29 Eylül 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

29 Eylül 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PAZAR 29 EYLÜL 1929 Fenerbahçe dakımı Bursa maçından döndü: pe ,lir& İhtilâs eden Muhtarın muhakemesi di Avdetlerine oit b» gi 5 htelis Dez « ir heps Kız | VU erkek” Ameli hayat Me: “pleri müdürlüğ:ünden Yeni talebe kayt ve kabulüne başlanmıştır. Kayt günleri Cu- Martesi, Pazartesi, Perşembe saat 10'dan"12'ye,13'den 17'ye ka dardır. Talebe kadrosu mahduttur. Zamanmda müracaat edilme şi lâzımdır. Eski talebenin nihayet Eylülün 19 uncu gününe kü- dar kaytlarını yenilemeleri mecburidir. Aksi takdirde yerlerine geni talebe alınacaktır. Birinci sınıfa ilk mektep mezunları alı- dır yukarı sınıflara girmek isteyen lise ve orta mektep muadil 81| eriçm mar ayam veri Sermet. yank bir çaki tee ye gireceği sınıfın altındaki sınıf derslerinden 'imtihan a Kız Ameli hayat mektebi Saraçhane başında Münür paşa ko: | me yes ww yağında Telefon, İstanbul: 2721 « Erkek Ameli hayat mektebi Cağaloğlunda Tel. Tel. Topkupıda kasap İrlan Et yi 'didürmekle Mazur Halit ve arkadaşi gmuhakemesine dün devam edilmişti rr ARAYAN Tarsus Ziraat Bankasından Tarsusun Mersin caddesi © üzerin.) bulduğu tak& 3 'de Kâlicık kap” ivarında Hoca Deb! edilecekti. T gi in 12 nci sayısı bas #rlâtlarışdli” metruk çırçır velat Bankosu mi buz fabrikalarise nüştemilâtının 31 | nameyi görmeleri $-1931 tarihine kadar icarı 16-9-1929| hitamı olan birinci teşti ” MUHİT Min beeliyeriyeselinlen a an een Adi Belediy& heyeti Fen; Bedel balizay haddi yilan 7 ez İvesinde 120 lira ücretli bir fen > k . “ istiklâl lisesi İmemurliği münhaldir fen mek- Tam devrelidir. Bütün sinitları mevci in bü sayısım bir Kere görünüz. Mutlaka A CARAMIZ İtebi mezunlarının veya fen we urlığı ifa ettiyini yed iç ; k. 80 büyük esaikla ispat edebilenlerin &- Ee e 50 den İğvrakı lâzımelerile birlikte usul , v sayıla, 4000 satı yazı, 50 den Men belediye tiyasetine müradaa Talebe kaydına başlanmıştır. Her gün :nürücaat olunabili Zonguldak yüksek e A iy m hikâye, sir 100 time ilân olunur. İ() Şehzadebaşında polis merkezi arkası! ——— Gazipaşa, Hakimiyetimilliye, Dum- » 2534 KOC umumü müdürlür pınar Yatımektepleri için nümune- bul :3630 ia t Komisi p I © Müfettiş muavinliği müsabakası 16/11/9209 tarihine müsadil i —— — — — ——— | tesi gününe talik edilmişti. Anneler! BENRSDMLERİE İHTİRA 3 — Teliplerin matlup evrak ve vesulki İâzimeyi rapten Umus Babalari Ül <orgrati dece islilatir hak, 138e Haben yizacakları istidayı Ankarada Umum müdürlüğe ve .— o nda onbeş sene müddetle Banayi Gümrükler Başmüfettişliğine 5111/920 tarihine kadar tevdi cdecel g idüriyetinden $ Teşrinievel 1935) 3 — Tayin olunan günden sonra istida kabul edilmiyeceği karih ve 350 - 361 nümero tahtında | evrak olan İytdaların hifzedileceği ilân olunur lü beygir kuv Muhiç tam manssile temiz, nezih bir aile mecmüuasıdır. Yü . .. .. . 2 i akra ç , İmuştur. Münakası 12 Teşrinievel ö © edeceği Fabrikadan alınmak — Kâğıt üzerinde hazır biçilmiş Giy ini: yilan aç 1 da Or X tebi müdiriyetinden : (iziyeiöunien ami ae me ha m ŞE Sancar ör) Devlermmatbaası midüriyetinden: 220 - 250 takım elbise imâli a hat takdirinde esas olmak üzre telif y maden mü isi mekte- in A K nunda İcra edilecektir. Talip olanla-| sit mukavelensmele, Zonguldak yüksek de, ihendi kii Akçura, Yüsuf, “Yakup Kadri, ip İ - ni Mi dı di buçuk bi e ıd ür »misyona ibra ni A bi, leyli, meccani ve tahsil müddeti dört sene- |mustur. İhalesi 19 - 10 - 929 cu Resat Nurk Ahmet Cevat, Selim e yaka yedi bak Mebel pey; metbasde Ma na ibrazı lizımdır. ASİ takdirde & N Sır, > Kemaletüin “Şükrü, Yaşar te icra kılmacağınıdan tâliplerin . Sir : izlarını âlelusul kapak O zarf deru kabul olunur. Tedrisat 1 Teşrini evvelde baş- | şartnameleri görmek üzre yeğ Nebi Cevdöt'i Kütüret, Nahit BELA Mami aka çer dele Gümrükler İnn ni mürürelü dünden lar. Girmek isteyen lise mezunları, mektep İmimezküra kadar Galatada ıh Sır beyler, Nezihe Muhite rün Gazipaşa Yatımektebin- tım caddesindeki idarei merke-$ Seniha Sami hanımların yazıları. Komisyon Kâtipliğinde - görülebi müdiriyetine bir istida ile beraber, lise şeha- ! İM OİŞ sıhhat raporu ve nüfus tezkeresi ve aşı şeha- ç Satılık motör detnamesini göndermeli ve adreslerini bildir- | vetnde şeni Ovakimyan © han zünüz kızarmadan onü evinize, dardır. care irki mü götürür wer çocuğunuz. Hlenize meskü Maarif müü surlüğ ünd d —ş—— lr » vel g olan Gla ve içmai mare mirela ar an , E ve birader'cr vapurlar, > MEEMESA NN da yeni alla arkasında Ağır E-| © Kücüpbanelere İhzumü olan 218 çeki odun önümüzdeki 3 eyri SEFES SİSEZE — İğünden: Amerikada 500,000 liraya (lerine göre kızlar için 500 - 600, er- İ i la en İ T Ü en İSİ f T ıc —| Kumaşı dairede mahfuz nuğ salan bir resmin 7 renkli tablosu İğkekler için 800 metre lâcivert ku- - Kitap tabilerine * İmunesine tevfikan İdarenin ira-! — foeş kapalı sarila mğukamıya koni — İYatımektepleri Mubayaat Komisyo- Ora mektep kit İeni surette münakasaya konul eylülün 30 uncu püzartesi günü saat İ€ ma: ü ti ört- dir. Birinci senesine münhasiren lise mezunları |4"tesi günü tam saat on dört İtepler Muhasebesine tevdi edip mak.| ziyeye müracaatları, detnamesi veya muvakkat tasdiknamesi, 6 foto, melidirler. Kayıt müddeti : Teşrini evvele ka- | 9r even Fava " di kitapha li Tababet ve şuabanı sanatlarının. tarzı icrasına dair kanunun İİ Muntazam Ayvalık Ekspee esi tah raylinmi: oolağında Tilia # #7 i > v 22 numerolarda mukim tarihine müsadif perşembe günü pazarlık suretile ihale edileceği 14 vinci maddesi mucibince etibba “odaları intihabau için “Sıhhat 14 mil sürat ve en son sistem teri Sta tibat haiz birine ve. ikinci sınıf ilân olunur. olanların yevmi mezkürdi ve münşkası komisyonuna müruçant © Ve içtimai musvenct vekâlet. celilesince Istanbul üçüncü mıntaka “ Merkezi ittihsz buyurulduğundan “Isöanbul. #Karklareli; dire; -Te İğ düz vir, yek ve Rüvere yok melemen ri 1 hah ilm rr ik a a a salim eo rc gece A Melen layla Çan limen merkezinde. d e. | > e Hanı ahırda Of #eliketzedeleri “ için mubayânsı > rkarrer 37560 kilo sani beylerin idare heyeti ve divanı haysiyet azası intihap günü olan aadet Maarif vekâleti tarafından Ka: Sl” çuval içinde ve paket balinde çürük Kokulu” avatiya “ olmadask 18 - teşrinievvel “099 cuma günü saat birde Darülfünun konfrân« bül edilen programa müyafık Ü bulunmak ve vaporda teslim etmek üze“ kapalı zarf usulile Salonunu teştileri ve” muntakki iridrkezinde "Bulunan tabip ye Diş vapuru Mersin Süral poslas kitaplar Türk Neşriyat yurdu İğ konulmuştur tabipleri beylerin “intihabatta bizzat bulunmaları mecburi olup Eilülün 30 uncu pazarcesi tünü (MahmutŞevketpaşa )vapuru & | Şark ve Maarif kütüphanelerinde Masna talip olanların Teşrinlevvelin' ikinci çarşamba günü $a3* ai ikamet etmeydi “vey& “mazereti sebebiyle İ akşamı saat on yedide Sirki rıh 1 Teşrineyel salı (2 de Galata Hİ bazırlanmışır.. Mekteplere, mual. Mİ; kadar yüzde; yedi. büçuk teminat akçesi ve numunelerini /hani yen yevat imzaları jile musuddak ve ayn zar JE örmindin hareketle Gelholu yimize müracant etmeleri limlere “ve toptarıcılara fevkalâde iskomö ve teshilüz yağılır nbümından . kalkarak sam ba sabahı İzmire ve akşamı İzmirden hareketle Antalya , nakkile, Küçük kuyu, Afm ray pusulalarının” bir mektup derununda ve aym » inde. intihap “yerinde * bulunabilmek; üzre oda Fcisine hitabı e R5 e SAA kelelerine müüas Köndermeleri ilân Olunur. 20000044000024409410000860: TİYATRO it ve çarşamba Ziraat aletleri e e m iz . günü dân “avderl ilaiye si idecek “ve Bİ v iliki Tim İle ebe dik el Âlsiye, sMemime gidecek vel © psağ” ve itakiliği depolarında SİNEMALAR Se B OK Derici matlaası madürlüğünden sabi mama bam am Kİ mam ln mene DARÜLBEDAYİ : " Mahalli ölürücüzt”: Xi Antalya, Kuşadası, İzmire Ü| lâtodan tek ve çift demirli mükem- 500 Ayak Vişne koyun mareken zade biraderter. * Telefon. İstanbul ak ge ccektir. mel pulluklar gayet ebven Fimtla Birinci, teşrinin birinci salı akşamı Na 300 ” Nelt . . 10 sanlıktır. Galatada Gümrük karşısın. | “başlıyor İlk remdi Müriy Düğün. SABUN za . Siya " . dn Övakimiyan hanında. Türkiye We e 2 : e NAİM YAPORLARI TRABZAN BİRİME POSTASI Ticaret şirketine müracaat örerken. se Bal, ano ve gi Miktar > ve cipsi töliyi yukarda gösterilen bin ayak koyun ve bin | : (CÜMHURİYET) vapuru30' T SİP Komik Gevdet bey sayesinde istiki | ey yam mn li lll li ela es İzmir postası Beli Yeli ei ee İİ, MUHASİP Bu küm aca 9 Merde Al Fuler ie tarif yüksek gözü den yenilen münakasa ilinma karar verilmekle salip | . Seri, lüks ve muntazam olan | O EE e İk Ağ i baki si ve #an'atkâr selahetin neticesi komedi edilmiştir. olanların - 31 Eylüi tarihiiie #üsdif. sali günü sant 16 de, matbnada SR İğ rıhumın« ekete İneboi ihüyaç vardır. S.E. ramuziyle İstan İğ perde. Yanın aksam Pangalti tiye: | müteşekkil eba Mun ve çarmarsey. görmek ieteyenlerin her | JNILDINAAN İÜ sesin, Gicetpn, Trabzon, Rize bul Yeni gokan 176 No kana ee | eve mürucasıl gün muhas Dİ ef onaya gidecek Ve dönüşür. | adresine sah mürağsat dlunması ema ç 20 inci PAZARTESİ İğ onaya gidecek ve dönüşte B) erine e sessesesasssesese| Komik Dumbulu İsmail EL A İŞİTİR ünü 16 da Galat 2 > Pazar iskelesiyle Rize, Sürmene ei e bei demir yolları U İl Ümmi ARİN | e e e a ib. V. Şir EŞ Rİ r Konya hatti nde Pina dah © istasyonlar | İzrtinlen Istanbula hareket eder, Ordu, Ünye, Samsin, İnebolu, | saz heyeti ilk defa üç zübbeler an ep ar a "1 izm Bi iy von ; — mi ucuna ğa üldemae” Talon tir. Hareket günü yük kabu ; Me adeverl R N elleri nda Şapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif | <<o40 O... ae katanbul viiyeti orman e e eee baş müdürlüğünden: | 250 Ker izan Tee e “nt 1530, | Mesajeri Maritim ve Pake İğ Ayualik sür a1 poslası | Tunpanyalarının vapurları ip mumâ müdürlü #zımdır. Hazine namına ve Haliç iskelesin.| Istanbul Sıhhıye mü y 1 mukabilinde Ankarada a de mahfuz 1072 ödet gürgen dolat t komsiyonu riyasetind ii Cern) vapuru 1 teşrinlevvel İ Güze! sayahatler Salı 17 de “Sirkeci rıhtımindan Şık hanımlanmızın sabırsızlıkla ğİve 133 adet gürgen samanlı ve 54 a) Sıhhi yiee ön SİN | ya — ve; İlaydarpaşa © işletmelerinden Marsilya . va hac İN hareketle Gelibolu; Çanekküle; bekledikleri det gürgen tezgâblık ve 26 adet gür! MiEYEİİNE kadar zan Dize ENİ ) va iie #demir Bürba M 44 MARKALI gen ayaklık kercetesile 744 adet kı.| been kalem eciayı WE ve isi Pire ve Na KONAN Emi $ tılcık çubuğu 17-10:929 perşembe) <dilen şartnamesi veçhile lar niye, Ayvalığa gidecek ve günü ihale olunmak üzre müzayede.) #inievvel 929 salı g ai aarif ve etinden: > em Bİ aa İz ln ka ar ie ne e > B “ihlediber Dörrraca taliplerin Istanbul orman baş mü Ye ka ve musiki müslim nektepleri dahli. kes hm i ; N ja iğ tiz Büşket mopeze'arda sa: İğ) yetine ve yevmi ihalede saat üç Du- per ileeyi Teşrinievvel “ Y9 2. Salı egünü sase (15) e kada hm İl ta: iel ii giri yem nuri: depoyu; Bep -ğ|cukta defterdar binasında ihale ko ü ü 203 amaz ERON mİ misyonuna mürasa kün lin sl meni. dahi ii İk m, knmizkedidnenöneilneöneğenitesi ”

Bu sayıdan diğer sayfalar: