10 Ekim 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4

10 Ekim 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

l tesinde okundu; öre bir filminde kadın Hükümet adaş avlu Bu günkü yeni Dünkü bilmecemizin iskelelerine azimet ve evde ei DERN > sunda oynamaya başlamış ve 80 bilmecemiiz halledilmiş şekli Gir Yk me yer e e inNİE SAUER in ranlara aynen: SAĞDAN SOLA: YUKARDAN AŞAĞI: Sirkecide yeni handa | numrolu vezin © tekrara, karilerim hesabma hü-| |, Ahmet vi Bag va taşında Harbiye caddesinde 8 nu- Tepebaşı tiyat- | Mezkör makbuzların bükmü olmadı-| o Mustafa efendi tarafından İstanbül © Zum görmedim. Yalarz sonun. n 'P* | merolu Astarcışın apartmanının yerede İ ve bu makbuzlarla tahsilât için mu) Mahkemel aslıye beşinci hukuk mu- zusunu Yazıyorum: telâ olduğu derdi deva napezir- | numcrolu deicesinde bulunan büyük akşam © | racaat vukuunda heman en yakın 7a-) -hakemesinden Katımpaşada Hlacı ça” © © “Bir söze cevap verirken ona) den şifayap olamıyarak dün | bir aileye «it esyalar müravede si- #çat zi buçukta | brta mevkiine ihbarı keyfiyet Gtun| ban mabalesinde Akarcada 8 mw: © kadar say, ve eğer hiddetli isen) gece irtihsli daribaka eylemiş- ya satılacaktır. 9 ir ei - im ması ilân eee ” üni bilği” le kal 6 üze kadar say ve ondan sonra| tir. Cenazesi bugün saar 11 de | XP ve run Maemdın payet 2 Cu iresinden: Emin bey ma) asırifi muhakemenin tahsiline dair « , sevap ver” diyor. Nişantaşındaki hanesinden kaldı. | “e,100 #41 yak Gde kımı, Ja- ei Düne şar hale oklar başında 68 Ke | Huk eylediği 2-8-038 tar, 028- i 5 ; mezkür gün ve sa yollar, sola takımları, gayet güzel | | Korik Cevdet bey temeller Si. Jalmak İMÜy in e mr » | mozm meçhul olduğu anlaşılarak ilâ ği ayini KM a PRİMUS 250 | çaholar ve akuareler, resimler, kon- mil ME e a nen tebligat icrasma karar verilmiş- anl ei Pastırma makine-| sollar, portmanto, Bürüksel hahıgı, | *kcobetik Dumerolar. Şöbremenetinden: Path garağmda| tir. Tarihi ilinden itibaren bir ey eöyrocenniez” Mili İLEDİR Teri rekabet Ke'| vazolar, diver tabakları, kanapeler, Gazelhin Hafiz Burkan B Bu İbulunan 148, 149, 151 numaralı kam| zarında 929-303 numarasile ikinci , süne sek 4d lâkin ertesi gün bul etmez fiatlar-| hasır koltuk, etajerler, dolaplar, ka. | gece Şehzade başı HM sinemasında | yonetler satılmak için ayrı ayrı Ola. | icra memurluğuna bilmücecen icranın i de volağm ağ n la satılır, Kmü-| dehler, yazı makinam ve sair eşyayı | saz heyeti ile komser. fak açık müzayedeye konmuştur. Ta tehirini mucip bir diyeceğiniz olduğu © merakım; bu zatin hâlâ mi deposu. ve a-| beştiye, üç pedallı büyük forma ne- | | Komik Dumbnllu temali efendi | Gplerİn Marımımezı Bü as inne | tktrde dermeyan eylemeniz akal ğa zati başı boş centahipı Istanbul | fis bir piysno Anadolu ve Acem | Okan koca mazerası) komedi yeryete| SÜ alay ENC 85 Perşem| takdirde hükmü ilmin deva olunacağı gezmediğindedir. Bahkpazan Yağcı sakak No 4 Paras- | hahlan. Pey sörenlerden */, 95 te- | sinemada Şarl Vanel ve Jak katele- BE günü levazım müdürlüğüne gel) ödeme emrinin Gebliği makamına kvaeyides biraderler. minat alınır. meleri, kaim Olmak üzere ilân olunur. > <ey söylemeyiniz. ... dedim ve ilâve ettim: EN Er YE gr EN, EMME km Zili ASRIN UMDESİ iiyet MILLIYETİN “MiLLİYET,TİR 10 Teşrin 199. Duglas Fairbanks GÜNKÜ HAVA | erimi pieeziz yilan im İN GRETA GARBO nun BUGÜNK fuz mahalleri havi 12 mil Ü i en parlatlak temsili ve FRED NİBLO nün en soü şabeseri De ae e mn Mimi yo CASUS KADIN derece idi. Bugün rüzgâr poyrz MR #ilniiide 4 N i : esecek hava ekseriyetle çık ola HiLAL Zirkin Arnoldi. orkestras #lminin ilk irsesi münaseberile Büyük Gala müsrmeresi <g aker, pü A refakarile İİ Dehakar yıldızın müşkil roluna sevimli Konrad Nagel mi a — Per embe “ozuamnamımmaampammını epi: | İĞ etmektedir. Bu muazzam için hususi bir musikiye ihtiyaç “ip FELEK teşrinlevel a undan Msestro Polyanski bu filme mahsus hakiki bir şebesf” VE MİNELGARAİP!! İzmirde çıkan “Hizmet” ga- . 0. El il Göç Kusura bakmayı, deli! pik (4). Geri verme (4). değilim, yalnız ahdettim. Bana tahsis olunan evin tapusunu a- layım, hükümet avlusunda bir zeybek oyunu aynıyacağım de- ile vurulan (2). 4. Biçak (4). Bir kumaş (4) 5. Massat (2). Erek (2). 6. İz'birakan kir (4). İplik (4). miştim. içi 7. Çanak (3) veredektir. Bugün hamdolsun evimin ta-| © & eansa krallarından biri (4). , Vaat (4). Nota (2). Musikiğinaslarımız tapalından pek pusunu aldım. Sevincim budur Tğne (4). Gevtleme (7). len “Niğsy e & rene Ke GE den başka filmin hakiki bir sun'af MAREA ' tekiştertkerrerttiriiritireri tde ön” Meşhur beste » atmaya kalkmıyor, A ya i imet avlusu dans sa Gö ? di Kn şrinlev p va dönerdi. E YUNUS NADİ BEY! STÇNİ ünüs Nadi B. efendi hâlâ N ye bütün “bismek”” mürekkep beş on telgrafna xağmen hâlâ balonun uç- ok. Bir dostum bu teah- Yangın - Hayat - N alarım kabul e Telefo . e > # ri, Calm iönileüken iğakiğee rekli e de ismine dik- : İralaii Z e sise sel Talebe kayt ve kabulü! “e an mm BRADFORD) geminin hikâ y EÇ s ovmalı yaldızlı “kar kliyeye kapalı bü- Kümüş ticntethönesine her nevi kışlık kumaşi : Yekini her kel'tülr. Deniz Gedikli mektebinden: ik ii İİ süst kostlimlüktor dahi vardır, Mağazamızı ziyaret edi PIRINÇ FIATI! 4 « 4 Teşrinisaniden itibaren “mektebimize | ve bronz «vize #ransiz. ipekli ei Mi Bahçekapıda Hacı Bekir karşısmda, Satış toptaf SİNİ P z i sa! a 2 Şehrümünetinden: Cih; z “ Eh düşecekmiş. Sade ayağı Fen lavr- ve Labul ödileceklir. | kumaştan perdeler. gül ağacından z Firasağa mahallesinin EE perakende, er, Ben pirinç fiatinden ziyade iemizliğile alâkadar © olurum. Çünkü sonunda adama: — Ayıkla pirincin taşmı! der ler! SANDAL BEDESTENİNDE! 3 — Taşradan talip lerine müracaatları. Güzielirde olandan, Sesdsl Leyli ve nehari XX eşyali; beytiye, geyer nefis İpe eni > iri ,Günül ertiği veçhile fevkalâde hey'eti umumiye 11 Teşrinisani Haderbeninde, plitim erine iş» a - : m lu ve Aram ballı (Bakaya ir Müdürlüğüne gelmeleri: «| Bine müsadif Pazartesi günü saar IKI buçukta Istunbulda lenmiş, bazı mücevherat satıla- IS : iSsesi dey süren Beyoğlu dairesindein : Kasımpaşa) İde İş hanında 14-15 numaralı yazıhanede akti icma igat alımın. İda Ehürriza dergâhı sokağında mü-| cektir. cakmış. Bizim arkadaşlardan ya ni gazetecilerden bir kısmı bu mücevherleri görmeye gitmiş- ler ve ucuv bularak ” ee eat Telefon İst. 2534 cleiniz havada güneşi de, | sam konulmuştur. Tip ann) ona addedne tevikan iş iç ami ; ci dükkünmda veresiye yemek Muvasalat İ NI İl | nize balkanlar. delefon. have. | Dönek üzere baş fen memurluğuna) pan muhterem hisecdarlarn içtima tarihine tekaddüm edeli yemişlerdir. Patis seyahatinden avdet eden li NN fi ARANIR Ee aye iğ kaç semiz ve yüzde 75 nisbetinde temindt akçe gin zarlında İç banındaki 14-15. namaralı daireye imüi AR Mösyö TOTO ATANASİYADES, | Otomatik terthmrdn çe | etm oda kirik Tek Bey. İm ma çan an 310909 çe | LER VETA wekilrin Bamil balandaklan Min, senet Amerikada delilerle akıllıla-| getirdiği yeni kadın şapka mo. | bilecek muktedir do a” | öğ #97 ET Ça günü saat 15 te ehtiyeti fenmiye) eyleyerek mukabilinde dubuliye yarakaları almaları husus rın arasıda büyük bir fark yok.| delierini 13 Teşrinievelden itk | ihtiyaç vardır. Arzu edenler her | 00#00009090000000000 İvesikalarını hamilen daire encümeni) olunur efendim. z Son gelen gazetelerde okundu- una göre bu garip memleket- te “Tomasen” isminde bir adam Yahtiyar olmanm yolunu bul muş, Bunun için 10 nasihat ve- siyor. Biri birinden nefis olan bu nasihatleri okudum. Hepsini baren teşhire başlayacağı mab- terem müşterilerine arz ile kes- bi şeref eyler. Reji Nazır sabıkı merhum AM Rıza Paşanın biraderi Mir- larak - öğle namazı Teşvikiye camiinde badeleda Maçka kab- ristanındaki medieni o mahsusa. sına defnedilecektir. Mevlâ gariki rahmet eylesin. 3. Kırmızı (2). Düygu (3). Çifte TA Türkiye İş Bankasi tarafından teşkili edilmiştir. ye - 'akıf ban Istanbal Tam devrelidir. Sütün sınıfları mevcuitur, Talebe kaydını başlanmışor. Her gün müracaı olunabilir. Şehzadöbaşında polis merkezi İrtihali müessif EĞLENCELERİ 1. İlişiş (7). 2. Parlatmak (4). Zaman (2). 3. Nida (2). Lâhika (3): 4. Heybetli (9). 6. Kıyassız (9). 7. Beraber (2): Büyük (3): 8. 8. ŞIRKETİ Kaza -. Otomobil - mes'ali der, İmtiyaz u 2 — Mufassal şeraiti kabuliye talimatı mek- | * tepten meccanen verilir. olanların askerlik şube- arkasında. gün sabah şaat dokuzda Balatta Süreyya Paşa mensucat fabrika- sına müracaatları, Müzayede ile satış Teşrinievelin 11 inci Cuma günü sabah saat 10 da Beyoğlunda Nişan giliz mamulâundan diğer yatak oda- lar, İngiliz ioamulâından salon ts- kımı, salona alt eşyalar, Gömbe kris tel tamh. böfeler, dresuvar, biblo, salon ve yemek odusna ait eşyalar kolonlar, heykeller, sandalyeler, kar- “ll b, in edebi kası :56 AŞK GÜNEŞİ — Kendimi tutayım. Ağzın- daki baklayi iyice meydana çr karsm. >— Kah... kah... ve tekliflere hiç alışmadığım i-|tutucu olurlarmış. Zem tutamadım. Sert|bu da onlardan ve: gı : — Rica ederim Güllü hanım bir defa daha bana böyle birldini — Ben sizden akıl öğrenmek) sat vermedim. Ve... Güllü: #iyacında değilim. Yavan ek- Bir kitapta mı okudum nedir?....sem Demek istiyor. Arcak bir tek EE) Kaya aa KEFELİZADE HAMDİ VAPURLARI Bartın sur'at Postası Birincisve ikinci sini k günü akşamı Sirkeci rıhtmından hareketle Ererli, Zonguldak, Ba- rün, “Amasra, — Kurucaşile, Cide acentesine: müracaat. Telefon: İstanbul 3105 amam e Müzayede ile satış Birinci Teşrinin m mamul Ve marğteri «işlenmiş Fran- oya > tablalar, alar, saat, mangal, kaşpo Şam: işi işleme kapı perdesi bul ufak tuvalet masası, atik etajer ve hayli bahilar; perdeler, İerdinler Fındıkhda. sahil. ve tramvay 1.22. 1... ; TİYATROLAR Her cutnar- tesi akşamları için fiatlarda tenzilir yapılmıştır. —— Ferah sinemasında bu akşam min temsil ecriği (Paris apaşlari Bu çün MELEK Siremasında BİLLİ DOVE İHTİRAS Evvelce ilin ödildiği veçhile meş- hür Viyanalı piyanist pek yakında şehrimize müvaselerle 21 “Teşrinlevel pazartesi akşamı sist 91,30 da Hrup iz. tiyatrosunda birinci konserini da 255,385 harita lar arasında 0,24 metre inde ve 2,25 metre murabbar sa arsanın metro murabbama met taktir olunarak satıl- İmak için açık müzayedeye konmuş- Taliplerin şartnameyi görmek) in ber gün müzayedeye girmek için nu ceddeden mecra inşası bedeli keşfi ve yüzde 7,5 nisbetinde teminat akçe- 10-929 tarihinden itibaren 20 gün mü| ddetle ve kapalı zari usulile münaka İne müracaatları ilân olunur. *#* Şehremanetinden: Fatih dairei be- lediyeni Karagümrük mıntakası tahsi! Idar: Avni etendi yedinde bulunan 1121,032,den 121, 100 numaraya ka- İdar 79 varakalı tahsildar makbuzile beraber tağayyup etmiş olduğundan dükkânda çorapçı Ahmet Muhtar e- fendinin tanzifât vergisile o tenvirat resminden olan 854 kuruşu ğineden dolayı haczedilen 1 çorap #nakinesi 12-10-929 cumartesi günü saat 11 de mahallinde satılacağmdan istiyenlerin a. > Bu akşam saat 21 1/2 ra Majik sinemasında ekranın en cazip ve em sevimli yıldızlarından hir sdapiasyon vücude getirmiştir. Bu Gala savure temaların bafizlandan biç siimiyesekii muaziam bir suvare olacaktır. derik ediniz. Flatlarda zammiyat | Bu akşam j ASRİ SİNEMADA wumtaz. sinema yıldızlanndan Lİ PARI VİVYAN GİBSON ve HAR HİTKE tarafından temşil olunan KADIN İZTİRABI i süper filmin ilk iraesi, İP ilimi diğer sineme eserlerinden temyiz eden evsaf mik$Ülegi — | 5 -Mehari, kız » erkek ir çor “ SarkLisesi yi ile Lise ikinci devre birine sınıf OOuncu seniii Erkek, Leyli » Nehatt) talebe ? an B.A, ak, Telefon; Istanbul 128 N il Fevkalâde hey'eti umumiye içtimaıma daveti Kilimli kömür madenleri Türk an i şirketinden: Meclisi idarenin 5 Teşrinlevel 929 tarihli içtimamda © Ruznamci müzaketst a İstiin eden meclisi idare azaları yerine yeniden aza Ticüret kanununun maddel mahsusası ve esas Istanbal ikinci icen memurluğun- dan: Kasımpaşada Hacı Şaban me hallesinde Akarcada 8 numaralı ha- nede mukim iken elyevm ikamet gile meçhul bulunan mustafa efen- dinin aveyi kızı Ruveyde hama; 1042 numara ilâm vekil Muammer Salih bey tarafından berayı infaz dalremize tevdi kılınarak namınıza yazılan ve tashihi kaydı tazammun eden ödeme emrine mubaşirinin ver- diği meşruhatta elyevm İkametgâhi- e diye karışırım. .- alacak? kapıda birleşiyor.. Sadece gidiş diye sevini Diye söylediklerini tevile kal-| A... Güllü hanım nerdeyiz?.| yolları ayrı. Biri: ermenilere bir cemile olsun diye| ha berbat bir yere “ 5 ikıştı. Güllü hanım: Çocuk mu kandırıyorsun?. Ben — Çok güzelsiniz hamfendi...|buraya maarif müdürü yapmış .| Bin bir siyasi ve içti , — Zurva tevil götürmez... İzavallı Fadik miyim?.. Daha| Diye, öbürü: Herif: sm çarpıştığı bir Derler anladın mı?.. Sen bir|sen ağzını açmadan ben ne söy- olabilirsin fakat ben| byeceğini bilirim , pezevenk permaye değilim! Aç gözünü. in gözlerimi o kadar sulu yaratmış|dım . İzan kahkaha a e e A MN e için! Diye başlar. Nihayet Güllülihtimal her hangi bir Ermenilaltında e d hemen gözlerim yaşarıveri-| yanıma gelmiyor , Billâhi|de söylemeyi ağzına bu kadarlihtilâl cemiyetinin verdiği tah-|basmda olmak, o Fakat bu biçim konuşmalara| Orospular çok mağrur ve kin) yor. Bu gün de bu Güllü ahmağı|ağzını daha açarken boynuna) yakıştırır. Güllü ötekilerden da-| sisat. Böyle bir adam böyle Gül) saflarında e Anlaşılan) canımı sıktı, O odamdan çıkıp) sarılır, deli gibi onunla boğuşu-|ha çok tehlikeli ve fena değil- hüleri filân da toplayıp el altın. Bu çirkâp denizi İŞİMİ” ikşam gibi, Li Ne kadar da ağlıyorum.Allah)türlü sinirlerimi yatıştırama-İle evlenmeyi kabul eder misi-|dan ayrıca her ay parası da ge-| gibi yalnız. "Türk havayi bir # Gece.... Durup durup ağlıyorum. Bir iyiki o kadın aklıma uyup! — Bütün kalbim sizin efen- dim Diye daha biri: — Sizi çok seviyorum. Benim niz . Hemen nışanlanalım . gideliden beri ağlıyorum. Bu ne|rum . İnsan böyle şeylere aldır-İdir. pıp işletmeyi Ahmak aklınca — Ben maarif müdürüne güle kara ve karanlık bir talihtir ki İmamalı, yaşadıkca çok şeyler) güle giderken sen ne diye ken-|kadın beni elinde sermaye ya-| görmeye mahkümdur ama ne) Hiç yanılmamışım. Güllü nejbir milli hizmet sayar. Fena mı) mem Hasan da sakınıyorsun?, inebiliyor !| yapayım ki bir def'a sinirlerim|kadar: k ilerilalt üst oldu. Ben genç, az çokta| kelime daha söylemelerine fır-! sürüp benim zayif damarımı bu- yüzüme bâkılır kaldıkça biliyo- |le demek istemedim... rum ki daha böyle bin türlü tek- 1 Kânun... — Hayır hanımcığım ben öy- Derse desin. Aptal kuş be- müş. Şimdi de damat tuldum. yer — Hâdi Bey... rumu, çerkesi, şeriat6'”” İsmi altında burada oturuyor,) severi, mollası, padi vi tabii her ermeni gibi ne yaptığı-|si burada var! Halbu “ey ni bilerek çalışıyor. İstanbul-|kara gibi, Sivas Tiyormuş . İhtimal kendi serveti| Türkiye millet k dan Türk Fadikleri baştan çı-)madan yaşaya ii karmayı da pek âlâ kendisi için)madan haykırraak gön iki şey bir arada. Hem eğlencelrasını nerden SES TM ve zevk., Hem teker teker oros-| hünerde bunda YA: X çaltş pu edilen Türk kızları. İngiliz.olan yerlerde ben «inci Fransız zabitleri de İstanbulda| Marifet bu oi, Z. sen benim de-| — Peki hifle karşılaşacağım . Bunlar ile beni kandır. i ölü gördürü i i ayakla i ni Hanım mcığım meki... : ya|ynile acak, Maarif|bu usülü gördürüyorlar. Bir Er:|rulu Türkleri aya” * api! iyi nini razı olmasam size| apn yanlış anladım. Ben hani| Dedirtecek, peşine takıp müş-|bu kadar açık, galiz, iğrenç ola-|müdürünün kim olduğunu öğ-|meni bir İngilizden çok daha|bin belâya karşı ko iç Pi, Ty 5 A mi lokma kaz ir iyiliğim dokunsun di-|teriye çıkaracak . Bu müşteri bucak; yahut ta tavus kanatlarılrendim. Ermeniden dönmey-|insan eniğidir. Türk kızları dik-| Zaten burada d2 biS o yi ye söyledim. Bak bu kızı götü-! gün maarif müdürü yarın da bir|ağtma saklanan bir yılan gibilmiş. Büyük harpte İstanbulda) kat. Aldanmıyalım! Fakat İs-|kanında asal zepsi y mes Güllü kızardı ve sustu, Öte-İrüyorum. Seni de götüreyim. . başkası olabilir. Müşteri beni © ki aşıfte kız nede” a çabalıyacaklardır. Ha)|bir sede Fransızca hocasıymış.|tanbuldan ; vatansızlık ve hama-| kaynar görmesin. « Dedim. Yoksa ben başka seye|beğenirse arada beş on kuruşlöyle, ha böyle. Gene hepsi bir| Sörülmemek için müslüman ol-|katin yıkdığı bu şehirden kur-İruldukları zenci

Bu sayıdan diğer sayfalar: