22 Ekim 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 16

22 Ekim 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 16
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SA Ka Akşam e a Küçük ilanlar 20 Gün meccanen! e “Küçük ilânlar,, ımızı 5 kısma ayırdık: İş arıyanlar - işçi arıyanlar - Satılık esya - Kiralık ve satılık emlâk - Müteferrik. 1- İş arıyanlar 2- İşçia _,ı'ıyanlar Kâtip, muhasip, daktilograf, şoför, amele, çırak, Banka, ticarethane, müessese, fabı aşçi, hizmetçi, mürebbiye, dadı, V. S... olup işsiz dükkân sahip veya müdürlerinden k..hp, dakhıv— ei kalmış olanlar, 'graf, amele, istiyenler; hizmetçi, dadı, aşçı arıyan aileler, 3- Satılık eşya — — 4.Kiralık vesatılıkemlâk Kullanılmış eşyası, otomobili, piyano ve sairesi Kiralık veya satılık ev, apartıman, dükkân, depo, olup elden çıkarmak istiyenler; fabrika gibi emlâk sahipleri, 5 - Müteferrik — Mühür, vesika, senet, eşya kaybedenler ve saire, Pek ufak bir ücret mukabilinde on binlerle okuy'ucusu olan “AKŞAM,, a bir küçük ilân koydurmakla maksatlarını derhal temin edebilirler. “Küçük | ılanlar,,"tarıfesı' M SAD defası 30 if.uruş 2 ” 50 ” 3 60 3 defadan fazlası için ilâveten 10-ar kuruş BE- Küçük ilânlar 4 satırdan fazla olmayacaktır; 1 satıra tahminen “ kelime dercedilir. Küçük ilânlar için müracaat yeri İstanbul vilâyet dairesi civarında, Acımusluk sokağında “AKŞAM,, idarehanesi B ” a pe- “AKŞAM,, küçük ilânlardan tevellüt edecek muhaberata meccanen tavassut edecektir. Bunun için ilân s$ahipleri adres yerine isterlerse rakkam veya hari rumuzu ilâve edeceh ve namlarına gelecek mektupları idarehanemizden alabileceklerdir. 31 Teşrinievvele kadar tevdi edilecek küçük ilânları 3 defa Meccanen dercedeceğiz Bu fırsattan istifade ediniz!

Bu sayıdan diğer sayfalar: