10 Eylül 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

10 Eylül 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

11929 | İzmirimiz Tahdidi tesla İngiliz başvekili M. Mak- donalt ahiren o Cemiyeti akvam içtimamda bir nu tuk irat etti; Avurupa ge- zetelerinde mühim akisler Yapan bü 'nutukta bahse- dilen o meselelerden - biri tahdidi teslihat işidir. İngiliz amele fırkası iktidar mev- kiine geldikten sonra M. Makdonalt * beynelimilel Programının en esaslı bir noktasına tahdidi teslibat meselesini koyduğu için sözlerinin nazan dikkati celbetmesi tabii idi. İngiliz daşvekili nutkunda harbı ka” Nun harici ilân eden meşhur Kelloğ misakını sulh ye lunda büyük bir kazanç olarak göstermiş, ancak misak bugün olduğu gibi kendi — başına (| kalınca “ havada yapılmış bir şato,, olmaktan bir #eY telâkki edilemiyeceğini söylemiştir. £ Binaenaleyh Kelloğ misakını devamlı ve hakiaten manalı bir &er haline getirmek için Cemiyeti akvam tarafından buna kuvvetli bir temel yav” pılması lüzumuna işaret etmiştir. Hatırlarda olduğu üzre Cemiyeti akvam tahdidi teslihat için 1924 senesinde teslihat ve beynelmilel em- niyet meselesini halletmek istemiş. bunu içinde Ci- nevre protokolünu hazır- lamıştı. Şimdi İngiliz başvekili olan M; Makdonalt o Va” kıt tahdidi teslihat dava” | sını müdafaa ederken Ci nevre protokolunu tespit etmiştir. Bu itibarla M. Makde | naldın evvelce İngiliz mu- hafazakâr hükümeti tars” fondan saye, , dür mezkür protokolün ihY8” sına teşebbüs etmesi ibti- mali düşünülebilir. geri, M. Makdonaldın son pu” kuna nazaran bu ihtimal ; varit değildir. 1 Zira amele fırkası 1924 senesinden beri Pek mühim tebeddüller old reisi ğunu, bu noktai nazardan | hârp aleyhindeki Kelloğ imisakınm esas, ve | bar ket “mebdei addedilmesi lâzimgeleceğini iler'y? sür müştür, M. Makdonaldın fikrin ce tahdidi teslihat mes€ Issinde yapılacak şey $w dur: Cinevre tahdidi tes lihat ikzari komsiyonundan bu meseleyi tetkik eder ken her tehlikesini değil sulhun ebedi olarak bozuh Buycağı ümidini göz önü | ne getirmek ve ona göre tedbirler almak. İngiliz başvekilinin bu fikirleri o Fransız o mahafir linde hüsnü telâkki edir memiştir.. Çünkü Fransızlar tahd'di teslihat meselesinden *vel emniyet meselesinin hâli cap edeceği fikrindedirler.BU noktai nazara göre devlet ler arasında mecburi hakem Ye mütekabil teminat €sa** larına müstenit ; beynemi” | lel mukaveleler yapılırf» milletlerin teslihalını tahı €ünek kolaylaşır; aksi halde Fransa gibi komşularından *min olmıyan devletlörin İ olarak görüşmele İzmirde Zafer alayı Pek parlak oldu İzmir, 9 (A.A) — Bugün bütün İzmir kurraluş biyra- mt tezahüratla tesit Şehir daha ı. Yapılan geceden donanmişi 5 e m mucibince saban bütün pi saat yedi buçukta i müessese VE cemiyetler mü- messilleri büyük bir halk kidesi fırka sulonunda top- ; r. Saat sekizde Hal Janmıştı a makberi kapmardaki şühedi ziyaret edilmek üzere hâre- ket edilmiş V€ alaya bir askeri kıta dahi iştirak et miştir. İzmir meb'usu Kamil Bey kabristanda bir nutuk söylemiş ve buna askeri kıta kumandanı tarafından mukabele edilmiştir. Bir mek- tep! hanım kız tarafından okunan (o mersiyeden abideye bir çelenk konulmuş ve kışlaya bayrak çekilmiş tr. Ba esnada atılan ilk top ile şehirde herkes bir da- Kika süküta davet edilmiş ve ikinci top aulüği zamam bütün vesait düdük çalarak umumi bürmete işdrak et miştir. saat on birde İzmir, Karşıyaka, . Buca, Burnuva Seydiköy — belediyeleri o mü- messilerile ile müesscat €r- küni kışlada O orduyu ve konakta hükümedi o tebrik etmişlerdir. Saat üçte bir zafer teşkil” edilmiştir. | Alkarahı 2 inci sayfemizde | sonra Eczacılar İrtişa Müddei umumi Kenan Bey Dün sabah Ankaraya çağırıldı, akşam üstü gitti Istanbul müddei u- mumisi Ke- nan B., dün sabah Adli- ye vekile- tince telc- fonla Anka- raya çağı" rılatış ve ak- şam üstü ha reket etimiş- tir. Kenan 5 Mumaileyhten tahki safhasında bulunan İrtişa mese ti son lesi hakkında izahat alınması ve bu arada diğer adliye işleri etrafında da görüşülmesi mul- temeldir” Müheyyiç neşriyat < Hareket » gazetesi ile Konyada çıkan « Halka doğru> gözetesi aleyhine açılan mühey- yiç neşriyat davaları, dün Gçün- cü cezada birleştirilerek rüyet edilmiştir. Tevhide sebep, «Hareket » te çikan « Alev yağmuru > manzumesinin iktibas süuretile Konyada çıkan gazeteden alın- masıdır. Aynı mevzudan dolayı mgeli bu davadan dolayı celpname gönderiliş, fakat dün delpna- melerin ikinci nüshaları iade olunmadığı gibi kendileri de mahkemede hazır bulunmadık- latından, netice olarak tebiiğat yapımadığı anlaşılmadığından, muhazeme 19 eylüle kalmıştır. ia a — Dünkü içtimada bulunan oczacılar kongresi MN e Dünkü senelik içtimada yeni idare heyeti intihap uma günü ek- dığından do- toplanamıyan Türk Ceiniyeti o dün Beyoğlu Cum- ik fırkası bina- k kongrösini Kongrede an bulunmuş ise ahkâmı lüzum Geçen ©! z ' seriyet o'ma layı Eczacılar saat 14 de huriyet Hali ; sındâ senli akdetmiştir. cak 16 aza de, a m ibince ekseriy” eşin ve âzadan Niza: b tin B- muvakkat reis ye dilerek celse açı intihap © mıştır. N ; Nizamettin bey söz e. k övvelâ gi Hazreti ile kânına #rzı ile hükümet . ©" a Serli telgraflar çekilme: il i teklif ini teklif etmis Bu ağittefiken kabul olunarak sabık hey idarenin râ- teslibati tahdit işini ciddi ri rağ kün değildir. Görülüyorki senelerden beri muhtelif Avrupa diplomat- edildi | poru okunmuş ve kabul e- dilmiştir. Raporda muvzuu- bahis hesabatın tetkiki için Asım, Kemal ve Fuat bey- lerden mürekkep bir mü- fettiş heyeti intihap edil- ir. Bilâhare yeni o heyeti ica e intihabatına başlana- İ nk esamisi aşağıda yazılı Cumhuriyet Halk | fırkası | namzetleri müttefikan inti- hap edilmiştir: Tokat meb'usu Hüseyin Hüsnü bey, Cemiyeti be- lediye azasından Mahmut İ Celâl bey, Meclisi umumiyi ilâyet azasından Ferit bey, müfettişi çezanöler eski Enver bey, Hüseyin Hüsnü böy, Müeyyet bey, Hasan Nafiz bey, Ziya Nuri bey, Nizamettin bey. İ lama müzekere ve müna- kaşa mevzuu olan tahdidi teslihat işleri daha bir hatye ilerlememiştir. Mehmet Asım n birlikte rüyeti Konyada Nail ve Rıza B.lere kurtuluş bayramını fevk Malâl gaziler pazan Türk anonim şirketinin dünkü heyeti ümumiye Içtimanda bulunanlar Dakikada 290 hece yazmak Stenoğrat kursunda Meclisin bu seneki dev- rel içtimalyesinde mü- zakerat slenoğrafi ile futulabilecek Ankara stenoğrafi kuğsu müdürü Av:am Banâyora efendi mezunen şelitimize gelmiştir. o Dün ken - disile görüşen bir muhar- ririmize Avram Benayora Ef. stenografi kursu hak- kında şu izahatı vermiştir; — Göçen sene Maarif vekâletinin Ankarada orta ticaret mektebinde ağtığı stenoğrafi kursunda “tedri- satta — bulunnyorum. Bu kursta on ay içinde beş efendi yetiştirdim. Bu efen- diler dakikada 200-220 hete İ yazabiliyorlar. Bu muvaffa- kıyeti gösteren (efendiler meclise zabıt kâtibi olarak alınrişlardır. Diğer taraftan meşlis zabıt kâtiblerine de stenoğrafiyi öğrettim, 7-8 aylık bir mesaiden * sonra geçen bir eylülde 160-200 hecelik imtihanda 8 efendi muvaftâk. olmuştur. Stenoğ-' dir, diğer dördü ameli olup 120 - 160- 200- 250 he- celiklere ayrılır. Tam: Ste- noğraf olmak içi dakikada 250 kece yazmak lâzımdir. Dakikada kaç heöe söy- lenilebileceğine o gelince: Bazı hatipler 250 « 300, vasat açık söyleyenler 200 heceyi tecavüz edemezler. Biz tecrübeler yaptık; İsmet Paşa Hz. dakikada 160 - 180, Nafia vekili Recep B. 250. 300, Hamdullah Sup- bi B. 200 - 250 höce söy- lemektödirler. ” Ankarada”ilk defa İsmet” Paşa Hz. nin Huklık mek- tebinin diploma 'tevzii mö- rasiminde söylediği nutuk Vecihi B. tarafından ste- noğrafi ile tutulmuş v8 derhal deşifre edilerek er- tesi gün Hakimiyeti Milli* yede neşredilmiştir. (Ale tarafı 2 inci Giymeli Malül gaziler Mağazanın tasfi- yesi ne netice verdi Malâl gsziler pazarı Türk anonim (şirketinin (tasfiyesine Karar verildiğini yazmıştık, He- yeti umumiyece intihap edilen tasfiye heyeti mağazanın emval ve eşyasım saymış, alacağını, vereceğini o hesaplamış, eşya fiatlarinda mühim nisbette ten - zilâş yapmış, mağazada yeni fiatlarla satışa başlanılmıştı. Tas- fiye heyetinin daveli Üzerine şirketin heyeti umumiyesi dün toplârmış, Ticaret vekâleti ko- müsârlerinden Ali Rıza B. içti- mada hazır bulunmuştur. Hissedar Maliye vekâleti, def- terdarlık şube . müdürlerinden Hilmi B. tarafından temsil olu- muştur, Tasfiye heyeti çıkart- tığı bilânço ile tasfiyenin icra şekli “hakkındaki > kararlarını höyeti umumiyeye bildirmiş, bilâfiço ve mukarrer beycti üntumiyece tasvip olumuşlur. ul Gazi Hz. Reisicumhurumuz Gazi Hz. dün geç vakte kadar saray- da meşgul olmuşlar be hiç bir tarafa çık- | mamışlardır. Başvekilimiz Yakında . Ankaraya avdetleri muhtemel Ankara, 9 (Vakıt) — Bâşvekilimizin önümüzdeki hafta başında oAnkaraya gelmeleri muhtemel, Parlamentolar kongre- sine gidecek heyetimiz Ankara, 9 (Vakıt) — Berlinde toplanacak Parla- mentolar. kongresine -hükü- metimiz namına iştirake memur edilen Vasıf B. (İz. mir) riyasetinde Şükrü (Bi- ga), Süreyya (Tokat), Sü- leyman Şevket © (Ankara) beylerden Müteşekkil heyet Cuma günü buradan hare- ket edecektir. Perşembeye Muhtelit Mubadele Komisyonunda umu- mi bir içilma var Mubadele © komisyonu Yunanlıların — taahütlerini yerine getirmeleri için bir nota vermişti. İstihbaratımıza . nazaran Muhtelit Mubadele komis- ğonü önümüzdeki perşembe günü saat İF de umami "bir içtima aktederek heyeti murahhasemızın “verdiği ota ile. idari bağı, mese- Gençlik alâde tezahuratla tesit etti | istanbulda bir mihrace ? Diyor ki. Ben Gandiyi dünya. nn en çok sevilen a- damı olarak bilirdim. Sizi ve Gaziyi görünce fikrimi değiştirdim. Sultan Sing Hindistan mihracelerinden Sultau, Sing He M. Mitter bir kaç günden beri şehrimizde bulunmaktadırlar, Dün Perapalas etelinde bü- tün bir daire isticar etmiş ölen Mihrace * ile“ refiki dir o muharririmize — atideki beyanatta müşlardır. (12) eylül perşembe neşrine. başlıyacağımız te) Asker harriri olan meçhul fakültesi müderrisler Cenap ve Erzurnm meb'usu gibi elyevm berhayat olan muhasarası osnasında bulunan bazı zeyatı işhat mek ki Meçhul Asker haki bir askerdir. Ve onu tanıyan bir çok kimseler himizin esrar içinde tarihi hadisesini renmek istersen! Meçhul Askerin hatıratını 12 eylülden itibarel larda, okuyunuz dJüncü sayıfamıZ bütün da sayıfası Naki B. Ticaret umum müdürü, ayaya ihracat ma” cirlerle bir hasbuhalde bulundu inizde bulunan “ti- ei müdürü Naki B; dün si : bah Rus yaya eşya ihraç öd& cek tüccan ticaret © İl dasına da vet ederek kendilerile hasbuhalde bulunmuş - 3 tur. we Verilen Naki B: malümata göre, Rus" ile yapılacak ticaret muahede” sinde, evvelce mazar < kate alınmamış bazı » sat da nazarı di nacaktır. Bilhassa bunlar ihraç etmemize İ mevadı mü tedir. Bunların m zu ettikleri mevat aras! odun, soğan, 101“ — derisi gibi bizde * “|. nisbette Rusysd8 çek lunan &şyâ ei eşyadan Rusyaya hiç ib edilmemiştir. Naki B, yakında “ raya dönerek Rusyayt olar hakkı, bize Yeri mevat yakındaki lı intaç edecektir. çününü 2 rikanın Me hatıratı ari ME “ai EE natp sindaki müşahedelerinin bir kısmı?” we | loktor BE inden di ki -x beyle e Edirnenin y ord a De- © vazifele diyor ika de malüm bugün memleketi? vardır. Tari: kalmış mühim bir fsilatile öğ“ yi Yakıt) sütün-

Bu sayıdan diğer sayfalar: