22 Ekim 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

22 Ekim 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Safihe 2 22 Teşrinievel 1929 4, İngiliz filosunun zi- <a yareti münasebetile (Baş tarafı birinci sahifada ) İslibalarla aynimeş olmakı, ve onların da bizde bu derin hissi bırakmaları, hiç şüphe yok ki, iki millet efkârı umumiyesi üze- Tindi müstakbel — münasebatın daha müsmir ve müsbet şekilde inkişafı hususunda büyük tesirler icra edecektir . Esasen iki devlet arasında si iflara sebep olabilecek hiç bir nokta kalma- dığı için böyle bir inkişafa engel de yoktur. Bundan dolayıdır ki, bu ziyareti, İngiltere ve Türkiye arasındaki münasebetl mes'ut tekemmülüne hayırb bir mukad- dime addediyoruz. Hiç bir yerde güzü olmayan , hiç bir istilâ emeli beslemeyen , yalnız memleketin imarı ve ta- | rakkisi ile meşgul olan Türkiye cümhuriyeti, şarki Avrupanın en kuvvetli ve en samimi sulh âmi- lidir. Harici siyasetimizin hiç de- ğişmiyen düsturu, bize dost olan- la hakiki dost geçinmektir. kişiyi | yuraladı Dün gece saat 20 raddelerinde Galatada müthiş bir cinayet ol muş, bir adam bir arkadaşını öldürmüş üç kişiyi de yaralamış- fır. Vaka şudur: Göreleli Osman ile arkadaşı Osman oğlu Osman dün gece bir meseleden dolayı kavgaya başlamışlardır. Bu esnada Hasan, ömer Reşit isminde üç kişi kavgacıları ayırmek istemişlerdir. Lâkin Göreleli Ozman: OÇ — Ulan 2ze ne gleyozi Diye bu üç Gaa$ır Üzerine atılmış hem Reşiti, hem Hasanı, hem Ömeri biçakla yaralamıştır. Göreleli Osman bundan sonra Osman oğlu Osmana dönmüş ve onuda altına alarak biçakla bir kaç yerinden yaralamıştır. | Osman oğlu Osman aldığı ya- raların tesiri ile derhal vefat et- miştir. Mecruhlar hastaneye kal- dırılmıştır. ingiliz 1036 kuruş Dün 1033 kuruşta- kapanan Tngiliz lirası bu sabah 1031 ku- ruş 30, parada açılmış, fakat 'az sonra 1036 kuruşa çıkmıştır. Dahilt istikrar Düyünü muvahhide İngilir lirası Kameli Lahrilatı Anadel Of0 45 Anadolu 11 Anadoli T Tünel l9 i Tramvey Tlektrik Lendra Farla Üzerine Küyork — 5 Amşterdan £ : Solya , &, | Bükreş —» 25.2, . 905 Ş ZASIIS " 1amso ” â5, yaksınlar müsmele görmeyen caki !W gönterir, Bağcılık Ankara civarında | büyük bağlar yetiştirilecek Ankara 20 (Hususi) — Ankara ve civar bağlarını tetkik etmek üzere Ankaraya gelen Erenköy asma fidanlığı müdürü Bürhan B. tetkikatına devam ediyor. Tetkik- ler Ankara bağlarının tehine çı- kiyor, Solfasel suyu ile Kalaba köyü ıvarındaki erazinin bağcılığa daha muvafık olduğu — anlaşılmaktadır. İstanbulda - yetiştirilen fidanların iyi bakılmak suretile burada da yetiştirilebileçeği teayyün ediyor. Ankarada şaraplığa salih bir nevi ve sofralık diğer bir nevi üzüm fidam çok iyi neticeler | vermiştir. Ankara civarında bağcılık tevsi edilecektir. İktisat — vel ü bu işe fazla ehemmiye veriyor. Sanayi ve maadin bankası Ankara 20 (Hususi) — Banka- ya ait bazı hususat hakkında vekâletle — temas için — buraj gelmiş olan sanayi ve maai bankası idare meclisi — reisi Yusuf Ziya ve müdür Sadeddin beyler müzakerelere devam edi- yorlar. Bugün de İktisatvekâleti Tücaret unumi müdürü Naki beyle | gnnı'mıış[udıı e0i a .;ıurayı devlet |Yakında Ankarada umumi içtimalara başlıyor Ankara 21 (Hususi) — Eski- şehirdeki Divan âli işini biti 'tensonra şurayı devlet heyeti umu- miyesi - içtimalara başlayacaktır. Mahmut Muhtar Paşa meselesine ait davanın kararı, bu ay nihaye- tinde verilecektir. Yapılacak olan şurayı devlet heyyeti ümümiye — içtimaların- da tetkik ve müzakere edile- cek evrak — arasında , İktisat vekâletini tanzim ettiği milkiyeti smaiye kanunu İâyıhası ile tapı umum — müdürlüğünden — yaplığı emlâki tescil lâyihası ve mühim bazı lâyıhalar daha vardır. Şurayı devlet heyeti umumiyesi ilk içtimanı müteakip sık sık iç- timalarıa devam edecek ve kında açılacak olan Büyük millet meclisine gönderilecek evrakı tet- kik ve ikmale çalışacaktır. Kâzım paşa Hz. Ankaraya vasıl oldu Ankara, 21 ( Tlefon ) — B. M. meclisi reisi kâzım paşa Hz. bu sabah gel Gazi Hz. namına amümi — kâtip Te seryaver Rusuhi beylerle, başvekil İsmet paşa Hz. vekiller, mebuslar sivil ve asker erkân tarafından istikbal edildi. İstasyonda hazır bulunan polis ve jandarma müfrezeleri tarafından — selamlarıdı. — Kâzım paşa Hz. otomobille ikametgâhına gittiler. /Amerika Bağdatda bir | darülfünün açıyor Bağdad 20 ( Hususi ) — Ame- rikalılar Bağdad, Basra ve Anka- rada orta mektepler ve Bağdada bir darülfümn açacaktır. Arnerik: Irak ile ticarette üçüncü mevkiü ibraz etmiştir. * Telefon haberleri İngiliz Hirasının tereffüü Yükselme devam ederse tedbir alınacak Ankara, 21 (Telefon) — İngiliz sının yükselmesi hakkında bor- sa komiseri malümat göndei Yükselme devam edarse maliye vekâleti tedabir alacaktır. Maliye vekili bu mesele hakkında çarşamba günü heyeti vekileye izahat ve- Tecektir. Ankara civarının sulanması Ankara, 21 ((:lefon) — 700000 lira sarfile Ankara farının su- İsmlükt'iça Çebek Gekuda Y bılmcak büyük iskant için'n kasâya |9 gurup İştirak etmiştir. İştirak edenler arasında 3 ecnebi gurüp ta vardı Asım paşa Ankara 21 ( Telefon) — Dün akşam saat onda buraya gelen marşandizle erkânı harbiyei umu- miye ikinci reisi Asım paşa ve diğer bazı zabitlerimiz gelmiştir. Meslek mekte'bı Adliye meslA ıııeklebı bx SEne tevsi edilecek Ankara, 20 | Hususi ) — Mus- tantik ve icra memuru yetiştirmek İiçin tesis edilen Ankara adliye | meslek mektebinin duhul imtihan- | Bu sene mektebe | fazla rağbet gösterilmiş, imtihan- lâra 170 kişi istirâk etmiş Geçen sene m:kk:p(uı çıkan talebenin çoğu mühim memuriyet- lere tayin edilmişti Geçen sene olduğu gibi bu sene de müsait bir binada mek- tep tarafından mükemmel bir müsamere verilecektir. izmirde yagmurlar İzmir 18 ( Hususi ) — Yağmur- lar gene başladı, Birkaç günden beri şiddetle devam etmektedir . Hatta dün dağlardan gelen sel- lerden Göztepe caddesini kum bastı ve tramvaylar da 3 saat kadar işleyemedi Fransızce gece dersi Ankara 20 ( Hususi) — Halk fırkası Sakarya nahiyesi fransızça gece dersleri açmıştır. Kimsesiz — çocukların himayesi için de tedabir ittihaz edilmek- | tedir. Bu gece sis olursa köprü ikide açılacak | Şehremanetinden: Bu — sabah hava sisli oldugu takdirde köprü | gece saat ikiden üçe kadar, açık kalacaktır. Özçen deküsünesi ilk mektepe | lerden 22 bin erkek, ve 7,993 kız talebe şahadetname almış. Ne kadar azl. En aşağı bir milyon çocuğun ilk mekteplerde okuma- sı lâzımdır. Hele kız çocukları hiç okumuyor demektir. Mektep, mek- tep.. Başka türlü kurtulamayız! Fransada ıntıhap Âyan intihabında | sol cenah ekseri- yet kazandı lf fırkalar tarafından şu süretle kazanılmıştır. Cümhuriyet! cümhuriyetcileri cumhuriyetçiler ve radikaller 12, radikaller, radikal sosyalistler ve | ler 15, sol cenah 14 , müstakil sosyalistler 41, cumhuriyetçi sos- yalistler ve müstakil sosyalistler Ti, amele enternasyonaline men- sup müttehit sosyalistler 3. Şu hale nazaran sol cenah cüm- huriyetcileri 7 azalık kazdetmiş- lerdir. Bu azalıklardan üçünü müs- radikallar, üçünü — radikal sosyalistler birini de müttehit sos- yalistler kazanmışlardır. Yeniden intihap edilenler ara- sında başlıca şu zatlar vardır. Sabık nazırlardan M. Honmorat, Albert Sarraut, Durand, Jouvenel, Sehramek ve hariciye encümeni reisi Locien Hubert tihap edilemeyenler şu M. Blum, Mar reisi F osterc, ©e Ânteris Komünist nümayişi Brüksel 20 (A.A) — Gazetelere nazaran, dün komünistler tarafın- dan yapılan bir. mitingin nihaye- bü vap etmiş ve üç italyanı tevkif eylemiştir. M. Puankare Paris 20 (AA.) — M. Panke- vaziyeti , kendisinin €i ameliyat icra edilecektir. Eski bir volkan faaliyete geçti Moskova 20 (A.A) — Kam- çatkadan bildiriliyor: Altmış sene- liyete geçmiştir. Zagrepte İtalya aley- hinde nümayiş Taymisin Belgrad muhabiri bil- diriyor: Zagrap darülfünunu tale- besi, Polada bir İtalyan divani harbinde — İtalyan — talebesinden beş (Sloven)ni hükümet aleyhinde bulunmak- filiyle muhakeme edil- olmasını protesto için 15 teşrinievvelde nümayiş yapmışlar- toplandığı bir mitingde İtalyanın aleyhinde ka- yar süretleri ittihaz edilmiştir. Mitingden sonra halk İtalyan konsoloshanesi — önüne — gitmek istemiş ise de zabita tarafından menedilmiştir. Fransa — konsoloshanesi — önüne iderek Fransanın lehinde ve İi d ” dukömlr b nmran yapmıştır. Otuz kişi tevkif olun- muştur. — Francos- Marsal |- olan Görelyi vol- Bunun üzerine halk Yeni Neşriyat Adam Sarrafı Yeni türkçemizin en kudret romancısı olan Burhan Cahit Bdi yin “Adam Sarrafı isimli eseti basılmış ve intişar saha: VEZOA lunmuştur. Burhan Cahit Bey, taşt radan gelen bir zengin gafilit | nasıl soyulduğunu - kendisine ha nafiz üslübu ile tasvir ediyor. Bd roman, genç neslin meydana ge: - diği en güzel eser!erden biridir. Esi rin Ayten mübdü tarafından yazıl dığını söylemek, Akşam karilerind Adam Sarrafı hakkında kâfi bir fikir verir. Deniz sarhoşları Şair Ömer Bedreddin Bey, arap harflerile vaktile- neşrederek büyük bir muvaffakıyet kazan- dığı Deniz Sarkoşları isimli şi mecmuasını bu sefer yeni harflere | le bastırmıştır. Ebenin hatıratı Muharrirlerimizden (Vâ-Nü) Bey tarafından — yazılıp İgazetemizde tefrika edilen bu eser de, Kana- at (Kütüphanesi tarafından neşee | edilmiştir. - Ebenin !hatıratı na, Rusyalı bir — mütetebbün — ilmi eseri esas teşkil etmektedin Bir ebenin iş hayatında geçirdiği len şayanı merak vakaları en ice tafsilâtı ile okuyup öğrene meği hangi kari istemez? Eber; hatıratımı Akşam'de Sekip edene lere de kit->e5n birer tane edins ! tavsiye ederiz. Zira, kt- tapta yeni ilâveler, tayy ve tass hihler vardı İki Otomobil kazası 1 — Şoför Ahmet Hilminin idaresindeki otumobil dün Aksa» tayda — Hayreddin isminde bir çocuğa çarpmış ve mecruhiyetine sebebiyet vermiştir. 2 — 1567 numaralı otomobil dün Aksarayda bisikletle gezen İsmail efendiye çarparak yaralan- masıma sebep olmuştur. Limanda Kaza Şileli Mustafanın idaresindeki sandal dün Üsküdar — önünden geçerken Liman şirketine ail motörle — çarpışmıştır. — Neticedç sandal parçalanmış ve içindekiler kurtarılmıştır. Rıhtımda yangın Galatada Rıhtim. şirketine Antrepo memurluğu kulubesinin yanındaki balyelerden dün yangın çıkmıştır. Derhal / yetişen itfaiye yangını söndürmüştür. Yangının dikkatsizlikle atılan bir sigaradan çıktığı anlaşılmıştır. Tramvay ücretlerine zam yapılmayor Tramvay ücretlerine zam icrası ihtimalinden bahsetmiştik. Haber aldığımıza göre bu mesele varit değilgi Zam yapılmak - için elektrik ücretinin 19 buçuk kuruş olması lâzımdır. Halbuki şimdi kuruş 10 paradır. Vakit refikimiz Vakit refikimiz bugün 13 üncü yaşına basmıştır. Kıymetli refiki- mizi tebrik ederiz, Doktor Ekrem Emin Hastalarını eskisi gibi hergün 2den de kadar Kadıköyünde Yogurtçudaki muayenehanesinde kabul eder. Telefon Kadıköy 164 BiZANS n Son günleri tü-inci sahifededir. Okuyunuz!)

Bu sayıdan diğer sayfalar: