11 Eylül 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

11 Eylül 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

osmanlı tarihinde Vİ dv —h4 kadın parmağı Hilye il ela 22 Bir tecavüz daha Bu yapılan sulh Rusların işine yaramış oluyordu. Çünkü hücumlarını Fransızlara çerirebileceklerdi İngilizler, mukabilinde hiç bir) firleri de Türk - Rus harbine bir teminata girişmeksizin ne behajan evel nihayet vererek Napo- sma olursa olsun Babıâlininlleonun vaziyetini müşkülata Rusya ile barışmasmı istiyor-İsokmak için çalışmışlardı. Bu lardr. Reis Efendi de İngiliz se- sefirler de vekayiin cereyanım-| firinin teklif ettiği muahedeyi dan uzak kalmışlardır. kabul için fedakârlıklara kav, Bu şaşılacak şeydir. Fakat lanmağı hiç, doğru bulmuyordu.' şunu unutmamalı ki İstanbula Nihayet Bükreşte Ruslarla 13 gelen bu sefirler türkçeyi bil- temmuz 1812 de sulh muahede- medikleri için o devirlerde Os- si kabul ve tastik edilmiş olma- manlı payitahtında sağır, dil- sma rağmen Reis Efendi bu siz ve etraflarında olup biteni muahedeyi tanımak istemiyor- göremeyen adamlar vaziyetin- dü. ide kalıyorlardı. BİR TECAVÜZ DAHA , |ecnebi sefirlerin gözü, .kulağı, Bu yapılan sulh Rusların işi- ve dili mayetlerinde istihtam et ne yaramış oluyordu. Çünkü ilk: tikleri yerli tercümanlardan i- işleri o zamana kadar Türkiye- baretti. Halbuki bu elçilere va ye tevcih edilmiş olan hücum- sıta olan bu tercümanlar Mah- larmı Fransızlara karşı çevir- mudun nüfuz ve tesiri altnda mek oluyordu. Romanzof, kü bulanuyorlardı. Bu böyle olun-! mandan Çiçagof a verdiği tali-| ca eiçiler de bir çok geyi.öğren-| matla o zamana kadar TÜrKİYe mekten uzak kaliyorlardı.. | lam Mi doğru sev, İSTANBULDA GALEYAN kedilmesini emrediyordu. Dal. Babıâlnin kabul inaçyada Fransız askeri vardı. de çok ağırdı. Ruslar istedikle- Ruslar oraya kadar da inerek |ri yerleri almışlardı. Bu mua- Napoleon kuvvetlerini imha et- hedenin ağır maddeleri ihtiva mek emeline kapılmışlardı. Fa- ettiği nihayet İstanbulda duy- kat oraya gitmek için yol uzun uldu. İlk husule gelen tesir u- du, aşılması zor olan Hersek mumi bir hoşnutsuzluk olmuş- dağlarmı geçmek lâzım geliyor du. Halbuki Hersek kıtası Tür- kiyenin elinde bulunuyordu. Fa xat Romanzof, Rus ordularmı o radan geçirmek için Babrâlinin muvafakatini almağa lüzum ol- duğunu hiç de düşünmüyordu. Halbuki Türk arazisınden, böyle hiç bir müsaade olmadan asker geçirmeğe kalkışmak Tür kiyeye-karşı yeni bir taarruz de inek değilmiydi. ..? MOSKOVAYA DOĞRU İngiliz sefiri Rusları bu çil- Zınca tasavvurdan vazgeçirmek için çok oğraştı. Çünkü böyle gir hareket Ruslar için felâket olacaktı. Padişahın adamları, Moskofların, İngiliz şefirini din iemiyerek bu felâketten başka bir şey getirmiyecek olan ta- savvurda Çiçagof un inat gtme- sini ümit ediyorlardı. Halbuki bu sırada Napoleo- ettiği muahe- iyerlerin nereleri olduğuna dair ibir takım i çıkmakla başladı. Fakat halkım hoşnut- suzluğu muahede ahkâmı hak- ikında daha sarih haberler inti-| şar ettikçe gittiğide artıyordu. galeyanı, Moskoflara| karşı pek şiddetli bir husumet şekline giriyordu. O sene teşri- nievelde bu-galeyan en son de- receyi bulmuştur. Çünkü mua- hedenin tatbikine ( başlanmış! (Ruslara veriliyor, Tuna nehri- 'nin sol sahili de terkedildiği İgibi nehir de Ruslar kontrol al- tına alıyorlardı. AÇ MI KALINACAK...? Eflaktan, Buğdandan, Bulk garistandan (ogelen zahireye İmuhtaç olan Istanbul için Tu- apoleo-|na nehrinde Rusların kontröl nun orduları Moskova üzerine) elde etmeleri Istanbulu endişe-| yürüyorlardı. Bunun üzerine Çi| ve düşürüyordu. çagot un'emri altındaki” ordu|' “Napoleon eğer Türkiye Rus da Hersek dağlarını aşıpı Türk! larlarla hali harbi uzatırsa bü topraklarından geçerek Dalma-i tün kaybettiği lerin istirdat gyaya inmek hulyasından vaz me a çe el i edilerek Türkiyeye iade edile- Yesneğe mecbur olarak şimale| ceğini temin etmemiş miydi...? londü. -. DİLSİZ SEFİRLER... | Halkın arasında nihayet Fran ia sız elçisi tarafından verilen bü çamlar çarpıyor, De 24 mn inat da, dayulmağa başl. 3 mi ale i E faatları takip edenlerden her bi), “ga #aleyan daha Ziyade ar z 5 lt. Bu tekliflerin dişahın a- ti Babıâlinin kendi tarafına geç damları tarafmdan reddedilere mesi için oğraşıyordu. Napole-. İstanbu- iu eddedil onun fevkalâde olarak KA gi erep İnen her "İşeyin verildiği ağızdan ağıza la yolladığı ceneral | Ândrcossi söylenerek payitahtm Ter oraya gider gitmez imperatorun! ir yayılıyordu. eski tekliflerini tazelemiş, Ru- YENİÇERİLER sya ile sulh muahedesinin akti- KIMILDIYORLAR ne mani olmak için teşebbüsle- Tini tekrar edip durmuştu. Ru- $ya ile Babâli arasındaki mua- Istanbulda git gide asavış de bozulmuş, Yeniçeriler tekrar hede etrafında bu kadar zıt fea- S€rkesliğe başlamışlardı. İstan, liyet sarfedilmesi uzun bir za, “da yangm çıkardılar. Yeni- man dolduran hadislerdendir. €rilerin halk arasındaki hoş- Napoleonun yolladığı sefirin mutsuzluktan istifade ederek Türkiye - Rusya arasında ape ya çıkarmağa hazırlandık- itu. Bu evela Ruslara verilen|fi Jolduğundan Besarabya' «rtası) “ lan muahededen haberdar ol. maması şayanı Hayret değilmi. dir?... İstanbulda mütemadi: en İcaliyet ve teşebbüsatta bu- lunarak birbirine zıt başlıca iki menfaatı temsil etmiş olan dört elçi vardı ki bunların hemen bir ./dirmekti. Babrâli tercimanla- arı anlaşılıyordü. Maksatları! |Sultan Mahmudu “tahttan in- rından DemetriusMoresi ile Pa nağios Möoresi bir irade ile i- idam edildiler, Bunu duyan ha. İriciye nazırı Reis Efendinin MİLLİYET ARŞAMBA Şi EYL. Ya İ HARİÇTEN ALDIĞIMIZ HABERLER Cenevrede Zngilisrede MUVAKKAT AZALAR| Yeni bir müsabaka ” ŞAR LONDRA, 9. A.A — Yarınki hat Bu sene inhilâl eden | müstakim uçuş müsabakasına işti- lıklı ... rak edecek İngiliz tayyatelerinin bas) azalıklar için şında Schneider yarışında birinci ge- intihabat yapılacak |lcn 8 6 işaretli sayyare bulunacaktir. Bu alet Cashit karargâhına mensup Cemiyeti Akvam meclisinin mu-|seyriseri tayyare filosu kumandanı) vakkat azalıklarında bu sene inhilâl| yüzbaşı Orlebar tarafından idare ©) © li kn e e m map ar an a ine hele çelen ini devam Yerleri iahilâl eden devletler Roma-| or, gi dar İyalyutı binbay edip gidiyor. Çinliler Ruslara nya, Şili ve Lehistandr. Bunların ye- sein » il Alman sefiri vasitasile bir no- rine Peru, Yugoslavya ve tekrar Le.) fından Bernardiye MERİ De ta vermişlerdi. Şimdi de Ruslar histan intihap edilmiştir. Lehistan'ın |3 #ene evvelki denli ei ayni vasıta ile bu notaya cevap) tekrar ntihâbına sebep, kendisine) mil katetmeğe muvaffak olmuştu. Dennekisdirler daim! azalık iken bundan | Halbeki en son İngiliz tayyarelerile| “OsKOVA, 10 A.A, — vazgeçmesine mükabil, münavebe ile|bir müddetten beri yapılmakta olan) sana bildiriyor : Harici Uç devrede intihabı vadedilmişti. tecrübeler neticesinde bu öletin 370) 55 Nankin hükümetine tebliğ e CENEVRE,9. A .A. — Akvam ce./ millik hir sürat verebilecek kabiliyet-| mek üzre Alman sefirine bir beyan- miyeti büyük meclis Lehistan'ı S0,| te oldukları anaşıldığından yarınki| name vermiştir. Yugoslavyayı 42, Peru'yu 36 rey İle) musabakanım gene İngiizlerin galibi- akvam cemiyeti meclisi azalığına inti- Bu beyannamede - tarafından gm. i 3 Zi diye kadar vaki olan 19 tecavuz kay > v etiyle nihâyetleneceğine hükmet hap etmiştir. Reye 55 aza iştirak eyle)” v ilin mek caizdir. Uzak Şarkta RUSLARIN CEVABI Çin notasına mukabil cevap dolunmuştur. Merbut notada kıta“ anın hudutta tedafui tedbirler alma- ğa mecbur olduğu, ahalinin silâh al uma, alınış olan beyan Rusların der NOTANIN MAHİYETİ BERLİN, 9. A: A. — Almanyanmn Moskova sefiri tarafından Sovyet ha| rciye komiserliğinin 7 Ağustos tari- ai hili notasma cevaben verilen ve ierik yottada Sovyet hükümetinin Sovyet Mektepliler arasında gittikçe dagpokada * e m Ma .konsolosları- KÖMÜR SANAYINI ISLAH CENEVRE, 9. A. A, —Cemij akvamm akşam celsesinde M. ham, kömür sanayiini islâh edebile-i cek olan ve istihsalâta, istil tevziine olması davasının zaferinin tevsik ey. Jemesi olduğunu söylemiştir. M. Vi concellos Portekizin pek parlak olan mal ve iktisadi vaziyetinden bahs lemiştir. Mümaileyh, Portekizin ceJi miyeti akyamm masruf olan mesa) le idam edilen veya ortadan kayba- lan Sovyet tebaasının isimlerinin bi neticepezir olmasına medar olmuş okİldis” olarak verilen cevaplar vardır. duğunu beyan etmiştir. İzmir zaferi yedi sene evel vukuli pbulduğu zaman tabiidir ki dünyan Son 'HâberleriZ Sim İı Türkiye-İtalyakonsolosluk mukâf | lesidün Romada imza edildi föirx Roma, 9 (A.A) — M. Mussolini ile Roma sefirimiz SĞĞRU 1 şigi saraymda Türk - İtalyan konsolosluk mukavele! imza etmişlerdir. Birlik hakkında Fransızlar nediX PARİS, 10 (A.A) — Petit Parisiyen gazetesi diyor KİĞR, vrulu İstanbul, İzmir, Erzurum, Adara, Bursa, Trakya Diyarbekir, Sivas vel Konya ye de Eylül ve birincil teşrin aylarında â, bulunacaktir.! MERİNOS “KOYUNLARI ANKARA, 9. A.A — .İrinos koyun ve koçlarından şimdiye! kadar iki yüzden fazla gelmiştir. Bu miktar bine iblâğ edilecektir. Alman hayvanlar Karaca bey ha- ANKARA, 10 (Milliyet) — Anka ra mektepleri mubasibi mesulü Hü. sameddin-beye işten el çektirildi. Ma liye müfettişleri hesabatmı tekik e- diyorlar. KI MAHKUMUN CEZALARI AFFEDİLDİ mak isteyip istemediğini söyliyecek olan Avrupanın vazih surette çıkarılmış bulunuyor. Dünyayı mukadd şılaştırılmış olmak M> Briand için bir meziyet teşkil ed ———-0o. raptedilmiştir. Düzce ka tertibat yapılmıştır. İZMİRDE YAĞMUR! İZMİR, 10 (A.A.) - Son Y3İ lardan husule gelen zararlar betile şehrimiz meb'usları erkânı ile bazı zevatın h 3. - Ziraat bankasının yelken bezlerinden bağlar temini ve bödellerinin dört HANGI YERLERDE HAYV SERGİSİ AÇILACAKT | ANKARA, 10 (Milliyet) — yerli Briand'ın Avrupa imilletlerinden mürekkep iktisadi Şark şimendiferlerinin Çınli-| bir federasyon vücude getirmeğe matuf düşüncesi büf“ğu, ler tarafından müsaderesi üze-| muvaffakiyet temin etmiştir. Bu mesele daha şimdide” İğ) 4 SITMA MÜCADELESİ IÇ” Ankarada hayva- MINTAKA il i ANKARA; 10 (A.A)— > nat sergisi eme kil olunmuştur. Eskişehir *£ açılıyor Eskişehir Mıhalıçcik Seyitgağ PK bir sa mmtakas:: Manisa, Sal Top idi lâ bir, Antalya mrntakası d2 Sergi diğer vilâyetlerde de AM marie sai açılacaktır edecektir. Mücadele hey'etieli Tine vasıl olmuş ve icap eden İİ ANKARA, 9. A.A. — Şehrimizde İGazim da gönderilmiştir. Bu G 27 Eylülde açılacak ve #-gün devam) lerle yeni mıntakalara ber: ai edecek olan hayvanat sergisi için ya-|“€ vasati Anadoluda en k rından itibaren Kayit muamelesine) mahalleri mücadeleye tabi “İĞ Te, başlanacaktır. Sergide At, Karasığır, | bulunmaktadır bundan baski ik ç., Koyun, Tiftik keçisi, Meri “katir, | mücadelesi de tevsi edilmişti Güm, kımraklar teşhir edilecektir | kazası Ordu mücadele mntiğ Bı YAPTIĞI TAHRİBAT | Mng Bu ini A. A. — Okuyu > İvan sergilerinin açılacağı: yeri *: azma bilmiyenlere tedrisatta bulun-en mühim baberi idi İni mümkün kılmak üzre bu raporlar) gı ANKARA, 10 (Milliyet) — Ka-| eanbul, Bursa, Konya, İzmir, A mak üzre teşekkül eden birlik Miğbe edilemez. İzelincye kadar mukabil hareketlerde |'4 meselesinden Bartın ha, Diyarbekir, Erzurum, Sivas, e Guerrero'nun riyasetinde toplanmış. o ed de bulunan İbrahim karısı Sara, Uşak sil e ni amir e ekle hapishanesinde bulunan Halim gendaki. Biye uzuli yayllessz NN CENEVRE, 9, A, A. — Deri Dane joğlu Kemal bakıyei cezaları affe-| gi temmuzda diğerleri eylgJdeği A kemik ihracatma alt itilâfların merif ! LONDRA, 10. A.A — Banker. nievvel nihayetine kadar / 7 ime m Mid el e Er İRİ e alar kdlemikcm neki a a a N Aç poatlar konlaranenda / uzlaşmağlırrin Göeüiyor. m Nida bolerilik ileyh iiyörbel Zaginler İtalyada ada ha hasıl olmuştur. “Bu haftanın en mühim İl — > Hs > > İTALYANIN TASTIKI üpbesiz güzel İznirimizin Yunan, seyi mele Ye £xlMüddei umumiliklerde Bir konsorsim / i m m “niçin?” sualineifyik Deyannamelerde” ahali Çin için) © ANKARA, 10 (Telefonla) — Kr.) ROMA, 10.A. A. — Demir iii ge» öreğcevap vermiyor. Hatırlardadır kijbüyük bir tehlike teşkil eden komü-| zırum müddei umumiliğine Bursa | mümessilleri iktisat mezaretindiğ i “i #maksat en mühim haber İsıkiemda birjnizmi imhaya davet. olunmaktadır.) mahkeme azasından Hasan Tahsin, |Jarmışlar ve bir İkonsorsiyonl si mala pu anhasımın ihtiyari maddeyi tahminde bulunuak değil bu mevzu (Bu bapta itihazı Jizimgelen tedbir.| iibistan müstantikliğine adliye mes| sına karar vermişlerdir. Bu $ eg imza için hüleümeti metbuasından tğhakkında herkesi alâkadar edecekleri kararlaştırmak için gelecek haftalek mektebi mezunların dan İsmail siyom tesisatı ihtisas dairesi Ve “bir yazı yazmaktır. “niçin?” sualine İDÜYÜK mitingler akdolunacaktır. Hakkı, Reşadiye müddei umumiliği-| pılmas: ve daha mükemmel işl 7 cevap verilmeden yazılan yazı mak-j MOSKOVA,9A A. — Amour|ne Rize müddei umumisi o Mustafa|3i ve istisalâtın iştira kiyme! Tük ul değildir, kıymeti yoktur. ehri ayaklarından Sungari suyunun) Nizami, İpsala sulh hâkimliğine eski| zili husularile iştigal edecekizi & 4 — Müsabakaya iştirak edecek tajfa2elması üzerine Çin hükümeti tara-| azadan Abdurrahman Ziya, Şarköy LONDRA, 10. AA— iğ ebenin kâğıdm yalnız bir tarafmayından Şark demiryollarının müsade-| hâkimliğine İpsale (hâkimi Osman|ter bildirilöğine göre şehr sl Per ee resi tariklernde konulmuş bir torpilİ Nuri, Bözöyük sull hâkimliğine Ce.) ivarmdak! Lido mevkiinde aşkı” yazısını gönderen ta.İiarlanı meydana çıkmıştır. Bu tozpi-|bel sulh hakimi Ilrabim Niyazi, Ul.|nti ufak motorbotlara mahsus | r cereyan denle yle yerlerinden ko-| gurlu müddel umumiliğine Ankara | rat İrez. La a a Giğer bir takım devletleri de ayni isİ$ Yarınız hafta içinde gazetemiz değPunca amour nehrinde seyrüsefer i-| hukuk mektebi mezunlarından Meh- | re Damına bü yarışları b inkâf meslekini takibe lal ha-Rintişar etmiş olan bir ag makelenin sin bir tehlike teşkil edecektir. met Ali, İslahiye middel umümiliği- Pir Amerikalıları ve Y Yi kalmamakta idi, Şimdi artrik bu deviibazı parçalarından #ynen kopye edil TOKYO, 10. A. A. — Kabine, ce-İye İstanbul hukuk fakültesi mezun. | Berlin civarında © Almanart h miştir. Tahrir hayatında buna hrcsrzli İderler. Gençsiniz. Hayata daha he leterin de İtalyanın isrini takiben Ja gelecekleri ve bu suretle bu günel kalır meter arasmda hakiki biz İz sulbun teessüsüne mani olan engeljİnüz atılırken bu gibi şeyler yapma | lerin en büyüklerinden birini teşkiyjinizın doğru olmadığını ihtar etmek) iş olan bu maddenin umumi iyi zariretindeyiz. Bir defa daha teker be ademi iktiran: meselesinin 9 ekine temini eli aş dan kalkacağı ilmit olunmaktadır. — YARAN İLE GAP ANALARI Ecnebi takımları ile yapılan maçlar “Botef,,in Izmirde ilk maçı: Bulgar takimı Altınayı sıfıra karşı ikiyle mağlup etti İzmirie bulunan Bulgar “Botef”| olmıyan bir oyuncu; gol yapmak i- talermınm. Altayla yaptığı ilk maçın neticesini ve tafsilâtını İzmir refik- lerimizden iktibas ediyoruz: Şehrimizde bulunmakta olan Bul- garistanm kuvvetli futbol takımla rından (Botef) oyuncuları ile İzmir ikincisi Altmay takımı dün akşam Alsancak spor sahasında karşılaşmış” tır, Neticede (Botef) takımı #rfıra uzadıya münakaşa son- ra İngiliz teklifini tasvibe karar ver- eştir. Bu hususta Cenevredeki Ja- pon murahhasına tâlimat verilecek- tir, gol ya Jaydan Reşat bey topu sürerek tek) çin küçük bir hareketi kâfi iken o-|başına gol yapmak imkânmr elde et nu yapamamış ve oyunun neticesine, miş isede gene gol yapılamamıştır. vaziyetine tesir yapacak bir hareke-| — Bulgaz kalecisi; kaleden çok ay- tini ihmal etmiştir. rılmaktadır, hatta bir kaç defa uzak ,Birinci haftayim; Bulgarların ha-İ an süt çekilseydi topun boş. kaleye kimiyeti altında bitmiştir. İğirmesi kabildi. Fakat bu da olma. Vali Kürsü paşa: bu sırada saha) yatır. ya gelmiş oyunu bir müddet seyret- Altmay futbolevlarının yer tutuş- tikten #onra ayrılmıştır. Jarr iyi değildi, İhsan, Namek, Feb. 'dan Ali Rıza Beyler tayin edilmişler. a . MEKTUPÇULAR ARASINDA ANKARA, 10 (Telefonla) —Hek: kâri mektupçuluğuna gat işleri mi diriyeti tetkiki muamelât memuru Sadettin, — Muş © mektupçuluğuna Çangu mektupçusukdip Kayseri mek tupçuluğuna Afyon malyet memtira Tahir, Erzincan mektupçuluğuna Gü müşhane mektupçusu Talât, Mardin! mektupçuluğuna Denizli mektupçusu| Eşref, DenizH mektupguluğuna Balı- kesir mektupçusu Sait Adil, Balikesir mektupçuluğuna Manisa mektupgusü Hilmi ve Manisa o meltupçuluğuna Kars mektupçunu Cevdet beyler ta- yin edilmişlerdir. Fransada Şiddetli sıcaklar PARİS, 10. A.'A. — Fransanm ber! tasalında şiddetli bir sıcak dalgası yeniden hüküm sürmeğe | İmyeti akvam mukavelenamesinin Kel| larından Mehmet Celâl Gebze müd.| <den meşhsr yürbaşı Scegraw İğ or mitakma tevfikan yeniden tetki-|del umumiliğine Hukuk fakültesi me-| edecektir. Daha büyük motofiği Cenevrede M .Hender-İzunlarından Rıdvan Kozan mürdei | İŞİN perşembe günü ayni m m tarafmdan serdediler teklifi u- umumiliğine Bordur mahkeme asasını) kinci bir müsabaka yaprlacakt ettikten na müttehidel Amerika şan Wood dahi girecektir. Kendisi “ği iki hafta evel ikmal edilen VE beygir kuvvetinde olan bir #0 yla yola çıkmıştır. Yeni bir göre yapılan bu motorbotuff hakkında henüz tam maümat mlştar. SİONİSTLERE GÖNDERİ SILAHLAR LONDRA, $. A.A — bildiridliğine göre Siyonletlef, fından Hayfadan Kudüse mekte olan oldukça mühim esliha ve mühmmat yolda murları tarafından musader€ tir. gf OTOMOBİLDEN MOTÜ LONDRA, 10. A.A. —2* otopnobil sürat rekorun kara lan Min. Bruce namrdaki ri Mİ «di des m e Ge Vi ütü tsm bi korkudan dili tutuldu. Bu ter-| e eğil cümanların asılmalarma sebep reyan eden şeylerden haberdar! olmamaları şaşılacak şeyler- dendir. İki Fransız sefiri: La- tour Manbourg ile Andreossi hep Napoleonun maksadı dahi-! linde çalışarak Türk - Rus mi harebesini uzatmak istemişler-' di. Halbuki Rusya ile barışıldı-' gından bunlar vâktında ha- olamamışlardır. Can- Liston gibi İngiliz «e- edecektir. sonra büyük komisyon tek k ve projeyi müzal de Dahiliye Vekâletire gön iiüileçektir n sonu, Hava iyıcej olarak Reis Efendinin dediğin den harice çıkmamış olmaları- dır. Reis Efendi bu idamlara ne demek olduğunu anladı, Tehtit doğrudan doğruya ona tevcih ediliyor demekti, Mah-| hs; mut bu hareketile yumruğunun eyi göstermek istemişti, agiliz sefiri Liston o zamanki vukuat hakkında Londraya ma-| lümat verirken padişah hakkın! da şunları yazıyordu: İ Bu sıralarda herkes “tarafın- dan söylendiğine göre padişah şimdiye kadar takip ettiği hat-| karşı iki golle galip gelmiştir. sin edilmiş ise de akşama yakı ha- va aşmış ve sabadeki sular da çekil|Y diği için pek az seyirci müvacehesin| de maç icra olunmuştur. İki takım oyuncuları alkışlarla ei çıkmışlar ve grup halinde #0! tografiler çekildikten sonrn saat 17 de hakem Saim beyin idaresinde 0-| yuna başlanmıştır. Oyunun bidayetinde Altnaylılar; Bulgar kalesini bir az sıkıştırmışlar sada sahaya alışık olmıyan Bulgarlar ir müddet sonra açılmış ve güzel aslarla hakimiyeti ele almışlardır. Pas alıp verisleri, yer tutuşları çok mükemmel olan Bulgarlar haf-! tayimin 20 inci dakikasında ilk gö- tı hareketi terkederek başka BİTMEDİ Ve lü yapmışlardır. Altınay takımında avağına hakim! gey gaya tAb-İ defa daha süratli oynamağı İkinci haftayim başladığı vakıt! yı; i / gran daha canlı götüyoruz. | Hayri Tesan, Nazmi beyler çok Ik defa çok yavaj oynarken bu Me iğ ci EMEĞE e e t ve jestlerine gözlerimizin lerin marin klakıyei GÖMEEİ olmadığı bir'tiptir. Gene (Stnço) tarafından 35 inci) Bekler Kirodenef ile Yorgi çok dakikada ikinci gölü de yaptılar. . | Yavaş oynayor, kendilerini hiç yor- Bu gol yapılıncaya kadar gayretle) Mryorlar. oynayan ve beraberlik teminine çalı. Merkez haf Anton muhacimleri şan Altınaylılar gene canla, haşla | çok besliyor, diğer oyuncular da mü galıştılanın dx göl yapmak imkânmi |kemmeldir. Yalnız sol açık oynaya elde edemediler. miyor.. Mamafi Altmay; kuvvetli ve düz.) Cuma günü Altay ile yapılacak gün oynayan Bulger takımı karşı-)maçta Altay muhacimlerinin. sür'ati, sında muvaffakiyetli bir oyun oy-İğırların karşıli , İevbsaraarımunmu nanmıştır. karşısında bu yavaş oyunla Bulgar- Fırsatlardan istifade edecek mu-|lârın mağlüp edileceği tahein olun- hacimleri olmadığı için oyun bu şe-| maktadır. Mamafi şimdiden kat'i bir kilde meticelenmiştir. şey söylemek kabil değildir. Bekler çok muvaffakiyaller. gön) Dünkü netice; cuma günkü maşa termişlerdir. £ büyük bir ehemmiyet atfetmekte- Oyunun bitmesini. vakını 5 AN En kurak senelerden biri olan 1926 senesini takip eden bu seneki kura- klık devresinin misli eli seneden beri görülmemiştir. İSVİÇRE KELLOG MİSAKİ BERNE, 10. A. A. — İsviçrenin Kellig misakini kabul ettiğine dair federal hükümetince istar olunan e mirname bu günden itibaren meriyet mevkiine girmektedir. YUNANİSTANDA ŞAKAVET ATİNA,9. A.A. — Geçen pazar günü gezmeğe çıkan 100 kişi Tırhala| civarında eşkiya baskınına uğramış-) *r.Şakiler tenözzühgülerin eşyasını) ve parasmı aldıktan sonra bunlardan) 6 sm rehine olarak alakoymuş ve $ milyon drahmi necat fldyesi istemiş- tir. Bu taarruz pek büyük bir tecs- sür ve heyecan Turha e ye Ea İtevlit ettiği gaytasının iin yasi muhabiri yazıyor: i ganba günü toplanması muti binenin bu hafta mutat Bü zartesi içtima etmesi M. & tarafından. Cenevrede ktiçi Jer haklkında irat olunan m ya nazırlar arasında bir ihl ni şöna sebep olmuştur. Halbiydi hiyatar makamat içtin. lihat meselesi hakimda dan anbcan gayret nim baz gatın vüruduna İntizar edilme. ileri geldiği beyan edilmekt! ğ BİR GEMİ YANDI gg AMSTERDAM, 9. A. Ay Tiz bayrağını taşıyan sarnıç

Bu sayıdan diğer sayfalar: