22 Ekim 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

22 Ekim 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| Piseshur lel e j hi: a a ğ 4 li Tei ış.uı'nğ :::: N ş: Öi—" l:g*'iıı Zğmucdm S % |) k nil B mü ':dşv: levdi ida emi b Ve bu Etmele, bir il İki; vi İN teş, kaç leri, hi Gi ?! y basit Tti Bu N TF ti ü Çü Tni tar li Min w&:m Mukadderatı hak- vetmek vaziyetinde bu t ve kabiliyetleri üN - ehemmiyet ve Mütcnasip olmasr zara S S Piplomatlar Binin de daha ı Ckte »,',:':n.ı:ıaıır ğ tesis etmekle braber, bilgilerini Sen son z Mmefhumu da çok de- Milletler 'tlerin çok sıkı ve muğ | dadığı etler ay, Olacak Yazitek» diplomasinin baş- &H;:İ;nndcndn. Bunun i- Ml_h_nn evvelâ kendi Şrini, ve sonra da di- etlerin içtimat, iktı- Mali Hi hi 11 Rünlet oli Na göbre S İdarehane: Istanbul, Ankara caddesi; No 100 Telgraf adresl: n Telefon mutn T Isunbol, 3911 vular için müldiriyete müracaat edilmelidir. ıT 40 Auruştür. Celen evrak geri verileez. RNMushası K Hdumrvuştur akademisi lzıde Paris'te bir dip- İ akademisi İ kademiye diplor açılmıştır. nasi âlemi- simaları dahildirler. Fransız Reisicumhu r bulunmuş ve kıymet r. Akade- münasebetlere ait beynelmilel üyetler tesis zamanda diplomatlar yabancı kalamazlar akademisi, ta- metodik lmini, nazariyesini zmet edecektir. a İ amazda her faaliyet şubesi Ve tecrübe üzerine mü- t:;:âlam bir zemini varı “d: $ ancak bu zemin üze kliğı takdirde vücut Tlerinde tabiat ka- bilgisini gösteren B gibi insan m: reye memur olanla- et kanunlarını bil- üfelerini ifa csna- her suretle Ti zaruridir. Doktor dalı görüle- anlarda arasındaki zamanlarda, diplo et bir konuşma ve San'atından — ibaret “Yordu. Zaten beynel tler o vakıt yal- asındaki temasla dasır. kalmaktaydı. Sa- bir Tilatımnı. öğrenmelr; mevâ inhisar eden in formüllerini belle Üüzakerelerde cevval bir *esisekâr bir espri göster- iplom Dövetler atlık bagajın en larından sayılıyor- münasebatınım es Şekline ait olan bu » şeklin değişmesile be arihe karışmıştır. diplomasi, cemiyet taallük cden marifetle olmuştur. Çünkü €vzuu olan beynel- _ınaıepqıu çok muğlak 'ı._i k bir. şekil almıştır.| in tarakkisi bir çok milletleri birbirine Vaziyete koymuştur. L aRan minazd ındaki münasebet- levlet münasebetle- etmiştir ki; bun- en başlayıp, nerede Yin etmek mümkün Çtimaf; iktısfadi siya- alara ait olmak Üz- 'türlü kargılıklı rabita- dt » E»x—%—. tanları tanzim et- milli mefkürelere Bürette bir cere- eç $ &si vaziyetlerini iyice Hu 2H eder. x Üİ matğ E bugünl dmatı bir tarafa bıra devletleri f muzhede lsilesini | < bile mühim bir işi N her gün artan hac- 4Yeti Akvam gibi bey-| mehçöllerin gittikçe ilâve- tetkik ve una nüfuz et- tahsile mütevak | ikm Gdiplomat bir çırpı- '_.f:'llbruu'hr Berns- Re C'ıllen:ro'lır, AL levlet - hizmetinde Mictodik bir say ve tet RÜç yetişen kıymetli akademi bu hakikatı Sinin milletler, ni izaleye mu bir hizmet ifa ZEK! MESUT Maliye vekili Saracoğlu Şükrü bey mış ve nihayet (1039) kuruşta | liye Vekili Saraç ağlu Şükrü B. miştir. Borsa ue Bey Borsa komiser vekili Hasan B. kambiyonun teretfüünü mucip — olan Jamillere ait tahkikattan bahsederek henüz ihtikâr vukuuna dair bir delil bulunmadığmı, iki günden beri İzmir den kambiyo gelmemesine mukabil fazla kambiyo talep edildiğini söyle- miştir. Komiserliğin tetkikatına göre, ye n tarifesinin tatbikinden Şekerciyan. i taciri ile diğer bazı ticarethaneler kül liyetli miktarda kambiyo almak iste- mişler ve diğer kambiyo mubayaatı dâ devam etmiştir. Komiserlik, İater. lin mubayaatının ihtiyaca müstenit olduğu kanaatindedir. Mamafi yakın- da ihracat merkezlerinden — ihtiyaca kâfi kambiyo geleceği ümit edilmekte ve bazı tacirlerin ellerindeki külliyet- li kambiyoyu vaziyetin inkişafına in- tizaren sakladıkları söylenmektedir. HÜKÜMETİN ALACAĞI TEDBİRLER Hükümetin esaslı tedabirile vazi- yetin düzelmesi bekleniyor. Borsanın kapatılması mevzulal değildir. Diğer taraftan bazı bank rır kambiyo şefleri kambiyonun şim diki tereffüüne sebep olacak kadar mektedir. İHTİKÂR VAR! Bunlardan biri şunları - söylemiş- tr; — Kambiyo üzerine ispekülasyon yapanlar bilhassa bir takım gayri Türk anasırdır. Vakıa borsacıların fazla temevvü- çlerden mütevellit farkları ödemeğe kâli kudretleri yoktur. Fakat bunları himaye eden - bazı ecnebi bankalar ihtikâra zemin bazır layarak kambiyo tereffünde amil ol- maktadır, İngiliz hirasının (1010) ku- BUGÜN 2 laci sahifemizde: i— Lisan bahisleri Son haberler 3 Ü0ncü sahbifemizde: fazla mubayaat olmadığını ileri sür. | t— Mahkeme imtidaları 2— Ekenomi 4 üncü sahifemizde: Hava raporu â— Hikiye 4—Romaa: Aşk güneşi Ingiliz lirası niçin bu ' Tsmet Pş. | kadar yükseliyor? Iğ ağa, diğer taraftan | Borsada 1htikâr yapıldığı mu- hakkaktır... Hükümet Spekülas- yona mani şedit ted- birler alacak.. Borsa komiserliğinin tetkikatı ve Maliye vekili ile teması ne netice verdi ? Borsa'nın kapatılacağı hak- ikındaki şaylala r doğru değil Son günlerde gayri tabil surette yükselen İngiliz lirası dün borsada (1031) kuruş (30) paradan açılmış ve (1042) kuruşa dislik gibi diplomat- | kadar akmıştır. imdir. Berikilerin tet tişafına hadim akade- Ücüdu nasıl tabii görü- Fakat, bir çok temevvüçler geçiren kambiyo bu fiatte kalma- kapanmıştır. Borsa komiserliği, bu hususta geç vakte kadar tahkikat yap- i de | mış ve vaziyeti telefonla Ankaraya bildirmişti! Bu kambiyo hadisesini ehemmiy: tle nazarı dikkate alan Ma- ittihaz edilecek tedbirler hakkın da Borsa komiserliğile temas etmiş ve lâzım gelen talimatı ver. Borsa komiseri nediyor; tereffuun sebebi ?| ruştan itibaren (1040) kuruşa kadar| çıkması esnasında borsada terefillü tabil gösterecek mühim müameleler olmaması da ihtikârın vukuunu teyit etmektedir. İspekülasyoncular, İster- lün üzerine (500) liralık — bir. talebil (50.000) lira gibi mücessir - göstere- Tek (3“3) Küfüş birden yükselmesini mucip oluyorlar. Tacir- ler kambiyo mubayaatmı çok — azalt- mıştır. Piyasada repor olması da is- pekülasyona delâlet eder, Kambiyonun gayri tabil terefiği nün önüne geçmek için borsada re- por muamelesine meydan vermemek ve borsa salonlarında zarar tevlit e- * den bazı takyidatı kaldırmak lâzım- dır. Piyasanın ihtiyacr olan nazmı kuvvetini ve para istikrarını temin i. çin en esaslı çare devlet bankasını te- sis etmektir. İsterlin de her mal gibi arz ve ta- lebe tabi olmak lâzımgelirken ispekü- lasyon bu muvazeneyi bozmaktadır. Milli bankalar — daima piyasaya kambiyo arzetmek suretile tereffüün önüne geçmeğe çalışıyorlar. Yakında| ehemmiyetli tütün satışı olacağı için kambiyonun düşmesi mubtemeldir. *Kambiyo vaziyeti, eşya fiatlerinde geçen seneye nazaran yüzde sekiz te- reffüü mucip olmuştur.,, Altın (9İ11) kuruşa çıkmıştır. —— ee Polis müdürü seüdre —— Şerif bey bugünlerde geliyor Ankarada bulunan Polis — müc irü) Şerif bey bugünlerde şehrimize av-| det edeceklir. Ha-| velce karar - veril. miş olmakla borar ber bilâhare — Milli Müdafaa ve Dahi- liye vekâletleri »- rasında — yaptlan muhabere — netico- sinde Şerif beyin orduya — avdotinin erit Bey — bir sene sonraya te- virine karar verilmiştir. Hayvan Sergisi bu Cuma açılıyo. Bu resim Bayazıt vilüyetinden geti- rilen bir attır. —Yazısı iç sahifede— | 5.| tüi ÇAA sehe No 1327 AyMtlann aa aa Abone ve ilân-Ücretleri Gazetemizde çıkan yazıların hukuku mahfuzdür — ngiliz lirasını dün 1042 kuruşa kadar yükselttiler! Yarın Malatya'ya gidiyorlar Ankara, 27 |Telefon- laj — Hususi istihbarı- ma göre Başvekil İsmet Pş. Üz. yarın daireyi intihabiyesi olan Malat- yaya gidecektir. Paşa Hz. orada bir hkaç gün kaldıktan sonra Cumhu- riyet bayramına yetiş- mek üzre Ankaraya av« det edecektir. Başvekil Hz. bu vesile ile Malat- yalı hemşehrileri ile bir-) likte şimendifer inşaatı- nı da tefliş edecektir. DDD 6<) 5: Iİstanbul Sütsüz mü kalacak ? Süt isinde nın; bir mesele çıktı IX 4 Şehremaneti tarafından süt işleri bakkında yeni talimatnamede inek a- hırlarının fenni ve sıhhi bir hale ifr- aĞ edilmesi ve n şimdiki gayri sıhbi vaziyetinin İslahatr için lâzım-. gelen tedbirler tespit edilmiştir. Süt müstahsilleri bu talimatnameyi itiraz ile karşılamşlar ve talirmatname tat bik edildiği takdirde — terki san'ata| mecbur olacaklarını bildirmişlerdir. Sütçüler Cemiyeti — veisi Şevket Bey bu hususta demiştir kit — Emanot, ahırları asrileştirmek. için altı ay müddet tayin etmiştir. Semiyetin relsi Şerket bey ve kâtibi Bunu temin — etmek üzre her abıra mucip olacaktır. Biz bu vaziyette çalışmağa imkân Börmüyoruz. Şehrimizde 8700 inek mevcut olup bir günlük istihsalât 25 bin okkadır. Emanet israr ederse İstanbul süt- süz kalmak tehlikesine düçecektir.” Şevket bey dün İktisat müdiriyeti el e) mürakipliğine — müracaat| ederek idare heyetinden Mustafa, tiklerini bildirmiştir. Hamit efendilerin istifa et- Bu istifalar üzerine yeniden ida- ve heyeti intihabatı yapılmasına lü- zum görülmüştür. İstifa edenler, 5 bin sütçü bulun- masına mukabil Cemiyete kaydedilen lerin ancak 300 den iharet olması ve varidatın azlığı dolayısile iş yapmağı imkân gö tedir. Bunlarla diğer heyeti idarc azası| arasındaki ihtilâf tetkik edilmektedir. BRÜKSELDE TEVKİFAT LONDRA, 21 (AA) — Brüksel- Gen bildirildiğine göre İtalya sefare tine vüku bulan tecavüzde zimethal otuz kadar Belçikalı, İtalyan ve Ma- car komünist tevkif edilmiştir. KAZAYA UĞRAYAN VAPUR BATTAVYA, 21 (A.A.) Böwen ctstie namındaki İngiliz vapuru met esnasında Macassar yakında kayalar ürerine oturmuştur. Bir tahlisiye ge- misi imdadına gitmiştir. Mektepliler miüsabakası 24 üncü hafta Her gün daha fazla bir me- rak ve alaka celbeden mektep- liler müsabakası devam etmek- tedir. 24 üncü hafla perşembe günü akşamı bitecektir, O güne kadar koftanın en mühim haberi hangisidir ? Bunu - seçiniz - ve müsabaka — memurluğuna — bil- diriniz. Seyyah celbi Seyyahlar sayesinde memlekete mühim servet girebilir M. Deşan'ın mutalaası Beynelmilci Turing klüp umumi kâtibi M. Deschamps bazı tetkikat ta bulunmak üzre şehrimize gelmiş tir. Ayni zamanda Belçika Turing klübü reisi bulunan M. Deschamps seyyah celbi işlerinde — beynelmilel bir şöhreti haizdir. Şehrimizde bulun duüğu müddet zarfında oteller ve e- bideler etrafında — tetkikatta bulunu- caktır M. Deschamps'ın 1930 senesinde şebrimizde akdedilecek olan turism köngresinin ruznamesi esasları için de bazı tetkiklerde bulunması muh- İtemeldir. | OM. Deschamps turitm sayesinde Fransaya mühim şervet gelmekte ol- duğünü, pek az bir gayretle ve cüzi İbir paza ile bu mıktarın — kolaylıkla |tezyit edileceği >mütalâasında bulun İmuştur. M. Deschamps Fransanın |bu sahada en büyük rakipleri Alman ya ve İtalya olduğunu zikretmekte ve İaal turism teşkilâtı lüzumunu ileri| sürmektedir. ANKARA POSTASI Ankara sındaki göze çar; izdiham dolayısile ayın yirmisinden itibaren üçüncü bir posta işletilecek- tir İlk Ankara postabı 13 te hareket <- decek, ondan sonra 19 da ekspres tah rik olunacaktır. Üçuncü posta 20 de kalkacaktır. BELÇİKADA TEVKİFAT BRÜKSEL, 20 (A.A.) - Gazetele- Te nazaran, dün komünistler tarafın- dan yapılan bir mitingin nibayetinde polis bütün seyircileri isticvap etmiş ve üç İtalyanı tevkif eylemiştir. M. POİNCARE'YE AMELİYAT PARİŞ, 20 (A. A.) - M. Poinca- rö'nin variyati, kendisinin Bugün öğ- leden sonra bir kaıliniğe nakle: ümcek ne müsait olduğundan oraya götürül müştür. Yarın ikinci - ameliyat icra edilecektir. TAYYARECİNİN CESEDİ RABAT, 20 (A. A.) - Dalgalar Mehedwa kumsalına bir teset atmış- tır. Bunun tayyareci Degennes ın ar- kadaşı mülâzim Revet ye ait olduğu zannolunuyor. JAPONLAR CEVAP VERDİ VASHİNGTON, 21 (A.A.) - Ja saat .|ponya sefareti deniz teslihatının tah- ancak | tidi konferansına memur Japon mu- rahhas heyetinin Londraya gitmek İri her gün daha mütekâmil bir üzre Vashington dan geçerken M. Hoover ve Mi Stimson İle görüşece- ğini bildirmiştir. Mi Miyet Almanya ve Ameri Kimsesiz, yahut ta sokak ortalarında bırakılan çocukları kurtarmak için teşebbüsat başladı Sokaktaki çocuklar Himayeietfal ve Şeh- remaneti bu çocuk- ları kurtarmak için ne yapacak? Timayei etfal cemiyeti İstanbul |merkezi Hükümet nezdinde teşebbüs İte bulunarak 500 yataklık bir çocuk bakım yurdu tesisi için müsaade ta- İlebinde bulunmağa karar vermiştis. Öteye beriye terkolunan çocuklar her İnekadar Darülacezeye gönderilmekte isede Darülacezedeki yurt — ihtiyaca kâfi gelmemektedir. Tasavvura naza- edilecek olan 500 yataklık ük yurtta karanlık bir oda bu- lunacak ve çocuklarını terketmek is- teyenler bu karanlık odada — buluna- İcak olan bir terazi üzerine çocuğu be- | ytasile çocuklatını istedikleri zaman tTakacaklardır. Çocuk konur konmaz [.m,,, bulabileceklerdir. terhal bix zil çalacak ve bir de muma- | — Diğer taraftan Şehremaneti de bir ra düşecektir. Çocuğu bırakan kimse a yakımı yurde tevlal Tasavvurun bu gumarayı alarak kimse taralından | Gadır. Bunun için Fatihte bir medrı görülmeden gidecek ve çocuk yurda| ,eye bakılmış isede sıhhi şeraiti hoiz mal olacaktır. Bilahare çocuklarını |olmadığı görülmüştür. Başka muva- bırakan kimseler aldıkları numara va-|İfık bir bina aranmaktadır. Adliye vekili Tıp talebesi Mahmut Esat bey İtalya seyuh_fıtındın Eskişehire gidiyor döndü ğ İtalyaya seyahata giden Tıp tale.- ı.ı.'.':ı’.ı'.ı.'.-"ı”'r *::_'_"'.'“ı K ",':"ı_.'.:_' besi şehrimize avdet etmiştir. Tale tir. Vekil bey bugün akşam üstü Es-) ban:m h:iıım Napoli, Roma, Tori- kişehire hareket edecektir. Yarın sa- |00 Sehirlerini gezmiş ve buralardaki herd İ Mmüesseseleri ziyaret etmiş: 'bah '-"“"“'Sr:';!_l“"::" ye Heİ / Talebemiz gittiği yerlerde tesi şama kadar Te n AT görmüştür. ""'2““,:’"" ""gı“"“'* ven ".,':'_' İtalyan Faşist frkası umumi kâ- G"__'ı m__"“'" f vekili Cemal Hie| bi M. Toraki tarafından talebemiz 'nü bey ziyaret etmiştir. şerefine bir çay ziyafeti verilmiştir. ae S — Röma sefirimiz Suat bey de tale- ESNAF CEMİYETLERİNDE —| bemize bir ziyafet vermiştir. Ekmek yapıcılar cemiyeti idare he-| Talbenin seyahati yirmi dört gün yeti intihabatı Perşembe günü yapıla| devam etmiştir. caktır. Yorgancı, mobilyeci ve hallaç, ETIBBA ODASI İÇTİMAI esnafı cemiyetinin intihabatı Pazar| —Bubba odası meclisi idaresi bugün günü, kasaplar cemiyeti intihabatı on| Sıhhiye müdüriyetinde İkinci içtima- güne kadar yapılacaktır. inı aktedecektir. Pek yakında yeni ve ca bir şekilde çıkıyor.. ka'dan getirttiğimiztesisatla gazetemiz yeni e Zip bir şekilde ve renkli olarak intişar etmiye başlıyacaktır.. Harf inkılâbının feyyaz neti- celeri matbuatta da büyük bir inkılâp vücude irdi. Bu inkılâbın semeresi olmak üzre İstanbul gazeteleri ağır fe- dakârlıklarla yeni tesisat yap- mışlardır. Refiklerimizin bir kıs mı renkli çıkacaklarını ve ha- cim itibarile büyüyeceklerini i- lân etmektedirler. şMilliyet» te Klmanyadan getirttiği tesisat i- le yakında renkli olarak çıkacak tır. Renk itibarile diğer refikle- rimizden geri kalmıyacağımız gibi, esasen ötedenberi tekad- İdüm ettiğimiz hacim itibarile de geri kalmıyacağız. Bu maksatla Almanya ve A- merika'dan celbettiğimiz tesisa- tın bitmek üzre bulunduğunu muhterem karilerimize haber ve rebiliriz. Bazı refiklerimiz ha- cimlerini küçülterek sayfalarını çoğaltmağa karar vermi; Milliyetin hacmine karilerimiz alışmışlardır. Biz bu hacmi de- ğiştirmeği muvafık — bulmadık. Sayfalarımızı çoğaltacak ve ica- bına göre iki, üç ve daha ziyade renkler ilâve edeceğiz. Bundan maada $lâ kâğıt Üzerine basıl- miş mütenevvi renkli ilâveler vereceğiz. İlk çıktığı tarihtenbe şeklalan ve karilerinin gittikçe I :ıhü.lı-ııyiı Yeni Milliyet nasıl hazırlanıyor ? AA GA K — BNN AM GA LA BAA T ST bir yağbetine mazhar tekâmül merhalesini daha idrak Milliyet .çok yakında bir edecaktir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: