29 Eylül 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

29 Eylül 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

' Milletlerin ittihadı H.'“un Milletleri siyasi, bilhas | Z bke mmecmua halinde | €tmek fikri, yeni bir şey t. Bu mesele ötedenberi T münakaşa zemini ol- Umumi harp haite- Sonra bu fikir, daha kuv lelerle yürüdü. Son fazla bir ehemmiyet İi Düisımn sebebi ise malüm H eli mun siyaset dümeni- gaNde tutan Bir kaç mesul M pilük başlarırıdan biri oları Tand, bü fikri son günler- | & b Px YA * iltbik Ve tahakkük kabiliye- hıırku'î!;'mğktaıııvlar. İtmi güçe, Birleşmesi fiktinde| Tükteğ tiyenin - politikası “ve | &&::I_ın nedir?Bu mesele "tezaj "ei Matbüuatını ciddi bir Ve tecessüse ve hatta yan| kA.ve bükü edik. hükümlere | seyk KA brin eit Hade edelim'ki miltet hu yeni Hadı fikrinin tahakku- ve'bu gibi fikir: ediyor. Bu haki» tüdir, — Peşriyatı bu cümle- Büyei BüZete, 3Sinin Aymyı ettafa Kemal Tür- v ı..ı'_'fı"- Fakat bu vadide Av- Klile olan münasebe tlç SEladır. Bir defa büyük B * lı?:ıı Bıkı ve samimi bir. “Z:*’n—.. muş bulunüyoruz. İ- A.,_,: W;:ve Fransa ile akde- İaişler, K üzre bulunan mua- Şram, eKezi Avrupa devletleri- BBiz Ği inetleri letleri izale ve yerlerine İöe MüneeleriBU b._':a. çelizi Başka bir maka: İagiele ji ŞACağız. Yalnız yine Y—ı..( d Hükası olan bir cihet a ,! "kiı::—k İstiyoruz : hüşgi çi tatbikatına, büsbü- ış,,,mlı'"- yeni zihinlerle gi- ahakı! Milletlerin ittihadı & Te | Garip, Ayın altısında | Pazar 29 Eylül 996 DTEAMDRAAT A KYN KA Muaslsamsı B Edunmruştur Nihat bey mesele karışık, esrarlı bir.| Kemal Zaim B. M Viyolef'in yepyeni bir reşmi maceranın ilk perdesi! Bilecik. hastaha- nesinegiren bü yah kim? İntihar mı,seyahat mı, spor mu? Nihat bey ne diyor, kızın babası ne anlatıyor ? Bilecik zabıtası bu şüpheli hastayı takip ediyor.. tuplarında intihardan bahseden Ni- hat B. in Bileciğe kadar gidip, orada ne süretle ve ne sebep tahtında has- tahaneye girdiği meçhuldü. u. «M, Natan kimdir?» dedi. «Benim» — Sizin bir kızınız var, Onu ben “İgördüm beğendim ve sevdim. O kızı bana verir misiniz? Düşündüm. Karşımdaki, uslu akık- centilmen bir paşazade idi. Bizim n bu pek büyük bir devletti. — Başüstüne, dedim, sir istedik- BİR MEKTUP. " mektup bulunduğu bildirilmekte idi. bitti zannolun Dün de Adli teftiş etti Vekil Bey Adliye meslek mektebi hami reisi oldu sat B. öğleden sonta tekrar Adliyeye gelmiş ve teftişatına devam etmiştir. Temyiz mahkemesi azasından es- ki Ağırceza reisi Sabri B. dün Adliye wekilini ziyaret etmiştir. MESLEK MEKTEBİNDEN Bilecik hastahanesinde tahtrtedavide Basit bir şekilde başlıyan ve sonu intiharla hadise, bu son vazi- sabah erkenden Adliyeye gelmiş - ve si çok esrarengiz bir safhaya g İdarehane: E Aböne “ ve ilan üeretleri K rtenbul, — Ankara caddesi, No ” 100 Çüzetemade çikan yazıların hııkııluı mahfazdur Telgraf adresi Telefon numaraları. l bohe “azlar T"*“"“" K İ z Ç_—_“'" "'_"'("' İstanbul, Milliyet detanbal, 391)—3919— 3013 SĞ eee CU B Te aS ZeT (NU dar İçin müdiriyete müracaat edümelidir. HN 150 * Ve a -. 7400 e we Ancü. Sene No LüMi gMAD ai .'Nl_ - 10 l di! | ün geldi, ve maarif | işleri hakkında beyanatta bulundu Maarif vekili müessif bir kaza geçirdi Maarif müsteşarı Kemal Zaim bey HD edetekrüretti. Şimidi | " zefakatinde mektep müzeleri müdürü| 4 <a | k â SĞ Rü bi n gi gretle Lozan sulbunün tasdi- 'tı;m“'lva Matbuatı bunün esrar ('"Ş_IZ se ,V' k"'-'l :':"'" h“- alduğu halde - dün| Lije mevkii meriyete giren caki tari dâ mütalcalar yürütmek-| PK nden delresöt dtlekkelin. .. Lre yarını bitmektedlir. Yarın Almanyaya müteveecihen| hareket edecek olan Kemal Zaim B. Avrupa seyahati ve maarif işleri hak kında hir muharririmize atideki iza- hatı vermiştir" — İsmail Hakkâ'B 'ile birlikte'ya- pacağımız Avrupa teyabatı bir buçuk ay kadar sürecektir. Almanya, İsviçre ve Fransaya gi- deceğiz. Bu seyahatten maksat mes- lek ve ticaret mektepleri için Tâzım) gelen mütehassısları imtihap etmek teknikum (İş darülfünunu) plânları-| pa ait teferruati — intak eylemek ve mektepler için icap eden ders vessiti: için ayrıca bir kaç ecnebi muallim de celbedilecektir. Bu sene açılması mu- karrer Ankaradaki Gazi muallim mek tebine muktezi derx Jevuzımı de sür' amisyon bu meseleyi / Balletmeğe çabı- maktadır. .| derek gayri mübadillere ait bazı e' İstanhulda Ali Canip beyin riyasetindeki KİTAPÇILARLA İHTİLÂF kitap ihtiyacını temi- 'giyareti canasında geçirdiği. bir kazadan Eski tarife Yarından itibaren kalkıyor Tenzilâtlı un tarifesi de kaldırılıyor Yeni gümrük tarfife kanunu Salı gününden itiberen meri olmağa baş- Jayacaktır. | Yeni tarife tatbik edilmek ve e- ki tarifenin bazı devletlere - verdiği müsaadat ve bazı devletler - eşyası hakkında tatbik edilen azami tarife ortadan kalkımakla beraher hariçten gelen bazı mallara konan gümrük Tesminden muafiyet de geri almmak tadır. Meselâ unun terizilâtir tarifeye ta bi resimden tutulması evelce takar- Tür etmişti. Yeni tarife ile bunlar kaldırılmak tadır. Dün gümrükler bir aylık hummalı | dan 'yalnri beyannamesi verilipte he nüz Çıkarılmayıp gümrüklerde kalar malların muamelesi yapılmaktaydı Son ikd üç ay zarfında gümrükler- den ithal edilen eşya memleketin lâ akal iki senelik bir ihtiyacına teka- bül edeceğinden yeni tarifenin tatbi İskiy ='=llmıu aHi . mevzm kinden sonra gümrüklerde büyük hna büyük Çi ve davası hesa-| — Bir aşk macerasr neticesinde tegay. | dan bahscımiştir. bir sükünet hasıl olacağı söylenmek- Ktautman DiT kazanç olduğu,| yüp ederek, intiher Cit zanmın tec PERDE AÇILIYOR. tedir. Ci Amerikada kopan Türkin tMamak lâzımdır. â lit eden Ali paşa zade Nihat B. Viyo-| — Viyoletin S1 «Natane EL. nin| ç Üa veonumr politik Gi aa a Radisesinden bahsetmiş ve tah- (İzahma ve Nihat B. taratından yazı- | azi Hz. bir rezalet! SAĞ Zaman yar Poliükası Bak | atımız neticesinde Nihat B. in Bi İan iatihar mektaplarma / baklarak. | Röğlkke dazlb Haldie aa bir Södişe ve izhar olu- |/ Cik hastahanesinde tahtı tedavi'de| Nihat B. in intibar ettiği kesbi kati- i dün ak yer gçe !W atı bahriye tez- B e e rekltler, dost | bulunduğunu da bildirmiştik. Nihat| yet ederken günün birinde gazetemi- ri dün akşama kadar bir yerı ziyadğe C Çıktığı zaman da-|B. in tegayyübü cebabı, Viyolet Hmı | ze Bilecikten gelen bir telgralın işin X teşrit buyurmamışlardır. gâhlarının — bütün teessir oluyoruz. | sevmesinden ileri gelmekte - olduğu | gidişatını değiştirdiği malümdur. Bu | #.N, 8 esrarı meydana çıktı Rüzetesiki Çıkan La Bulgarie | melüm isede, Viyolet'e yazdığı mek-| telgrafta, tegayyüp eden Nihat B. in Kemal Zaine hey Tokat eşralından TsbirRüştü Bey yd çi dün Reisicumhur Hz, tarafından ka- bul olunmuş ve akşam yemeğine al konulmuştur. BAŞVEKİL HZ. €ti umumiyesi yarın tekrar toplana- v- | İrakı intaç etmiştir. 942 senesinde Almanlar bütün ank lyet vemuhabbet hisle > eği' Za Y ĞE edece doğru baş müfettişlik odasna çıkmış çeldi Vekil beyin H ga detilir. ge Yasrtalardan bahse (ur. Vekil B. bu esnada bir çok ziya-| sol ayağı maal Reticesinde aşkrlar kakkımda retcileri kabul etmiştir. Mahmut E- birse inçiamiş el (bir kaç süne kadar| iyileşecek ve vi teftit edecektin ehrimize yelerek mektepler KEiLE Recep beyin teftişatı | Nafia vekili Recep B. dün Vekâ- lete merbut müecsscsatın — tefi meşgul olmuştur. Vekil Beyin Anka tişlerile| Aşağıya kaydettiğimiz satırlarda bütün bu cehennem makinelerinin içyüzünü okuyacaksınız! Büyüî( bir rezalet ve ortalığı karıştıran H.;:ı“rkiyenin ötedenberi İaaliyetten sotira terbe bir manzara | belk i almaktır. Meslek mekteplerine (2) 5 A aat aar Gülp've maceraperes| Tema meldeolerine (1) mütchasir| ” Çünkü arük” beyannam verilip lfş aat ı!:iıı. Türkicü müsait yesiledir. getirtileceği gibi Moslek mektepleri| aj çıkarmak imkânı kalmadığın- i çiye, böyle necip. fikir gencin ilk sözleri a Cenevre kon- feransı nasıl durdu? İngiliz ticaret gemilerini bir L t .;;, ıuh:ı:lumı_hqı mü-| M. VİYOLET'İN BABASI :;“::rşıâm: î'îî:?î'îmbığîmîf atle tedkeik e&-.ı_:î.;,, le d.":,;._._* ı;ı..d"k;ı I’î"â' Paşa Hazretteri dün ande mahıv mı edecekler? ü n Avrıg £ " yi bi R - b GÜDEa 'nu inşaatına gelecek ilk baharda baş-| öğleden evcl diş tabibine — giderel Aaya Makla 'o:".M;._ öti dele '"'.aîu“h:;ğ? Titiym vi ai Haa gitti ve orada intihara teşeb | hanacak ve bu mücakçte 3 sene sonra| dişlerini tedavi cttirmiştilerdir. Öğle-| - Amerikada pek şayanı dikkat bir w::ı_iımm aa aai İylenilen Viyeletin babası, bu ”a ıı.ııam Ke aneyi ._;,_l. edilecektiri l -ı’lı-nd sonra da atla bir gezinti yapmiş- T"ı" cereyan cdılyo;. Ayan mı.clı:;n Ktme K istemediğini töylüyor. Bu İt tekzip etmekte ve vakanm esanaı| © Meseleyi halletmek için Bilecik MİLLET MEKTEPLERİNDEN |lardır. len bir heyet tarafından yapılan tah- , A A, tahdidi deslihat konferansinı hüa, pi Verebil; Wletmektedir: | yi çi IKANLAR NE KADAR y Şaçe kikat bir kaç sene eveline ait olan bu Siyyili ;,,_;_lm_k için hangi et şa ım(ı:l:ç:l: 1:ırıu:mı_uıırı_—d viz'gün | *etababetinden izahat istedik. Di 5 Yarınki ıctımada İmeneleyi canlandırmış. yep yeni —bir darduran M. B. Şheurer n ira istinat etmiş bil| — ayın sonlarında, bir gün| — Rilecikten verilen izahatta, eylü- R Ha kle koymuştur. min ettiğini ileri sürerek kendisine 'T;:.’*Ğlmi»""ğ'î" M SiğTn'n mğağî;?:mk laman NN İsün 24 uncü Salı günü, seyyak oldu- "|Mübadele komisyonu yunan| — NASIL BAŞLADI? İnbirtye a glkdeiiüle üeü slyede gn he Çelarını kiye, Bulgaristan gi-|tiğim uzun boylu şık bi ikanlı, | suna dair polisten aldığı bir vesika ğS : lüme ile Ta vermelerini ist.yor ve mahkemeye siyasi ile | garaj'da beni ziyaret etti. Her halile y sın hastahaneye mi K b İşin başlangıcını bir iki kelime ile| "? ? Ni Yot yi ö :;::E”îuuşhıum:;;:tıb:::;g: Gisbi bir delikani olduğu unlaşılıyor ',':“ğ',;-:î:' ..“uI'İ..'. ü_y:,mn'ğ:,".î: e elammiyeik ee cevabını tetkik edecek — | anlatalım: 927 senesinde mendcıf;:'uy“':“'::i':ıh;:j;“cme “",:';:":_': € l illet mehtepleri ge ü eCi KASE D 7 ae Y kadaş Ctecede Avrupa işlerile de |d Seyyaha benzemediği - anlatılmakta, Millet mekterleri €-| — Mühtelit mübadele komisyon bey' bahri tahtidi teslihat H e Frgeringireler y anlr e ada 51 toplanmıştı. Amayaltculdur. ğ j n &W— N umumi siyasetine taal: | diyerek kendisine yer gösterdim. ( Mabadi 2inci sahifede LERDE TEDRISAT — |cak ve muahedelerin tatbikini talep| — Amerikanın büyük inşaat: bahriye| T&i $e vaziycı e B bir tahkikat bi Yöm ç bir meselede alâkasız-| — Meçhul zair, evelâ kendisini tanıt- iyak Lise ve Orta mekteplerde teşrinievelin | eden notalarımızla Yunanlıların ce-| tezgâhlarından bazileri bu konferansı| Yt Us5 iyor. i Si Bek iiğimiz vaki değildir. Va-| tarak, Ali paşanın oğlu Nihat B. ol b ybise ve Orla mekteeİTür İelrrur 'Be yabi etrafında müzakerata devam e- İakim bıraktırmak için Shearer ismin-| WE KADAR PARA DÖNDÜ.? K meşçEilletlerile dostluk ve teş- | duğunu söyledi ve ziyaretinin sebebi- Mahmut Esat bey dilecektir. de birini Cenevreye göndermişler - | — Tahkikat heyeti bu meselede alâ- imiş lesinde sıkı münasebet | nide kısaca izah etti: İ y Dün üçüncü hukuki büro içtima e | ve tabil kendisine bir çok da para ver| kadar olarak yahit diye bir takım kim seleri dinlemiştir. Vaşingtondan ge- mişler. Fakat Shcarer yaptığı propa- (Mabadi 2inci sahifede ) ganda ile konferansın dağılmasını te- bil olabilir? ten sonra niçin vermeyim?! K içim' bubrana mey- * DA İ CeZayit bil ir Fakat bakalım, aileniz razı olurmu ; z Biklema Gd Tnt bi | — —O benim bicecğim çey, diye ce ÖKTDUL, e e Galiba buda: Allah kısmet ederse.. serisinden SÜŞMRMEN özre Balkanlarda te-| vep verdi, buna silem karşamaz. -. | b A İ YA — — ——— — Ka CYS Dargelai tekmr çei Hulasa bir çok Y yaamler eei ha |Ortada 250 bin lira ancak var : halbu talermni; tti geldi. Kı k... Nihat araşında tebeddülüt içyanıma dair yeni bir İEDena N Bzayyar. olunan (Ş Şole Eren Ka SrE a yali Üat e çe “|ki milyonlarca liraya ihtiyaç var... Bkn Kabiliyetini Ydan Onün ça İ üş, sevmiş ve centilmence hareket Si TRDİĞİ KAZA - -. İN ve pelhasıi milete y acak çöre- | derek kızımı benden istemişti. Ömer Lutfi B. —— Suut B. Ç - Bütej lletler arasındaki Adliye vekili Muhnut Esat B. dün| pi cin förreranyakarı a kegttdan Ukur Adliye meslek mektebi mezunları n "Tî.' hıh:," _m::"?:ı:"k.:f; cemiyeti ikinci reisi Suat, kâtibi umu | "#ya avdetinden sonra ıs:hhumgu_ GENE haşıkim olar milli kinlerden caini Ömer Lütfi, heyeti idareden Nu-| tngelen caaalı tedabir âhnacaktır. t eti : ekdi i ci rekkep bir heyet dün| - Ki Üzy'lan lerden, K ri B. lerden mürekkep y lün asmel olursa hatlın vur ucü da Balınpaz, ÇECP, __İ WEZ gel göbamen Ka a | |Aatiye vekili Mahmut Esat beyi zi- Mekteplller 'pazarından geçecek './ * 'ı.ı'-ıı"' »Ğ' klıçı,[ Kafalarda yerle-| yaret etmiş ve bazı teşebbüsatta bu- idzeba Ki l y ASN ASN Bluye 4 ğ amcı min inşaalı teahhüra | Ö | Yoikz AAi tarimi ve coğrafi ba | Nihat B.: zahataızım geli diyordu. C | MAğuşm 5 akası|Kminönü-Evip hattı| uğramaktadır. a| VÖ | aa Avrgle büsbütün atmalıdır. | gün Erenköyüne gitim. Köşklerinin | | VeCLE teye, garafından tami |20 inci haftanın birincilikleri | iGin a| E Şirket son mukavele üzerine hax | W | ü 'dn M dödernyonvdan hu Fd üni eklerinin |ailen cemiyetin tabii reis ve hamili-| ” a arobamedla t sön mükaveli AA GACRA (ederasyonunun he İaçacdarına sordüm: Taanbula git | dçn S aa Ye a e gesleki / Büyük bir. rağbetle devam ede için-alınan : paralar « isipa edikccek yoflamm aç Hümeee | dediler. Garaja döndüğüm zan hat B. in beni beklediğini gördüm. na iştirak için Emancte (1530,000) |” at B. in beni beklediğini görd ve hemen bütün Istanbul liselerinde ı 4 lira vermiştir. * N cski coğrafi tasnif> di tellya Mülletleri ktebi mezunlarının istikballerine| mc! ait hususatla meşgul olarak lüzımge-) nereye sarfedilmiş ki talebeyi alâkadar eden mektepli .. ne yapacağız? diye karşıladı. |3 İi pafbç di z çe A TELSİR oi l Unsetaöin h L İyen metalibi nazarı dikkate alacağını| ler müsabakasından 20 inci bafta: p: gerek op » e i — Buyrum nüfusumu. Muamele ya| v D e Vekil beye şük-| nn birincilik neticelerini bugün ilân Operalor Ca- lsr CT" î:şı.rııbıılşîğ:;nımlı c Na p ranlarımı arzetmiştir. ediyoruz. 20 inci haftanin birincilik manında müstakbe: inönü “ birbiy: KARŞI KARŞIYA GELİNCE M Göğiyet, bu hafta içinde Mahmut| leri srrasile şunlardır m Paşanın YİR) BAA İ TT AD l ayı ben koyacağım, de-| Esat B. $i yaleti v 1 Sen Mişel İisesinden Sabih n ma ea | rafından tesli 5,000) altın | ni b İ Bkleri imsaye ber a BE S TRALA YO L vt | Ninanela Bi k ehreminliği reon. nc suretle sarfedildiğini s0- NEPeting a ai z Döğü an bir muharririmize Emâanet er. ÜyTetin GT tit hem gayeran | —— Dur bakalım, dedi, bu - akşam | ——— A | Z Darüşşafaka — Likesinden 913 d ni ze Emânet erkâ Tipa N güçiezar, hemi de muvaffa- | bir defa'da kızınla konuşayım. . BU GÜN M. Cemal Bey zamanında... (ssbs ti z dnb & M | Sinç ae gi tttirir. Bu itibarla Ar. O akşam konuştular.. Ne konuş- 3 — Darüşşafaka Lisesinden 233 a n İ SAA paraların Süttlerin “Pohu yerine (medesi | tular, ne ettiler bilmiyorum. | ç Ka A. Sabri Bey İstanbul tramvay Batlarının ikma- | kısm: istimlâkâta ve Cemil p: Mümak gödtrasyonu) terkibini| — Öbirgün bir mektup daha: «Ben| 2 iaci. salitlemizdi gn Galatasaray Lisesinden 1279 | li uzun zamana muhtaç ve karışık| €minliği zamanında alman paralar €nu olur, ON yendimi denize atıyorum, hiç kimse|| 1- $on habeder Selâhattin Ziya Bey — bir mesele halindedir. Bilhassa in.Vise bazı yolların açılmasına gt a Siirt Mebusu | mes'ul olamaz. .. » diyor, ve «gece 3 üncü sahilemizde: 3 — Galatasaray Lisesinden Ah-| şaat işleri. ; mistir ! # a ,, MAHMUT İnin yarısında yüzünü denize çevire- İahkeme Mubaları met Muhtar Necati Bey Tramvay girketi, vekâletil unun (Emeinönü - Eyip) hattı SĞE | NERLASVEKİL TviLesi Din yendisine düa okümasını> Viyo- || £— gronoml l v uyarıda yazılı Beyler bu | Sot mükavele mucibince inşa etmek Na tahsis edilmemesi, o kısmın ix. — ğ İN 27 a AYİLEŞTİ letten rica ediyordu. . z ba-|| * rüy günden itibaren idaremize müracaat- | mecburiy duğu hatlar için onlarca liraya mü z ni iyleşei A — M. Müli İ ona ret cevabi ver 4 tacü sahifvmizde: İa ikramiyelerini alabilitler. lâzım gelen malzemeyi —Avrupadan dolayısile ba hattın ! e. İramvaya binilince Eg lr K İyileşeni, ler | şemızdan gitti. Biz amiyı B 'm ge pa . Bervekii dahili Berline dön| miş değildik. Nihat B. in intiharına'| « çaporu 21 inci hatta perşembe v7 “inden | Betirtmiştir. Ş sıma Amkân görü- — kadar gidilebilecek.. ğ a arkadaşlarilı iyaset hak- bir sebep bulamıyarak hayretler içir 9— Felek itibaren başlamış olup; mek| Tahkikatımıza göre, tabsisatın az Ti gelmişti: ksta j e görüşi i takip edecekli. * dolayısile, istimlâk işl de kaldık, Nihat B. ailesine de bu şe-| İkilde bir mektup yazarak — intiharın-| & İm ' tedir. 21 inci haftanı Ş )— Roman: Aşk güneşi Ce dun, şehrin şimdiki bürçesi-

Bu sayıdan diğer sayfalar: