22 Ekim 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 15

22 Ekim 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

alışt ten ei M N kurtarır. ve ona Çocuğunuzü küçükten tasarrufa nız. Tasarruf itiyadını tesis için vasıta evinizde bir kumbara bulundurmaktır. Tasarruf. kumbarası çocuğu aburcubura para sarf etmek- istikbal için hazırlanmak lüzumunu öğretir. Türkiye İş Bankası TYK Kadın kunduraları mark, M akşamı için | el Hatlarda tenellüt yapılmıştır. OKUYUCULARINA NEŞE GETiRiYOR BU ÇARŞAMBA GÜNÜ ilk nüshasını bekleyiniz.. Beşiktaşta Sünnetçi M. Emin hafta SA eei olmalıdır. Tramvay caddesinde Müzdan Nafiz Hanında. HEP netler kat'iyen acisız ve seri yapılır. Müracaat bir 9 büyük | eâne saattır. Umumt” acentaları Çarşıyı kettird N, K. CEZYECİYAN ve mahtumu | Teşekkür Biraderimizin —ziyaı ebedisiyle düçar kaldığımız felâkete gerek bizzat gerek tahriren taziyette bulunan zevatı kirama ayrı ayrı teşekküre kederimiz mani oldu- gundan ceridei feridelerini tavsıt Merhum Ahmet Şevket paşanın hemşireleri İstanbul icra dördüncü memur- luğundan: Fatma hanımın bil'esale ve bilvesaye Saadet hanımdar raz eylediği mebaliğin temini ist fası için Kadıköyünde Caferağa mahallesinde Moda caddesinde kâin atik 42 ve cedit 44 numaralı zemini kârgir ve maadası ahşap ve zemini hariç olmak üzere iki barile beş hissesi 30 detle ihalei evveliye müzayede- sine vazolunmuştur. Bu hane ha- 'ricen boyalıdır. Moda caddesine olan kısım divar ile muhattır. Bunun altı taş ve üstü parmaklıktır. Sokağa iki demir kapısı vardır. Her iki kapı küçük bir toprak aralığa isal eder ve asıl hanenin kapısına çıkılacak dörder ayak mermer basamaklı merdivene gidildiği gibi başdaki kapının tam karşısına / tesadüf eden ve binanın altında bırakılan boşluktan dahi binaya - girilmek- sizin arkaya yani mutbak ve bi çeye geçilir. Mezkür çift dörder basamaklı mermer merdivenden mermer taşlık üzerine — çılalır. Buradaki kapı demirdir. Bunun içinde ahşap ve camlı bir- kapı daha vardır. Buradan hane de- rununa yani zeminin fevkındaki birinci kata — girildikte —zemi mermer geniş sofası bir methal ve yine camlı) bölme ile zemini ahşap bir salona dahil olünur ve © salondan darasaya çıkılır. bir dan mermer merdiven ile bahçeye inilir kapıları mermer methal böl- me salona açılan dört oda ve bir helâ vardır ayrıca ahşap raflı ve musluklu bir kiler de mevcuttur salondan renkli camlı kapı ile geçildikte ufak aralık üzerinde bir dolap ve mezkür kısımdan ahşap — merd Asağı kata İnildikte hı nı:ııı!—mı altı ve camakânlı kapıda vardır bu darasa- | bahçe kapısı vardır. Sağda zemini | malta taşlık ve ocaklı ve bahçeye kapısı olan tavanı beton bir oda vardır aradaki kapıdan girildikte zemini malta döşeli vasi beş sü- | tunlu tavanı beton yeraltı salonu ve iki odayı havi ve fırını hârap bir hamam mahalli ve çamaşırlık ve helâyı havi kısmın dahi bahçe kapışı Yârdır zemin katında ahşap merdivenle birinci kata çıkıldıkta ufak bir aydınlık mahalli ve üç pen- cereli sahanlık ve merdivenle çıkıl- dıkta camlı kapılardan ikinci kata girilir ikinci katın zemini ahşap olup birinci katın ayaıdır. Ayru bu katta bahçe üstüne bir çıkma yardır hanenin alelumum tavanları ve divarları kısmen yağlı boya ve (kismen ahşap ve bazende kâri | kadim sıvadır ve ikinci katta bir salon fazladır. üçüncü kata yani tavan arası katına alışap merdi- venle çıkıldıkta merdiven ortasın da üç pencereli sahanlık mevcut ve yine merdivenle üçüncü kata çıkıldıkta ahşap bir sofa ayrıca dört sandık odası ve bi çift kapılı olmak üzere dört dolap ve ayrıca musluğu havi bir kiler mevcuttur. Hanenin ikinci katına kadar salon ve merdivenler fersude mu- şamba ile döşelidir. sokağa ve bahçeye mütevecih pencereler boyalı | panjurludur birinci kat salondan ahşap camlı kapı ile zemini mer- mer ve kıismen malta döşeli bir darasaya çıkılır burada her tarafı demir parmaklıklı bir. kameriye vardır merdivenden bahçeye ini dikte sol tarafta ve kameriyenin altında iki gözel odun kömürlük | ve bahçe derunında üç adet bü- | yük çam mevcuttur. Kırk kadar defne ve bundan - başka ihlamur ve at kestanesi vardır. Kısmen bozuk çakıl taşı ile mefruş ma- halde ve birde kapatılmış büyük havuz mevcuttur. Bahçenin etrafı harap divarla muhattır. bahçede ayrıca armut, erik, incir, dut ağaçları da var dır. Hanenin müştemilâtından ve bahçenin nihayetinde vaki ahır maballine gidildikte mukaddema ahir elyevm . iskâna mahsus ve içiçe üç oda görülmüştür. Bun- dan mada bir kârgir harap ça- maşırlık ve birde kömürlük var- dir. burada — bilâücret Mehmet Ali Efendi namında biri ikamet etmektedir buradan arkadaki ar- saya çıkılmakta isede hakikatta buarada kapı ve çıkılan mahâlde yol yoktur. ahirin arsasına çıkıl- maktadır hanede Kadıköy cum- hüriyet halk fırkası 929 senesi nihâyetine kadar 900 lira bedeli icarla oturmaktadır. Hanede elmalı suyu ve elektir tesisatı mevcuttur. mesahası kâr- gir bina 192,64 ve kârgir harap mutbah 19,45 ve ahşap bina 47, 5 ve kârgir harap bina 9,00 ahşap kümesin 9,00 ki cem'an binalar 277,57 ve bahçe 883,28 den ib: ret olup ceman 10160,85 metredir hududü ber mucibi senettir kıy- meti muhammenesi on bin İiradır talip olanlar kaymeti muhamme- nesi 10 nisbetinde pey akçe- sini alarak 23/ 11/ 929 tarihinde 929-2415 No dosya ile saat on dörtten on altıya kadar İstanbul dördüncü icra memurluğuna bizzat veya bilvekâle mâracaat eyleme- leri ilân olunur. Kiralık ev Şişlide tramvay caddesinde 232 No da 11 odalı her türlü esbabı istirahatı haiz müceddet ev ki lıktır. Gezmek. ve fiat için Bey- oğlu 958 telefon edilme: Mes'ul müdürü: Enis Tahsin

Bu sayıdan diğer sayfalar: