sebecisi Nuri, Vilâyet ve Emanet Sıh hiye müdirleri Ali Rıza, Nes'ct Os- Komisyon azası içnma halinde Ankaraya avdet ettiler Yunanlılara cevap bugün verilecektir. Yunan emlâkine vaz'ıyet edilmiye- ceği hakkındaki vadimizi geri aldığımızi komisyona bildirdik : : i Ankara pO3İ ve tanzimi hariciye vekâletince ik. te trenirfe Pendikten binmişlerdir. | mal edileceği ve ancak Başvekil İs , Reisicumhur)met paşa Hazretlerinin Ankaraya Riyaseticumhur teşriflerini müteakip müşarüniley- vetle muhtemeldir. ANKARA, 9 (A.A) — Yunan hü kümetine verilecek cevabın tetkik has Tevfik Kâmil beyler ve İstan- |” Aldığımız malümata göre İsmet pa İsmet Paşa Hiz. hin tasviplerine ikitrandan sonra A tina maslahat güzarlığına gönderile- ceği müstahberdir. ... KOMİSYONA VERİLEN İKİNCİ NOTA vaadın artık mevcut olmadığından haberdar edilmektedir. Yunan heyeti murahhasası komis yon riyasetince tebliğ edilen bu mo- talara ait cevaplarını hazırlamış 0- edilecektir. Komisyonun takdiri kıymet işleri bürosunun dünkü içtimamda yeni takdiri kıymet komisyonlarının s€- ri ve ameli surette çalışmaları için tespit edilen esaslar da umumi içti- mada tetkik olunacaktır Geçin My'ülde bitaraflar tarafın dan verilen nubtıranın da bu içti mada müzakeresi muhtemeldir Yeni takdiri kıymet komisyonla- rının Türk delegeleri tayin edilmiş v2 Yunanlıların cevabı beklenmek tedir. Vaz'ıyetlerin tehiri hakkındaki va adın hükmü kalmadığına müteallik notanın tebliği üzerine yakında Yu- nan emlâkine vaz'ıyet edileceği mü- edilmiyeceği hakkında verilmiş olan! bakkak görülmektedir «m > VilâyetleEmanetin tevhidi Projeyi hazırlayacak olan komisyon dün toplandı Istanbul Valisi aynı za- nala Bcaiye selek. > 7 “Cemiyeti umumiyei belediye mül- hakatın, meclisi ümümi azasınm da iştiraki ile içtima edecek ve aynı za- manda Vilâyet meclisi umumisinin de vazifesini i İdarci hususiye ile Emanetin teş- kilâtları birlestirilecek © ve müşterek masraflar her iki bütçenin umumi var Tidatı nisbetinde tefrik olunacaktir Bütçe biri belediye, diğeri mahal li idareye mevdu vazaife mahsus iki bey ceza muhakeme usulü kanu- nunun tatbikatı hakkında vekil beyle alarda lâzimgelen tamiratm icra) ğınden bir proje ya, aş ppi man, Maarif müdiri Haydar, Meclisi umumi başkâtibi Zühtü, Cemiyeti be lediye başkâtibi Tarik beyler, VU. yet daimi encümeni azası, Cemiyeti kısmı ihtiva edecektir. Belediye masarifi belediye varid atı nisbetinde, diğer mahalli işler ma- sarifi bugün vilâyet namına alınan Mae Abdülkadır! masarif nişbetinde olacaktr. Komisyon bu malümata muttali Dünkü içtimada Dahiliye Vekâle- alı tinin emri okunmuştur. Bunda Ema-| olduktan sonra projenin netle idarci husüsiye tevhit edilece,| dört kişilk hususi bir encur ulması isteniyor-| "str. du. Hüküme'ce ibzar olunan Jâ-| | Bu encümen on gün içinde proje- AI EYE Bee ENE EŞİNE KR EE

Bu sayıdan diğer sayfalar: