19 Eylül 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

19 Eylül 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BİN SÖZ BİR RESİM Yeni icra ve iflâs kanununun tatbiki dolayıslle İlk iiraz mürufaası Refik Beylin riyasetinde yapıldı “Kaylarpaşada; Demiryallar mağaza müdürlüğünden: Aşağıda yazılı malzeme ilân sırasile almacağından pazarlığı yapılmış malzemenin tekrarına meydan verilmemek için göste- rilen saatlerin başlangıçlarında isbatı vücut etmeleri ilân olunur. Oğfıdaı evel saat 9- 12 1 Adet Termosifonlu banyo (tam) 22 Adet Lastik dâmga 5 Adet Otomatik kayıt damgası 160 Metre Kenevir ip 25 m/m 500 Metre Kanaviçe S0 Kg Yuvarlak çelik 20 m/m 150 Adet Piton kapalı 30 m/m 89 Adet Prinç Kapı kolu (Gömme kilit için) 170 Kg Hava çeliği dört köşe (30) (40) m/m 13 Adet Krapin (muhtelif) 100 Kg Galvanize demir tel 0,50 m/m . 50 Kg Kara döşemeci çivisi 14 m/m 1 Adet Kol mıskap tezgânı (küçük boy) Kg Bakır boru 7x<10 m/m 5 Kg Yuvarlak başlı perçin çivisi 15 x 3,5 ©O Metre Bez hortum 68 m/m 4 Adet Tazyikli filitre bir bujili (Berkeflet) marka 4 Adci Kurşun pensi lokması hâkkâkiyesi 6 Adet Ambuatmanlı dökme boru dirseği 80 m/m 10 Adet. — « boru ucu 80 m/m 30 Metre İçi helezoni telli lastik boru 55 <40 600 - Adet Küçük hasır süpürge 2 Adet Cam elması Adet Altı köşe dik kovanlı anahtar 7/8 1 Adet Planya tezgâhı mengenesi $ Adet Kurt ağzı boru anahtarı 2 2000 Kgğ Külçe kurşun 5$0 Adet Odün baltası 3 Adet Benzinli kaynak lambası (0,500 litr 1 Adet Müvazi mengene 50 m/m 2 Adet Dairevi demir desteresi 500 m/m 2100 Kg Karpit 600 Kg Antimuan d 6 Adet Ambuvatmanlı vana 40 m/m 2 Parça Kırmızı masa çuhası 100 Kg Çubuk demir 5 m/m * 10 Kg Çelik tel 2 m/m 60 Adet Galvanize gaz borusu dirseği (1-2 pus) 60 Adet Galvanize gaz borusu için filanş (2 pus) 2 Adet Galvanize gaz borusu rediksiyon manşonu 10 “Kg Perçin çivisi 5<30 200 îg U demiri 145x60x8 150 Adet Pomel menteşe (sağ ve sol 100 Adet Dolap ve çekqmıgığıı!ww YErA 20 Adet Pencere kaldırma yuvası 20 Adet Menteşeli pencere horozu 1100 - Adet Zımpara kâğıdı (00 ve 1 No) 8 Çift Lastik çizme 100 Adet Çekme demir gaz borusu dirseği (3/4 ve 1) 100 Adeta Çekme demir gaz borusu uzun vidasr (3/4vel) 20 Adet Perçin zımbası 12 ve 18 m/m iğleden sonra saat 14 - 17 2500 Adet Dosya için bezli zarf (küçük ve büyük) ı « — Yazar barometre 1 « « termometre 1 « Azami ve asgari termometre 1 « Hava rutubet ölçüsü 1 « Yağmur ölçüsü 1 « Mesaha zinciri 10 metrelik 1 « —Adi pusula 14 Top Resim muşambası 1 Takım Perger takımı orta 130 Adet Kasket 60 « Pelerin D 30 —« — Eteklik pili 20 « Dinamo kömürü (muhtelif) 8711) « Tampon krasörü garnitörü 240x 200 m/m « Avukat çantası Teşviki sanayi hanımlar dikiş ve biçki yurdu talebeleri ve işleri. (Yazısı iç sahifemizdedir) Yazı şaplonu için küçük sandık Cam kalemlik Ahşap tampon büvar Yazıhane evrak koyacağı (sepet) 2 « « — takımı kristal orta 300 — Kalıp Sonlayt sabunu 1300 Metre Kenarlık şerit adi II mevki için 3 Adet Ticari muhasebe defteri, 80 —« Enjekte edilmiş köprü malzemesi 2,80x 0,20x0,25 100 Tabaka Kav kâğıdı (motör için) 21,500Kg Gomalak 1 Adet Rücsa masası İ « Şef masası 100 Kg Toz kükürt 1 Adet Mavi çıkarma şasisi X « haşuratör 20 Kg Ambalaj sicimi 350 Kg İngiliz sicimi 2 m/m Na—— ARRA normal hat 20 Adet Klapeli abdesthane hunisi 10 « Muşamba fırçası 10 « Muşamba cilâ fırçası $ « Resim banyosu için (Kuteberke küveti 30>x 20) 10000 « —Adi krasör sürmesi 1 « “Tevzi tablosu 1000x 1600 m/m 7 « Şapirograf muşambası (muhtelif) 500 . « Battal kâğıt çizgisiz. S0 Kg Aliminyom boya 2 Adet Şef yazıhanesi 1 « İstorlu dolap (büyük) 2 « —Koltuklu sandalye (minderlik) 1 « Portmanto adi altı çengelli 3 « Paspas 450 & Çimento karo 0,30x0,30 45 “Ton çimento 130 Takım Elbise (lâcivert) 130 Çift Kundura 250 Çift Asker için fotin (42,43,44 No.) Delet demiryolları ve limanları umunt idaresinden; Fevzipaşa - Diyarbekir hattınm Fevzipaşa - Ozan nam mevki arasındaki 143,050 kilometroluk bir kısım 9 Eylül 1929 tarihin den itibaren açılmıştır. Meczkür kısmın üzerinde şimdilik haftada üç gün bir muhte- lit katar seyrüsefer edecektir. Fevzipaşatlan hareket: Cuma, Pazar, Çarşamba saat 6,30. Ozana müvasalat ayni gün saat 13,30 dur. Ozandan hareket: "Cumartesi, Pazartesi, Perşembe günleri saat 13. Fevzipaşaya muvasalat ayni gün saat 20 dir. Devlet Demiryollarmın diğer bilümum istasyonlarından mez- kür hat istasyonlarına (ve mütekabilen) doğru bilet verilir ve bağıj eşyasile mesajeri paketleri ve bozulmağa Mmüsait olma- yan seyriseri ve seyri hafif eşya kayit ve kabul olunur , Yolcular Adana ile Fevzipaşa arasındaki şirket hattı için başktaca bilet almağa mecbur tutulmadıkları gibi tüccari eşya- nın da Adana ve Fevzipaşada bir mutavassıta lüzum olmaksı- zın ücreti peşin veya gideceği yere havale suretile kabulü temin edildiği ve fazla izahat almak isteyenlerin istasyonlara müraca- atları lüzumu ilân olunur , Edirne belediye riyasetinden: Edirnc belediye itfaiyesi için almacak iki tonluk bir adet ara- zöz bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya kon! muştur. Talipler şartnameyi Belediye riyasetinden talep edebilir ler. İtaya talip olanlar ilk teklif edecekleri'bedelin Yo 7,5 yüzde yedi buçuk nispetinde teminat akçesini veya banka mektubunu havi pullu varakayı bir zarf derununa koyup üzerine arazöz di-| - ye yazarak 12/10/929 tarihine kadar belediye meclisine tevdi eylemleri ilân olunur. İbale 12/10/929 tarihine müsadif Cumartesi Kgünü saat 16 da dır. h Seyrüseleri Işkâl ettiği Için Sirkeci tevakkul mahallinde yıktırılacak duvar li ficarel meklebi müdürlüğünden: 1 —Metebin Ulumu - Âliye (İktısat, şehbenderlik, muhasebe, Banka ve sigorta) ihtisas kısımlarına tam devreli Lise mezunla rı ve mekâtibi aliyeden ve Ecnebi mekteplerden gelenler. 2 Yüksek ticaret kısmına, Orta mektep mezunlarile lişe- lerinbirinci devrelerini bitirmiş olanlarvebu derecelerdeki musad dak mekteplerle meslek mekteplerinden müracaat eden mezun- lar, N 3 — Orta Ticaret ktsmına, ilk mektep mezunları kayt ve ka- bul edilmektedir. Kayt müddeti 30/Eylül akşamına kadar de- vam edecektir. İnkara S işleri"müdürlüğünden : lkara dt işleri müdürlüğünden : 1 — (13222) lira (18) kuruş bedeli keşfi olan Ankara Suyu üzerinde 8 inci kilometrede yapılması muktezi Bent ameliyatı in şası-17 9 929 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya vaz edilmiştir. 2 -- Mütcahhit evel emirde (992) lira teminat akçesini veya hükümet bankasile sermayesi milli olan bankalardan birinin ke- falet mektubunu iraeye mecburdur. 3 — İhale 8 Teşrinicvel 929 tarihine müsadif Salı günü saat |16 da Ankarada makamı vilâyet mektupçuluk odasmımda icra edi |leceğinden proje ve evrakı keşfiyeleri görmek istiyenlerin Nafia |Su İşleri müdürlüğüne müracaatları ilân olunur, HACI BEKİR ZADE ALİ MUHIDDİN mülessesel ticariyesi Mevcut şubelerine zamimeten Pangaltıda nnn V) ŞUDE AÇITOR vemaı enirean a üü eülirün) e ——— Arnavutköy- Amerikan İNAS KOLEJİ Kayıt muamelâtı 18 ve 19 eylül Dühul! ve tecdidi kayıt imtihanları; Türkçe — 19 eylül 14 te İngilizce —. . 930 da Fransızca 18 ç 14 te Riyaziyat , —— — 930 da Turih ve Coğrafya 19 eylül 14 te —a “LÖ FÖNİKS DÖ VİYEN” Sigorta şirketinden: Şirketimi Türkiyede harik şubesi dahi açarak muamclâta başladığı muhterem müş- terilerimize ve ehaliyi muhteremeye ilân etmekle kesbi şeref eyleriz. İdarehanesi: Galatâda Voyvoda caddesinde Türkiye Milli Hanında Türkiye Umumi mümcssili Mösyö FRİTZ HEER in yazıhanesidir. TAVİL ZADE MUST. ve biraderleri vapuru İP Muntazam Ayvalık Ekspresi Selâmet vapuru her perşembe J akşamı Sirkeci ELECTİON Saatinin evsalı reklam ye- rinİ tutı i)okfor Â. kutîel Elektirik makiaeleriyle belsoğukleğu, idrar darlığı, prostat, ademiktidar, bul gevşek- Tiği cit ve Hrengiyi ağrısız tedavi oder. eKçİ fırım sırasında SA tıhtımından — haraketle - mutat iskelelerinc - uğradıktan - sonra cuma günu Ediremit ve Ayva- lığa muvasalat ve pazar günü Ayvalıktan harcketle pazartesi Istanbula avdet edecektir. Mahalli müracaat; Yemiş Tavilzade biraderler. Telefon Istanbul 2210 ——— ZAYİ: Muhassesatr zatiyeden al- dığım maaş cüzdanım ile mühürümü zayi eyledim. Yeni: dan eskisinin ğ PERŞEMBE 19 EYLÜL 1929 ; : | SA SBFIJ i Merkez Acentası; Galaci KÖ başında. — Beyoğlu — 2962 ; acentesi Mahmadiye Hanı #8P) İstanbal / 2740 | İrabzon ikaci —goslil Ç ANKARAJ perşembe akı mından — hareki İnebolu Sinop Samsun | Fatsa Ordu Gireson TraDEEBİ İ gidecek — ve | Polathane — GirtPŞİRİ Ordu Fatsa Samsun Sinop boluya uğrayarak gelecektiyili İzmir sör'at Dostfl ( Güleemal ) - vapurü ğ Eylül Cuma - 14,30 da GÖĞ rıhtımından - hareketle — ÖfÜRER tesi sabahı İzmire gidecek Pazar 14,30 da İzmirden ketle Pazartesi sabahı gele0 Vapurda — mükemmel orkestra ve cazbant mevC iya- postasi (KONYA) vapuru 22 pazar TOda'Galata rhtirt hareketle İzmir Güllük Bod adas Fethiye Finike Ant gidecek ve dönüşte © j iskelelerle — birlikte — ANCRE kalkan Sakız, Çanakkale Hboluya uğrayarak gelecek Bozcaada - poslası ( Gelibolu ) — vapuru D Eylâl Cumartesi 17 de rıhtımından hareketle Geli? apseki Çanakkale İmroz P adaya gidecek ve j yapuru — ADANA. "i PERŞEMBE günü «& sirkeci rihtimından hat ( Çanakkale, İzmir, Bodrum, Rados, Fethiy& talya. Alâiye ve Mersiff rayacaktır. Fazla - tafsilif Galatada Site Fransez 19 numarada acenteliğint racaat. Tel. Beyoğlu T0f Mesajeri Maritim ve *| Kanyanyalarının vapurları * Güzel sayahat!” poli İimanlarına dahi Tafsilât almak üzere K4t Lorant Rebul ve şürekl racaat olunması. Telefon P 203 - 204 - 1704 Mi bi yapuru 22 Eylül günü tam saat 15 te —ı tıhtımın- k dandoğrü İzmire e edecektir. Z v Kara deniz be i ANADOL VAPURU F u paza günü akşamı Sirkeci © İdan hareketle doğru Ö İnebolu, Gerze, Samsifi 5 İGireson, Trabzon, SW Rize ) ye gidecektir Tatsilât için Sirkeci? ci hanında kâin ıcı“’;ı racant. - Tek İstani z Ve Galatada "'3':: tım banında Çelepi' 4 Klopati acantalığını Telefon Beyoğlu 854 MESUL MUDÜR: ? ©

Bu sayıdan diğer sayfalar: