10 Eylül 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

10 Eylül 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

VAKPP *urıa MAMA, mim mmm İLİ İİİ mmm alamamaya Filistin kanlısve daha korkunç arbedeler arifesinde.mi! mi! Tarihi Korku ve heyecan Çin -Rus hududunda (vapurlar tetkikler : ir ; müsademeler Misi 7 MESSE Simadi Küdüs -mültüsü ( Sulh ve salâhın avdetine Moskova, 8 (A-A) —- Vilidivöstoktan Tas - ajansına GEL leme ER intizar etmek abestir! ) diyor ei n -Seyrise ai Merkez acebteği: Gal bildirildiğine nazaran Çinliler Gragekovdodaki Sovyet h li . d Londra, 9 (AA) Dailş Maili “Filistindeh” aldığı tel Mehmet Alinin tered- kahüatınca bu iki kavmin başında“ Beyoğlu: “2362 Şub? müfrezeleri - üzerine şiddetli bir top ateşi açmışlardır. Araplarla — Yahüdileri yakından * teniyanların “| “Tafsilât yoktur. birbirin besledikleri kin . (4 : ve adavetin ilk İırsana pek” del i surette © tezahür : düdü nedendi? e İĞ İL m eya — — — Gük kanli hadisar İstanbul 2740 Hardın; (A-A)— Harbe tsüteyeccihen Pozrâhlsno- : > lacağı “Zikrolüh maktadır Sadrazamın namesihdeki şartları görünce Kudüs müftüs ya istasyonundan hareket eden bir yolcu treni, raylar Uszrine konulmuş bir bomba tarafıbdan"talirip? edilmiş kat esne iştir ki Gözyaşı Sait İMluhip Efendiye Bük ie BUKİ" Fiİlsdn Mialdmenilarım»- pazarını kuddes bir mahal olan çıkarmanız mescidüliksu ve civarı üzetinde Va Wüdiler”türafından bir bakkı tusarruf ve mülkiyet iddla olun dukça ve hele Filistinde “ckalliye olan ti man ekse sulh ve 5 grafüamede tir. 2 kişi telef olmuş 3 kişi ağır surette yaralanmiştir. Tokyo, 9 (A.A) — Sovyet tayyareleri dün Poğrani Şnaya şehrini bombardıman etmişler ve bir yangın çi karmişlardır. Yangın İstasyonu. ve. yakinindaki evleri tahrip (etmiştir. Ahali mahzenlerde gizlenmiştir. Fakat buna rağmen bir çok kimseler telef olmuştur.; Son ha- berler, topçu kuvvetinin şehir üzerine aleş etmekte ve | bir. çok yerleri yakmakta olduğunu bildirmektedir. İngiltere ile Amerika arasında bir harp vuku bulacak olursa. Londra, OÇAA ) — Deyli Meyelin siyasi müliabine herikait ö fi iki memleket ar sında hı almyaçağ yeşi, üzerin le Cerey »ökümeti İngiliz üseübahrilerinin uz kömür almaksızın uzun selerler yapabilen ” hususunda, İr renin. Amerikaya. k Nevyork, & (4.4) Amerka omatbuatı, ve buna omukabii Londra “ük di Avrupa Tederssyonu hakkındaki onutkuna dair farla ufâk' kr şe malik olmad ratin bulunmaktadır. li İN bebe; Pari (A.A Garrcler, “Ctiyei öm il İSTİKLÂL LİSESİ vi Ayvalık sürat postası (MERSİN ). vapuru lo Eyl Sah 17 de Sirkeci Gelibe Küçükkuyu, Edremit, Ayvalığa ında d : en mu- ş Yol yorgunluğunu dedi. lâzım!” 1g ve diğer kuyuda itiraz ile murah- | bu bapta Babiâliye istir- ida Şekip “efendiye | hamatla bulunacağını ifade Maalde bir nota ver- | etti söfiri ort erstonun beyânatini ve “diğer. üç müurahhasin nbtamudan, Çanakkale Burhaniye, hareketle yetine tahakküm arzı Ahın avdetine intizar etmek abe Avrupa federasyonu Cinevre, 8 (A.4 etmiş olan 27. Avrupa Ertesi gün Rusya, Avus- turya ve temayülünü GE Pİdöğe olacaktır pay mezkür iikelelerie birlikte Al davetine icabet oluğa uğrayarak gelecektir M. Brlanın Yarın 1 heyetleri | etmektedir | l |! Osmaklı Viyanada ve Berlinde çekeceği hatta Londrada bile fer- tarihi mamn tevlit ettiği müşki- | Bü ziyaf rüesasına Gelibolu. için alınır yök akımnaz. Trabzon - İkinsi. postası (İZMİR ) yalmz yo göre | bir zaman | Vaşington ziyafet, hadise teşki saril efkâr edile kat icrasına me- mütesldp nim resmi sürette cektir, Ameli bir. sureti mur bir komtte teşkil wötasiiı İstanbula gönder- 613 şubat 1841 tarihinde bike vilâyatinin #ürdüle Mehmet Ali paşa ya ve evladü ahfadina ih sân olunduğuna dair fer lât sui tesiri mücip oldu. Prens dö Metterhih #ayam itiraz “olan kuyudün' tadili | zımnında “Babiâli nezdinde teşebbüsatta bulundu. Va- nihayet vaputu 12 Eylül Caka rks veraset dan hareketle Ze k, İn Sihop; ** Samsun! Ünye, Fatsa, Ordu, « Giresh, ve Ot, Tr rerun, , Ördü, Trabzon, ziyeti “ hazıraya etmekte ziyafetin nim en mühim hadisesi. diye tavsif Rizeye gidecek sbzon n-Avrupa detletleri sarısında “çekilen büyük manın Padişah tarafından e verilmesi bütün Avrupada | iriza edildiği haberi Lönd” Fötya, yaya geldi. Avusturya ile Rusya” Misir kapanarak 15 temmuz mü Kedenamesinin müddti hita. ma ©rdiğinin resmen tesbitini talep “ediyorlardı. Rusya ise notayi imza etmekle beraber muahedei mezkü- renin feshi “üzerine dört devletle Fransa arâsında vifak ve ahengin teesüs edeceğini bildiğinden * me- selenin sürünçemede kal Paasına © elaltından çalışı yordu. Diğer cihettân “Ba biâlide verasete talik ettiği şeraitin Mehmet Ali paşa tanibinden aynen kabulünden evvel ; müttefiklerini der- uhte eyledikleri - teahhü- dallan ibraya razi olmı- yordu. 20 şubat 184ide divanı deavi nazırı , Sayit Muhip Efendi Misrın. evlâdiyetle Mehmet Ali Paşaya tevcih | olunduğuna dair kümayunla | İskenderiyeye muvasalat . edip meselesinin fermanı ümerayi askeriye ve büyük ünifer- malarını giymiş memurini mülkiye mumaileyhi ihtiram- kârane .bir surette. istikbal ettiler, Donanmadan ve istihkâmlardan toplar atıl di; resmi daireler, konso- losaneler . ve hususi | eyler. donandı. Limanda bulunan bir İngiliz ve bir Fransız kor. vetide yirmi birer pare top alıp padişahın mümessilini selâmlâdılar. Deniz kena- rından Mehmet Al pâşahil ikamelğahına okadar bir y asker güzergâhta bü- tünuyordü. Paşa Sait Muhip efendiyi derhal kabul eti, Lâkin tubunun münderecalına Va- kıf “olduktan battı mayunün umum sadrıâzâmin mek- | sonra muva- | cehesinde okunmasının mah- salim olmıyacağını it Muhip efen- | zurdan beyan ile £ | Binaenaleh diye “yol yor; uzluğunu çi- karmak “ için “istirahat” et- mesini" “tavsiye ile vede #yledi. Çünkü mezkür hatta hayatında evlâdi arasından münasibinin intihabi hak- kında Babiâlinin koyduğu kayıt, orduda binbaşı rüt- pesinden yukansı için is- tizan mecburiyeti ve ver- ginin miktarı hususundaki | talep Mehmet Ali paşanın | hiç hoşune gitmemişti. Er- tee gün Sait Muhip &fen- efendiyi tekrar kabul ede- rek padişaha karşı hissi vati ubudiyetkâranesini te- ven sonra verasetin tev- cihine marbüt olan şarta arzu olunduğundan tadilata | mühalif bulunan Mustafa; | Reşit paşa o infisal © edip sadaret © müsteşarı Rıfat | | Bey rütbel vezaretle hari ciye nazareline tayin edildi. | Fransada icrası lâzım gelen tadilât © hakkında (dört devletin murahhaslarile mü- zakereye (girişmesini © ve | ittihaz olunacak kararın Babıâli nâmına kabulünü yeni hariciye hazir Lön- dra sefiri Şekip Efebdiye | emretüler. Mürahhâslar « şark usulünce - Mehmet Ali paşa ailesinin “en 'bü- yük erkek evlâdına ve ah- Fadına: tevcihi, » vergi: mik- tarının Mısır hazihetine büyük bir yük olmıyacak verasetin İ derecede tayinü tahdidi ve | orduda zabilan ve ümera rütbelerinin terfii hususun da Mısır valisine salâhiyeti kafiye verilmesi iktiza ede- ceği mütalâasınde olduk- larını mumaileyhe bildir. diler. Babıâli vereceği hu- | kuku İmtiyaziyeye mukabil temamiyeti mülkiyesi ve istiklâli tammı hususunda devletlerden resmi bir ke- falet almağı arzu ediyordu. mükâlemat | uzamakta ve karan kat'i verilmemekte idi. O sırada bir ha- İstanbuldan gelen berde Babsâlinin meselesinde devletlerin na veraset fermanı! | Ali pa dar tevcih hakkinr verdi; verginin bilâhare tarafeynin muvafâkâtile tayin edile- | ceği bildirildi. o Osmanlı | hülcümeti bu mukarreratı | 7 nisanda İstanbuldaki dört devlet süferasına'bir memörandom ile © tebliğ etti, 7 haziran tarihinde. di- vanı hümayun memurla- rından Kemal Efendi İs kenderyeye / gelerek mu- addel fermanı Süit Muhip Efendiye teydi etti, 10 baziranda o Mehmet Al; paşa hünkârın - gönderdiği nişanı takarak © yanında Mısır erkânı olduğu halde Sayit Muhip ve Kemal Efendileri kabul etti ve hattı hümayunu öpüp ba- | sına ogölürdükten sonra başkâtibi Sami Beye verdi. Mumaileyh tarafından yük- sek sesle okunmasını mü- teakıp istihkâmattan ve donanmadan toplar atılarak mühim bir alâ Maten gaz ka uyandı etesi, bâzıt ziyafete iühakeyliyeve | Dulubacağını, M yı ancak kahve içildiği sirada | Aasına İntizar “etmektedirler davetilerin 30 kişiden . İba Hend akradır. ret. olacağımı | nun da bir Sırp Bulgar iludukda. yeni bir hadise Sofya 7. —. Sırp:--Bulyar hududunda yeni bir. hadise olmuştur. 15 numaralı; Sırp karakölu 24 numarali Bulgar koluna. ateş; açmış Bulgarlar 'da “mukabelede bülün” lardır. Ayni zamanda Bulgar çifçilerinden mürekkep çete Küdedu” geçerek Sırp atmıştır. Sofya"7 Köstendil “mıntakasında Bulgar ve Sırp karakolları arasımdâ" kesif; ateş edilmiştir. | gazetesi Sırpların. evvelâ teş açtıklarını yazıyor. Telefat | yoktur. İtalya Amanullah Hana bir saray tahsis etti Roma,3 (A.A) — İtalya hükümeti Amanullah hana ! bir saray tahsis etmiştir. Vakıt: Amanullah han ile ailesi Romada Efganistan sefarethanesine inmişti. Sefarethane- binası “devlete âit İ olduğundan İtalya hükümeti Amanulikh hana bif saray ile Biganistan “arasında vukuu muhtemel. bir ihtilâfa meydan bırakmamış oluyor. | Yunanistanda asayiş mükemmel! Atina, 9 (A.A) < Tırhaladan bildirildiğine İ maruf Yunan; şakisi Tzatza idaresindeki çete bu hava- dağa kaldırmıştır. Bunların arasında ayan azasından Hacıgaki ile bir de Jandarma çavuşu vardır. Tzatza necat fidyesi 4 milyon drahmi istemiştir. Ştrezeman Lâhiden bahsediyor tahsis etmekle ilerde lde tenezzülie çıkan. 7 Cenevre OKAA yetk “dit sürene Almüm' höriciye” ni vü sın” ieticelerinden Almahyahın varlı, miştir. Kai böyanatın dakika Bir hüküm tebellüt da Alman efkârı ır eden bi yeni işgalin nihayer İtalya kişiyi iti dayandığı menfaat #müm etmemiş mesele karakolu teati — M. Şirezeman- be sal karşılanan nutkunda billa bahsetmiş, bir tu Lâhide temelleri: ve rini aldkadar etiğini şü süretle nihayet Ve! esinde kati v yirlir. Fake vardı ki ) yolru mast na. bomba Utro göre olarak çil Sali Umumi irade: söyle. | rmiştr “Bu e mütecânis Almanyayı Sınıflar 21 v dradadan © da önün e suda yent Kayi 8 İstanbulda - Virmi senenye eylül “İç vdet edecek ol baren cuma ve pazardan maada her gün saat, 10 ile imamelAtıri ifa edeç Tüm devrelidir. Bütün sınıfları mevcutur, Falebe kaydine' büşlasinştır. Her. gür Şehzadebaşında Polis merkezi Telefon İst 2534 gi Aksarayda Haseki caddesinde yakan” İflan" yurdudur. veciile m ve tafsilit tarifin. kömprimeleri sayesinde sür'atle tedavi olunur. Yalnız kırmızı bandırollu hakiki ,,Seye” jına dikkaj ve bü markavı musürcâ lalep ediniz. iy sil English High Schoollor Girls İngiliz inas tali mektebi Beyuğlü rşamba günü “açılaeiklir. nektep, ve şehir donatılarak şen- likler. yapıldı, 13 temmuz 1841 tarihin- de İngiltere, oÂvusturya, isRusya, Prusya ve Osmanlı | devleti mürahhasları Lon- drada hariciye nazaretinde içtima ederek Mısır mese“ lesinin hitama erdiğine ve binaenaleyh o 15 temmuz 1840 tarihli muahedename- nin mefsuhiyetine dair pro- tokolu imza ettiler. Bu protokola 10 haziran yani Mehmet Ali paşanın fer. manı hüsnü kabul eylediği hakkındaki haberin İstan- bulâ yusulü tarihi vaz- olundu. Müteakiben Fransa murahhası dahil olduğu halde altı devlet mümew silleri boğazların sulh za- manında eskiden olduğu gibi O ecnebi milerine kapalı kalacağı hakkındaki Oo mukavelena- meyi imzalarile tesbit ey- lediler (13 temmuz 1841 ). Nihayet 1849 tarihinde Mehmet Ali paşa İstan: bula giderek sultan Ab. dül Mecide arzı tâzimat ve musadakat eyledi. Züâtfi Simavi harp ge“ Galata poğağın fırını ittisalindeki mahallebicinin üstünde -EKSELSİO Hanımefendilere: Pardesüler Kaşı) | rehkte son moda 1412 liradan itibaren Pardesülertrencicesi) Boj ve lâciveri renklerde 221/2 liradan itibaren i Muşambalar: ipekli?) Her 1312 İratan | , renkte itibaren Beyefendilere: Meşhur Manderberr markalı Çrench-cost)an bej ve İdcivert Pardesüler 24 12 liradan itibaren Beyfkndilere: Spor kostümleri | 1012 liradan itibaren ms Kastümler 1412 firadan itibaren Çöcuklara: ww Muşambalar 21 2 liradan itibaren Erkeklere: Muşambalar 8.12 liradan itibaren oluna bilir karşısında Daireleri; aynı ilk, orlaskısımlara'erkek ve kiz lalebe kaydına dew Şersit, her Hap arzn-edenlere gönderilir. Tel: 1t.3986 wüdiresi 14 R FABRİKASI ri İngiliz. goba AD 141 2 rada yarak gelec Fatih sulh terasından: Vethi. Hacer ve Servet: hanım cın Şaylan mutasarrıf olup izalel şuyu unda Bilüzüyede argir olan Davut Baş Telci çıkmazı soka Hında kâin :950., lira kiy meti muhammineli ahşap “3. Nos bir. oda; bir kuyudan iba enin tarihi il, sola ve bir ct Bİ Karlı “hak dan bilitibar mında © İhalef otüz” gün | evveliyesl icra kılınacağından talip olanların kiymeti mi hammenesinin yüzde on nis betinde pey #kçesini hami en o mahkememiz İcrasına miaracaat etmeleri ilân olünur VEFA Girit eşratından doktor Saraç zade Ibrahim Hulusi bey rtihal etmişlir. İ Cenazesi “onbirde İksa matbaa ndaki hane larak Sirkeci iske- İl lesinde bekliyen. bir. motörle defne- Eyyube örülecek ve dilecektir.. Cenabı Hak © âilei köderdidedike &bır versin. BUYUK ELBİSE Tiftik paltolar 191 2 liradan itibaren Kadınlara: | Muşambalar 12 liradan itibaren Ismarlama kostümler 30 Madan itibaren mam» Jaksitlede müamele yapılır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: