11 Eylül 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

11 Eylül 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ek £ke.zomi isat meclisinin seyahat- lerinden ne çıkacak? i Anadolu cevelânmdan sonra Trakyaya gidecek (İk- eki ) komisy millet ekonomisini tetkik ediyor. gitikten ekonomi politikamız çıkacak. i © Uğraşıları pahalılık ve muvazene meseleleri yanında, deg? oBtikası meselesi, çok daha ehemmiyetlidir, dev cesa- e ekonomi politikası böyle binlerce meseleyi ş ledir. #smulden dolayı, yeniden tesise muhtaç politikamızın Uye gi sağlam seçmelidir. Eğer istihsal mekanizmemizde dağnuk ziraatin, ferdi ve kartel sanayiinin yeri belli ol- 2umsa » eğer kredit sistemimiz federal veya reginal ola- beder Bakil vasıtamız mala, şahsa, askere tahsis edilecek- Se bur istihlâkleri kommunal veya liberal tarza döküle- rı meclis sistemle meydana çıkaracaktır. politikasını tesise yarayacak tetkik, noksan » ancak bütün olabilir, onada zaman ister. K Zama biz: Yapılan seyahat tetkiklerini, gelecekte yapıl bir külli tetkikin sadece programı çizmeye yaraya- Topoğeali gibi tanırız, Ya tabirile, bir Çiptida istikşaf) telâkki ederiz. N. ... a ÜNÜN İKTISADI HABERLERİ ii İnk ll e zli icrayı ticaret eden altmış müessese > neticesinde meydana çıkarıldı a ile firma tahkik memur tesisi için Japonyadan limanımıza mana care müesseselerin- |doğru vapur seferleri başlıyacaktir. teftiş iş yapmaktadır. Bu seferler Japonyanın on büyük va- e ötesinde bazı ticaret-İ pur kumpanıyası olan Nikleyin kum. m icrayı ti ci odaya a İm tarafından deruhde edilmiş” Nikleyi: 3 b atl semlerde el in ME senede 8 va: h ape hanenin odaya kayit. ADANADAN GÖNDERİLEN Sr geler hakkında üç mis BUĞDAY NÜMUNELERİ TicARE: Yapılacaktır. OD, TRİYE ODASI REİSİ yetiş Adana ziraât istasyonu Ticaret borsasına 12 cins numunesi gönde miştir. Bu numuneler borsanın ki myanesinde tahlil edilecek, en kiy- #eisi Nemlizade Mi-| metli olanlar ki eye gitmiştir. Mithat | cektir. Adana istasyonu Kıbrıstan iyi aşılan tütüncülük ser-İbir buğday numunesi getirtmiştir. davet üzerine ziya-İ Kıbrıs buğdayları erken yetişmekte. dir. Bundan başka Kıbrıs buğdayla- “ADAN ISTANBULA Sa ee aa rına sunne haşeresi bir zarar verme apo mektir. Kıbrıs zurrama tavsiye edile. YA NE daha vk enünasebet ... cektir. Le Et fiatları son günlerde düşüyor i Bebrimizde et Gintle-| tarafından bazı tetkikat yapılmış ve Bu tengaklarda tenezzül etmiştir. | oda kredi r9; Alaeddin Ce da sebep hemen, B. tarafından da bu her iki nokta da dan ve Trak-| tetkik edilerek bir rapor hazırlanma» sına başlanmıştı. Diğer taraftan bu raporda paramızın niçin düştüğü de tetkik edildiği şayi olmuştu. Bu hususta oda © kâtibi umümisi Çemal bey bir emuharririmize demi. ta bey kasaplar cemiyeti tei- fikrini bir mubarriri. —Bu rapor gümrük istatistikierin- de mündereç rakkamların derecei sah hatini tetkik için yapılmaktadır. Raporu henüz tetkik etmedik. Bu hususta borsa ile de bir muhabere ce! reyan ettiği asılsızdır», Kambiyo borsası komiseri Hasan bey bu raporu tetkik 5 S ye fiatleri — Dün borsada İngiliz lirası 1003 O kuruşta açılmış 1005,5 kuruşta kapanmıştır. İsterlinin bu tereffüüne sebep is- Güm- tirdat bayramı münasebetile İzmir- i İden kambiyo gelmemesi: bii karin fikirleri beynin. | © Altın 879 kuruşta, İf üzerine Ticaret odası! kapanmıştır. olmadığı tak m yukarıda ... Kambio Borsası10/9/929 ei data TİKRAZLAR TAHVİLAT grade | Anado LE mir yea İ G6 Pe | at ii SENETLER Elin yeke ı “ s0 Rabtım Şirketi, nn ..| * lupa.s İLE taş i z e EKLER Da Pars 13 3050 i il Lean, Cenevre 3 4075 Roma Tet Bükreş © 34 6250 Amsterdam Me Betksl 34575 Sofya Prag Beria 4.0400 Vivase 34150 CEMİYETİ BELEDİYE İÇTİMAT | Maya ON «€ İnhisarı müdürü — Bazetelerine beyanatta mira, du içtimamı yapacaktır. SİLİVRİ JANDARMA KUMANDANI irat inhi Geçenlerde Silivriye tahkik için ma- B. İml ak eisariİhalline bir heyet İzam edilmi; ve EMİZİ eyetin raporu üzerine Silivri iskân honti | memuruna işten el çektirilmişti. Bu meseleden dolayi Silivri jandarma ku mandanına da işten el çektirilmiştir. SANAYI MÜDİRİYETİ KADROSU Senayi ve mesai müdiriyetinin yer! ni kadrosu gelmiş, kadroya yeniden tahkik memuru, ; ; Şirkete verdiğimiz is mukabil de Deyi 7 buçuğunu almakta anlaştık. Uşaktan) 1200 ton kas (an İzmirde yapılacaktır. Bunun içi il cap eden arsa Halka pınarda satın a Fabrikanın keğifname ve sairesi hazırl; . İnşasına bu se ne başlanacaktır. Ümit ederiz ki bur gelecek sene melâstan ispirto i- başlanacaktır. İzmir fabrike- sının gündelik istihsâl kudreti 300 litre İspirtodur. Fabrikada aynı za- ; ika İspanya kâşünesine benzer, | in Cemil'ni İ açıktı. Bu haftadan itibaren Pazarte- Cemiyeti belediye bügün mütat|Şar Müteferrik H. Eski borçlar Sabık hükümetin borcu nasıl tasfiye edildi? dığımıza göre mülga tas- iyetince mahsup kanunu mucibince hükümeti sakıtanın düyu- nuna o mukabil (4) milyon liralık 18,000 küsür adet deyin ilmühaberi verilmiştir. Bu deyin ilmühaberleri nin mühteviyatndan (3) milyon kü: sur bin liralık miktarı hazine matlü- buna mahsup edilmiş ve elyevi kiyye kalan (750) bin liralık da mezkür ka nun icabince bakiyei deyin tahvili ve) rilecektir Mutemetlerin borçları ise evrak tetkik edildikten sonra şayanı kabul borçlarma mahsup edilecektir. Efyum yeniden teşekkül eden tasfiye kalemi hükümet sakıtanın muamelât hesabi- yesini tetkik ve tasfiye ile meşgul ol- maktadır. . SERGİ DİPLOMALARI TAB EDİLMEĞE OBAŞLANDI Senayı Birliğinin yerli mallar ser- gisine iştirak eden müessesata ve, mesi mukarrer diplomaların W başlanmıştır. Bu diplomalar zarif bir çerçeve içinde Anadolunun kabartma! haritası madalye şeklinde diplomânun sağ ve sol köşelerinde bulunmaktadır, Sanayi remzi olarak sanayi birliğin» ce kabul edilen bir timsal bu madalya ları tenvir etmektedir. Bu diplomalar (30) eylülde mera-| simle mücssesata tevzi edilecektir. DİYARBEKİR SERGİSİ 29 Ağustos ta açılması mukarrer| iken 29 teştinievele talik edilen Di- yarbekir yerli mallar sergisine işti- Tak için İstanbul senayi birliği fabri- kalar nezdinde teşvikatta bulunmak- tadir. KÜARIN BUGUN ÇAKMA! DAMGALANMASINA BAŞLANIYOR Çakmaklar bugünden itibaren damgalanmağa başlanacaktır. Kibrit inhisarı bu işe ehemmiyet vermekte- dir. Darphanede yaptırılmış olan pul lar, küçük müstatil şeklinde beyaz :i olarak, zârif bir şekildedir. Fran sz çakmakları üzerinde bulunan dam galar model ittihaz edilmiştir. Bu pul İar lehimle yapştırılırken lehimin çak ' maklar üzerine taşmamasına ehemmi yet verilmektedir. Kıymetli çalkmakların.: «damgala- ma» neticesinde bozulması doğru ol- madığından, r idaresi, İ çin bir kaç müessese ile tür. TİP KONGRESİ HAZIRLIK- LARİ BİTTİ Ayın on yedisinde Ankarada top-) lanacak Tip kongresine ait istihza- rat ikmal edilmiştir. Raporlar, ser- best mevzular üzerindeki tebliğler temamen gelmiştir. Ayni zamanda yapılacak tibbi sergiye iştirak edecek| yerli ve ecnebi müstahzarat ve alâtı tabbiye amil ve mümessilleri sergi bi- nasmda tertibata başlamışlardır. İdare heyetinden Fahretdin Ke- rim ve Selâhattin beyler Cuma günü, tertibatı ikmal etmek üzre Ankaraya, gideceklerdir. SARAYI HANGL KAPI GÜNLER AÇIK BULUNDURU. LACAK Topkapı sarayı şimdiye kadar Pa- sar, Salı, Perşembe ve Cuma günleri i-İ yako tarafında Feci bir kaza Tramvay bir kızcağı- zin iki ayağını da kesti Çukur bostan sokağında oturan bri efendinin iki buçuk yaşındaki zı Maide Aksarayda ennesile birlikte giderken önlerine an, bir otome- bil çıkmeş, otomobilin sademesinden kurtulmak istiyen anne ile kızı kar- $£ kaldırıma geçmek teşebbüsünde bulunmuşlardır. Bu esnada Yedikule tarafından gel mekte olan 701 numaralı sarın tan Ha- resindeki 117 numaralı tram vay Maideye çarpmış, tramvayın tina düşen küçük kızın iki bacağı ta mamen kesilmiştir. Bayılan kızcağız hastaneye kaldırıJınış, vatman yaka- lanmıştır. BİR ÇOCUK DAHA ÇİĞNENDİ Şoför İbrahimin idaresindeki 2 numaralı otomobil dün Fındıldıda| dokuz yaşında İsmail isminde br ço- cuğa çarpmıştır. Mecruh çocuk Et fâl hastanesine yatırılmıştır. BİR SARHOŞ YANIYORDU! Yeşildirekte Sultan odalarında 0- turan yorganc: Şükrü gece odasına) sarhoş olarak gitmiş, elindeki sıgara si ile yatağını yakmıştır. Şükrü bi-) raz sonra uykuya dalmış, sigara yor) ganı tutuşturmuştur. Yorgan tama- miş, yorganı söndürmüştür. USTALARINA TABANCA İŞLER Aksarayda Yusuf paşada Jeblebici! Mustafa ustanın çıraklarından Meh- met ve Hüseyin ustalarından ödünç para istemişlerdir. Mustafa usta pa- rası olmadığın tsöyliyerek | çirakları atlatmıştır. Bunu üzerine İki çırak hemen tabancalara sarılmışlar, us- talarını ölümle tehdit e içi. raklar yakalanmışlardır. OTOBÜSLERDE ÇİĞNEMEĞE , BAŞLADI ğ ünde, An yol z ye im ta ağzımı sey- yar fotografçı Aliye çarpmıştır. Fo- tografçı hafif surette yaralanmış, $0 för yakalanmıştır. SABI LI MECİT YAKALANDI Küçük Lângada bahçivan Kirya- konun kulübesine sabıkalı Mecit gir miş, bazı eşya çalmış, bâzı eşya miş, bazı eşya çalmış, köpeğin hav laması üzerine kulübeye gelen Kir rakalanmıştır. KALAMIŞ VAPURUNDA İNTİHAR TEŞEBBÜŞÜ Dün akşam saat; altıda Köprüden hareket eden Kalamış vapuru Büyük adaya yaklaştığı sırada Hayri beyin hizmetçisi Nuriye H. kendisini inti hat kasdile denize atmiş isede vapur! durdurularak kendisi kurtarılmıştır. MUALLİM MEKTEPLERİNE GİRECEK TALEBENİN İMTİHANLARI Kız ve erkek muallim mekteplerine amacak talebenin tahriri imtikanları gcçen gün yapılmıştı. Bugün bu tale benin şifaki imtihanları icra kılına- caktır. Netice bundan sonra belli o lacaktır. a SULH HÂKİMLERİ ARASINDA Beyoğlu ahkâmx şahsiye hâkimi Xâ #nil Rakım bey İstanbul beşinci sulk hukuk hâkimliğine, mumaileyhi si günleri de müze gezicilere açık bu- Munacaktır, Cuma günü tatil yapmı. yan müze memurları Çarşanba günü| İstirahat etmekte ve Cumartesi gün- leri de temizlikle meşgul olmaktadır- lar, Sarayın Harem kısmının tamiri ne devam edilmektedir. Mamafi bu kısım bir seneden evel seyircilere açılamıyacaktır. NÖBETÇİ HARİNLER POLİSTE BLNLİNA CR ni Geceleri vukua gelen cürümlerde maznunların yeni kanuna tevfikan nö betçi hakimine tevdi edildiği dur. Bu gibi ahvalde müşkülâta du. olunmaması için nöbetçi hâkim- ler nöbetlerini polis müdürlüğünde beklemiye başlamışardır. SİLAH MÜZESİ AY SONUNDA, AÇILACAK Aylardanberi tasnifi ile meşgal o- lunan silâh müzesi bu ayın sonunda behemehal açılacaktır. Eylülün onbe- ginde hüşadı takarrür ettiği halde he 'nüz ihmal edilemiyen teferrünta ait bazı eksiklerden dolayı bu teehhür vakı olmuştur. Müze Topkapı sarayında tahsis e- dilen iki salonda açılacaktır. Milâdi! yedinci asırdan ondokuzuncu asra ka dar muhtelif cins silâhlar vardır. Mü- ze erkânından bir zat bu silâh müze- sinin beynelmilel bir kiymeti haiz 0- lacağını ve bir çök kiymetli eşya bu- tunmakta gkduğuma göylemiştir. Tahliye umumi müdürlüğünde Bedeli keşfi (3000) ve küsür liraya! baliğ olan Anadolu Kavağındaki am- barımızın tamiratı aleni surette müna| manda Soma da imâl edilecektir. Bu Yapılacaktır. Bu) fabrikalardan biri Alpulluda - yapıl! Ve sair cehazları sa-| mıştır, ispirto istihaâi etmektedir. İb-' tiyag bissedirlise bunların adedi ço- daha büyük olarak! galtılacaktır. ve K e li demeyi lenen esra tah Desk kadar Galatadaki idarei merkeziyeye müracaatları MMA ML e Tine de beşinci sulh hukuk hâkimiiği ne, mumaileyhin yerine de beşinci sulh hukuk hâkimi Şakir bey sayin edilmişlerdir. Adliyede Sevinç-Marmara davasının tazminat faslı İki sene evel Marmara açıkların. da Sevinç vapurile Marmara vapuru garpışınış ve bu müsademe neticesin de Sevinç batmıştı, Ağır cezada de- vam edilen muhakemeden sonra bu, kaza hadisesi yeni bir safhaya miştir. Sevinç sahipleri © Seyrisefain! âli bir dava açarak geminin be! puriyle limanımıza gelen 500 seyyah dün Ie- stanbulun şayani temaşa mahallerini, âsarratika müzelerini, camileri gez mişlerdir. Seyyahlar dün geç vakit) hareket etmişlerdir. ZAT İŞLERİ KALEMİ KADROSU Istanbul zat işleri ve tasliye ka. lemlerinin kadroları gelmiş barem ka nunu mucibince maaşları tevzi edil. miştir, — MAAŞ ALANİ NEKADAR? Istanbul zat işferi muhasıp mes" ullüğünden maaş alanların miktarı tahminen (50) bin kişi olduğu haber! alınmiştir. PERVANELER YAĞDI Evvelki günkü yağmurdan sonra akşama doğru İstanbulun bazı yer- lerine, bilhassaşdalar, “Pendik - Bos- tancı arasına yağmıştır. DAHİLİYE İN MÜDÜRÜ Dahiliye Vekaleti memurin müdi- ri Samih Bey, dün Vali Muavini ve Şehremini Muhiddin Beyi ziyaret et- migtir ii | kullanılan suların bazen pis, bazen de men yandıktan sonru Şükrü uyan-İsiyle Emanette Musip karar Fırınlar ekmek imalinde temiz su kullanacaklar Bazı fırınlarda hamur imalinde terkibat itibarile bu gibi işlerde kul- anıl müsait olmadığı anlaşılmış) t. Emanet bu hususta tetkikat yap- mış ve csasl: kararlar ittihaz etmiş.) tir. Bütün belediye dairelerine tamim; edilen mukarretata nazaran civarm- da Terkos ve ya Elmalı suyu bulu- nan bütün fırınlar ekmek imali için münhasıran kumpanya suyu kullana- caklardır. Bunun için lâzimgelen te- sisat en kısa müddet içinde ikmal e- dilecek ve musluklar hamur tekrnesi-| nin başına getirilecektir. Abonmanların asgari miktarı sar fiyatın azamisine göre hesap edile- cektir, Tediye makbuzları, fırının tef tişi eshasında muayene edilecektir. Kumpanya suyu bulunmayan yer» lerdeki fsrınlar daha sıkı takyidata tabi tutulacaklardır. Bu gibi. İxcınla- rın kuyularından alınan nümuneler tahlil edilecek ve terkibatı hamur ima linde kullanmaya mahzurlu olanlar 'derakap mühirlenecek ve kapatılacak ter. Sularının kullanılmasında mah- zur olmayan kuyuların ağzı ya beton, yahut mermer bileziklerle örtülecek ve kuyulardan ancak tulumba vasıt iyle istifade edilecektir. Bu mukar reratın sür'atle tatbiki ve tatbikatın kontrol edilmesi belediyelere bildiril. miştir. OKTRUVA TARİFESİ Dün cemiyeti belediye idare encü- meni toplanmış ve Oktruva tarifesi- nin yeni gümrük tarifesile telifine ait mesaisine devam etmiştir. ADANA, (Hususi den) — Mil havalisi pamukları hakknda en doğ Tu malâm. ebilmek maksad: ile Akdeniz muhabirimiz. dedi ki; — Bu sene pâmuklarımız çok eyi Sıcakların devamı her ne kad. müteessir ediyorsada pam Jarlme zın neşvü nemasında da zarar verici bit çok haşerata karşı müdafi vazife) ken bu sene mes'ut bir netice olara sini yapıyor. Bu itibarla sıcakların devamı şayanı arzu ve tememidir. Bu sene pamı ları seneden seneye ıslâh ve teksir olunarak ziirraa tevzi edilmektedir. Bu tevzi olunan tohumlar mabsulü- nun haradına başlandı. Bu sene kış ve ilk bahar, mutadın çok fevkında yağmur yi vileri üzerinde çok devam edecektir. rın fazla dal budak vermesini mucip | Anadoluda Milliyet Akdeniz ziraat mıntakası Adana ve havalisinde pamuk ve hububat mahsulü et karilerine Adana ve ntakası ziraat baş müdiri| tasy Çevdet Bey ile görüştüm. Cevdet bey çilere ar üstünde hiç bir haşerenin tesiri yoktur. Yani pamuk) kirdeklerini 1, sa toprakta hazineler) yaptı onun için hasat, Amerikan ne-) bin Toprakta ki fazla rutubet fidanla-| muk oldu. Bunun için zaman, zaman koza toplanacak. Sıcakların devam: ayni zamanda hasadı teari de edecek. Ne-| cinsi. . Kozası açıktır. Pamugu çeki tekim çiftçiler bumu nazarı dikkata | dekli olarak kütlü Adanada pamuk tarlaları ve mıntaka müdiri Cevdet bey İbeylerin pamukları gibi. . Az miktarda Adana ve salr vilâ- yetler çiftçilerine gönderdiğimiz to pamukları iki numarak sslâh istasye nu çirçer makinesinden geçiril başka pamuk nevileri tohumları . ile |karışurumaksızın kalburdan dahi ge i! girilerek saf bir halde tevzi oluruz bu makinenin kifa; demiye: girndiden tahakkuk etmektedi“ Bu seneki bu nevi pamukların çe a geçen senelrde olduğu ibi saf olarak istihsal etmek icin ça Teler düşünmekteyiz. — Bu sene kaç dönüm uk eldir Kis — Tahminen 600'- 800 bin dönün. erazide pamuk var, Geçen sene 50-6: bunun bir mislinden daha yade <6 alacaktır. KAÇ GRE PAMUK VAR? — pamuk ekiyoruz?, , — Esas olarak biri ine (Amerik kütlü halinde toplanmal çk olarak toplama hazırlığınce başlamış-| tadır. ayar Vi ni > Biğeri geğieni dediğimiz kape VE Eİ DUR! LO e MÜNAVEBE USU) Ik kozadır. ili Hiç senedir devar Çöplerden çıkmakta olan kemik, boynuz, paçavra ve saire toplayan- lar bunları mahalle aralarında depo etmekte idiler. Sıhhata mugayir olan bu hale mani olmak Üzre Emanetçe| bir talimatname hazırlanmış ve bele- diyelere tamim olunmuştur. TEMİZLİK KONTROLU Beyoğlu lokanta, birahane ve bar- larından bir çoklarının sıhhi kavalde riayet etmedikleri anlaşılmıştır. Bun- larm sıkı bir surette teftişi bu hafta- dan itibaren başlanacaktır. Teftişat Sulü tatbık edilmekte ve ziraat ona göre yapılmaktadır. Erazinin yarısı mektedir. de eyi olacaktır. nu evele kada? yağmur yağınamış İ- ur. pi GALATADA SEYRU SEFERİN TANZİMİ Karaköyde akşamları otomobil ve satıcılardan müteşekkil bir kalabal- ğm izdihama sebep olduğu görülmek! tedir. Beyoğlu belediyesi buna mani olmak için icapedenlere emir vermiş- bu sene iki . Buda di dahi geçmek. tir. IKMAL İMTİHANLARI Lise ve orta mekteplerin kayt ve ka bul muamelâtna 15 eylülden itibaren başlanacaktır. Ayni zamanda ikmöâle kalan talebenin imtihanları da 15 ey- lülden itibaren başlayacak ve ay s0- nuna kadar devam edecektir. Maarif vekâleti bu seneden itibaren Arapça ve Acemce dersleri kaldırdı. ğı için bu derslerden ikmale kalan talebe imtihan edilmeyecek ve bun- lar, başka derslerden ikmâl kalmadık ları takdirde sruf geçeceklerdir. Bazı âli mekteplerinin de ikmal im tihanlarma şimdiden başlanmiştir. —— eee —— kamlarından daha yüksek yağmur örülmüştür. Hububatın tam hasat ve harınan zamanında yağan ve zarar veren murların getirdiği felâket pamuklar çin çok faydalı olm genlerdeki fırtınanın pamuklara hiç zararı olmadı. Halbuki saniyede ii metro 40 santim surati vardı ve ben çin hasarı mucip olmadı. EN EYİ PAMUK — Hu e Gümrükte ve ikinci ei yl aroma de Beyannameler ettiği çiftçilere çiğit tevzü ile zeriyat rapmakta olduğumuz mıntakalarda Yetişmektedir. Meselâ: Taşçi köyünde Hafız efendi, De- niz kuyusunda Rifat bey, Apti oğlun- > da Sefa bey, Tuzsuz zâdede Mili Yeni gümrük tarifelerinin tatbiki erme ağa ve ei e ei iri ü ile gümrüklerde faaliyetİlerin de eyi pamuk vatdır. rm gümrüklerde faaliyet ek oi in — Yeni tarifenin. tatbikinde tücca:|dan kendilerini Yere &e ei rn malı gümrükten çıkarıp çıkarma| pılan tavsiye ii a ii ması nazarı dikkate alınmıyacaktır. pe age Bh al Eğer tüccar beyannameyi bir Teş, em aş e ep rinievleden evel vermişse malı ei ie Gotali a tarife mucibince muamele görece aynen ve fazla resim altnmâyacaktır. Ahmet Muhtar, Kadirlide Ali Sai Eğer beyanname Teşrinieveldeni GÜMRÜK KOMİSYONCULA- sonra verilirse o mala yeni tarife tat RINA VESİKALARI bik edilecektir. DAĞITILIYOR Mamafi verilen beyannamenin mü-| © Geçende gümrükte yapılan imti- temadiyen takip edilmiş bulunmasi) handa muvaffak olan komisyoncula-| hakkında da kanunda sarahat vardır. üviyet varakaları tevzi edil İHSAN RİFAT B. GELDİ yiz Gümrük müdürü umumisi İhsan) Bu hüviyet varakalarından Bey Ankaradan şehrimize gel-| mızı renkliler komisyonculaln yası miştir. renkliler 4 a İhsan Rifat B. in bu seyahati ye-| renkliler rimel memurlarına ni gümrük tarife kanununun tatbiki) ir e earaftan komlsyoncular bir İhsan Rifat bey tarifenin atbi|liği tarafından bir rozet yapılmıştır. ki samanı olan Teşrinlevel ortala-| Rozetlerin üzerinde birliğin işare rına kadar şehrimizde kalacaktır. | ti olan T. G. K. B. rumuzları arpa Mamafi müdiri umumi B: in bu| başağı, dünya ve güneş vardır. müddet zarfında bazı teftişat için| Bu rozeti yakasında taşımayanlar taşraya gitmesi de çok muhtemeldir. | gümrüklere giremiyeceklerdir. ihsan Rifat bey seyahati hakkın. GÜMRÜK TATBİKAT da bir şey söylemek istememiş yal- MEKTEBİ nız demiştir ki: Gümrük tatbikat mektebi bu sene — İstanbula epeyce kalmak üzre) derslerine başlamıştır. geldim.-Yeni tarifenin tatbiki için) Tatbikat mektebine bu sene 30 ta. hazırlıklar yapılıyor. lebe devam etmektedir. Bunların SE mlm Bir teşrinievelden mukaddem beyannamelert verilen emtianın resmi İstanbulda me kadar kalacağım|29 u esasen gümrük memurudur. Bir maldm, değil 2 kişi de hariçten gelmiştir. tu Adanadâ iki senelik münavebe u-) eden ıslâh faaliyeti yeni hububat ve yarısı pamuğa tahsis edil mekte isd hububat sahasının pam- uk sahasından geniş olduğu görül Bu sene pamuk sahası geçen sene- kinden az olmasına rağmen alınacak mahsul çok fazla ve keyfiyet itibarile Geğen sene 8 Nisandan 18 Kânu- İdi. Bu sene yağmurlar erken başladı. sihhi, Fen, oktalirdan .|ve çok sürdü. Adana ikliminin sene- se ein Va İlik yağmur miktarı 500-600 milimet- riye kadar bir vasati tuttuğu halde şu kayt iledir: Bazı yerlerde bu had- Adanada ziraat mektebinde bulu- nan rasatane, yalnız o muhitin teres- sübatı cevviyesini zapt ve tespit ey- lemiştir. Halbuki asıl pamuk yetişen! ehemmiyetli yerlerde rasataneniü ra- suş ve çiftçiye eyi bir istikbalı iktisadi hazırlamıştır. Ge korkmuştum. Çok devam etmediği i- Adanada en eyi pamuk nerede ye- z iğ neviler ilâ pi m sene Amerika cinslerin. «)den « tayp» eyi netice göster diği halde ertesi ve ekmiş TANE lerde evsafı mergubesini muhafaza dememiştir. Mahsulünun bilhassa h ririyeti ve elyafmın uzunluğu ve e erken yetişmesi itibarile «Layntın; ekepret» nev büyük bir faikiyet göt termiştir. Bu tip tesalüp neticesi ole rak Amerkada yetiştirilm$ olduğu gin bu sene bazı tegayyürat r miş isede cüzidir ve tabiatile Çeka yan tatbikatımızla evsafı asliyesinir muhafazasına ği Türküstan ve sair yerlerden ar miktarda celbolunarak tecrübeye ko nulan pamuklar meyanında «Eks pres» nevine bile tefevvuk etmiş ne vilere tesadüf ve bittabi bunlarında teksrine olunacak tar, Görülüyor ki Adananın müstakbe ve en esaslı ve lâyetegayyer pamuk tipi henüz taayyün değildir. Çünkü bu, zaman işidir. etik bildiğimiz lanelere çok faik zuhur e den yeni pamuk nevilerinin tohumla yağ)rr bittabi etmektedir. En sonunda en eyi ovsa fı baiz olduğu tahakkuk edecek olan lar tefrik ve tespit edilerek bazr nok tai nazarlardan dolayı ufak tefek ne vak:s olursa seleksiyon ve u sullarnın tatbiki ile Adana bal riayaz na bE TOE olarak şunu söyliye bilirim ki yerli koza ile beraber eskiden 96 20 nisbe ekilmekte olan fena iane pa mukları yerine temamile kaim clacal yeni pamuk tohumumuz bu sene vü cuda gelmiş olacaktır. Eğer tohum tevzi ettiğimiz çiftçiler daha dikkati davranır ve tohumu karıştırmazsı seneden seneye kapalı koza yerine ye Bi iane nevileri kaim olmuya başlaya caktır. ki pamukçu Adanada henüz belli bir pamuk tohumu nev. yoktur. Her türlü fenni kayıt ve ma- pamuk ziraati çiftçiye ne kazandır. mıştır belli değil, Yeni ( İdaremizir yaptığı iktısadi ihtimamladır ki Ada na pamuklarından istifade eden ve refaha kavuşan bir mıntaka olacaktır 'MUZAF| KAR MAKİNESİ NASIL OLACAK? Emanetin bir kar makinesi sipacir ettiğini yazmıştık. Makinenin tekerlekleri tank teker lekleri şekinde müteharrık raylar ü zerinde ilerlemektetdir. Makine, karla kapanmış olan bil yolu, karları iki tarafa yığmak sure tile açmaktadır. Karı eritmek için değildir. Kar makinesi yalnız şehir sökakla rını değil, şehrin civar ile muvasâla sı kesilen şosaları âçmak hususunda da kullanılacaktır. im MÜESSESATTA PRİM MESELESİ tertibatı — havi Sanayi ve messi © müdiriyetince primden istifade etmeleri i mum mülessesata iktisat müracaatları için ağustos nihayeti ke dar müsaade cdilmişti. Primle âlâka dar mücs sesat müracaat ederek be- yannamelerini tescil ettirmişlerdir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: