10 Eylül 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

10 Eylül 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ergin Jakimiyeti Jiilliye sayılı Nu. Onuncu sene. SALI 10 EYLUL 1929 Gündelik. YUNAN SİYASETİ. İtiraf etmek lâzımdır ki Y nistan'ın Türkiye'ye karşı takip et- tiği siyaseti anlamak : müşküldür. Beynelmi hesiz, sie ınla: ilel münasebetlerde, şüp- Mia işle- X ziy: ade iden mevzubahs e- adi Yun iplomatları böynelimilel zlaşmaların ne demek olduğunu şüphesiz pek .âlâ takdir ederler. Netekim, r Yunanistan'n ha- o mağlup mes ni mevzubals miyen. devlet nda ancak i mütekabil e ke mü | kabil feragatlarla mes'ut e neti- j seyi e Sustos 1922 tarihindenberi çok bir z zamar ediği halde, bizler, harbin tasfiye: si işle inde bu es'eleyi ileri kiri daima çekinmişizdir. Yuna m. Türk- p p> bi de elim olan bu hatıraları silmeğe çalışmak ve iki millet da sa- mimi'bir mün.: et hi I yarat- j mak daha ileri Yunanistan'a d e için elinde: iği halde Yu- in iyaseti i ve her Hamnmmrz ui; 5 3 o3g ve mütemad diyen milel s. asını dahil siyaset oyunlarının yapması uz! müddet tahammül Şi bir işa ME “Artık bilme i ii sma ait tedbirleri Yunanistan'a karşı hazırlık gibi gösteriliyor. E- ğer orta yerde fena bir niyet va t ürkiye'ye değ ızlaşmadan bin bir çeşit bahane ile kaçan tara- fa-ait! zl vE ye'nin siyaseti çok şbu o itilaflar dahilinde EE çoktan kil İsmet Pş. Hz. odasında 20 dakika “| muş ve görüşmüştür. bali Pş. Hz. Iş i ban kac İ nir kuruş gününü af atanlar m İararelle tesil eli. Adliyenin pek | min şehrinin ber tarlı geceen İmhüm tamimi, isi iübaren güzelee donatılmıştır. > | sını ziyaret Mei ibi Sf Bankada, Müdür Muammer Beyin| kadar otur nal 9 e — e nİ : .,İden İsmet Pş. Bankanın, cid den iftihar edilecek ön yüksek ve Ji bir mü SA ine gli bir gaye ör sia Zeki MESUT ğunu ve İş Bankasının daima mu- vaffakiyetine yz t olmağı arzu ettiğini ri et Ps, Hiz. bilahare Ripei? Lİ Yunan hükümetine verilecek” cevap Hariciye vekilliği. Borıçlıyor.” Yunan “Hükümetine verilecek cevabı, ik ve tanzimi Harici Vekilliğince ikmal edildiği" ve an: cak Ba: il İsmet Paşa Hazret lerinin ü ati şirk oğan Mablağı a «ka- ava “kırk elli ka- ol ve ii etti: Kafile- | müessi ye es ri mektebi Müdürü riya- miştir, küm ava sete Harp yok. yok. -| idir. demiştir. 3 imiz. Kn semiz a müstal ei İngil Ma inni ez liye Vekili. Amerika zm müzakeresi, Adliye pa ci ği, snr İİ umumilerine gayet mühi İstanbul; 9 (Telefon)— Siki Notamız: arasındaki karar. ieiemi— anbul'a gelecek gi anl > Mz lefon) — M5 2. ve diğer bir İngiliz diritnavutunun İstanbul rüliha gelmeleri; muh- İstanbul'da adli soğudu. #stanibal, 9 rağ ii avalar son lerde birden! bik re — tebe: dül ederek soi erecci hararet zl den 18 € düştü, Rasathane müdürü n Ef mn henüz e ve © bitdönbiğe düşmesi £ Fıkra Mz BİR ESER si ia minareyi ından biri şim AR mimarisinin nefis a beledyesi' İnce minareyi yık Ko lak için tertibat sirke eh asarr atika â- di, esi rinin başrü Geşiröldüğü Konya, belki bir bir tamim yapmıştır. Vekil ii mut Esat Bey, ii Gülel: pek ühim:bir noktayı işaret etmiştir. e yi e tamimi aynen neşre- urah- Muhtelit Mü verdikleri not Komisi ge karşı koyanlar . hak- a weli kk kis tebli liği 3 ee in İkrlap'pre: nsiplerine Zal unsur Jar end, Jaf ataı canları si Czeilin sele kıymetli t Müddei umumilerine çeri ve > ansa Se- ii Ji k e ler A Vİ Eğ atmak lüzumunu görmekte- i için dikilen a- | 777 k Laf atanlar, Prag irkr- li |Jap etrafındaki maküs ei ! ğ dalarına, dileklerine bile, ok vi kaydetmiş, iktısadi ve siyasi i Avru- | & ibilmiyerek meydan ve kuvvet 've- vee syonu lüzumunu isbat €Y-| yen vasıtalardır. Laf atanlar, iri- Ş nlığın yüksek hürriyetini eskili- VENOM KO in ahi 9k — Komünist eme hediei dolayi buğday âtibi umumisi. ile erzak amelesi miyeti kâtibi umumisi tevkif e- İdil jdilmişlerd ir, —. a ar hakkın ik di anane MAC DONA değildir. Venizelos, nan mes i geçebili ve ona » anlatmak da Yunan hüküme- tinin vazifesidir. matbuatının öl mumiye- nin yanlış yollara li kar- sini i bütü i ds maziyi i razı x olabilir. Fakat'o eserlerden yaliız güçtür. Eski Avrupa veAsya medeniyet lerinin - ortasın, ni Seviyede ir. eniyi işaretlerini - mahvet- mekte mana yoktu n irfan müesseselerinden inkâr etmiş olan ko- la Çar he; Ra ve Şehirlerin başlıca zi tini teşkil ediyor. Ne mili, ne beyne! bei lel teşekküller san,at- eserlerine karşı böyle bir muamele düşünmemiştir. Me- sela hakkındaki ilk itirazın Ee bir enli ŞI göz yunim: hakkını istedikçe de ra al kendisini ki Belediye her zaman bit yol yapabi- N i harpçılrk isnat ediliyor.. Türkiye'- nin "kendi memleketinin müdafaa- lir; yedi Sekiz"asıtlık bir eseri tekrar yerine koyama; F.N. eferler sapa | büyük kruvazörler hususunda gilterenin Amerikaya karşı faik “İ zörlere malik nazarı itibara alarak almaktı uzun se' yetlerini kabul etmiş ve buna mik kabil Londra hükümeti Amerika”-| nın İngiltereden fazla ufak kruva-| lik olmasma rakka ye ondra'dan bir haber. Sildi yi (H. M.) — Londra- dan verile nmalümata nazatan, Mac Donald ei seyahat bi A zam k oli her 1 l etemz ii Aka Gündüz'ün ha- larının ge iü m ee ki 1 z a z m kpa ii arel le takiplerini talep mile | 778 deri İyi ül olduğu bu kıymetli romanı, ha- atm en acı, en çirkin köşelerini yaşat- mdal batı imei iliiiemneğir. Kl ilen ———>—ee.— | mi ve asil bir aşkın heyecan ve! Göral iie i İktısat Vel ! his slerini canlandı dırmakta: iz Bu i Ğ İstanbul, eller) Di temiz ve ir ruhun akisleri gö ba Çielekem) ses m GÜVEN İBO rülmektedir. Yakı yucularımız | Ne Pa çoc gesi, br ey cuma günülg, sevimli eseri lezzetle takip edecek: yapılacak» lerdir; mi küşadı pe: Ankara'ya ağ edecektir. tır,

Bu sayıdan diğer sayfalar: