12 Ekim 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

12 Ekim 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

şe. yep e A 71 O YY AÇ SY ge YE AD Ma LL | 1 halle aralarında Çarşamba pazarı civarı Her mahallede susuzluk dertlerin başında geliyor S. Nurin imzasile bana mek-| — Böyle mal nerde çıkar, a tap gönderen bir kariim: dostlar harcı içinden çıkar! Sü- — Bir gün de diyordu, çar-| yu akar balı yakar, Erbap olan şamba taraflarını dolaşsanız!| karşıdan çakar... Pazarda kök- Muhterem okuyacuma gös-İçülerede yer ayırmışlar. Bu- iği alâkadan dolayı burada|rası Mısır çarşısının bir şubesi ; dir etme'e vazifemdir. Sim) Kekik nane, gül yağı kokuları arasında dolaşıyorum: Ellerinde birer ayva hatır ha- tır kemirerek ayaklar altında dolaşan mahalle çocukları, çar- şaflarının uçkuru yerlerde sar- kan hanımnineler, bir çıkıya on düğüm vuran hacıbabalar hep- İsi burada... Hattâ, ağzı sakızlı, ayağı takunyalı Sulukule sakin leri bile var. İstanbulun hiç ol-! mazsa altıda biri burada .. Me- ğer bu pazar, bu civarda pek namlı imiş. Alaca baş örtülü iki di bu zatin tavsiye ettiği çar-İhanım yol üsütünde durmuş ko- şamba pazarını gezeceğiz. Gün-|nuşuyorlar. Birinin kucağında lerden ve henüz! Yüzü sargılı bir çocuk: sabahın saat dokuzudur. Bir çeş| — A... Hiç esef etme, sırğı me iskeleti önünden geçiyorum.| olmuş yavrucuk. Bir kaç adım yürüyünce yolum! — Sorma kardeş... İşhak ku- bir eski dergâha (çıkıyor: Nu-İşu gibi sabahlaracak viyak vi- reddin tekkesi. .. Yeşil kitabesil yak haykırır durur, Evimizin Üstünde karışık bir yazı ile şun-! rahatı, huzüru kaçtı. lar yazılıdır: — İlâhi kardeş. .. Onun kola- ğ yi var. Pis kızlara gitsene... Sevabına okuyuverir. Benim Dört 0 ka kabağımız ne esit Vertevi derğehi Nureddini Hüsnü imar ile etti tevkir, Evliya menzilin etti ihya, Ramazanıma nefesi birebir gel- in ii ço eee veli di, Pir dergihi olundu tamiri , Pazar yerinde tanışıverdiğim 1274 bir zat, beni küçük bir kahveha- Çarşamba pazarının en çıv- neye götürdü. - Burada bir kaç civli yeri işte İyrasıdır. Bir çok Ür içinde mahallenin bel sokak araları hep i simaları toplanmıştı. hududu dahilinde olmakla bera-| Dertlerinin, şikâyetlerinin hu- ber asıl büyük alış veriş bu cad-)lasası şu: de üstünde. yapılır. Pazarda kuş! — Evvelâ geceleri su akmı- lime giri ne arasanız beye Akşam e green Ee ursunuz: wun karpuz, üzüm, ! kos çeşmesinde! si elma, armut, şeftali, bütün kuru! kesiliyor, Maazallah bir yangın! yemişler, Mevsim sebzelerinden| olsa: ». Gayır çayır. yanacağız. hemen hepsi: patlıcan doma-! Karşıki sokağın köşesinde bir tes, biber, taze kabak, bamya, levha var. Zahmet olmazsa oku- fasulye. ...Sonra sıra sıra etler:!yun. Ne yaziyor: koyun; sığır, keçi marda, inek! . “ Yangın telefonu. Halit be- w a eyi © eşek. . “e a yin hanesinde dir!” İyi ama sur! leri. . Pa; la yalnız yiyecek lar akmadıktan sonra itfaiye değil giyecek de var: Basma, yangını nefesle söndürecek 'de- niye m bre ya... yünlü kumaşlar. . . Sonra maka-| Sonra Nureddin tekkesi s0- ra, koka, makas, ayna, tarak gi-|kağı gördünüz ya; adeta ;geçil bi şeyler Ahzü ita henüz hara-'mez bir hald Hile iç sokak! retlenmeğe başlamıştı. Gözlük| lü bir efendi, bireli çuva-! hn ağzını tutarken öteki! eli parmak hesabı yapmak! la meşguldü: | — Dört okka kabağımız ne etti? Yirmişerden. Yo... valla-! hi fazla vermem, Sen yaz şura-| ya bakıyım? Evet yirmişerden eder seksen. .. Sonra altmış pas! tlicanımız da yirmişer opara- e Otuz da onu tut... esler perde perde, yükseliy- or. Kimi alaylı: larda ne kaldırım var, ne lâm- — Ayşe hanım var Ayşanım.. İba... Bir de pazarda halk dai- 25 e veriyoruz Ayşanımı, ma aldanmağa mahkümdur.| emeline peşinen pl Terazide ufak bir hile ile insa-, ni olacak tarzda keskin ve ka-'na okka başında (hiç olmazsa vi: yüz dirhem eksik verirler. Bele- — Yemedik demeyin, yedildiyenin nazareti yok gibidir. buçuğa bu kavun. Kimisi de a-) * (v.8.) . gır bir ezgi ile şarkı söyler gi ... Tayyare piyankosu Kazanan numaralar Sonu 35; 97,94 olan numaralar da 30 ar lira kazanmıştır Dün büyük ikramiye kazanan!41369 41529 s ö numaralar ve kazandıkları ikra!59831 © 5039 ri Rae miyeler şunlardır: 147977 9783 33333 31578 16597 numaraya: 20,000 lira (40752 3369 5005 5301 30494 numaraya: 15,000 lira (13492 19298 42126 ri i 250 lira kazananlar ya: 104 a (14763 40435 9195 7 | 45078430193, 24011,-47247,İ 38529 26291 46831 araz 5245 numaralara 4,000 er lira|21542 11848 34445 (44583 isabet etmiştir. 938 35256 3933 48241 2500 lira kazananlar 42888 10461 39537 12190 18849 ;â1911 32718. 17854134139 42010 51217 56159 * 7346 44456. 36749 3852 34294 14873 (3348 1000 lira kazananlar 55673 32081 ©9651 94412 30527 36166. 45099 o 19750/26084 52890 2584 32451 38030 40056 21965 20237)47122 16210 37365 (o 3253 13896 ,20360 30768 (26951! 2318 16041 56133 59957 10190 51120 45365 4754523142 27205 30492 16108 23029 56314 8524 42497147982 (7687 500 lira kazananlar 150 lira kazananlar 17318 26884 (o 980 < 42730117367 56619 7145 18133 İkârane nakışlar, ve yüksek kıy: Filistinde DUVAR MESELESİ İngilizler talimatna- me neşreltiler KUDÜŞ, 10. A. A, — İngiliz âli komiseri, teşkil edecek salâ- hiyettar heyet tarafından her- kesin hukuku kat'i surette tayin edilinciye kadar Ağlama duvarı civarında karğaşalıklara mani olmak için bir talimatname ne- şretmiştir. Bu £ talimatnamedel| | ezcümle Ağlama duvarı ile bu- nun kâin bulunduğu mahalle- nin geceleri eyi ve tenvir edil- mesi emredilmekte ve gerek a kaldırımı ve gerek duvar üzerinde kullanılan dini eşyaya ait bir liste bulunmaktadır. —— ee M, MUSSOLİNİ TETKİKÂTI ROMA, 10. A, A, — M. Mussolini ile hariciye ve bahriye nazırları, ba- hri tahdidi teslihat hakkındaki İngiliz notasını tetkik etmişlerdir. .CENUP KUTBUNA GİDECEK BÜKREŞ, 10. A .A. — Beynelmi- lel ceza kanunu kongresi mesaisini Mehmet ağa camisi var, Bu ca-! mi Üçüncü Murat zamanında! Darüsseade ağalığı eden Meh- met. ağanın (hayratındandır. Mehmet Üçüncü Muradın za- manmda Darüsseade ağası ol- muştur ve Osmanlı saltanat! tarihinde zencilerden ilk Darüs- seade ağası olan adam budur. Camiden başka medrese ve| kfıdır. Caminin üzerindeki tari- hi okuyorum: Abdi dal, han Muradı cihan | sa, Bunca hayrata sarfedip bimmet Oldu mecmma camii rahmet Sahibine bu hayri hazreti hak Ede yarın vesilei cenmet, Oldu mimari kâmüli Davut Yaptı çan ile dere edip, san'at. Dedi. asarı Beyti hadi ve camii met g Caminin içini gezemedim. Söylediklerine göre çok san'at- mette çinilerle müzeyyenmiş. çu Bu gezdiğim sokak aralarının ikisi üçü birleşip | bir mahalle teşkil ettiği için bir çok mahal-| le ismi saydılar: Dervişali, Be-| ğçeğiz, Kurt ağa ve sairc...! Şimdi bu mahallelerin hepsi Dervişaliye merbutmuş. Bura- da kiminle konuştumsa bana iki| söz arasında susuzluktan bah- setmek için fırsat buldular. — Şu terkosun dini yok, ima- nı yok. Birisi dedi ki: — Hele inşafı hiç yok!,.. — Peki, diye sordum, © öteki| çeşmeler olsun akmıyor mu? Birbirlerine bakıştılar, 86: lememek için yutlunur gibi diler. Nihayet © içlerinden biri dayanamadı: — Şu yolcu hamamda yatıp) kalkar da, Yaz g i suları kesip hamama verir! M. SALÂHATTİN 9175 .8074 .2614 . 50499 22773. 40535. 42394 5 34472 34125 26200 28946 (20308 59690 12680 32240 * 5021 39618 23827 7076. 11480 15417. 14037. 17720: “61395 31356 43570 (55675 “27131 837 16506 38759 “58080, 41566, 30620 24121 © 25166) 37638 33735 . 56386 . 49657) 44405. 50162 595425 -21558 29886 43960 39115: * 440$1| 11658 55544 59084 21440 8993 57275 48170 55194 48497 4664 15440 o 50249 33273. 50130 33339 * 22167 2847 25695 11445 © 16579 9992 9843 53172 24780 56478 51168. 39057 31126 21913 55259 41262 O 4400' 59107 8944 47773 29824 6305 56751 41452 o 5584 55569 11649 53725. 54483 40270. 51047 53502 6292 42885 51811 42350 20126 13673 48202, 2388 O 18817, 31467 28116 43174 33313 41003 o 5721 13618 51573 58007 48168 20047 15915 40543 57025 16047 30311” 54519 13836 7138 49802 Belçikada M.Doumergue Fransa reisicümhuru Brüksele gitti 'M. Döümürgue BRÜKSEL, 10 A. A.— M. Doumergue, buraya gelmiş, is- tasyonda kral, veliaht dük de Brabant ve mülki ve askeri hü- kümet tarafından iştikbal edil- İmiştir, M. Doumergue, kraliça- yı, düşes de Brabant ı, prenses Marie Jose yi've nazırları selâm ladıktan sonra meçhul Belçika askerinin. mezarına ve Sonra “Laeken” deki meçhul Fransız askerinin mezarına giderek her Amerikada CEVAP VERİLDİ Amerika konferansa iştirak edecek —isie FİLADELFİYA, 10. A.A. — M. Mac Donald, Filâdelfiyada yerleşmiş olan eski bir takım; dostları ile görüşmek üzre bu- raya gelmiştir. Mümaileyh, iki sene evel duçar olduğu ağır has talığı esnasında kendisini teda- vi etmiş olan doktorları kabul etmiş ve kendilerini öğle yeme- ğine alkolmuştur. M. Mac Donald, Filâdelfiya ve Nevyorka müteveccihen Va- shingtondan müfarakat ederken Amerika hükümeti, kendisine ö- nümüzdeki Kânunusani ayında Londrada inikat edecek olan ba hri konferansa İngiltere tarafın dan wuku bulan daveti Ameri- kanın kabul etmekte olduğunu iblâğ eylemiştir. .CENUBI AMERİKADA LONDRA, 10 (A. A-) - Başında lord Dabernon bulunan İngiliz iktisat heyeti cenubi Amerikada yapmış ol- ,duğu seyahatten avdet etmiştir. Be- yanatta bulunan lord Dabernon, he- " yetin iyi neticeler elde etmiş olduğu- 'nu ve İngiliz ticaretinin cenubi Ame- !rikada revaç bulacağını gösteren me- mnuniyetbahş alâim mevcut bulun- ıduğunu söylemiştir. Bir çok mühim) ,noktalar hakkında Arjantin, Urugu- i8y ve Brezilya ile bir itilâf akdedil iki mezara yekdiğerine müşabih miştir. İbirer çelenk koymuştur. Fransa! reisicümhuru, saat 6 - 30 da sa- raya avdet ederek heyeti süfe- rayı kabul etmiştir. KRALIN NUTKU BRÜKSEL, 10 (A. A.) - Sarayda verilen ziyafete kral, M, Poincar&” nin 1910 senesinde' vuku bular tari hi ziyaretini hatırlaftıktan sonra bey- nelmilel meclislerde yeni bir dev. rin mukağdimesini” gösterebilecek İsocisted press in bir muhabirine be-| sporları hakkında * geçen mektubu. itminanbab$ İiikânlara yol ağmış o- | yanatta bulünân sabık bahriye nazırı| muzda malimat' vermiştik. * Balkan, dna etmiş ve! M. Dumenil, Fransanın tahtelbahir-| memleketleri arasında yapılan bu at-| lan M. Briand'f me ilel Hİ zihniyetinin inkişa- Belçikâ ile Fransanın Üyediletkâtane | teşriki hseylemiştir. M. Doumergue, Fransa milletinin mümessiline, gösterilen hüsnü kabulden fevkalâde mütehassik oldu- Zünu beyan etmiş, Belçika ile Fran- sayı bitbirine bağlıyan inhilâl kabul etmez rabıtalardan, harp esnasında ve harpten doğan karışık meselelerin kalmümi Ve“ mesalsiiiğle halli için vukubulan taharriyat ve ay-| ni sulh mefküresini takip sahasında- ki müştörek mesailerden bahseylemiş tir, ya mem Ingiiterede . Maden federasyonu LONDRA, 10. A. A. — Mührühas Tordu M. Tomas refakâtinde ticaret nazırı mebai nazırı ve maadin müşte. şarı olduğu halde bu gün maden (e- derasyonu mümessilleri ile görüşmüş tür. Kömür sanayiinin vaziyeti baş- İ BAŞVEKİL NEW-YORKTA i. FİLÂDELFİYA, 10 (A.A) — İM. Mac Danld ile maiyeti, bugün öğleden sonra New-Yorka mütevec- cihen hareket etmişlerdir. Fransada (| Tahtelbahir lâzım BRATİSLAVA, 10. A. A. — As İllerin ilgasını ve hatta kendi müdafas- sı için lâzım gördüğü tahtelbahirle- rin inşası serbestisini kaybttmeği as li kabul edemiyecöğini söylemiştir. ECNEBİ KOMÜNİSTLER PARİS, 10. A. A: — Polis müfet- tişleri, genç komünistler kongresin. den ea İzi murahhası M Vi liam- Rust ve Alman murahhası M. İ Günther i tevkif etmişlerdir. FRANSA İLE FAS ARASINDA KAZABLANKA, 11. A. A. — Yel İni tayyare Toulouse - Kazablanka se- ferini 8 saat 20 dakikada icra etmiş- ir ” MALİYE ENCÜMENİNDE PARİS, 11. A. A. — Posta, Tel- graf ve telefon bütçesini müzakere eden mebusan meclisi mâliye encü- meni, telefon ücretlerinin tezyidi hak kımdaki teklifi ihtiva &den kısmı red detmiştir. İÇTİMAİ SİGORTA PARİS, 11, A. A. — Umumi mec > Son Haberler © Kayseride imar faaliyeti ilerliyof İ kğ azmis ekli Si «|! ANKARA, 1i (Milliyet) — Şehrimizde bulunan a lisi Fuat bey vilâyetin vaziyeti hakkında şu izahatta dl tur. — Vilâyetin asâyişi her vakıtki gibi mükemmeldir, BU — feyzü bereket ahvali iktısatdiyeyi çok müsait bir vaziyet” wiştir, Vilâyetin mürtefi yerlerinde hâlâ kalkmamış hart. vardır. Son zamanlarda yağan yağmurlar ahvali ziraiye v menfi bir tesir yapmamıştır. Kayseri - Sivas şimendifer hattı inşaatında vilâyetimiZ iline tesadüf eden kısımları kâmilen bitmiş ve ileriY& ru muvaffakiyetle devam etmekte bulunmuştur. Bu sene Vi bütçesinin varidat ve masarifatı 700,000 liradır. Geçen s€n€ seri - Bünyan şosesini ikmal ettik. Büyük ve mühim mızdan Pınarbar (Aziziye) ye doğru temdit edilmektedi maklı suyu üzerinde ahiren büyük bir köprünün yenide birmiştir. Ayni yolda 19 küçük köprü ve menfez yapıl Büyük demiryoluna müntehi olan ehemmiyetli bir İ di dur. ? MAARİF TAHSİSATI # Maarif kısmına tahsis ettiğimiz mebaliğ 223 bin liradf 4) yet dahilindeki ilk mekteplerde okuyan çocuklarımızm 9 bine yaklaşmıştır. Bu sene yaptırılacak mektepler mey A v 4 sim #üssomasmz Develi kazası merkezindeki büyük ve güzel bir mektebin İ! bitirmek istiyoruz. Millet mekteplerine ait bütçeyi de killiğine takdim ettik. Bu sene ilk mektepler adedince açılacak ve Teşrinisani iptidasında dershanelerde tedrisat “| yacaktır. Kendisine has at ırkı yetiştiren Uzunyayla i dahilindedir. Yarış ve islâhı âli encümenince de her sene Sö) edilen $ bin lira mükâfat ile Pınarbaşı merkezinde Uzunyöği#) at sergisi bu sene ikinci defa eçılmıştır. Oradaki idarci BİGİ) den tefrik ettiğimiz tahsisat ile müsait bir sergi mahalli “ gf) isasyonları ihdas edimşr. Evelkilerine ilâvğen daha dört” mübayaası için bütçeye tahsisat konuldu. Büyük köyleri Karstan damızlık boğalar celbedilmiştir, 2 : BELEDİYE FAALİYETİ Şeliirden istasyona giden cadde belediyece tevsi edilm Bünyan şelâlelerinden kudret istihsal etmek suretile şehrile Bünyan ve Talas kâsabalarının tenviri için 400,004 lık sermaye ile teşekkül eden mahalli anonim elektrik başlamış ve inşaata devam etmekte bulunmuştur. Halen evelce belediye tarafından yaptırılan küçük bir tesisat elektrikle tenvir edilmekte isede büyük tesisat bittikten ö elen ve müsait bir surette elektrik kuvvetinden istifi miş bulunacaktır. N “Atina mektubu ||| Atletizm müsabakaları # gün sürdükten sonra bi EL nz ATİNA, 30 (Milliyet) — Balkan makla birinci geldi. Halbuki “> marsa b * “ N * , l ça 8 AB! 2 » #l 4) 5) * i »| i 1500 metroluk koşuyu Ro gf Pavelong birinci, iki Yunanlı “yi! ci ve üçüncü geldiler. Deni i 400 metroluk müsabakalar «* Bulgar Pedan birinci geldi. Oyunların üçüncü ve sat müsabakalara iştirak etmiş ©“ gf kan atletlerinin & kaçar puv#f oldukları tespit edildi. Netistiş $ etik müsabakalar üç'gün sürecekti. Bu ecrie Atinada yapılan bü müsaba- Kalara Sik günü nasıtyeçelgini evelec bildirmistik. 28 te'20 Eylülde imlisa, bikalirn"mütebâki' kısmı da icra © dildi. İki Yunan ve iki de Romanyalı atlet müsabakaya girmişlerdi. Fakat yeni dahil-olan Romanyalı atletlerin müsabakaya girmesi eveice kazanılan | nanistanın 113, Romanyanm “gi netice üzerinde" “tesirsiz — kalmıştır. goslavyanın 31, Bulgaristani Halbuki iki Yunanlı “atlet ie yeni) van aldıkları anlaşılmıştır. gö) muvaffakiyetler temin etmişler. Bu neticeden anlaşılan Gg) Disk atlama müsabakasmda, pazar- luyor ki: Yunanlı. atletler Hİ ertesi günü, Romanyalı - Havaliç ile| bakalar için çoktan beri bas” Yugoslavyalı, Narantçiç & arasında!lardı. Yunan atletleri bu © şiddetli bir mücadele oldu. Narançiç!lışrk olduklarını gösteriyor!” iyi birinci, Haliç ikinci geldi. Bu müsa-| hakika oyuncular üzerinde “gf bakada Yunanlı vu kazanamadı.| iklimin ve daha bir çok Atinada yapılan bir müsabakada bir) telif tesirleri vardır. Onun Yunanlı oyuncunun muvaffak olama-| Balkan memleketlerinden gey ması, birinci ve ikincilikler ecnebile-| atletlerin bu tesirat altnda fi rin ele geçirmiş olmas o Yunanlıları! istedikleri gibi muvaffak memnun etmedi. da düşünülebilir. Ancak b Uzun atlamada Yunanlı oyuncu bi-| atletlerinin iyi oyuncu OlÜğ İk rinei geldi. 6 metro 86 atlayabildi. İ-| saklayamaz. Bunla Balkanla4 e tan başa gözden geçirilmiştir. Önü- Yugoslav oyuncu, üçüncülü-|tizm sahasında daha ile z müzdeki içtima birinci Teyrinin 1g) iste bir nutuk söyliyen M. Louchcur| gül de diğer bir Yunanlı kazandılar. | milletlerin oyuncularile boy ©“ ipcı günü aktolunacaktir, içtimai sigortalar - kanununun 5 Şü-| Kakat Yunanlı Petrides Yunanistan | Idiklerini gösterdiler, e ; batta tatbik edileceğini beyan etmiş | ökorunu kırmıştır. Müsabakalar olup bitti. LONDRA, 10: A. A. — İki aske) gere. — , 1.500 ea Balgar Podan sabakaların 930, 931, 932 «yy serer ünün) 1) Yüzmmmlsöaidlr çiçegi mar is |ykda gn şa ÇE müsademe etmiştir. Bir pilot ölmüş) Komünisti k Yorokopulo ikinci geldi. kiyenin bu müsabakalara bir pilot ta yaralanmıştır o ere Karşı Burdan başka ikinci daha başka|mesi vardır. Yunan , TENİS MAÇI İÇİN ATİNA, 11. A. A. — Agtiniona da| müsabakalar da yapıldı. Fakat Bal rafından gazetelerde çi LONDRA, 11. A. A. — Meşhur) komünist grevcilerle | polis arasında) kan spor müsabükalarının sonuncu! tebliğde Türkiye fedet ie Fransız seyyaht Gerbault tenis maçı- | #busademe olmuş 2 jandarma ile 2İkesmma tahsis edilen oüçüncü gün'di la na iştirak etmek Üzre buraya gemi irette mecruh olmuş-| zarfında ve saire vardı. 8077: 57445 - 39975 43704 44BOB 34822 (39212133722 36479 24264 (24403 70'lira kazananlar 2808 4897 10718 47018)5B102 38293 46199 19516/14745. 2287. 23008 4856 “27869 “28470 O 6889134769 32936 22805 . 5173622233 5606 . 662 17199)18662 48551 51306 <&üİ 5272 13382. 6905 . 871651169 57892 20412. 1924430209 43721. 23544 20212157305 18628 22281 | 20207 43277 34218 18659138036 (o 643 55357 38103 2724 41115 56232 47041) 4l0 9440 34477 20305 42250 18240 (14136(32876 80371 42323 14101/56152 14861 22002 37851l13610 11316 36289 5. OBO2 , 474533009 58671 7389 o 1600/44742 1927 * 5580 19520 35155.,,5804, i $els7492 10503 S0926 38976) 6281. 5717 44611 55887 16007» 54850 -57713 - 1387B 31602 “11212 29044“ “İ3ya4g 54377 28779 11399 43415)36701, 44960. 23537 548 62 20040 “sbdb0” 20142 “Trsş2 16557 16148 27666 17811/44307 44156 58115 “33011)52245 54921 31409 » 8425. 23016 22598. “4139227204 45669 51867 30197 50388 49408 37054 ( 48945İ16808 — 4152 52751 ie / > 3 1oloç s2723114207 35868 #lOl4 47807'12439 31705 25482 53445)15776 13785 409853 101 1 iii Ee 40679 . 7734 5319 — 663256396. 26544 46277 . 10773|35729 26193 25187 ri v 10540 14954 gaspı | 5704 42143“ S0B42 — 10778 35034 13667 47260 > S8İOB|25218. 33310 2 e 40586 Moka GesbelSSİ00 23526 35011 “17085134555 o 1467 11644, 47451)40043 :a6319 38$Ü > 22148, 34237 $ 2138137147 1840 26520 3i1g1 50635 41133 51139 © 24620)5564B llisö. İT ae 338$4.,.36505. 10363 11219)$1z05. 451 27778 5140712600. 10843 4932 o 19120125511 14406 32377 13049w-.9925 20485 41097) ;3i53 47 20187. 51969 6358 o 10004121212 “1994 15707. 38 Ge 3183 54793 14945 36060 348 46694551410 36497) >io9 34589 11037 39256 43658 —37517)54935 ssagı 33 a ADE ra 22001 17731 563 41493584 4214) zag. 33410 53641 (47781: 56159J40016 o 3710 22: gi 2. 289 lâl 32881 25335 O 30674 209 32027” 35910 49 13440 ş 37888 23355 34887 34954|34467- 24761 265 K 4 3537 -29986 (19674 19607 2368 yi 20323,..11794 9743 53324 Şaopı (14484 o 1447 56711. 40966)21270 21225 3 54901 52215 55413 “32079 ! 315 7 19752..48558 22781 455224405 47a09 40231 o 3861 25021 42646 5895 O 8263/26070 49405 Zİ, 63. 5901) | gt ala 38641: 57891 409 JÜT 33281 39217 48180 3oo7ı| 7665 27İ7 İz ği 14166” 18213 27635 (26096 ikiler |42238 38955 48260 3331247815 58850 Sil gayi 5SSIZ 31349 OoO495 o 443732895 48500 34969 1203735890 1535 10760 45672120579 19960 4832 dsi 29176.. 49500 57712 1272312006 20608 43312 4735232457 37207 18669 27164)21624 11904 3577, Tagi 19782 74353 12788 19262111831 55029 5227 19895|50972 15085 28672 14052126426 1207 348 22817 23025 31990 13070) 7702 50402 28586 56491) 267 26587 23013 5620537800 24566 527, İf 46165 < 8537 49941 o 59491/58764 58135 13909 4727744802 43020 52086 (o 4550 33087 14764 189 54769 47363 11889 49279122501 45730 SBI4O Oo 240025822 48100 26278 (23742110876 56434 ari 19744 27491 3309 1733718862 54610 17137 O 2498İs0R0$ 13115 SR4l2 O ZRiçlat244 219909 *

Bu sayıdan diğer sayfalar: