October 22, 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

October 22, 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

#PEK P A ile, Y Y0 A Aft Tam istanbul sokakların- yapılacak bir spor.. Her sene Paris sporcuları tarafından büyük paten yarışları yapılır. Bir çe gencin iştirak ettiği bu müsabaka sporcular asfalt cadde- lerden bütün Parisi dolaşırlar, büyük bir tur yaparlar. Müsabakayı kazanmak için patinajcı gençler bir kaç ay evvelinden mümarese ve tlimlerine başlar Her sene olduğ sebakaları icrh olmuştur. bu sene de pariste geçen hafta patent mü- edilmiştir. Bu seneki müsabakalar çok heyecanlı Kadınları güzelleştirmek Amerika güzellik mektebi müdürü madam Mari Dorenin bulduğu çare Madam Marinin yaptığı uzun tetkiklerden anlaşıldığına — göre ellerin güzel ve beyaz olması, belin daima ince kalması için gayet kolay çareler vardır.Kadın- lar işlerini - kendileri görürlerse vücutları Bulaşık yıkadıktan —- temiz sıcak su ile yikamak üze- rine hafif bir krem sü kar gibi beyaz ve pamuk gibi yamuşak olmasını temin edermiş. Evin yerlerini silip, süpürmek ve yatakları yapmak için bir çok eğilip kalkmak icap ettiğinden bu da belin ve vücudun ince kalması için en eyi jimnastik addedilmekte imiş. Madam- Marinin — talebleri bu üsülleri tatbike başlamışlar ve hemen hepsi neticesinden memnun kalmışlardır. evlerinin zelleşirmiş. ra ellerini vek ellerin ve Büzellik mektebi müdürü Madam Doren Amerikada bir güzellik mekte- bi vardır. Bu mektebin müdiresi madam Mari Doren - talebesine güzel olmak için neler yapmak r, hem de Jazım geldiği iğretmektedir. İLiyi ev kadınları yetiştiriyor. B L P eee el ae GAS SE AT Sabih tayyare karargâhı yakında yerine konacak süretle hem Amerikalıların tayyareler için sabih adalar inşa edecekleri yazıl- mıştı. Bu adalardan birinin inçaatı bitmek üzeredir. Nev yorkta Ber- müt adaları arasında bulunan bu sabih ada 1500 ayak uzunluğunda ve 400 ayak genişliğindedir,Adada tayyareler ve yolcular için bir otel yapılacak ve tayyare levazımı bulunacaktır. Sabih ada ikmal edilmek bzeredir. Bu büyük tayyare karargâhınn inşaatı kış gelmeden bitecek ve yerine konulacaktır. Zavallı bakkal Aile efradı tarafından el birliği ile asıldı Macaristanda, Keksemet civa- rıda, Mariabegi köyünde bir cinayet olmuştur. Emerih Szabo isminde 52 yaşında bir bakkal, bir gün karısını oğlunu ve kızını Giima ı — Ben 52 yaşindayım, şimdiye | kadar sizleri geçindirdim. Oğlum seni tahsil ettirttim, şimdi ayda bir kaç yüz pengo kazanıyorsun. Kızım senin de geçen hafta dü- inün oldu, artık bana ihtiyacın yok. Siz 2 kardeş aranızda annenize bakarsınız. Ben şimdiye kadar sizler için yaşadım, bundan sonra da kendim için yaşayacağım. Dükkânımı satmağa karar verdim bir müşteri de buldum. Yarın satım muamelesini yapacağım. Para- | ları alır almaz seyahate çıkacağım Kösmet olursa bir, daha görü şürüz belki de başka bir mem- İekslir yerleşir orula yaşarım, 'a vakit birbirimizi görmek güç- leşir. Onun için vedalaşalım., emişlir. Bu sözler aile efadını feoa halde sıkmıştır. Szaboya- yalvar Tn yakaşamılar, fakak d fikrinden vaz geçirtememişleri Onun müttasil: — Bundan sonra kendim için yağaydcağım Okeylime laman yok, demesi hepsini hiddetlendir- miştir. Szabonun kızı babası — Kimsenin ailesini terketme- ğe hakkı yoktur. Ya burada otu- Tücmla —a bullesela fesa lir demesi, kardeşini de isyana teşvik etmiş, ve uzun münakaşadan Emerih Szabo sonra ailesinden yakasını kurtar- mak istiyen zavalh ihtiyar yaka- lanmış ve boğazına bir ip geçiri- derek asılmıştır. O sırada bakkal dükkünmı sa- tın alacak adam gelmiş ve aileyi cürmü meşhut halinde yakalamıştır. Szaboyu kurtarmak için uğraş- olmamıştır. Aile | İngilterede kadın hakimiyeti İngilterenin maruf hakimlı den Leicester baş hakimi Mr. Towers son günlerde irat ettiği İngilterede hakk dınlara teşmil edilmekle tarihte ilk defa büyük bir muvaffakıyet ve imperatorluk kadınların haki- miyet ve nüfuzu Yaltına girmiş oluyor. - Filvaki - bunun net: ancak seneler geçtikten sonra görülecektir. Fakat bu neticeleri şimdiden tahmin etmek kabildir. Ezcümle kanun sahasında mü- bim tebeddül vuku bulacak ve kadınlar en yüksek adliye maka- matını işgal edeceklerdir. Eğer böyle olursa mahkeme- lerimizde adaletin tevzü ve ida- resi şimdikinden —daba iyi ola- caktı- intihap ka- | İrving yeni bir otomobil plânı hazırlıyor Meşhur dünya otomobil #türat şampiyonu Segravin otomobilini M. İrving isminde bir mühendis imâl etmiştir. Segravın otomobili beygir kuvveti itibarile yer yüzündeki bütün otomobillere faiktir. Mühendis İrving şimdi yeni bir otomobil imâl :çi çalışmaktadır. Mühendis İrvingin yapacağı yeni otomobil Segrarıa otomobilinden çok daha süratli olacaktır. İrving yeni otomobili için geceli gündüzlü çalışmaktadır. imde - otomobil mühendisini - otomabi nünm önünde en görüyorsunuz. Siyah ve koyu kurşuni Bu kış erkek elbiseleri en çok bu iki renkten yapılıyor, çünkü... Kadın elbise modasının Paris- ten erkek modasının da Londra- dan çıktığı malumdur. Bu. kış erkek elbiselerinin renginin sıyah ve koyu gümüşi olacagı Londra terzileri tarafından ilân edilmiştir Bir fransız gazetesinin yaptığı tabkıkata mazaren bu iki rengin moda olmasına sebep İngiltere kralıdır. Geçende kral pek agır hasta olmuş, artık her kes ümidi kesmişti. Londranın büyük Çerzileri — kralım — vefatından sonra bir çok kimselerin Kralın matemini tutmak için siyah ve kurşuni elbise giyeceklerini bil- dikleri için, kumaş fabrikalarına toplarla siyah ve kurşuni kumaş sipariş etmişlerdir. Halbuki tahminler boşa çıkmış Kral iyileşmiştir. Terzi mağaza- Tarını dolduran bu. kumaşların — y ondra terziler cemiyeti reisi ü in ae yapmak | M. Ati üş, nihayet terziler cemiyeti M. Allenin teklifi kabul edilerek bu iki rengin moda olduğu ilân edilmiştir, Tayyare ile gitmek için çalışılıyor Şimdiye kadar tayyare ile Avrupadan Amerikaya kere almanlara nasip olmuştu. Bundan sonra yapılan | .Mevsim dolayisile elbise yap- tıranların moda renk olması için kurşunt ve siyahlı tercih etmeleri, kumaşların mühim bir. kısmının kullanılmasına sebep olmuştur. ; Amerikaya çmek yalnız bir Bütün teşebbüsler boşa çıkmış ve bir daha Avrupadan Amerikaya tayyare ile ge kabil olmamıştı. Nihayet bu teşebbüsler de müddet için ihmal cdilmişti. Şimdi bu teşebbüsler tekrar başlamıştır. Pariste bu mesele hakkında tayyareciler büyük bir içtima akdetmişlerdir. Bu içtimada bütün meşhur tayyareciler hazır bulunmuşlardır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: