10 Eylül 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

10 Eylül 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Telgraf : İstanbul Posta kutusu : N Telefon ü 246 O OŞBONE ŞERA İaded, Tn Senelle / Ti e. zt Ka Vulk a ke Cümüke Gaylırı | ao kr. | üc e | hası her yerde ua mtaarü, aa Ka hu HER GÜN SABAHLARI ÇIKAR, SİYASİ TÜRK GAZETESİ 5 KURUSTUR J Kadmlara Lâf Atanlar Hakkında Büyük taarruzun i6ıncı günü Yeşil Bursa' 10 eylül 922 akşamı ana vatana müebbeden kavuştu Şiddetli Bu memlekette 14 milyon nüfusun ilcdin Sklisad bam demek olur, Malümder Ki devletin bünyesi de milletin bünsesine ati olmak sararctindedir. Her devlelin ada u hakikat e iyade ci bieliğiyle Tesir slunan vatanın — müdafassında ieceli 'eder. Bizim ordumuzun esasıni (atehme ti teşkii eder. Derlet haline gelmiş bir mület | ve mmemleket, vatanda elradin — vazileleri kadar hakları da bulunacağı müseilem bizde küylere ve köylülere karşı ya- İacak gaha eh çok vazife bulunduğu #ümesi içinde ekserişetle Kendi yağları He kayrulan köylülerimize henüz posta çe telgeraf tesiratının nimetlerini suna- Sümledendir. Azafı yoktar. Ve galiba henz hu yakla- düşünmiyoz Yaşil Bursamızın umuümt manzarası “Fedli yıl evvel Türkün şehamet tari- İbir faide vermedi. var, hem de hendz köylerimi rihne iâve ettiğimiz büyük saferin | B n aN e ekeradini — Güşünmüyoruz. Şanlı” merbalelerinden birini” bugün İanlerine zelak. Şehre erveli Föskülsüz İbayrağ çifniyerek Şehirden geçirlimi Bağras ha asırda b IKi dezadi lelile İavoanck. İetesi backam Yaparak ansızın kasabaya. Nerdi. Tamkân yoklur. Köyü evveli memleketin | veşi Burma 10 eylâl 92 akşamı son İçirdi. Bu ani basiin korkak Yenanlır | “Bu suretle Yeyil Bursayı lekrar ka- İaniyEr e an aai aT ae li Belllen den dadae Tana ue şaşense Taln çe nn yar İanmşla. eT © İye müebüeden kavaşin. Aiyon tpele SEnüna Halmiçdlamenin ge Tinden kopan anfer akını valdıcım gibi İzimizi tamanılıan Şerefii muvattakı. Kasıbı kahrederek, Akdeniz ve Marmara etlerdendir. AY Vat ayilarına inmişti. İmandanı yüzbaşı Küçtü Hey üçüncü | “Bu müsilsiz ve şerefli ttihiksın yıl dö- (Üşükrü Nalli Pş. nın kumanda ettiği |bölükle berater Bursaya gündi, Yatsı İ hümünü yaf've testik ederken halâskür üçüncü kolordu / a Ekkişehirdenberi |ezant eküunurken Türk aekeri bu TTürk |Gaziye, bürük kumandanlarımıza ve ariz oranmuza minnetlerimizi arzede- pemseket görüğrm ee Ka da a münlin çalkrindi renek erelie gee Y talıraiın | Üai Mkyal ve eli - Kürün petta ve isişrafmda biç bir Öyeertemebieeemn e| İk artam dencde Kalek ae sayı. | v v yi crer BU w.,p bti gecikzeyd Mi he zümact İ Gerhal ölie KAKİRA di Haa ga. İyanda'da İzmlr ve hanlan çihihir hara: kmadan, Halkı blüm - ve işkenccde Aaeketdekt ağluna hir — mektan ye balacaktık. Bu havalideki düşman |!mrtardılar. ipderimek İçin kasabara Te Sekre Ka kayçeli bizden faşla l fakat gealman | c kurtaltuklum sof O1 Mi |Belediyen postay hamaseli karşısında bu lefevvuk hiç Yunan frkası esir edilmiş, başta kü-. münherim düşmanı kuvallyarak Bur. İçehrini de müstevli düşmandan tama- saya doğru koşuyordu. Eğer bu seri ta- gönü — oldu. /ğundan İstanbal. Şehremaneti — İzmiz bi tebrik telgrafi çekmiş- Takibat Yapılacak Adliye Vekilinin tamimi Kadinlara İâf atanlar -derhal tevkif edilecek Bu gibiler şiddetli takibata ugrıyacak, muuhakemeleri mevkufen icra edilecektir Tamimin Ankara 9 (Telet Zatutaya karşı koyanlar hakkındaki leveli tebliğimi teyiden . inkilap müvet- iitlerine zararlı ansurlar 'atanları Camhuriyet müdi rine tekmr hatırlatmak Küzamanu mekteyimi LAF atanlar — mürleci inkılâp etrafındaki maküs propazan- esklliğin feadı olan düşkün. ahlaklarına bir oyuncak tanıyacak ka- kalmaktadır.. TTürk- - vatanmdı. mus, şeref, haysiyet teşkilâti esasiye - f altındadır. Türk çeza kanmnanun 421 ci maddesi MAf atanları 3 aydan ava punlarının sersemletiel darbelerile (A2 kadar hapis cerası e cezalandırmakta, ( kiplerini talep ederim. Bu telgratın aa. 424 üncü maddesi tazmint hükmünü Hağıtının ve suretlerinln zapıla dmaler İhliva elmekledir. Yeni ceza mühake- Haa lae, nEdl a n yadlerien GNMK meleri usulü kanunununladünen mad- alandağunun telerafla bildirilmesi mer desinin üçümcü fikrası hükmü bur gibi / cudur. Askerdeki oğlanın küyüne, köydeki Blkin Saliar Z a Bd - Halep orada ise, arşın buradal,.. “Polatlı,, daki tren çar- pışmasının mahiyeti' Reisicumhur Hz. dün Döl- mabahçe Sarayında- meşgul olmuşlar ve akşama kadar arıya çıkmamışları sün Akteki kazasında eşraflan Ai ağa Yasrlasile Bucak nahiyesinin Yeşilören köyünde Isbaha okullarından Mehmel ği Hüseyin aö halilesi Ümmüçülsüm Kanıma vusul bula | Akseki kazasında eyraftan Ali ağayı “ülip tanımak ta oldukça büyük bir ma- ziletti, ve köylünün seklef ba Marilellen de mahrum ekduğu ve köye de doğrüdan doğrüya posta bulamadığı | için askerdeki çocuklar köylerine mek- taraflara bir gidene tesadüf etmeliler geçer bir mazhariyel İşletme ınııfeuışlığının bir ıııııgal.âtaıı edenler şimdi kıştan korkmağa başladılar Bunaltıcı S cakları / takiben igelen ve ikigün: denberi — adeta | şüterek devam eden — serinlik, dar gidermek için Camhuri 'Şu kadarcık bir fertip düşün- 'kaza merkezinin post Kerkesin gözünü |Ö korkuttur “Stcak- | tan şikayet eden: dandarması veya nahiye müdürlüğü za- der, şimdi, Abdtl man saman bu kutü — mühteriyatını | » R B | teyyar ” Tevtik Zahiyere yollıyacak, oradan da irsat - p K AA Blin bu sene dürtükçe gönderllecek. Bu da Ç K kişın pek şiddeti hiç yoğa nisbetle bir şey amma mast- olacağı hakkın. Gaki mütalcasım hatırıyarak bu seler de <oğuktan katu koydurmuş ait posta bur Polatlıdaki tran çarpışmâsından Hasars uğriyan Lokemeolit ve vagonlardan resmi posta İdaresi der'ühte elmişbu- x söyledi. Müfettişliğe sorduk, bu hu- verileceğini söyledi. Biz de certyan İsden bu mükâleme ve muhahereler Sarınanların ” tazlalaştığı. ati celbetmektedir. Polatlı tstası İmünasebetile evvelki gün bir muhar: Firimizi Haydarpaşadaki işlelme daire Tunda ona devdi olunacaktı Jarın Jandarmaya verilmesi usün et unatulur, yahat götüren fandarma Sin çantasında cskir kalırsa kime nç söylemiye hakkımı kukuru nasil bulap çıkaracağa? Küye porta gitmek ve köyden posta İ eati tünün . izde şimdilik yalnız tel İsmet Paş Haz. B lmamamzı. KÖT Ka nnn B A NN B ee n sarüri veen medeni bir ih- | gçhe İamet Pa Te he Edimenin çe İtiyaca İçin 500 bin Tirayi değil halta bu- /(cuk Baftasma ait gayet müseyyen bir nn bir kaç mislini çok görmiye imkân (albüm dakdim etmiştir. Şar andır?” Paşa Tz Ekrem Beyden Eelene ah İvaline ait izahat alınıştır. Yunus Nadi “Adliye Vekili Sinin üçüncü fıkrası — bükmü bu gibi| Mahmut Esat sulaların muhakemelerinin göri 16ki Eczacılar Cemi; y ti kongresi dün toplandı ve intihabat yapıldı kongreye İşli Kezacilar Cemiyeti kongresi dün C. |B H F. Beyoğlu şubesi binasında toplan- | y Cuma ekseriyek olmadı. | Gazi ile İsmel Paşa Ha, Küzım Paşa, kından toplanamamıştı. Tz ve Sihhat Vekiline tazımat telerafz Nizanmame mücibince #kinci lçti- İları çeklimesini teklif etmiş ve bu teka ada ekseriyet almı kongrenin toplanması Tazım içtleaa 16 Kişi gele aktedimiştir. Halbuki Cemiyetin yüze Dim liralik fa demirbaş ceyast, mevcut öldüğü anlaşılmıştır. Tastiyce Sinin İkâ ayda bilmesine çalışdlacaktır. Yesi ve hi kazırdaki mat mereudu te- | | Fatarım hali hazırda. Zirant Bankat aradisiştir. a İsına 31 bin lira Bborcu — vardır, Pakab astiyesine İhuna mükabil mühtelit yerlerden alaa Dü içtimad |mağaraların plânçosu vaziyeti hesal bit eğlerek heyete hata Nazazan Dazarın

Bu sayıdan diğer sayfalar: