12 Ekim 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4

12 Ekim 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ÜRİK YES GLENC MİLLİ 2-8 115 çeme TEPEBAŞI Garden bari Her cumartesi akşamı kat'i olar k GALA SUARESİ Hususi Taam ELER! ($ | SİNEMALAR Setitsserenseresssn1000000 ŞEHREMANETİ BU AKŞAM YETİIN E gililliyet ASRİN UMDESİ “MLLİYET,TIR 12 Teşrimevel 1929 BUGÜNKÜ HAVA Dün bı zam 18 segâri 9 derece id. Bogün olacak rüzgâr poyrazdam esecektir rosunda in Moris Şövalye ve Pizanti nl Bu akşam em erkkllği Di - ttihadı Milli Türk sigorta şirketi Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz. Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 2 Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanında Acttesi ubuynmayan şehirlerde acente aran ımaktii Telefon : Beyoğlu - 2003 saz 21 buçukta Relsin Karısı 3 perde Bu akşam için Hatlarda tenzili Hırsız — Fransızcadan — M.Groduye, karısının koy- şdı. Hırsızlar kapıyı zorluyorlar- nunda horul horul uyuyordu.'dı. Gece yarısma doğru, dürtüklen-| O güne kadar, M. Groduye, ini hissederek uyandı: İkarısma hiç bir şeyden kork- — Ne var? Ne oluyor? madığını söylemiş, daima cesa- Karısı, elini du# klarıa gö- İretile övünmüştü. iü: Amma şimdi korkuyordu. Sı- Yaşlıca bir dostum var ikin-| — Susi. Dinle! Bak krak..İcak yatağında rahat rahat ya- diden sonra dükkün açtı, ye-|Krak... Krak... Diye bir ses) tarken, kalkıp haydutlarla bo- ni 50 yaşından sonra evlendi,|duymuyor musun? .. Sokak ka-| ğuşmak hoş bir şey değildi, ay- hemde genç bir kadınla, Eh ne|pısını zorluyorlar... nı zamanda da tehlikeli idi . diyelim ? Her kesin gönlünde| M. Groduye kulak kabarttı. Karısı sordu: bir arslan yatar derler. Alelbu-|Sesi duydu. Karısının hakkı var) — Ne yapacaksın?.. Karar #us akıl yaşta değil baştadır. O| smmm ver... Kapıyı nerde ine açacak” İkır ki kelm ve sağır kaptaki su) O — Hiç bir rahatsızlığım yok!ilar İar nasıl geç kaynarsa bu ada| O— E, o sargı nedir? Fısıldadı: mcağızmda kanı da geç kayna-| — Hiç! Kulağım arkası ya — Sus hava Bıpıh fi bilmecemizin halledilmiş şekli YUKARDAN AŞAĞI 1. Birden (6). 2. Kümes hayvanlarından biri (3) 3. Süki (7) 4. Halk (3) $. Sulamak (4). 6. Arkada kalen eser (2). Ucund- ân ateş çıkan çöp (6). 7. Cefa (3). Fakat (3). 8. Kanapeni 5 Haftanın azisi Geçmiş olsun! SOLDAN SAGA Çarık (6). Feraset (4). . Anadolu arabası (5). Güç (3). Maskara (6). Yıpranmış (4). Nida (2). » Su (2). Dilrüst, iyi (2). Kütü (3). Bir içki (4). ük (4) Löhiks (3) , Azı çok zarar ğer muhafaza ettim de, yan rahatımız kaçmadı! Kadın, nefretle baktı. İçin- gece Halk sütunu Kımıldama!, DOĞRU BİR SÖZ a . Mistır, Bu gecikmek kanının sı- çak olmadığına delil değildir. Dostum evlenir evlenmez ha İinde 'bir değişiklik gördüm. Bu değişiklik belki kendisine göre tedrici oldu, Vâkin bizim gibi onu tanıyanlar için haylı Sür'atle yapıldı. Kır sakallı bir #dam olan mümaileyh evvelâ #akalını inceltti, yanak üzerine gelen aksamı sıfır makine ile al dırmaya başladı, ve'yalnız çe- Be “ucunda hafif bir kısım bıre kt. Biz daha bu tebeddüle göz- Yerimiz alışmadan, bir gün gör- lik ki bu zat sakalı yürütmüş, itife ettik : 5 No, sakalı evde mi unut- tunuz ? — Hâyır, berber dükkânın- da rehin bıraktım . dedi.. Bir kaç gün sonra da pa- İa bıyıklarından eser kalmadı, traş etti.. Aradan çok geçme- den kır saçlarda vişne çürüğüne bakar bir kumral boya belirdi. ; Derken tırnakak o cilâlandı, kı- ik kıyafet değişti. Bir sene geç tebeddüle hayretle bakmakla be *aber «tabii» hiç müdahale etmi rorduk. . Lâkin bütün bunlara ağmen dostumuzda için için sir kaygu olduğunu hissediyor- ,sonra idi ki dostum bana, yarı Tâtife yarı ciddi sordu: —Sen bu Voronof aşısına ina. nir mus? gülerek cevap ver- dim: — Vallaha bilmem, inanan ihtiyacın mr var? — Yook! Onun için değil. .. dedi. gözlerinde uzak bir dü in derin dalgınlığı vardı. rüstlükten, ne de cilâl tırnaklar dan eser vardı. En aşağı dört günlük bir sakal, kulaklarını sa <p tepesi düğümlenen bir ra oldu da, İ Kararımı vermişti. Hırsızlar — Allah Allah ne kadar bo-|evi soyabilirlerdi. Yerinden kı- zulmuşsun! İmıldamıyacak, yatağından çık- — Evet, öyle oldu! Ne yapa- mıyacaktı . lm kader böyle imiş. Yakmdan!: Karısı şaştı: İdostum olduğu için ısrar ettim| — Kalkmağa korkuyor mu- ve sırrmı anladım. sun? Günün birinde bu zatın akra' — Rica ederim İbasmdan Tâubali bir zat, hare.| Bırak uyuyayım!. minin huzurunda şu hikâyeyi) Döndü, yorganı başına çekti. anlatmış: Karısı da, korkusundan, kocası- — Bir köyde bir aile varmış, İn: taklit etti: Amma kocasma İbu ailenin medarı maişet olarak | kızıyor, “onun bu cesaretsizli- ta damızlık bir aygırı varmış.| Zinden tiksiniyordu Cins bir aygır olan bu hayvanı! Dışarda, kapının. zorlanması) döl için kiralıyarak geçinirler.)devam ediyordu... miş. Bir gün aygır döl yapmaz) Dakikalar, asırlar kadar uzâ- olmuş ve bu hali görenler artık|mağa başladı. aygırı kiralamaz olmuşlar. Biça| Bir aralık, ses kesildi. .. Hır- re aile de ekmeğinden olmuş.|sızlar işlerini bitirmiş olacak- Bu ailenin dostu . olan birisi bu |lardr . Kapı açılmıştı. İçeri gir- sesini kesi. hadiseden biraz sonra misafir o-|mişlerdi. Parmaklarının uçları- larak sileye inmiş. Dertlerini! na basarak, evin içinde dolaşı- dinlemiş göz yaşlarını görmüş, | yorlardı.... acımış ve şu nasihatı vermiş: Sessizlik, esrarengiz ve kor- — O merak edilecek şey de-|kunçtu. ğil. Aygır ne zaman kısrağa| Madam Groduye kalbinin çar- yaklaşmak istemezse kaşağı ile|pıntısmı dinliyordu ... Her ân, kulaklarmın arkasını kaşıyın,| Yatak odasınm kapısı açılacak, derhal kendine gelir! demiş ve ea semi girecek bırakmış gitmiş. Aradan bir kaç|diye bekliyordu. O kadar kor- ay sonra tekrar ani köyden ge|kuyordu ki, kapı tarafına baka- çerken aygır sahibi aileyi gör-|mıyordu... mek istemiş, kapıyı çalmış aç-| M. Groduye de ayni haldeydi. mışlar, içeri girmiş. Ailede bir) Karısının nazarında küçüldüğü- durgunluk yok ama evin erke-'nü hissettiğinden, bir kat daha! Binde bir halsizlik ve zaiflik. . .İmuazzep oluyordu. Fakat korku — Aygırdan ne haber? Yok-İher şeyin fevkindeydi... Kr- sa yine illeti mi tuttu? mıldıyamıyor, hâttâ rabat ne- — Yok! Allah razı olsun siz-|fes alamıyordu . den. O çareyi öğrendikten son-| Bir saat böyle geçti. Karı ko- ra işimiz tekrar yoluna girdi.|ca, yanyana, hareket etmeden Lâkin a efendim, hiç böyle şey|düruyorlardı. kadın yanında söylenir mi? O| Hiç bir ses duymadıkları için gün bu gündür halim harap, şu| biraz şaştılar ve hırsızların, ala- kulaklarımın arkasma bak! di-)caklarını alıp gittiklerine hük- yerek kaşağı vurmaktan yara|mettiler. olmuş kulaklarını gösterir: M. Groduye, yavaş yavaş ken- İşte bizim ellilik dostum genç|dine geldi. Karısına yavaşça haremi huzurunda bu hikâye — Artık korkma, dedi, görü“! imseler yok! bir kere baksana. | ace li alm arda üliyorlu: zile. sahal yerle geldi; “tarik İar matlaştı, saç vişne çürükli İğünü kaybederek ağardı, ven tükten sonra kalktı, dişarı çıktı. Her şey yerli yerindeydi . . . Biri ân, gözü, duvarın tahta perva- zında, henüz açılmış bir deliğe ilişti, O zaman işi anladı. Bütün teminatı muvakkata bükfimetçe müteBer işham ve tahvi- caktir. Münakaği” kapa) zart usulu ile icra kılındcaltir. Pey sürecekle. maları mecburidir. Talip olanların! . İler her gün Gazips: Yunanistandan gazetemize yazılı) yor : İstanbul baş Papasımın vefatı üzerine Istanbul Rumluk aleminde eni İntihabât için namzetler göste- | rildiğini ve yakın zamanda intihâp yapılacağını haber veriyorsunuz. Birler Yunanistan Garbi Trakya Türkleri senelerden beri “başımıza hükümet marifetile getirilmişMüfel Hoca Nevzat ve cemaât reisi Hafız Salih namındaki şahışları © basımıza musallat ediyor ve bizler senelerden beri müteaddit defalar müracaat et- den geçenleri bir ân haykırmak istedi, sonra vazgeçti, sustu .. Artık indinde kocasının hiç bir) ehemmiyeti kalmamıştı. Onun! için artık kocası mevcut değildi ve elbet bunu bir gün ispat ede-| cek bir firsat zuhur edecekti... 'T 'ercüme eden Yozgatta 7 num: jandarma mektebi mü- yer, dürlüğünden: Istanbulda İse serbesti intihabat yapılıyor. Garbi Trakya Türkleri Istanbul Rumlarına muâdil oldukla rından hükmetin nazarı dikkatini celp ederiz efendim. .. YIKIK BİR ÇEŞME Bir kariimizin yazdığına göre Ka sımpaşada Bedrettin mahallesinde ru çeşme v. warı çatlamış. Oradan geçe: Mektebimizin 6 teşriniewvel 929 ta rihinde ihalesi mükarrer bulunan ek- mek münakasası görülen lüzum üze- rine aşağıdaki şekilde tâlik edilmiş-| tir Mektebin « teşrinisani 920 tarihin- den 1 teşrinievvel 929 tarihine kadar bir senelik ibtivacı olan aşğari 35000 azami 50000 kilo ekmek 3 - 10 - 929 tarihinden 31 - 10 - 929 tarihine ka- dar 29 gün müddetle o münakasaya vazedilmiştir. Ekmek birinci nevi fa- brika unundan imal edilecektir. İha- le 31 teşrinlevvel 929 tarihine müsa- düf perşembe günü saat onda Yoz- gat jandarma mektebi müdürlük dai- resinde icra kılınâcaktir. Ekmeğin bedeli muhammini üzerinden 96 7,5 işin ya nakten Malatya vilâyetinden: 1.— Sultan suyu harasma ait olup) Arya kazasında merkezi kazaya 8e- kiz ve Malatyaya ötüz © kilometre mesafede bulunan Aziziye mevklin- deki binada yapılacak tamirat ve in- lât ve ya banka mektubu ita oluna- /929 tarihinden 21 /l0/ 929 tarihi- kadar yirmi bir gün müddetle mü- kasaya konulmuştur. 2.— Münakasaya iştirak edecek ta ne fin tearet odası vesikasını hamil ok-| ”* mektebe müracaat ve sertnameyi © kumaları ilân ol sep mesai ettiklerine ve yahut ta bu ka- Gazipaşa, Hal lupınar Yatımektepleri için nümune. lerine göre kızlar için 500 - 600, er. kekler için 800 metre İâcivert ku. maş kapalı zarfla münakasıya konul muştur, Münskasa 12 Teşrinievel 1920 cumartesi günü saat 16 da Or. taköyde Gazi paşa Yatımektebinde Yatımektepleri Mubâyaat Komisyo- nunda icra edilecektir. Talip olanla- rm yüzde yedi büçuk nisbetinde pey akçelerini Fırdıklıda Yüksek Mek tepler Muhasebesine tevdi edip mak- puzlarını âlelusul kapalı zari deru- muna koymaları lâzımdır.” Şartnâme- Yatmektebin-) de Komisyon Kâtipliğinde görül, Da dair evrakı müsbitelerile birlikte komisyon riyasetine müracaatla şart- name suretlerini bedeli mükabilinde almaları. 3.— İkinci maddede gösterilen şe- raiti haiz taliplerin. ihale günü olan 21/10/929 Pazartesi günü saat on beşc kadar Malatyada hükümet ko- 'nağında baytar midürlüğü dairesin- de inşaat ve tamirat © komisyonuna müracaatları ilân olunur. Kiralık apartımanlar Her türlü esbaby istirahan haiz apartmanlar müsait fiatlar kiratıktr. Galatada Tünel karşısında tütüncü .) | Sasson efendiye #ürseasi Tüelrn miabı kereste mnhayaaı rından hükümetin nazarı dikkatini şe Ankara bazi ortamnalim M. ve terbiye ens Kürüriüğünden : Kadronun ahiren tevsi edilmesinden dolayı, umumi ihzafi nıfına yeniden talebe kabul edilecektir. Umumi ihzariye hasiran erkek muallim mektebinden bu sene mezun ol dört beş sene zarfında iyi derecede mezun olup sinleri 18” arasında bulunan talipler kabul olühacaktır. Bu şeraiti haiz talipler, aşağıda zikredilen evrak ve vesikalarile birlikte ger sup oldukları maarif müdürlüklerine Teşrinievelin 31 inci P 'mbe günü akşamma kadir müracaat etmeleri. i — Müsabaka imtihanmaâ kabul için istida. 7 2 — Sıhhatinin tabii ve müsait, aza ve havassmım tam; © ve ruhi anormal ahvali bulunmadığına dair resmi tabip 3 -— Mezun olduğu mektebin şehadetnamesile hüviyet İn: ve askerlik vesikası. de” 4 — Bulundukları muallimliklerdeki hizmet müddeti vE hizmet cetvelleri . 5 — İki adet kartorisuz fotoğraf . 5 —Müsabaka imtihanjarı, rmış. Bunun büyük! Hiğünde Teşrinievvelin 2 nci a.) — ehlike ihtimali teşkil! ensü; ğ ; p oldukları maarif müidüf” esi günü yapılacaktır - > # Kimyaker muavinliği müsabakasi İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı umum müdürlüğündö İdarel merkeziye kimyahanesi için muavin kimyaker alna” Kından şerniri atiyeyi haiz olanların 15 teşrinlevel 1990 sal günde” kadar nüfus tezkereleriyle şehadetnamelerini ve sair vesikalar müstashiben idarel merkeziye zat işleri şubesine müracaata İİ” lerini kayıt ettirmeleri ve müsabaka imtihanının 17 teşrinlevel perşembe günü saat 10 da İdarel merkeziyede icrâ kılınacağı şaati fenniye projesi mucibince 1/10) olunur. Şerait 1 — Teliplerin sinni 951 tecavüz ermiyecektir. 3 — Mükellefiyeti askeriyesini ifa etmiş bulunmalıdır. 3 — Fen fakültesinden veyahut ziraat veya ecza mektebi” deh diplamaları olacaktır. bil işleri evelden yapmış oldukları-| — eee Feshane mensucat Türk anonim şirk€ tinden: Bedeli keşfi 83597,39 lira olan De-| plerin keşif, proje ve fterdar mensucüt Dele Demiryolları İmami ifaresinder; Anadoju - Bağder Devler Demirşollarına mahsus olan taze sebze ve meyva nakline ait 24-324 numaralı fevkalâde gi fabrikasındaki inşa-| görmek üzere her gün saat( “5 jit 22-1. evel 929 da saat on beşe ka|ye kadar Defterdarda feshan€ dar münakasaya vaz edilmiştir. Tali-! kasına müracaatları ilân olumu” ,. vi yeri tarife 15 “teğrinieyel 1929 tarihinden itibaren Mersin - balina da teşmil edilecektir. ta iiçin istasyon ve ambarlarımıza müracaat edilmeliği” ç . #argı ve eğilmiş bir sert ile bir hayet işittik ki hareminden Kocaeli deiterdarlığından: sre adam, hastahaneden kaç- Karamürsel kazasının hükümet konağının (5000) siraya vüz etmemek şartile bazı aksamın inşası miinakasa kame de muharrer şerait dairesinde münakasai aleniye suretile Zi 929 tarihinden 13/10/929 tarihine kadar 20 gün mü bul nakasaya vazedildiğinden münakasaya iştirak arzusunda Dig İ nanların kazai mezkür mal müdüryietine müracaat eyleme” , Bu hadiseden sonra ilk| gece bir fare tahtayı kemirmiş benziyordu. Görünce bir-| gördüğüm zaman: olacaktı... oldum ve kendimi| — Geçmiş olsun! dedim...) Utandı, sonrakendini topla- $ bi ta ergo vs etti,. Ha|dı, arkasında duran karısına: rader, geçmiş linden iyet tavrs da yok| - — Çok korkakmışsın, dedi!. > ne oldun? Rahatsızlığın ne| tu. 'Hırsizı da nerden çıkardm? Be- dir FELEK İreket ve:sin ben soğuk kanlılı. TT Ben Çapkın imami hiç görme-jetmediği, alıp. boşamadığı ka- miştim, Yalnız Findıklı imamı-İdın kalmadı. nın karısından dinlemiştim. Çer| “Şimdi işte bu herif yok “Çer- kes olduğu ne de belli. Sap sa-|kezistan istiklâli” yok “Kuvayı rr... Göbeğine kadar inen bir sa-|milliyeye tenkil”. diye ortaya kal koyuvermiş. Şişmanca .. Ça-İçıkıyor, göz “hoyiyor, buralara kır mavi gözleri var. . Kelle ku-) kadar geliyor, böyle alayla, nü- lak yerinde. mayişlerle karşılanıyor. Tülün. inhisar umum müdüliğinler; Azapkapı levazım ambarına teslim edilmek üzre muhtelif eb'- atta 78 metre riik'abı kereste pazarlıkla almacaktır/ İtaya talip olanların eb'adı öğrenmek üzre her gün müracaatları ve 16/10 929 Çarşamba günü saat 10,50 de Galatada mübayaat komisyo- nunda bulunmaları. : AŞK GÜNEŞİ Etem Izzet a a ar dıncağazm gözüne insanlar kim bilir o sırada ne küçük, ne ka- rıncalaşmış geliyorlardı . Öm- ründe ilk def'a gördüğü bir hal. Elin halayık çerkezini Rim “- dam yerine koyardr-ki?, .1llâh| ir erme-İolursa olsun.., pat rü gölge) Diyorlar. İstermemleket”.. sinden korkan bir bunak olduk-|tan başa kana boyansın, iste : tar sonra zelmiyecek ne var?.| — Türkiye artık yok. Beri Hem onlar: parça parça Yunan, İngilig — Olmaz.. merika, Fransız İtalya a? verede mektebe filân gelmiye-| o Jeseler bile... Maarif nazırı)leri ve Ermenistan Kü k yerinde. KE > Kadından kadından - karşi-| Ali Kemal efendi ne güne durür| Çerkezistandır. . < yea ei ıp kıyafeti baştaki kos- ele o az « Katil. |laştı mr yaman. Muhakkak beni| yor? Hemencecik : Denilsin. Herifler başt? er şey değil. Feleknaz öğ vi molla, itilâfçı gürühü dalkocaman yeşil sarığı avanaklar| Koca katili, baba katili kadın! İkoğütürüğ” e Bütün kapılar ardına ka-|dettin hep isini buna mpi. komada kurulmuştu. San-|başka . Zaten ne olacak. Beşyüz|kim bilir bu herifi ne zanneder-| Anadolu toprağını bir aralık! — Öküz öldü ortaklık ayrık|dar dayansın.. Düşman mütarekeyi, YUN”. ii >» sürme sultanmış gi-|kişi bir araya gelse kasabanm)ler. Peygamber mi?. Allâhın ve-İJiçinden kocaya sürüldüğü sul-'dı... Diye telgraf üzerine (telgraf) galini her şeyi unuttular» Deli a Xi yörür görmez. hem bir) sokakları doluveriyor. Dikkat|kili mine ?. Halbuki o yeşil sa-|tan sarayının sofas: zannediyor.| Derler ama bu sefer de ka- İyağdırır. leri, zorları bizimle! > a savurdum, hem'de tüy-|ettim. Araba, yanda, önde sarık-İrığı başmdan ahp boynuna ip! Ortaya öyle kurulmuş ki. dın: Bu İstanbul Okükümetinin| Tarihilk satırı yazı! z gör İerimin diken diken olduğunullılardan başka tek Türk yoki irki ği o. im ki Erimin. aşka yoktu.) yapmalı da ondan sonra.bu ırz) Ama ne de çirkinleşmiş. İyi” — Benim kim olduğumu her-)mantığını da ben bir türlü anlı-)den beri a bir b hissettim, Ne ( maskaralıktır) Yalnız dükkânlardan, yol bo-|tuzağı herifin ne olduğunu ken-İce şişmanlamış, basık kadana- | kese anlatır, iki paralık etmeye kiş b Ne çeşit hiilümet, rini kpüelnelti. ie içi" 907. Türk milletinin “ne kadar)yundaki evlerden seyrediyorlar-|di dilile millete söyletmeli. Ba-|lar gibi bir şey olmuş. Genc sür iş İtilâ i i 2.7 etin ; Ni şey olmuş. Gene sür-! kalkışır... Hadi, İtilâf devletlerinden kor- i, . Ve pi varmış ki böyle soytarı-İdı. Belki pek çok çerkes te bun)kalım, o zaman arkasmda teklmesi podrâsı da yüzünden'ek- > kuyorlar. Fakat, bu çerkes, rum yemin sikşi iu op” > er iğ ermeni gürühüna ne diye yüz)millet daha geriliyor. “« veriyorlar, ne der ve .. İsterler.|ağzında yalniz sen değilim se: 9 Ki c Bu işte bir damuzluk Vİ” ak” zannetsinler. Onun için beni gör) Diyorlar. Damat Ferit efen-İbakalım arkasından ne Gi“. ş€& yar” > ır > — Diye bana düşman düşecek- ğr-)larla birlik değil, Onlar da bilir-İbir avanak kalır mı?." Zavallılsik değil. Karı mezâra bile o ci-'tir. Yarası olan gocunurmuş! ler ki yaşamaya behmehal karar) Fındıklı imamının karısı, Ka-)cili bicili kılığıyla girecek gali-! Bana göre hava fakat o öy- a vi vip idi Ga b eğer bir Türkiye vardır. Veldıncağaz yana yakıla anlatıyor-İba. . lemi ei ek hin He, y ei bildi pan) her Şeşit düşmana karşı koy-İdu: Sürsün keyfini bakalım. “Son'dişini ecdattan sürme hamfendi in eleknaz birici ye mak için her gün biraz daha) — Kızım dolandırıcılık bu) günlüğüdür! bl ri ini . alimi. gücünü gös-İadamda. Irz düşmanlığı bu a- Kafe İmek, benimle karşılaşmak hiçldinin anlaşılmayan tarafı - bu.| Gece sabaha kadar erme A Önel E yin size ir. Buvarhığa karşıldamda. Hırsızlık, kepazelik, sah| e Ya beni görseydi. Kim bilir; hoşuna gitmez. Korkarım bun-| Bu herifler galiba: içerkes mahallelerinden gi e kaldır girin vE : takârlık hepsi bunda. Üstelik|ne yapardı. değil mi? Öylede lar mektebi de gezmiye gele.) — Mustafa Kemalistlerin sır-|atıldı.. İçimde hem deb$€ ği amlarını. dolduran| . tekkesinde, camisinde tasallüt| vakinimden geçti ki! Fakat ka-'cekler, Hiç zor görmeden gelir-|tı yere gelsin de üst tarafı nel Biv

Bu sayıdan diğer sayfalar: