10 Eylül 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

10 Eylül 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ü bahsoltirica Öerete ve matbaaya Müddeti geçen nul YENI B h'_"'- ve Mısır münase- teğ ci bir devreye girmek di sç Evelâ İngiltere'nin iş- q:".!' himayesi daha son- Üle y GStakil bir devlet unva- hç G9Yeti altında bulunan çap Ti de onun müttefiki BN '!ev:luııı;huızn itti- F Hesiz alelâde itifaklar- Bazi, S&ildir. Kuvvet ve siyasi itibarile müsavi mev- ü İttij Yan iki devlet arasın- Ssam b:“ytım altında ,büyüğün — küçüğe Aaahhüt ettiği bir nevi hi- filletler arasında M vahirin ve izzeti nefsi ti mkeı;;rin de ehem- if; » İngiltere - Mısır Aktar VA bunlardan biri - ola- ı.:'zğedhnvd:m siyaseti sında münferit ve .'ân:e halinde ittifaklar ak- a Ortaden kaldırmış bu- Ü #Briand Kellog misa- yy“d"lyamı daha ziyade ta a uâcek ve harp ihtimaline r:ıi B1 tetbirlerle bu ihti- ş_hğî;l Tüzum bırakmıyacak- WE Gat devletler — arasında menfaatler siyasi müva- endişe Mülltibinin eski formülle- ilmez, t etmekten çeki- Rnin 7 Cil sulhunun “tlak üYesile bulunmuş olan SI 'h..:“ fertlerde ge v *ti diiqi d:ııdiı: a ” Mes'elesi Millet- ğu gibi Biri kendi- ları için. bu defa bir halledil- lir. Geçenler- “—fmd.:lsüveyiş kanali, | a dan Misir'n böy- ;'ltcı':d'ğh'.'" bir zencirdir. seli imperator- #lümet K, emniyeti U zencirin ucu- l ane arzüsün M edilen ltere tarafından tek- $ Yeni ittifak projesinde| ? ki, Mısır'lıların, dahi 'îı.:"hm tam jaçı Yerilmektedir. Fa- W&% Mr- keriy liz işga- ıglhmı'nr yerini de p —;'e liz askeri şimdi, gi ve Kahire'de değil Kânalı boyunda kamp t&a:%. Mısır .Sudan'ı yî:xüı;z Roktai na- K » Burası İngil- şhu.."::_'m Mmüşterek haki- & Ki olacaktır. Sudan” analında hakim va- İngiltere Mısır' akahtdiyor: Ecnebile- 'ait üyetlerin himayesi Olacak. İngiltere ka- ü v ilgası hususun- ; Yardım edecek, Mı- Na İçin Ytti Akvama girebil a:,.':,“*-hırmı bakt Ye Âli komiser ye- “'lfıenukı_ harp zu- Si memleket biribirine y”d::ıg Na TASCAKINAKNEEKİNALA İR İTTİFAK | Üüzre yapılan: sahasında arzu et-|. SALI 10 Eylal 920 İ #nef, Sene No 1285 OA a Türkiy—e Yunanlıların telaşı Atina gazetelerinin neşriyatı Anka- rada hayretle karşılanmıstır Türkiye hükümeti halkın refahını tezyit edici tedbirlerle meşgul olmaktadır ANKARA, 9 (Telefonla) — Yunanlıların, Türkiyenin bahri teslihatından bahsetmekte ve mütemadiyen bahri silâhlanma me selesini ileri sürmekte oldukları malümdur. Bu husustaki neşri- yat üzerine Ankarada salâhiyettar mahafil nezdinde tetkikatta bulundum. z Bu mahafil Yunanlıların bu havadislerini hayretle telâkki e- diyor, ysuılâııiyeım mahafilden aldığım malümat şudur: Türkiye cumhuriyeti, Yunanistana karşı, arada mübadele me selelerinden çıkan işlerin neticelenmesini müteakip dostluk ve bitaraflık muahedesi müzakeresini derpiş ettiğini ve bahrf tesli- hata da bir hudut koymak esasının da muvafık olduğunu müte- addit vesilelerle bildirmiştir. Eğer bu görüşmeler tcehhur ediyorsa bu da mübadele işleri- nin neticelenmemesinden ileri geliyor. Türkiye cumhuriyeti ne Yunanistan ve ne de hiç bir devletle teslihat yarışma girişmeği düşünmiyor. Yalnız dahili ve harici işlerini tanzim ve halkın refahını tezyit edici tedbirlerle meşgul olunmaktadır. Türkiye, medeniyet âleminde sulh, intizam ve terakki unsuru olarak inkişaf etmeği iltizam etmektedir.” w e Yavuz hakkında Yunan Bnhrîye nazırı ne diyor? Atina, 8 — Yunan gazetelerinin harp tehlikesi hakkında ve Yavuzla Salamisi mukayese eder tarzda neş- riyatı devam ediyor. Yunan bahriye mazırı Botzaris bu hususta Şu beya- natta bulunmuştur. * Yavuz harp kruvazörünün tami- Ti yeni bir hadise değildir. TTami- rat uzun müddetten beri devam et- tiği için gafil avlanmış değiliz. Yu- nanistan, bütçesinin müsaadesi dahi| * linde bahriyesini takviye etmeğe çalışıyor. Bahryemiz ihmal edilmemiştir. İ- eap eden her türlü tedbirler ittihaz edilmiştir. Resmi mahafil şimdilik Yunanis- tan için bir tehlike olmadığını, Ya- vuzun korkulacak bir hal alması için İtalyaya sipariş edilmiş olan torpi- do muhriplerinin bitmesi lâzım gel- diğini, bunun da 22 aylık iş olduğu- nu, o zamana kadar Salamisin inşası biteceğini, bu zırhlı ikmal edilince Yavuza faik olacağını beyan ediyor. Venizelos merkezi Avrupa seyaha tinden vaz geçerek acele Atinaya dö; necektir. TÜRK - YUNAN MESELESİ Yunan dahriye nazırı M. Botzaris kaplıcalarına gitmiştir. Yunan hükümeti Venizelosun av- detinden sonra bahri programının tetkikine başlayacaktır. Cenevredeki mükâlemelerden elde edilen neticelere göre Yunan bahri proğramı şöyle olacaktır. Yunanistan elyevm rsmarladığı i- ki torpido mühribi inşa ettirecek, > Ve nihayet iti- â:""' hususunda ve ale- Möllter, Peynelmilel siyasette Mısır daima bera- h.h.::i'şekdr. Müşaa HAYİŞİNe göre bu de- %l" Şşüphesiz hayli İşçi kabinesi Sahavetini irin iliz Te gupörlamentoları tarafın enliz kabul edilecekle- ir. İngi- bir kıs- Donald hü- l T- ATİNA, 9 (Anek) — Venizelos Cenevrede Cemiyeti Akvam kâtibi u mumisi M. Dromon ile lort Robert Sesile Türk Yunan meselesi hakkın- da Yunan noktai nazarını izah ettik ten sonra Parise oradan da Royal <«mm: M. komisyon Peışwnb—(— günkü içtimadn son notamız görüşülecek Muhtelit mübadele komisyonu he- yeti umumiyesine Türk heyeti tara- fından verilen nota komisyonun Per- tahtelbahir müdafaasını takviye ve yeni tayyareler mübayaa edecektir. Bu tedbirlerle Yunn — müdafaa proğramının ihtiyaçları tatmin edi- lecektir. Kurtuluş bayramı Emanet Istanbulua — kurtulu; bayramı için' hazırlığa başladı — aa Istanbulun Kurtuluş - bayramına tesadüf eden 6 Teşrini evelde yapıla- cak merasim için şehremaneti tara- ŞetereLALLLLAALALALLALALADA Gazi Hz. Gazi Hazretleri dün Dolma bahçe sarayında istirahat buyurmuşlar ve geç vakta kadar hiç bir tarafa çıkmamışlardır. #erecALALALALEKARAAADAAA Ğ. mübadiller Heyeti idare raporu İsmet paşa Hz. ne verilmiştir Ağustosun 28 inci günü Türkoca- dında içtima eden Gayri mübadiller cemiyetinin gürültülü kongresinden sonra, ekalliyetle intihap edilen e- ki heyeti idare, İsmet Paşa Hz. i! maliye vekili Şükrü beyefendiyi zi- yaret etmişlerdir. Başvekil Paşa Hz. kendisini ziyaret eden heyete çıkan kanuzlar ve devletçe müttehaz usul- ler dairesinde Gayri mübadillerin haklarmı alacaklarından emin olma: larını söylemişlerdi. Haber aldığımıza göre İsmet paşa Hazretleri, o gün, heyetten, kongre- de okunan heyeti idare Taporunun 4 Ş |bir suretini talep etmişler ve sure- Ü İtin aynen yazılmasını talep buyür- muşlardır. Malüâm olduğu üzre, raporda, bir gok hususatın intacı hakkında hükü mete müracaat edildiği, fakat bu müracaatların neticesiz kaldığı zik- Tediliyor ve yalnız, sırf hükümetin icraatı olan tevziat işlerinden bahse dilip uzun izahat veriliyordu Gürültülü İçtima esnasında tetkik n süre- |afganistanda j P Afgan maslahat- güzarı son vazi- yeti anlatıyor ANKARA, 9 (Telefanla — Afgan maslâhatgüzarı Faruk han son vazi- yet hakkında şu beyanatta bulundu : — Afganistanın &h büyük ve mü- him vilâyetlerinden olan Kanthar, Kâbil, Herat gibiryerler tamamen | Habibullah Hanın jdaresindedir. Ha bibullah hanın yegâne muhalidâ Na- dir Handır. Afganistanın cenlibündaki- bazı ka | sileler bununla teşrilti mesai etmiş-| sede er geç Habibullah Hana iltihak Jedecekleri zannolulahlaktadır. | Habibullak hanm' Küvtetleri hak- |kında kâfi malümatım yoktur. | Mütemadi muvaffakıyetleri kuvve Kral Habibullah tin fazlalığını gösteriyor. Afganis-|ve tevhit edilemeyen roporuı tanın en mühim ı_mî:.w,f:;,; ti, cuma günü, tevziat komisyonu olan “Ezare” kabilesi son zamanlar-| azasından ve cemiyet idare heyetin da Habibullah tarattarlığını iltizam| den mütekait Halil paşa yedile İs- cttiği gibi bukabile-nezdinde bulu-|met paşa Hazretlerine - gönderilmiş nan sabık Kandıhar valisi, telgrafla | ve bilvasıta kendilerine takdim edil- Habibullab Hana aizı biat etmiştir. | miştir. Habibullah Han süphe yoktur ki| — Başvekil Pş. Hz. nin gösterdikleri Afganistanın terakki ve teali anasırı| bu büyük alâka gayri mübadillerin nı aramakta ve istikiâl için çalışmak | yüzlerini güldürmüştür. ... RİFAT B. ANKARAYA GİTTİ Evelce 26 Ağustud'a yapılan istik " kâl bayramının bi sene de alelusul| — ,Tahtı tedavide bulunduğu Viya- İ 'dan avdeteden Emniyeti umumiye 'apılmasını terviç -Ühiş ve bu mera Ka Za dimle Kâbilde bultlman Htüd bor 2ip| :““;::1 Rifat bey dün Ankaraya git- lomatik iştirak etmiştir. Afgan hü- kümeti bütün komşularile siyast mü masebatı dostanesini tesiş etmiştir. | Rİ FIRKADA TOPLANDILAR Bundan başka yeni malümat yok-| — Esnaf cemiyetleri — rcisleri dün tur. İstikbalin Afgan hükümeti için| Halk fırkasında Cevdet Kerim beyin çok ümitbahş olduğuna kaniim. inde toplanmış, cemiyetlerin TATİLİ FEALİYET daha ziyade tekâmülü için h:onqül Helveçya ismindeki İsviçreli hayat | Müş, bundan 4 ay evel yapılan içtima sigörta girketi tatili faaliyete karar|da verilen kararların tatbikmdan ne vermiştir. Yakında muamelâti tastiye | Neticeler husule geldiği tetkik edil- edilecekti. miştir. İngiltere Kıbrısı ESNAF CEMİYETLERİ REİSLE- aai ALI SAİT PAŞA VE TEVFİK B.| Riyaseticumhur kâtibi umumisi Tev Yunana yt — (e aa Bel BaRaRİ verecek? a e eT ATİNA, 9 (Apo) — Londradaki Yünan Ka b aa Te arataa aKi | — Ankara - Istanbul telefonunun ya- Londra gazeteleri M. Makdonaldin| Pilmakta olan ikinci hattı bir iki Venizçlosla mülâkatmda Kıbrıs ada| Büne kadar Anadoluhisarına vasıl o- B vermeği teklif et. "“;:"yr_ü ONŞ YDF tiği şayıasını yazıyorlar. e 5. K 'Tamafi bu ane kadar bunu müey-|lan telgraf fen müfettişlerinden Be- yit resmi hiç bir haber yoktur. kir bey hat hakkında malümat ver- PC E TT mek üzre Ankaraya gitmiştir. Bekir İKTİSAT VEKİLİ bey Ankaradan avdetinde hattı teftiş| İktısat vekili Şakir B. dün Tica- |ederek gelecektir. Bu hattan istifade Tet umumi müdiri Naki B. ile birlik |etmek için iki üç ay beklemek lâzım- te Bayar mektebini ziyaret etmiş ve| gelecektir. Çünkü elde bulunan tele- izahat almıştır. fon «müşeddider» makinesi ancak bir Vekil B. bugün sigortacılar mer- hattın muhaberesini temin edecek kez dairesinde sigorta Şirketlerinin | kuvvettedir. mümessillerile görüşecektir. Şakir b.| — Bu ikinci hat için Avrupaya yeni teftişatından çok memnun olup Cu- | bir makine siparis edilmiştir. ma günü Ankaraya avdet edecektir. Yeni hat yapıldıktan sonra maki- Ğ Haa a nesi gelinceye kadar eski hat bozul Çin - Rus hududunda | duğu zamanlar bunu kuvvet makine. MOSKOVA, 8. A A — Vilâdiv.os| tok tan Tas ajansına bildirildiğine si yeni hatta raptedebilecek ve bu ıııl rzetle Ankara - Istanbul muhaberesi | mazaran Çinliler Gragekovdo daki So wyet müfrezeleri'üzerine şiddetli bir intizamını kaybetmiyecektir. HAYDARPAŞA ASMA KÖPRÜSÜ| top ateşi açmışlardır. Tefsilât yoktur.| — Haydarpaşa istasyonundaki asna YOLCU TRENİNE BOMBA — |köprünün önümüzdeki yaz içinde ya HARBİN, 9. A. A. — Harbine mü teveccihen Pogranichnoya pilması kararlaşmıştır. Keşifnamesi istasyo-| 350 bin lira olan bu köprünün nısıf| nundan hareket eden bir yolcu treni, raylar üzerine konulmuş bir bomba parası Nafra vekâleti ve diğer nısfı tarafından tahrip edilmiştir. 2 kişi da Emanet tarafındah verilecektir. telefolmuş 3 kişi ağır sürette yaraları Kadıköyüne temdit edilecek tramvay "'RUSLARIN BOMBARDIMANI |dahilindeki kazalara da giderek Vüşe ae şembe günü aktedeceği içtimada mü- zakere edilecektir. Bu hususta ittihaz edilecek mukarrerat ehemmiyetle bek lenmektedir. Perşembe günkü içtimada komi- ayona ait bazı idari mesail de mevzuu bahs olacaktır. İrtişa 1 tahkikatı Lutfi B. in talebi reddedildi Dünkü nüshamızda İrtişa meselc- Britanya | gi : ü bmdı öya 'sinden dolayr mevkuf bulunan Lütfi M muarız Avustural- gibi domin- iyetsizlik 'elesinde ken- mey' metropol İn- ö inyonlardan e. di vrı| beyin beşinci istintak hakimi tarafın- 1sır |dan verilen ademi tahliye kararına i- Ka- tiraz ederek Ağırceza riyasetine bir ecbu. ile müracaat ederek tahliyegini ğini yazmıştık. Lütfi beyin bu husustaki talebi dün Ağırceza reisi tarafından tetkik edilerek reddedil- İmiş ve bu baptaki karar tevkifhaneye İbildirilmiştir. Paşa nasıl Süveyg Tahammül etmek n & & Yönnlar, İte N.._,:* Donald'da öylece Brita-| ietedii 'a tabi henâz küvvetle a| Olmak saruretinde. ZEKİ MESUT #Di fından bazırlığa başlanmıştır. Esas i- tibarile geçen seneki proğramın he- men hemen ayni tatbık olunacaktır. Havada saatte 528 kilometro LONDRA, 8 (A.A) — Sehncider| kupasınt kazanmış olan İngiliz tay- yarecisi Woghorn, saattk vasati 528 kilometre 867 e katetmek suüre-i tile bütün eski sür'at rekorlarını kır mıştır. İNTİKAM MAÇI PARİS, 8 (A.A) — Fransız tay- yare kulübü reisi M. Flandin, İngi- liz ve İtalya tayyare kulüplerine Sehneider kupasr maçı için revanş teklif etmiştir. Revanş maçr, 15 Ey- lülde La Baule de beyenelmilel tay- yare mitingi icra edildiği sırada ya İpmlacaktır. da bu köprü üzerinden geçecektir. Köprü çok muazzam ve çok güzel o- TOKYO, 9. A A, — Sövyet tay- yarcleri dün Pogranichnaya şehrini lacaktır. bombardıman etmişler ve bir yangın çıkarmışlardır. Yangın — istasyonu ve yakınnındaki evleri tahrip - etmiştir Ahali-mahzenlerde gizlenmiştir. F kat buna rağmen bir çok kimseler lefolmuştur. Son haberler ,topçu kın vetinin şehir üzerine ateş etmekte ve bir çok yerleri yakmakta - olduğunu bildirmektedir. YUNANİSTANDA DAĞA ADAM KALDIRILIYOR ATİNA, 9. A .A. — Tirhaladan bil| dirildiğine göre maruf Yunan şakisi 'Tratra idaresindeki çete bu havalide tenezzühe çıkan 7 kişiyi dağa kaldır mıştır. Bunların arasında ayan aza- sından Hasıgaki ile bir de jandarma çavuşu vardir. Tzatza necat fidyesi o larak 4 milyon drahmi 'ımınıııl_w federasyonu kâtibi ile buğday boşal- tan amele sendikası kâtibi komünizm) propagandası yaptıklarından - dolayı| YUNANISTANDA TEVKİFAT PİRE, 9. A. A. — Amele laşe kon- tevkif edimişlerdir. BUGÜN ? inci sahifemizde: Osmanlı tarihinde ğ » 8 üncü sahifemizde: Bkonodnl Rusyaya ikracat meselesi Mahkeme intibaları 4 üncil sahifemizde: Hava rapora Felek 1 Ha İdarchane: $ 4 4 Abone ve Hlan Ücretleri Azkara caddesi, No — 100 — Gazetemzde çikan yazların hukuka mahfazlar Telgeaf adresi : . Telefon numaraları z —NW_'UI_" Haa tarifesl İstanbal, Müliyet Irtanbul, 3910 39123919 b v Ü AüŞ ' De bi bT e aNN t husunlar İÇiR müdiriyele müracaat edilmelidir. « 190 * M ARE CÜ a &r 10 kuruştur. Celen evrak geri verilmez. # M00 « 27004 #a | . « RNuushası G Wauruştur MBaşmacalanreriri Sülri z elr'uzecu 4 Nushası © Hdti ştenr Kışa vakit var soğuk dalgası Vgeçıi / Son günlerde serinleyen havalar dün sabah adeta soğudu ve hararet () dereceye kadar düştü. Rasathaneye göre, bu — soğuklar gayri tabil olup henüz kıştan — uzak Bulünüyoruz. Dün sabah şiddetle yağan yağmur saat ona doğru kesilerek hava açılmış ye rasathanenin iyi tahminleri tahak- kuk etmii delmiştir. Rasathane son vaziyeti şu suretle izah etmiştir: — Daha uzun bir müddet iyi ha- valar devam edecektir. Ha demesi Balkanlardan gelen rüz| I Hava soğudu Fatin Bey Tım tesirile olmuştur.» Bu de havanın kısmen bulat- Yayakras olianuz mahtemeldir. YILDIRIMDAN BİR ÇOBAN ÖLDÜ Son günlerde yağan yağmurlar esnasında İstırancada Abdi Kâh nn çobanı Ramazana yıldırım etmiş ve ölmuştur. TTUL Kenan bey Anka- raya gitti Müddei umumi Kenan bey dün öğle vakti Adliye vekâletinden tele- fonla Ankaraya davet edilmiştir. Ke- nan bey bunun üzerine dünkü trenle hemen Ankaraya hareket etmiştir. Kenan beyin ne vakit — döneceği malüm değildir. taee — ISKÂN UMUMİ MÜUDİRİ HACI MEHMET B. İZMİRDE Takân umumi müdiri Hacı Mehmet B. İzmire gitmiş ve mahalli gazetele- re şu beyanatta bulunmuştur: « — Burada müracaat edecek kim sekeri dinleyecek, istidalarını nazı dikkate alacağım. İskân işleri üzerin-) de tetkikatta yapacağım. İskân işlerini idare eden arkadağ-| larla görüşeceğim icabederse mî" a-. kân vaziyetlerini yakından görece- la Civar vilâyetlere gidıp gitmeyece- ğim henüz malüm değildir, böyle bir karar vermedim. İskân Midiri Umumisi İzmirde bir ay kadar kalacaktır. Bazı haberlere göre hacı Mehmet bey; Ödemişe gidecektir. Orada sa- hibi nufuz bir zatın aldığı çiftlik me-| selesini tetkik edecektir. Bu iş bararet (19) dereceye yüki teslihat yarışına girtmeği düşünmı'yör Âdilye vekili Mahni Laf atanlar Adliye vekilinin mühim bir tamimi Laf atanlar şiddetle takip edilecektir ANKARA, 9 (Telefonla) — Adli- ye vekili Mahmut Esat B. tarafından Müddei umumiliklere gu mühim ta- mim gönderilmiştir: ” .;Zıhmyı karşı koyanlar hakkın- laki evelki tebliği teyiden — inkılâp prensiplerine zararlı unsurlar arasın da lâf atanları cumhuriyet müddei u- mumülerine tekrar hatırlatmak lüzu- munu görmekteyim. Lâf atanlar mürtecilerin etrafındaki maküs propağandalarile dileklerine bilerek ve ya bilmiyerek meydan ve kuvvet — veren vasıtalar. dir. Lâf atanlar insanlığın yüksek bil riyetini, bir oyuncak tanıyacak —kas deari yehiliklere çandan bağlı vatan» daşları eskiliğin devamı tereddütlerik ne endişelerine katmaktadırlar. Türk vatanında namus, şerci, haysiyet teş- kilâtı esasiyemizin ve — bütün Türk milletinin teminatı altındadır. Türk ceza kanununun (421) inci maddesi 1âf atanları 3 aydan 6 aya kadar ha- pisle cezalandırmaktadır. Yeni ceza muhakemeleri — usulü kanununun (104) üncü maddesinin 3 üncü fıkrast bükmü bu gibi suçlula- rın muhakemelerinin mevkufen gö- rülmesi için cumhuriyet adliyesine ye ni salâhiyet vermektedir, Bilhassa bu cihetin ehemmiyetle göz önünde tutulması lâzımdır. Vatanın temiz göğsü üzerinde'na- muslu evlâdının fradesini selbederek zaman zaman cinayetler işlenmesina sebep olan bu müttecavizlerin bir mür teci koşturur gibi cumhuriyet kanun larının sersemletici darbelerile takip- erini talep ederima 500 SEYYAH GELDİ Dün akşam geç vakit, «Ranpura: “namında 20,000 tonluk büyük bir ge- sabibi 'nufuz denilen zat; Ödemişteki çiftlik| mi ile limanımıza 500 seyyah gelmiş- ten başka Bursa ve Kuşadasındada | tir. Vapur, Kızkulesi açıklarında de. ev ve bahçeler almıştır. mirlemiştir. İsm et PaşaHz. dün Atlı av gezintisi yapmışlar ve iş ban u kasına HLi ğram ışlardır —a Başvekil İsmet Pş. Hz. dün öğle-|nın tertip ettiği atlı av tenezruhüne den sonra saat iki buçukta refak, Muammer B. tarafından karşılanmış ve müdiriyet odasında yirmi dakika İkadar istirahat buyurmuşlardır. Bun dan sonra yine yürüyerek Beyoğlu tarafına geçmişlerdir. ATLI AVA HANIMLARDA İŞTİVAK ETTİ 3- Roman: Aşk güneşi FĞ Başvekil İsmet — Paşa Hazretleri iştirak etmişlerdir. Atlr av Maslak ci- varında ve Ayazağada yapılmıştır. - | Atlı ava kadın ve erkek elli kişi isti- ret etmişlerdir. Başvekil Hz, müdür |/ rak iştir. Kafileye Binicilik mek- tebi müdiri riyaset ediyordu. İtmet Paşa Hazretleri kafilenin ortasında bulunuyorlardı. EDİRNE HİMAYEL ETFALİ | Edirne Himayei etfal cemiyeti re- isi Ekrem bey tarafından orada Hi- mayci etfalin mesaisini gösteren bir | koleksiyon ahiren-İsmet Pş. Hz. ne edilmiştir. > dün akşama doğru de Sipahi Ocağı- taktim ee aa

Bu sayıdan diğer sayfalar: