11 Eylül 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

11 Eylül 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Gazi Hz. Reisicumhur Hz. Dün Dol mabahçe Sarayında meşgul | olmuşlar ve akşama kadar | dışarıya çıkmamışlardır....
 Allah akıllar versin! Donanmamız Yunan dalarını işgal edecekmiş Venizelos buna karşı İngilterenin muavenetini temine...
 Yağ"mlr.j fırima Ulu dağa, Ziganaya kar yağdı Anadoluda yağmur ve fırtına tahribat yaptı Bursa, 10 (Hususi) — İki gündenberi
 Ticaret odasının paramızın kıymeti hakkındaki rapor mali mahafilde büyük bir alâka uyandırmıştır. Raporda paramızın sükutuna
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

12 1 kı K Ş 1 k M 1D Sahife Sahife Sene İl — No : 3920 ÇARŞAMBA — 11 Eylül 1929 Fiah 5 kuruş Anadoluda dağlara kar yagıyor nasebatı hal şudarı vam azasının, çalşacağım , anlatmak da icra ettiği mi zakerelerin neticesi Venizelosun ta- hassa İngiltere- nin tasvibine mazhar olmuştur. Venizelos beyanatı üzerine İn- giltere şarki Akdenizde bugünkü cografi — budutları Allah akıllar versin! Donanmamız Yunan adalarını işgal edecekmiş | Venizelos buna karşı İngilterenin muavenetini temine çalışıyormuş.. Atina, 9 ( Ho- ——— susi ) — Atina gazetelerinin Ce- nevreden aldık- ları — malümata göre Venizelosun Türk - Yunan mü- muhafazaya icabında sulh için — Pnd Yeni 1 tefrikaya başlıyoruz Polis Fransızlar tarafından, mütareke devresinde kürek mahkümu olarak Amerikada vahşi ormanlar, müthiş köpek balıkları, tim- sahlar, maymunlarla muhat Güyan Polis Cemil efendi. geçenlerde vatanına avdet etmi ) efendi daha yolda iken, kendisine telgrafla müracaat ettik ve hatıratını istedik. Polis Cemil ef. hidematı şakka mahkümları ) arasında geçirdiği cehennem hayatını Akşam'da naklediyor. Yarından itibaren bu heyecanlı ve meraklı macerayı okuyunuz. Amerikalı vahşilerin aşkı | — Bundan bir ay evel, KONRAD BERKOVİTSI yalı Çingeneler hakkında yazdığı hil Bunu - takip eder leri te karilerimiz, kabiliyetinde bulunduğunu Yavuz dretnotumuzun taretleri Venizelos, İngilterenin türk filo- sunun yunan sevahiline , ve Sakıza tearruzuna karşı ica- liz filosur ıııı muavenet kullanmağı bir şeref edeceği vadını alı Meişir —— f Devamı-İlinci ııhıfedre) 'n sıcaklık biraz artacaktır. stemlekesine gönderilen (| Cemil (| üme etmiştik. ) Konrad'ın, gördüğü yerleri ve ()| |) Havimleri ne büyük bir ihata ve hakikatbinlikle anlamak ve- )| tasdikten çekinmezler. Konrad Berkovitshy, türk okuyucusuna tamamen yabancı bir ( muhit olan Amerika'nın vahşi ormanlarını da gezmiş; ve oradaki kırmızı derili vahşilerin arasına da sokulmuştur; onların hayat- larından aldığı intibaları, maymunlar, papağanlar, muzlar, man- golarla, süslü bir dekor içinde pek şık bir hikâye halinde | naklediyor. (Vâ - Nü) tarafından tercüme edilen Âmerikalı Vahşilerin Aşkı ) bugünden itibaren, 4 üncü sahifemizde başlıyor, Z Taem CN Gazi Hz. Reisicumhur Hz. Dün Dol. mabakçe - Sarayında — meş; olmuşlar ve akşama kndor; dışarıya çıkmamışlardır. Yağmur, fırtına Ulu dağa, Ziganaya kar yağdı Anâdoluda yağmur ve fırlına tahribat yaptı Bursa, 10 (Hususi) — İki gün- | j denberi buraya şiddetli yağmurlar | ; yağıyor. Yağmurların tesiri ile hava soğudu, Uludağda hararet fırdan aşağı beşe düştü ve di gece devamlı surette kar yağdı. Yağmurdan basıl olan seller şehrin bir çok mahallerini istilâ “etti, bazı evler su altında kaldı. Köylerde hasarat epice mühimdir. Havanın tebeddülü üzerine Ulu- | dağda yapılmakta olan inşaalı tatil edilmiştir. Trabzonda yağmur —| — Trabzön 9 ( Hususi') &we Fırtına yağmur Fasılasız devam ediyor. Kop ve Zigana dağlarına kar yağdı, sellerden dereler. taştı, mahsul kismen . hasara uğradı. Yağmur devam ederse mahsulün mahvolacağından korkuluyor. Yumurta boyunda dolu Rize, 9 (Hususi ) — Sıcaklar- )| dan sonra birdenbire çıkan fır- tına neticesinde yumruta cesame- | tinde dolu yağmıştır. | Bugünkü hava Yeşilköy rasat merkezinden bugün Hava l otelin verilen malümata göre )/ ekseriyetle açık geçecektir. Rüzgâr mütehavvil olarak ese- |. cektir. Dün Anadolunun her tara- || fında sıcaklar azalmıştır. En soğuk yer orta Anadoluydu. Burada hararet 7 dereceye kadar. düşmüştür. - Şehrimizde hararet 11 dereceye kadar inmiştir. Dün ayni zamanda Anadolunun muhtelif yerlerine yağmur yağ- mıştır. Sinoba 42 Giresuna 32 Zongulk- dağa 41 Ankaraya 16 Akdeniz mıntıkasına 43 milimetro yağmur Bu sabah şehrimizde ÇOCUK DÜNYASI Sahifemizde Sevimli ve Gürbüz Çocuklar müsabakası Devam ediyor. Resim gönde- . Müsabaka müddeti Eylül nihayetinde hitam buluyor. Sevimli ve Gürbüz ÇOCUKLARA Çok kiymetli ve zarif l hediyeler vereceğiz ! BK ge paramızın kaymeti | hakkındaki mali mahafilde bü- yük bir alâka uyan- * dırmıştır. Raporda paramızın sükutuna amele, tesimsiz olarak ge- Ticaret odasının bir raporu 'Paramızın kıymeti neden muntazaman düşüyor? Borsa meclisi reisi başlıca sebep olarak hükümetin mübayaatını gösteriyor Ticaret odasının rapor ki sebep gösteri- liyor: 1— Bazı banka- ların yaptıkları mu- Gümrükten bir yeküna baliğ olması. Bu rapor üzerine alâkadar daireler banka- ların paramızın - sukutuna - sebep olacak müamele yapıp / yapma- larını tahkike başlı bu. raporun — süreti istemiştir.Borsa komiserliği raporu tetkik ettikten sonra tahkikata başlayacaktır. Odanın raporu hakkında borsa idare meclisi reisi Sadi - bey bir ize şu beyanatta bu- —Bankaların paramızın kiyme- tini düşürmekte amil olmalarına ihtimal vermiyorum. Bilhassa bu- günlerde piyasada Türk parası azdır, her sene - olduğu gibi bu sene de para bu mevsimde köy- lünün eline geçmiştir. Bz vznycl karıııınd.ı bankılır Borsanın bulunduğu 4 üncu vakıf hanın manzarası piyasadan türk parası alıyorlar, Vaziyet böyle iken bankaların en- flasyon yapdığını iddia etmek doğru değildir. Paramızın — düşmesine sebep gümrükten resimsiz olarak geçen 'eşyadır. Raparda bu da bir sebep — olarak gösteriliyor. Bu eşya dev- letin satın aldığı mallardır. M. Jakar gümrük istatistiklerini tetkik etmiş, ihracatın daha çok oldu- Zunu yazmıştır. Acaba M. Jakar devletin mübayaatını nazarı dik- kate almış midir? Ofta heyelân Yeniden kaç yer çüm Trabzon 9 ( Husust bir kaç yer Göntüzn”heyelân etti. — N | y Zaylat derecesi Mmeçhuldür, X Knyx-ıık acısı!.

Bu sayıdan diğer sayfalar: