18 Eylül 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

18 Eylül 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Lisanın değişmezliği Lisan işaretleri-Tabitnidalar.. Onomotopeler-Lisan işaretleri niçin değiştirile- mez- Diğer müesseseler değişebilir mi?- Lisan F. de Loussure ilediğer müesseseler arasındaki fark- ne diyor- Lisana değişmezlik nereden geliyor? Geçen makalede Haanın içtimsi -İtinde kalır, — Zamanımızda bonjur, Tuh! mahiyette bir işaretler sistemi|bonsuvar gibi frenkçe selâmlar, zatı- Yolduğunu söylemiştik. alileri gibi Babıli nezaket tabirleri | Şimdi de Haanın unsurları olan 1-|hep bu kabil hususl lisan veya argo İyaretlerin yakından — mahiyetlerini| unsurlardır. |tetkik edelim. Lisanın deyiştirilmeye müsaade |. Lisan işaretlerinin en ilkim Cesası etmeyen diğer bir vasfr da onu teş- ihtiyari olmasıdır. kil eden isaretlerin ve tekmil sistemi ihtiyaridir, yani kullanmağ için riayet edilmesi lâzım- zaruri ve tabil değildir. Meselâ at Ö- gelen kaidelerin sayısız denilecek ka- zünden anladığımız mefhum a « t se& dar çok olmasıdır. Pek mühim sebep- zincirinden tabif olarak ve doğrudan Jer bulunsa umuml-milli-sarzu da lâ- doğruya anlaşılmaz. Bu mefhum li- sonda diğer bir ses zincirile de ifade edilmiş olabilirdi. Nasdl ki lisanımız- da beygir sözü da hemen hemen ay- ni mefbumun işareti olarak tecasüs etmiş bulunmaktadır. Ve nasıl ki at sözü diğer iki mefhumu daha göste- rir (at — isim; at — fırlat, koyver). Dünyada muhtelif lisanların mev- Cut olması İşaretin zarurt olmadığı- Yu, ihtiyari olduğunu iapat ediyor. Hakikaten ayni bir mefhumun işare- ti hududun bu tarafında a - t, öte ta- faflarında ise e -& -pih-a-y-l veya a-k-0-g-omn ses gincirleridir. Burada lisanların menşei meselesi ile temas otmiş bul , Eski- ;.ı_u—.muu._.a.u lardan ve denilen taklidi sesler-| meydana çıkmış oldu- vardi fakat bu | artık anlaşıl- e (ne- Hmesile suyun akışı arâtında bet ve benzeyiş iddin eder| kat Fleur (çiçek) ıaıı.ıudaW ayal 'an scsler yok Gur? Bugünkü şekillerile birer i andıran bir çok kelime-| İse mazldeki tetebbü e lerek taklidi iyette olmadıkları da anlaşılmıştır. Tabil nidalara gelince, onlar da muühtelif milletlerde ayrı ayrıdır: bir Milletin ayl dediği yerde başka bir millet ufl diyor. Bu suretle anlaşılı- Yor ki bu gibi tabil bir seal bile ma- Hasına birleştiren esas umumun ihti- İ v kabulile tcessüs eden ır. | Bir Cem'iyet içinde her ifade vası- - dakırdı. değil temenna yapmak, veya gimdi gi çapka çıkarmak, - şapka başeymek kendilikle: 'nevi işarete veren bu harcketlerdeki tabil değildir, bütün mille- selâm olarak ih- dar — uzun bir zaman| olduğuna dikkat e-| kasını çıkaraca; enler, başı gapkasız | yaR İ İ K nentir mae| zspit edilmiş değil- | | mediğine delâlet dizim şimdiki hal-! e) milli bir selâ-| 2). ihtiyarf oldukları müsait değil- “nilmeleri bu . İşaret-| en kü- 'ibi - öğrenirler. Ana- 'ndi anababalarile oldu- ılarile hatta torunlarının azun zaman, beraber ya- #aalma üÜç dört nesil, dar ve “shitlerde, ” a miras alınmış olduğ: 4 gelecek nesillere de miras bıral maktadır. Lisan, böylece, içtimat ha-' yat ile en #rkı münasebeti haiz oldu- Hundan değişmezlik — vasfını kazan- maktadir. Diğer taraftan herkes, yani her va- gati fert, içinde yaşadığı içtimal gru- 'bun lsanını öğrenirken, onunla me- tamını ade ihtiyacını tamamile tat- güin eder, ve lisanda bir değişiklik hüsüle getirmeğe İüzum görmez. Hakikaten herkesin ökür dediği hay vana fertlerden biri neden müküz ve- ya bakar demeğe kalkışsın? Mamafi fertlerden biri kendince makbul bir sebeple böyle bir yeniliğe ihtiyaç hiz Setse bile, onun istimali ancak şüb- jektif krymeti olacağı için umum ta- tafından anlaşılır ve — kullanılır bir vöz haline giremez. Bu yeniliği kabul #decek bir miktar fertler bulunacak olsa dabi, umum! istimale girmiyen /her söz hususi lisan unsuru mahiye- kmış ise üfmet ifade eden İşaretlerdir; fakat gıın-—ı—ıd—ıı—ıı.# eli hik olsa, yine lisanı inkılâpçı bir tar- zda, yani an! ve umum olarak, deyiş- tirmek mümkün değildir. İhtiyari işeretlerle tertip edilen herhangi bir sistemin istenildiği za- man deyiştirilmesi mantıkan müm- kün gibi görünür. Hakikaten birkaç, kişi aralarında bir takım işaretler ka- bul ve istimal etmiş olsalar husust bir İlisan icat etmiş olurlar; o insan- lar işaretlerini ve onları tahsis ettik- leri manaları seçmekte ve istedikleri gibi deyiştirmekte serbesttirler.— Ara larında şifre ile muhabere eden bazı kimseler miftahların: istedikleri gibi tadil veya kâmilen tepdil edebilirler. Fakat o husust lisanı ve ya gifre miftahını kullananların ve kabul edi- len işaretlerin adedi çoğaldığı nisbot- te tadil vı“î:.ııpd.ü işi güçleşir. Me- Beli deniz arasında kullanılan flamalarla konuşma usulü, ve ya teb- af alfabesi şüphesiz yeni bir itti- ik ile deyiştirilebilir, ancak sarf edi- lecek efor büyük olur. Denizciler kodu ve ya telgraf a fabesi beynelmilel kullanılmakla be- raber onu kullananlar mahdut bir ta- kam insan zümreleridir. Kullandıkla- rı işaretler de mahduttur. Bu şernit istenilen deyişikliği vücude getirme- ye müsaade eder. Bundan başka, bü- tün içtimaf müezseselerin tekmil bir millet dahilinde âni ve umumi suret- te Gdeyiştirilmeleri de mümkündür. Büyük Gazinin rehberliği altında sal- tanat ye medeni kanun gibi siyasi ve| içtimal mücsseselerini, allabe gibi ya zi aistemlerini değiştirmeye muvaf fak olan milletimiz bunun en parlak dır. Saltanat ve medeni kanun daire sine giren muamelat her an bütün milleti alâkadar etmez. Bu muamclat ile alâkadar olanlar mahduttur; umu- mun arzusu ile, yani kanun ile, deği- n üsülleri tatbık etmekte hakimler 've siyasiler için büyük bir güçlük yok tur. Otuz kırk harften teşekkül eden altabe de lisandan çok farklı bir işa- ret sistemidir. AMabenin — işaretleri son derece mahdut oldu; i kullananların miktarı edenlere nisbeten çok daha azdır. Al- fabenin an! veumumi olarak tepdilin. den çıkacak netice okuyup yazanla- rın miktarı müvakkat olarak azalmak ve yazı ile olan işlerde az çok bir be- taet görünmek olabilir. Devamlı bir İceht İle bu mahzurların kaldırılması SKİ li Yalnız llsan bütün içtimat mües- eceler ve işacet sletemleri arasında yet müstesna bir mevkl işgal e- Ger. Çünkü Tisan: 1) on binlerle kelimeden teşek- küil eder; 2) herkesin her an kullandığı bir ifade vasrtasıdı. 3) Bütün dimağların, zihinlerin iş- lemesi mevcut Hisanla temin olunmak tadır. 'İşte bu sebeplerden dolayı lisan | mıştır. içtimat mücsseselerden en az şahsl ve içtimal tesirlere müsait bu- er. Kullanılışı zaman — dahilinde ara- lıksız olan, on binlerle işaretten ve kaideden yapılmış son derece muğ- lak, bütün zibinlerin işlemesi ken- disile kaim bir ifade ve düşünme sis teminin iradi ve inkılâbı surette de- Biştirilmesi nasıl mümkün olur? Meşhur lisaniyatçı Ferdinend de gramercilerin, Son zamanlarda bizde, filan veya filan millet çalışarak lisanzaz ecnebi kelimelerden tasfiyeye muvaffak ol muştur, gibi sözler işidilmektedir; ve daha ziyade tetkikatta bulunulma dan, keyfi bir surette-yeniliklere gi- || ,, rişilmektedir. Bize göre her şeyden evci lisan meseleleri derinden deri- ne tetebbü edilmeli, ve lisan tasfiye #i hareketi ilmin bütün icabatı dap hilinde tanzim edilmelidir. F.de Sau ssure ün naklettiğimiz hükmü bizim için çok kıymettar bir iltardır. Ayni lisaniyat tstadı diyor ki: isan içtima! kütlenin hayatile mantıkçıla- üdaha- | y, imlcân | ( Almımmyadıa Ren'in tahliyesine devam ediliyor İkinci mıntakanın tahliyesi.. PARİS, 16. A.A. — Ren a- razisinde bulunan beynelmilel| |(âli komisyonun Koblenz şehrin- den çıkarak Visbaden e naklet- meğe ve bundan böyle orada daha küçük bir kadro ile faliy- ette devama karar verdiği res- men bildiriliyor, İkinci mıntakanın tahliyesine 20 Eylülde başlanacak ve ikin- ci teşrinin sonunda nihayet ve- rilecektir. KİLİSEDE YANGIN BERLİN, 16. A. A. — Eski pro- testan kilisesinin kubbesinde yan gin çıkmıştır. Ateşin bastırılmasına muvaffak olunmuştur. ELBE NEHRİNİN SULARI ÇEKİLDİ 3 BERLİN, 16. A, A. Şiddetli kuralıktan dolayı Elbe nehrinde su- ların çekilmesi Üzerine yüzlerce ma vuna ve salapurya hareket edemiye- cek bir hale gelmiştir. |MÜFRİT MİLLİYETPERVERLER)| MÜNİH,. 16, A. A. — Müirit milliyetçi ve sağ cenah müntehası | teşkilâtı relnleri Almanyada son gün |lerde yapılan eui kasıtların failleri o- İlan aktivistlere karşi zabrta tarafın- |dan icra edilen takibattan mütevel- Ht vaziyet hakkında görüşmüşlerdir. TİCARET KONFERANSI BERLİN, 17. A. A. — Muhtelif memleketler mebuslarından — mürek- kep beynelmilel ticaret konferansı 23 Eylülde açılacaktır. Konferansa 40 tan fazla millet iş- tirak edecektir. Japonyada Altın ihracatını meneden karar LONDRA, 16. A. A. — Tokyodan Röyter ajansına bildirildiğine göre, Japonya hükümeti yeni kambiyo (i- yatının sukutuna mani olacak dere- İcede hariçte mühim krediler tedarik (ve temine muvaffak olduğu için al- tın İhracatını meneden - lik geri almak niyetinde değildir. KANADA İ! MUKAVELE LONDRA, 16. A, A, — Küll! mik tarda kömür ve hububat mubadelesi için İngiltere ve Kanada arasında bir mukavelenin derdesti akit bulundu- ğu Daily Herald gazetesince haber a İmmıştır. — Zeplin Hamburga gitti BERLİN, 17. A. A, Zepelin| #aat 3 - 45 te Friedrichshafen den hareket etmiştir. İçinde 20 kadar yolcu vardır. Balon, sant 16 - 30 da Hamburga gelecek olan M. Eckener in İstikbaline gitmektedir. Botef Bulgar - takımının - İzmirde| Altay - Altmay mühteliti ile yaptı- Yt son maçın tafsilâtıinı İzmir refik-| lerimizden hülasatan iktibas — ediyo- ruz: Bulgaristanın şampiyon finalist o- yuncuları Botef lilerle Altay - Alte 'nay muhtelit takımı dün öğleden son ra Alsancak spor sahasında karşılaş-| . Bütün sporcularının merakla beklediği bu oyunun aeti Cesi, oyunu yirmi beş dakka evel bı- rakan Bulgar — oyuncularının efkârı| umumiyede İleyhlerine bir. tesir hu sule getirmeleri şeklinde olmuştur. Hakem; İngiliz müsyü Çalton Vi-| tel idi ve Bulgarlar tarafından Inti- e Siköney miahlalü ça'yekd ahap Ha.) n Altınayın krymetli oyuncusu İhsan| beyle Altayın belkemiği Danyal bey,| yoktular. ; gene eski takımla Oyuna saat 17 de başlandı, Evvelâ) fotografiler çekildi, iik hücumu telit yayptı. şta muhtelit |hap beyin Köşeden İkari bi gatünti tülbel Krlaral ae |kaşlandı. zamanlarda Bulgarlar, karşı zaman dahilinde tesirlerini icra et- tiklerini de ilâve etmelidir. Lisanın | sabitliği yalnız cemaatin kütlesine bağlı olduğundan ileri gelmiyor, ze- bir vücut balindedir. İçtimaf kütle/Man dahilinde kdin olması da bu sa- ise tabif olarak âtil olduğurdan li- san için bir muhafaza âmildir.” Fakat lisanın değişmek hususun- da serbest olmadığını anlamak için onun içtimaf kuvvetlerin — mahsulü olduğunu söylemek kâfi değildir. Bu içtimaf küvetlerin lisan üzerine | 11 bitliğe nizmet etmektedir. Bu iki vak'a -cemaat kütlesine mer but ve zaman dahilinde İdin olmak vak'aları - biribirlerindan tefrik e- dilemez. Her an mazi ile olan mer- butiyet sebebile intihap hürriyeti xa olmaktadır. Her ne sebebe mebni Amaorikada İşti;ı_ller ARŞAMBA 18 EYLÜL 1929 EHuvicrede Tahdidi teslihat lîlerl On beş kişi yara-| Mecburi askerlik ve landı, bir kişi de öldü ! NYUBURG, 16. A. A. — Nevyork hükümeti dahilinde Nyburg lâğımın- da bir çok iştialler vuku bularak dört inafazada yangın çıkmasına — sebep olmuştur. Âteş başka binalara da si- rayet etmiştir. Zarar ve hasar pek çoktur. Mütenddit dükkânların came- kânları iştialin tesriyle — yerlerinden çıkmış sokaklar enkaz yığimile dol- muştur. bir mukavele CENEVRE, 16. A. A, — Sa-| bah celsesinde M Massiğli ber ri teslihatın tahdidi ve bilhassa mecburi askerlik hizmeti hak- kında vikont Cecil tarafından ve rilen karar suretinden bahset- miş İngiltere de dahil olduğu halde 22 millot murahhasları- nın geçen Nisan ayında bir mu- |kavelename imza etmiş oldukla 15 kişi yaralanmıştır.Bunlardan biri'rını ve mahsus bir neticeye Si İmiştir. Bina tamamile yanmıştır. ölmüştür. Hiç değilse 4 kişinin Yaha! enkaz altında kalmış olmasından kor- |kuluyor. BÜYÜK BİR YANGIN NEVYORK, 17. A. A. — Dün ak şam bir antrepoda yangın zuhur et- var ve hasar 400 bin dolar tahmin &| diliyor. mayiltercde Bahri meseleler Yeni bir konferans mı akdedilecek? LONDRA, 17. A, A. — M. Mac Donald, bugün bahrt mealeler hak- kında cereyan etmekte olan İngiliz- Amerikan müzakeratına dair — izahat| ve teşrihatta bulunmuştur. Bu müzakerat esnasında beş dev- letin bir konferana aktetmesi derpiş edilmiştir. Bu konferans, kruvazör- ler meselesi hakkındaki noktai nazar ihtilâflarını hal ve tesviye etmek Ü- ratle vasıl olmak isteniyorsa bu mukaveleye riayet edilmesi lâ-| zımgeldiğini söylemiştir. Komisyon vikont Cecil ile M, Massiğli nin karar suretlerini tali bir komiteye havale etme- ğe karar vermiştir. CENEVRE, 17. A, A. — Tale didi teslihat encümeninde mali mua- venet meselesi hakkında zuhur etmiş olan noktai nazar ihtilâflarının yatış- tırılması için sarfedilen — mesai ukim kalmıştır. Massiğli nin tadil teklifi reddedil. miştir. Maamafi mumaileyhin bu te klifinde israr etmiş olup teklifini bü yük meclis huzurunda veya encüme- nin heyeti umümiye içtimanda mü-) dafaa edecektir. TEKLİFİ KABUL ETMEYEN DEVLETLER PARİS, 16. 17. A- A. — Petit Pa- risien gazetesi yazıyor: Fransa, İta- Iya, Japonya, Belçika, Lehistan, Çe- koslovakya, Romanya, — Yugoslavya vesair mecburi hizmeti askeriye usu- zre sene nihayeti şenliklerinden evel toplanacaktır. FIRTINALAR - PARİS, 17. A. A:— Britanya sü- hillerinde işidilmemiş derecede şid- detli bir rüzğâr ve fırtına bilküm sür| mekte, sahil şehirlerde tahribat yap- maktadır. İNGİLTERE VE CENUBİ AMERİKA LONDRA, 16. ALA. — İngilte- re ve cenubi Amerika memaliki ara- sındaki münasebatı ticariyeyi bir kat daha tevsi maksadile memaliki mez kürede bir seyahat olan he yeti mahsusa Rio de Janeyro ya va- l olmuştur. T e — MISIR TAHVILÂTI MISIR, Kahire, 16. A, A, — Yüz de 3 ikramiyeli Mısir kredi Fonsiye tahvilâtının 16 Eylül 929 tarihli ke- şidesinde : 1886 senesinde çıkarılar 41.823 numara $0.000 Frank; 1903 senesin-| de çıkarılan 770.055 numara 50.000 Prank 1911 senesinde — çıkarılan' 321.679 numara 50.000 Frank kazan mışlardır. aununamun Ecnebi takımlarile yapılan maçlar Botef, Bulgar takımı İzmirde yaptığı son maçta sahadan çekildi rındaki oyuncuların oyun — tarzlarmı, tetkik ediyor ve fırsat bekliyorlardı. Vahap beyin tehlükeli bir -akıncı olduğunu öğrendikleri için iki oyun- cu mütemadiyen onu — tutmakla, hü- cumlarını kesmekle meşguldü. On beş dakika muhtelit takım çok hakim oynadı ve bu — eanada Rifat, Domeniko, İamail Hakkı Beyin aya- ğrndan Vahap beye geçen — top sert bir şutle ':uı'gu kalesinin — ağlarmı hırpaladı. Tribunlarda bulunan halk muhte- lit takımın yaptığı golü şiddetle, me serretle alkışladı. Müuhtelit Takım oyuncuları uzun 'boylu Bulgarlara göz açtırmıyor, top dalma kendilerinde, güzel , paslarla Bulgar kalesine İniyordu. Jtopu tutamadı. Bir karışıkdık oldu, Bulgar muhacim- :dnd- biri topu boş kaleye gönder, Beraberliği temin eden bu gölden kım oyuncuları oyunu karşısında ise bizden evelkiler insana insan ve köpeğe köpek demiş oldukları için biz de öyle söylemekte devam edi- yoruz." Başka lisanın serbest bir intihap ile başlamış olması zaruridir; fakat zaman intihabı tespit etmiş ve İşaret lere değişmezlik vasfını, an'ane ka rakterini vermiştir. Denilebilir ki lisarıda intihap hak- kı milletlere yalnız bir defaya mah sus olarak verilmiştir. Müuhtelit takımim çok güözel atılğan| —Bu suretle Tünü tatbik eden devletler lord Cecil in tekliflerini şiddetle ret ve cerhet- meğe mütemayildirler. | Felemenizte — Kraliça ve Lahey konferansı LA HEY, 17. A. A. Kraliça meclislerin iğtima devresinin açılma-| B münasebetiyle irat ettiği nutukta, Felemenkte cereyan eden müzakere-| lerin cihan sulhunun menfaati na- mına bir uzlaşma ile nihayet bulmuş olmasından dolayı memnuniyet be- yan etmiştir. Kraliçe —Antil adalarındaki vaziy- etten de bahsederek bu hususta mü- töyakkız bulunmak lâzımgeldiğini, hükümetin bütün dikkatini Kurasa loda sükün ve intizamı devam ettire- cek çare ve vasitaların sürekli suret- 'te takviyesi noktasında topladığını |- İfve etmiştir. ATRANÇ TURNUVASI BÜDAPEŞTE, 17, A. A. — Ca- pablanca, beynelmilel şatranç turmu- vasmı kazanmıştır. / bir şey yapamıyacaklarını — anlamış olacaklarki; teknik oyun sistemini kırıcılığa dökdüler. Fakat bu da para etmedi. Çarpı- yorlar, fakat gene kendileri yere dü- Şüyorlardı. Birinci haftayım bu şekilde bitti Beş dakika gonra ikinci devre başı ladığı vakit Bötefliler; muhtelit ka-) lesini sıkıştırmağa başladılar, bütün gâyretler; beklerin — ayaklarile kale- cinin ellerinde eriyor, bir d mıyorlardı. yi D Bulgarların bu sıralardaki hakima ne oyunları Fehmi, Tosun, Hilmi ve bühassa Hayri, Feyzi beplerin gay- retlerile lehimize dönüyor, muhacinı letimize mühim fırsatlar düşüyordu. Vahap beyin şiddetli bir şütü bir Bulgar oyuncunun göğsüne geldi, »- ) iştü, çırpınmağı , terefüsü sinaf yaparak kurtardı. Bundan biraz sonra da Bulgar ınıhrmnurh!:umundıl.hz »| go'ya çizgi üzerinde favl yapıldı. Bulgar oyuncuları penaltı — cezası verilmesini istedi, hakem, firikik çek tirmeğe karar verdi. Bu — münakaşa esnasında Botefliler hakeme fena bir| Hakem; topu alarak sahadan çıktı, Bulgarlar da çekildiler. oyun da yirmi beş da. oyuncular;İkika evel bitmiş oldu. ©0000N606000000cccccE Bu söylediklerimizden lisanın ihti yart, âni ve umum? olarak değiştiri- Üemiyeceği anlaşılır. Fakat muhafazasına hizmet eden, lisanda zarurf olarak an'ane sabitliğini teala eden zaman her şey gibi 1 da İaşımıp yıpranmasına, — değişip yeni- İlenmesine hizmet eder. Bu değişme İnin tabi olduğu kanunlar - vardır. Onların tetkikini başka bir makaleye terk ediyoruz. AHMET CEVAT K ANKARA, 17. (Telefonla) — Tıp, köngresi bugün saat 10 da Millet Meclisi binasında açıldı. Küşatta İsmet paşa Hz. Müdafai tilliye, Srhbiye, Maarif veküleri ha- zır bulundular. İsmet Pş. Hz. kürsüye çıkarak kongcyl Açtı ve şu nütkü irat etti; “Üçüncü milli tip kongresini aç- mak benim için bususi bir bahtiyar- ktır. Milif tıp köngresi içtimaf ha. yatımızda şimdiden eksikliği kabul Olunmayacak mühim bir amil yetini almıştır. Vatandaşlar Âlimlerimizin en güzide mütehassız- larımısın vakit vakit toplanıp ilim ve fennin münakaşalarını tetkik ettikle-| rini görünce kendi içtimai ve sıhhi âtileri için buzur ve emniyet hisset- mektedirler. Onun için millt tıp kon gresini bu günden türk içtimai hay- atınm nazımlarından biri addetmek- te hakkımız vardır. Geçen kengremizden beri iki sene geçti. Bu iki sene zarfında sıhhi po- İltikamızın vadettiği inkişafları ve i- çinde bulunduğu faaliyetleri emniy- etle ve hattâ iftiharla düşünmeğe, derpiş etmeğe cesaretimiz vardır. Bu seneki &rhhi mücadele iki sene evelkine nişbetle daha derin bir faa- liyet sahasr arzetmektedir. Bu mü- cadele, yalnız faaliyet sahasını mem- leketin el değitemiş mıntakalarına genişlemesile kalmayor, mevruların çoğalmasile de hususi dikkati celbet- meğe lâyik oluyor. Tarih, salgın hastalıklara sıhhiye vekâletinin açtığı yeni mücadelelerde vatandaşlarımızın dikkatini celbetmiş tir. vazi- Memleketin shhi ihtiyacatına al! ka ile el dokunuldukça doktorlarımı- zın ihtiyacatımıza ne kadar az geldi- ğini daha'iyi farketmeğe başladık. Bu ihtiyaç doktor yetistirecek müessese-) Jlerimizin ilmi ihtiyaçlarını, fenni te-, kâmullerini temin edecek vemaitin art tırılması için hükümeti her gün teş- vik etmeğe medar olmaktadır. Elimizde bulunan mücesesattan çok mahsul almak için bir sene talebe adedini azami hadde arttıracak teda- biri alınmıştır. Elimizde bulunan mü esseselerin yakmım bir zamanda artık bu memleketin ihtiyacatına kâfi gel- miyeceğini şimdiden arzetmeğe baş- layoruz. Bu ihtiyaçlardırki şimdiden memlekette ilim ve fen merkezi ola-| rak yeni bir takım merkezler ikdas| etmeğe azimle teşebbüs etmiş, bize iki senede bir bu bilançoyu mütevazi olmakla beraber maddi ve riyazi bir. şekilde vermek, yapacağı işleri bilen ve bir iş yapmak için gülünç ve ha- yalâ programlara kapılmaktan ziya: de müspet, riyazt ve muayyen İşleri takip etmekte olan adamların zihnl- yetini göstermeğe medar olur - Ümi- dindeyim. Bundan sonra ilim ve fen arkadaşlarımızın sırf fenni olan faa- Hafta nın havadis Dün oa dokuzuncu haftanın en mühim havadisi hakkında cevaplar gelmeğe başlamıştır. Bir gün zarfında gelen cevap- ların miktarı bu İstifadell mü- sabakanın mektepli karilerimiz arasında uyandırdığı alâkayı göstermektedir. Cevaplar İstan- bulun hemen hemen her lise- sinde okuyan talebelerden gel- mektedir. Fakaten çok Galata- saray Darüşşafaka lisele- rindendir . O kadarki anketi- miz adeta bu iki lise arasında bir edebi müsabaka olmuştur. Darüşşataka mı? Galatasaray mı ? Acaba sene sonu müsaba- kayı hangi lise kazanacaktır? Unutülmamalıdır ki her hafta birincilikleri kazanan talebeye mnakdi mükAfat verildiği gibi, sene sonu talebesi en çok nu- mara nan liseyede bir kupa verilecektir. Bu kupa muvakkaten mektepte buluna- cak ancak Üç sene müte- madiyen kazanıldığı takdirde dalmt olarak © mektebe kala- caktır. Spor sahasında bir Galata- saray Fenerbahçe rekabeti ol- duğü gibi şimdi edebiyat saha. sında bir Galatasaray - Darliş- | şafaka müsabakası başlamıştır. Biz temcani ederizki bu müsa- Kongrede ısmet Paşa Hz.nw mühim nutukları j Cumhuriyetin başlıca emeli ve hedefli îf'E_SPH_İ'!?bŞ"RL_ğ Tıp kongresi açıldı — liyette ve alelitlak fen leminde di yüksek mevkilerini ve mem ilerilemesi ihtiyaçlarının tetkik mesi hususundaki faaliyet ve lerini göstermeleri kalır. A Bu sene tıp kongresi güzel bİF | Bi ile beraber açılmış oluyor Ees#iğ Fımızın kongre n zar ettiği sergiye gerek İçel vaffakiyetiniz, ilmin, fernin dir, ilmin, fennin zaferi ve ondüf ğ büyük istifadeyi temin Cumhu! başlıca emeli ve hedefidir. ( alkışar) Söz, Sıhhiye beyefendinindir. | İsmet paşanın şiddetli ve süfE alkışlarla karşılanan bu sonra sıhhiye vekili Refik çıkarak bir nutuk irat etti vi azasını selâmladı ve kongrenin Ğ Hazretlerine Meclia reisi Kâzım, vekil İsmet, Büyük erkânı haf reiai Fevzi paşalar hazcratına tafli ve hürmetlerini arzetmeği teklil Bu teklif alkışlar arasında müteli kabul olundu. Bunu mütcakıp Kânm ve Fevzi paşalar Hazefi Recep, Abdülhalık, C: üsnü, şet Örmer beyler Nuri paşa ile doktor Refik Münir PP köngre riyasetine intihap edile! rinci celseye nihayet verildi. ÖZİE sonra aktedilen ikinci celsede ya Nuri paşanın hasta bulunms## C3 mebni riyasete Refik Münir bey B | ti. ' Bu celsede frengi hakkında :1 etütler tetkik olundu, Kanser kındaki raporlar müzakere — olumt Kongreye bütün vilâyetlerin &l müdürlerile altı kadın doktor İştİ etmiştir. Kongre azalarına hatıra * rak madalyalar tevzi olunmuştur. Ismet Pş. Hz. nin sergiye takdiratı ANKARA, 17 ( Telefonla ) Tamet Pş. Hz, Vekiller ve mebuti la beraber fırka binasında $i müstahzeratı tıbbiye sergisini *f ret etti. 4 İsmet Pş. Hiz. sergiden pek # de memnun kalmışlar ve bu menifip niyetlerini de şu iltifatkâr cüf lerle izah etmişlerdir. iftihar ediyof e ziyadeleşmesi ö tıp âlemin ler için iftihar edilecek bir M dir. 'Türk doktorlarının hazakati |da Türk eçzacılarımızın da İve fzaliyeti göze çarpmakta da kongrenin inikadından duyd muz hazzı ziyadeleştirmektedir enmühim | i nedir? | B 5 Müsabakanın kapanma | tarihini değiştiriyoruz | bakaya diğer liselor de iştirak elsinler. Daha senenla yarı' varılmamıştır. K Kabataş ve İstanbul ilisel” rinin de harekete gıçını'" lâzımdır. Dün akşama kal K gelen mektupları tasnlf ettlk Netice şu idir Darlşşafakât Gülütasaray 28, İstanbi kubataş 3, Fransız Dami g sion 2, Jandark I, Beyol" musevi |1, l Müsabaka, şimdiye Kadaf D Çarşamba günü akşamı KAPA | mıyordu ve ertesi gün celer İlân ediliyordu. Bazt M tepli karilerimizden aldığı mektuplarda buna İtizar yyor. Haftanın mühim hav! hakkında yazı yazmak aradan bir Cuma bir n lazım getdif ( . "::ı.ı'..ı'ı:u-.::lmı.—. ııık"', r karilerimizla — bu haklı bulduk . Binaenaleyh müsabakâ :" Şamba yerine perşembe güüü , panacak ve ceyaplar cum y kadar kabnl edilip, netle? Picy günü Hân edilecektir. 19 haftanın çevapları cumar/öİy kadar — gönderilebilir. YA bir haftanın havadi: baftaya karıştırmamak ıli: wÜ Yani Cuma günü çıkam bYi hakkında örtesi gün Y Hü yazılamaz. g bel | İZSTEPEL 5/X B gerek dışarıdan iştirak edenleri BŞN Tunuzda teşekkürle takdir etm a zife sayarım. e€ Poig Aziz arkadaşlarım! Size mestiği Oİ9) de muvaffakiyetler dilerim. Sizin bi

Bu sayıdan diğer sayfalar: