22 Ekim 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

22 Ekim 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Çabuk sarhoş oluyorlar! İçki meraklıları piyasadaki rakılardan çok şikâyet ediyorlar - İçki meraklıları son zamanlarda...
 Troçki Rusyaya av det edemiyecek Kovno 20 (Hususi) — Moskovadan bildirildiğine göre komünist fırkasının politika — şubesi...
 .J- « İngiliz filosu gitti Bir hafta limanımızda misafir olan İngiliz filosu dün akşam hareket etmiştir. İngiliz amiralı dün
 Ankı__r_a_îreni Bugünden itiba ren üçüncü bir tren işliyecek Ankara, 21 ( Telefon ) — Akşamları saat 8 de İstanbul. dan...
 bir tabanca filân bulundur, hırsızlar evde...
 Aliye hanım Müddei umumilik kararı temyiz etti Aliye Dört buçuk ay evel Üsküdarda sabık hukuk  müşavirlerinden Heran B.in...
 Ormanlarımız Yapıla; tetkikat iyi neticeler verdi Ankara 20 (|Hususil — Kömür havrzalarımızdaki ormanlarda tetkıkatını ikmal
 Pahalılıkla mücadele _Emanet bir milyon lira sermay9 ayıracak PŞ Sar Bu para ile esnafa re ve ihtikâra meydan verilmiyecek
 İngiliz filosunun ziyareti münasebetile Bir gündenberi şehrimizde bulunan İngiliz filosu dün limanimizi — terketti. Akdeniz -
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İngiliz lirası 1033 buçuk kuruşa kadar *« Acaba bu sukutüu durdurmanın — çaresi çiktı... 'KŞAM yok mu? İngiliz filosunun zi- yareti münasebetile Bir kaç gündenberi şehrimi bulunan İngiliz filosa dün lima- | Bimizi — terketti. Akdeniz filo- sunun, bilhassa amiral Field gibi İngiliz bahriyesinin en ileri gelen erkânından bir zatin Türkiyeyi ziyaret etmesi umumi harpten beri ilk defa vuku buluyor. Vakıâ, bu filo, İstanbul halke- | nın büsbütün yabancısı değildir. Fakat, bu gemilerin, hafızamızda kalan eski irtisamı, mütareke devrinin feci hatıralarile karışık- tır. O zamanlarla bu gün arasına kalın bir hattı fâsıl çizdik. Hattâ daha eski bir tarihin 'sahifelerini çevirerek, bugün dost bir devletin misafiri olarak bizi - selâmlıyan harp gemisini Çanakkale önünde, etrafa cehennem gibi alev saçar- ken görürüz. insânlar arasında olduğu gibi, * devletler buynindeki münasebet- leri de tebdil eder. Esasen, mib | letlerin yaşayabilmesi için tarihin zaman zaman unutulması şarttır. Beynelmilel hayatı mümkin ki- lan en kudretli rabıta nisyandır. Aksi takdirde, dost olan, hattâ müttefik bulunan devletlerin, her maziyi hatırlıyarak birbirlerile ebedi kin mücadeleleri hâlinde yaşamaları lâzım gelirdi. İnsanlar Arasındaki muhadenetin, yer yü- zünde sükünun temeli olan bu nisyan kanunundan hariç kalmak | mümkün değildir.Bunun içindir biz de, bir haftadan beri limanı- mızda bulunan - İngiliz -Akdeniz filosunu sadece dost bir misafir olarak “seyrettik. Gürültülü ve münaferetli bir ma- | ziden sonra dostluk bağları daha kolay ve daha samimi olu liz filosu buraya © hisle geldi. Bunda hiç şüphe etmiyoruz. Ge- rek İstanbul halkı, gerek bütün Türkiye efkârı umumiyesi 'de, misafirleri ayaı — samimi — bisle kabul etti. Amiral cenaplarının | Ankaraya giderek, Reisicumhur | Gazi hazretleri tarafından kabul | edilmesi ve hünümet merkezi- | mizde Başvekil paşa ve Diğer | ricalile görüşmek fıratını bul- | ması, bu seyahati, bir filonun her hangi bir limanı alelâde ziya- reti hâlinden çıkarıyor ve buna daha ehemmiyetli ve hususi bir mahiyet veriyor. Amiral Field, | Türklerin büyük Gazisi tarafından kabul edilmek şerefine nail olan ilk ecnebi askerdir. Kendisi de buradan hâreket etmeden evvel gazetecilere söylediği güzel söz- | derle, bu iltifat ve mezaket ese- | rinden ne derece mütebassis oldu- | gunu ifade etmiştir. — | Her halde, değerli misafirleri- miz, memleketimizden çok iyi ha- tıralarla ayrıldıklarını her fırsatta söylediler. Bundan dolayı derin bi menuniyet duyuyoruz. Milletler arasında “ siyasi - münasebetlerin dostluk temelini bu gibi. hususi kısmi temaslar teşkil eder. iz bahriyelilerinin ve Akde- niz filosu erkânınım buradan iyi (Devamı 9 inci gabif İn, Volduktan başka Bugün sahifedir! Aliye hanım Müddei umumilik kararı temyiz etti Aliye hanım Dört buçuk ay evel Üsküdarda sabık hukuk müşavirlerinden Heran Bin kızı Mm. Mapnniği katil kaştile. öldürmeğe teşebbüs cür- mile maznünen İstanbul ağır ceza mahkemesinde muhakeme edilen Şakir Pş: zade Aliye H.n muha- kemesi, geçenlerde bitmiş, cerhten katil kasti görülmemiş adiyen cerhte) | Bugünâı itiba- ı 16 |H volcuları Eskişehirde SALI — 22 Teşrinievel 1929 Ankara treni ren üçüncü bir tren işliyecek Ankara, >21 ( Telefön ) Akşamları saat 8 de İstanbul. dan Adapazarına hareket eden | Pocta trenile Ankaradan saat | | !! buçukta hareket ederimar. | | sandiz kaldırılarak İstanbal'- | Arkara arasında üçüncü bir | | tren tahrik edilecektir. Buna | | sebep bu hat üzerinde müna- | kalâtın çok olmasıdır. Konya aktar. ma yapacaklardır. Ormanlarımız Yapıları tetkikat iyi neticeler verdi Ankara 20 |Hususij — Kömür havralarımızdaki ormanlarda tet- kakatım ikmal ederek Ankaraya dönen grup iktisat vekili Şakir beyi ziyaret etmiştir. Grup aza- ları urun müddet vekil beyle görüşmüşlerdir. —ürüpun vekil beyi ziyaretinde Ürerer EE L ea d orman' tefüş KÖYti reisi Mithat bey de hazır bulunmüştur. £ 'tin ormanlarımızdaki tetkikatın- dan memnun - döndi alınmıştır. Yeşilköy rasat merkezinden ve- rilen malümata göre bugün hava ekseriyetle açık olacaktır. Rüzgâr mütehavvil olarak esecektir. Si- çaklıkta düne nazaran bir tebed- kukuku amme davası or- kaldırılmışı Bu karar, İstanbul müddei umumiliğince re'sen temyiz olun- muştur. Evrak, teniyiz mahkeme- sine gönderilmiştir. Temyiz, ka- rarı nakzederse, Aliye H. gene ağır ceza mahkemesi — huzuruna Bu para ile mücadele lerde bulunmağa karar vermiştir. Bu maksatla emanette yeni teş- kilât yapılacak, ezcümle (l müdüriyeti kadtosu tevsi edilecek- tir. Emanetle vilâyet birleştirildik- ten sonra iktisat müdüriyeti büs- bütün yeni bir — Aman birader, pek çokl.. evde tabanca filân bulundur, hırsızlar Pahalılıkla mücadele Emanet bir sermay© ile esnafa rel milyon lira ayıracak ve ihtikâra meydan verilmiyecek Şehremaneti hayat — pahalıliği bazı teşebbüs- t ir şekil alacaktır. dolayı da mecruh davacı olmadı- çıkacaktır. Çabuk sarhoş olpyo;lar! İçki meraklıları piyasadaki rakılardan çok şikâyet ediyorlar İçki metaklıları Son” zamanlarda piyasadaki rakı- lardan pek çok şikâyet ediyorlar. Rakılar — pahalr içenlere — derhal tesir ediyormuş. Bunun sebepleri taze olarak piya- saya çıkarılması Taze rakı ri itibarile eski rakıdan daha fena imiş. İçki meraklıları şehremane tinin 'e müdüriyetinin bu gül olması lâzim gel, yorlar. Taze rakıların piyasaya çıkarılmasına sebep şudı Şehrimizde — 25 rakı tanesi vardır. Bunların içinde bi yük sermayedar olanlar bir iki | geçmez, Küçük imalâtçıların ser- mayeleri beş değildir. Bu- sebepten yaptığı rakıyı çıkarmaktadır. yaptıkları bir derhal rakıları lt ay bekletmeğe — müsait imalâthane piyasaya Şehremaneti , icabında ekmek , kömür , et ve saire gibi zaruri şeylerin fiatlerinde piyasaya ha- kim olmak için iktisat müdüriyeti teşkilâtıma eski şehremini Haydar beyin “düşdüğüün gibi bir şekil verecektir. Haydar bey yiyecek ve içecek hususundaki ihtikâra ineydan vermeemk için bir milyon Hiralık. sermaye — tahsis - etmeği hasip görüyordu. Bu parayı | senede üçer yüz bin ve son sene | de 100 bin lira ayırmak - suretile temin edecektir. Şehremaneti, bu - teşkilât ile gıda işlerinde ihtikâre darbe vu- racağını tahmin (ediyor. Tahsisat, vilâyetle emanet- birleştirildikten sonra idarei hususiye tarafından verilecektir. Erzak fiatlerinde gayrı tabii bir yükselme olunce İngiliz filosu gitti Bir hafta limanımızda misafir olan İngiliz filosu dün akşam hareket etmiştir İngiliz amiralı dün gazetecil beyanatta bulunarak — gördü; büsnü kabulden dolayı çok mem- nun olduğunu, İstanbulü. tekrar hususi, surette ziyaret edeceğini söylemi Emanet Iktisat müdürü Kemal Ümer bey derhal emanet faaliyete geçecek, ekmek pişirtecek,ökmür getirtecek, erzak toplayarak kârsız, yalmız masrafını korumak üzere pazar açacaktır. Emanetteki alâkadarlar hayat pahalılığı ile mücadele için bundan başka çıkar yel olmadığı | kanaatındadır. Troçki Rusşğıya av- det edemiyecek Kovno 20 (Hususi) — Moskos vadan bildirildiğine göre komü- nist fırkasının - politika — şubesi Troçkinin Sovyet ittihadi mem: likine 'avdet eylemesi aleyhinde karar vermiştir. Şubenin fikrine göre Troçki hakkında ancak komünist fırkası kongresi karar verebilir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: