26 Ekim 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

26 Ekim 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Istamrbul, Telgraf adresi: Ktanbul, MİLLİYE Müddeti && , Aılırı caddesi, 10 kuruştur. Ce M Kdumruştur şer: verilmez. Milliyet r -ış_-lı-rl'l' .ilrl_ —eb'ıı'ııl _Anul l lil 4 nıııu sene No ln go” Aböne ve ilân Aı.—mı Gazetemizde çıkan yazıların huk w I ' leri “ uku mabfuzdur İlan tarifesi: hifede santırı: kikleri enrye Yenı Fransız kabinesi nihayet teşekkul ediyor ı“ tanlı uzviyet gibi drvln ktudiyet ve inkişafımı de- götirebilmek için hayatını M ve harici tehlike ve arı- lt karşı muhafaza etmek üyetindedir. — Uzviyetler| '!ıııı enerjilerini daimi bu-| bu tahaffuz der. Devletler için dahi iyet ve asayişin temini | dan doğruya kendi haki- Eve iradelerine taalluk e- meseledir. Harici emni- selesi ise bu irade ve ha- fevkinde diğer bir ta- imillerin de tesiri altında- K Su itibarla beynelmilel bir olan devletlerin harici meselesi yalnız bir ta- bir çok milletlerce | İltreken ittihaz olunacak ted | —— | hallolunabilir. letlerin emniyeti meselesi Oit harbinden sonra, beynel-| Münasebetlere tamamen n bir şekil almıştır. Son l'da bu mesele kadar, lemini ve cihan efkâ ümiyesini işgal eden bir k dıhı çıkmamıştır . Et- a 0 kadar gürültüler ko- Üh ve tahdidi teslihat me banin asıl çetin cephesini emniyet meselesi teşkil - İçtimai veya siyasi tte olsun, sulh bazı ha- KiBütlarının — doğurduğu bir *dir. Kalplerde beslenilen | arının, sulhe büyük te yardım ettiği inkâr —t kle beraber, yalnız g. değildir> Ayrıca bir de Sağlam esaslara bağlıyan | ve hükuki hayat şartları iyaset âleminin bu- l en büyük vazifesi, her S€ kabul - edilebilecek bu Bramak ve tatbikat sa- ftikarmaktır. ( ü emniyeti meselesi çi- esâs ve te den © va- etlerin emniyeti tamamile Ve ittifaklara istinat ediyor- e itibarile emnyetin başlı- ü kuvyet demekti. Vakıa tsinden evel de sulh arsu- imilel ihtilâfları sulhen “areleri tamamen yok "ılm bunlar sağlam ve mü Sin Kükilâta istinat edemedik- ç_llıyııu tesirleri pek o ka- arbiilemiyordu. Netekim ci- n zuhuruna da mani ola- ü Zaten hılbın her hangi şek N, meşru ve hatta ınkı.ılı için zaruri addo T devirde #kuvvet> ten Üa Şi Emniyet vasrtası aramlak f çb—m İtirı N Hü î İçin devletler emniyetleri- Azami teslihat çaresinde a- taraftan teslibat musa-| ğer taraftan ittifak zaru "*'ınlu_ Kuvvet yegâne em- —ı,ğ" sayılmmca, bittabi her| kuye gaye diğerlerinden daha| Ht Kai olmaktır. Devletlerin| kındaki bu telâkkileri a- —ümş bir. teslihat müsa- hebıyn verdi. Tabii tes- q.,“ et milletin toprak, nü- Mğibi mabdut kuvvet men Mütenasip olduğundan bir Ng_"'mk mecburiyetindedir. x;ıııı olan muhtelif devlet küvveti h çe gene Müsavat ı—&muı Buna da çare bul- 'İü. ihayet irtifak ıııııll.lnı' mü t Binaenaleyh ittifak da he ş:'._—ııııı. tabif bir netice- bir şey değildir. Münasebet şekli de siya- b..,_“_ ha müncer olmuş- 'tin başlıca gayeleri ge- k"“' kendi emniyet ve selâ- ıduck bir müva. matufdu. Bittabi Ç6 Nüdafaa vasıtası te- ©. Kuvvetin ve harbin ıllııl a vasrtası telâkki ıaıuımı Aran- konferansları gi ye varılmaz, ve Bibi, harp te bir ini göste- , harbi yenmiş Ve ittifak sistemlerinin ve gerek - ittifaklar """hdı harp ta başlıca ise başka esas irlanan milletler i- ıf z devletleri mevcu ! için başka emni ĞA sevketmiştir. nedir? Kıymet ve ığ—mmr’ Bunları Sekil, faaliyetine | Tuztar kaldılar. Teslihat| T" FRANSADA YENİ KANİNE Dalac.ci başvı - kâleti kabul etti 169 YOLCUİLEUÇAN D.O.X. TAYYARESİ TAYYARECİLİK İ&L_E_IMİNDF. GÖRÜLMEMİŞ BÜYÜK MUVAFFAKIYET HAVADA EN EMİN VASITA Berlindem'yazılıyor:— Alman sanat ve mehareti, sebat ve gay reti yeni bir eser vücude getirmiş oldu. Almanya büyük harpteki mağlübiyeti neticesi olarak kabul ettiği ağır şartlar arasında as- keri tayyare yapmamağı da taahhüt mecburiyetinde kalmıştı. Kendisine yasak edilen şeyi yapamayınca gözlerini izin veri- len cihete çevirdi. İşte bunun neticesi olarak sayanı hayret mu- vafakiyetler elde etmiştir. M. Daladier PARİS, 25. A. A. — M. Daladier İkabineyi teşkile memur edilmiştir. Fransada M Briand in istifabile baş gösteren bulran nihayet parle- mentoda en kuvvetli - bir ekseriyete mâlik olan radikal sosyalistlerin rei- si M. Daladier nin yeni hükümeti teşkile memur edilmesile halledilmek istenmiştir. Radikal sosyalistler garip bir tesadül olarak şimdi bir kongrc aktetmiş bulunuyorlar. Bu köngrede verilen karar ikinci tahifemizdedir. Kongrede her hangi bir temerküz kabinesi ve iştirak etmek ihtimalleri reddedilmiştir. — Bunu burada hat latmaktan maksadımız. Fransada dikal sosyalistlerin — kendi başlarına bir hükümet teşkil edebilip edemiye- cekleri noktasının pek merak edile tek bir şey olduğunu derhatır ettir- mek içindir, Çünklü - $imdi diğer fir- kaların alacağı vaziyet her halde bun lara müsait olmiyacaktir. Vaziyet erakla takip edilecek bir haldedir. Buhran her halde daha halledilmiş değildir. Adliye vekilinin teftişleri Vekil Bey temyiz rüc- sası ile görüştü FSKISEH!R 25. (Milliyet) Buraya gelen Adliye vekili Ma- hmut Esat bey temyiz birinci reisi, Vali, Kolordu Kümanda-| nı, beli 'e, Halk fırkası ve te myiz ikinci reislerini ziyaret < Vuğr | &T Temyiz rüesa ve azalarile birinci reislik dairesinde bir içtima yapa rak bazı hususat hakkında görüş- tüler, - Bundan Mahmut sonra Vekil bey Esat bey ağırceza, hukük - ve sulh mah-i kemelerini teftiş etmiştir. Temyiz birinci reisi tarafın- dan Vekil bey şerefine bir ö- ğle ziyafeti verildi. Vekil bey| şerefine akşam üzeri de temyiz azaları tarafından bir çay ziya-| feti verilmiştir. Ziyafete şurayı devlet rüesa ve azaları da işti- rak ettiler. Vekil Bey teftişatı- na devam etmek üzre Ko- nyaya hareket etti ve istasy- ; -|daha başka bir şeyin, pek aza- Dünya harbinden sonra Almanyanın malüm şerait ve takyidat arasında atılmış olduğu çalışma ve fen hayatında havalarda elde edilen en büyük muvaffakiyet olarak Graf Zeplin balonu göste- Tilçmez mi?, " 2A Bu balonım yaptığı büyük seyahatlar muvaffakiyetin derece- sini isbata yeter, ... ZEPLİNİN MUV AFF_:_XKİY YETLERİ HER TARAFTA SÖYLENİRKEN zım gelirse bu yeni hava gemisi hakkında görülmeden evel söy- lenen şeyler o kadar şaşılacak gibiydi ki bir de tecrübelerin ne ticesini beklernek faydalı olur- du. Zeplin muvaffakiyeti her ta- rafta söylenirken Almanyada metli bir deniz tayyaresinin ya- pıldığından da bahsediliyordu. Fakat doğrusunu söylemek lâ- MUAZZAM DENIİZ TAYYARESİ 169 YULCU İLE NASIL UÇTU Fakat hakikat anlaşıldı. Dor-| yare Constance gölünün üzeri- nier D. O. X denilen ve on ikilnc elli dakikalık bir uçuş yapa- motörlü deniz tayyaresi ayınlrak bir daire çizmişti. 20 inci günü sabahlayın tecrübe| Tayyarenin sâhibi ne diyor sini yaptı. Constance (Kons-| Tayyarenin sahibi Dr. Dor- ölü ü nier'nin söylediğine göre tayya re hiç durmaksızın 750 mil uça- bilir. Bunun için lâzım olan ya- rinde muvaffaki yetle uçtu. Bu v çüş silsilesinin kacak maddeyi -kolaylıkla taşı- başlanğıcı — de- [makııdn—. Bir de tayyarenin bü- mektir. — Domi- tün ağırlığı $2 tondan fazla de- er tezgâhınım vü la değildir. Bu hava ve su gemi- cüde — getirdiği sinin muvalfakiyeti tayyarecilik bu deniz ve ha- va sefinesinin a- âleminde yeni bir dönüm teşkil Çünkü şimdiye kadar miş ve Temyiz eeyr j A ediyor. Çünkü d mahkemesi — ka- | dmı sadece şöy hava sefinelerinde taşına bile- lemlerini — gez- kaydetmek ka cek insan adedi azami 85 olarak miştir. Vekil bey *İbildir: Do. X. Dr. Dornler — |kaydedilmiştir. Halbuki Do. X. Güzel ve berrak bir havada ayın|bunu bozdu, değiştirdi. Zepli- yirminci günü sabahr uçan Do.|nin en kısa seyahatlerinden bi- .. de 159 yolcu vardı. 10 da mü|rinde koca balonun insan hamu tettebat ilâve edilirse demek ki|lesi nihayet 85 ten fazla değil- 169 yolcusu var demekti. Tay-'di. D. O. X. TAYYARESİNİN INŞASINDAN EVEL Bu-tayyare bir iki günlük bir iş| Nihayet Dr. Dornier asıl Tese olmadığını Dr. Dornier bunu sene-| tayyaresini yapıyor. İşte şimdi Do. , Jsalat ederek lerce düşündü, genç bir fen adamı o lan Dornier meşhur Zeplin ile temas etmiş ona tasavvuratından — bahset- miştir, Fakat esrarı daima kendinde kalmıştır. Büyük harp esnasında Dr. Dornier hi çok tayyareler inşa et- miştir. Umumi harp bittikten sonra| isc tabil artık askeri tayyareler in- una imkân yoktu. Fakat Dornier | tayyareciliğe başladı. 921 de 150 beygir kuvvetinde bir motörlü bir tayyare inşa etti ki bu daba mü- tekâmil idi. Bunlar hep bir tecrübe demekti. onda bütün temyiz rüesa ve aza-| pornier'nin asıl gayesi daha büyük- larile, Vali, fırka, Kolordu Ku-| tü. 926 da yaptığı tayyare 112 kadem mandanları ve belediye erkânr| kanatlı ve 5,000 libre hacmi istiabi- ZEKİ MESUT tarafından teşyi edildiler. sindeydi. X. markasını taşıyan bu tayyare böy le senelerce beslenen bir tasavvurun mahsulüdür. On iki motör ki her iki #i yan yana dizilmiş olarak altr «ıra teşkil etmektedir. Bunlardan her biri $00 beygir kuv vetindedir. Tayyarenin yolcular için olan yer leri süslüdür. rahattır. Yolcular için bir bar bile vardır. Ön mürettebi suvarisi, iki pilotu, altı makinisti, bir de suya girdiği zaman idare cden adamı vardır. Korkusuz bir vasıta olduğu sahibi tarafından temin edi- iyor. Bu sistem iki tayyare daha maktadır. Bunlardan birini hükümeti ısmarlamıştır. ıpıı- — HEKİMLER DÜN TOPLANDI Etibba Muhadenet cemiyeti dağılmıyor Son günlerde, Etibba Odasının teşkili dolayısile İlgası mevzubahso- lan Etibba muhadenet ve — teavün Cemiyti heyeti umumiyesi dün sabah fevkalâde bir içtima akdetmiştir . Bu çtimada Cemiyetin mukadde- ratı hararetli münakaşalara sebep olmuştur. Etibba Odası iadre heyeti-| ne intihap edildikleri için cemiyet ri- yasetinden — Tevik Salim Paşa ile Ncît Osman beyin istifaları tees- sürle kabul edilmiş ve kendilerinin| Cemiyetin teşkil edildiği günden beri 11 sene mütemadiyen — çalışmaları münasebetile Cemiyet namına teşek- kür edilmesi teklifi alkışlarla kabul e- dilmiştir. Reis Neşet Osman B. Cemiyeti 2357 TUrSTENLENTEN KALAOİ ZNEtANZNL yenlerin kongreye gelmediklerine na- zarı çelbederek bir münakaşa semini olan bu mesele hakkında heyeti u- duğünü söylemiştir. Bunun üzerine söz alan ekseri aza Cemiyetin şimdiye kadar meslek daşlar için yaptığı mühim şlerden em o olmadığını #onra Cemiyetin ııkvıycıı lüzemgel- iğini söylediler. Neticede müttefikan Cemiyetin fa, yeti nin idamesine karar verilmiş- Reis ve ikinci reisin intihapları dölayısile - idare heyeti, yeniden int hap yapılması için istifa ctmişlerdir. Fakat bunların istifaları kabul e- dilmemiş ve münhal olan reisliklere Tâzım gelen namzetler idare heyetin- ce tespit edilerek gelecek hafta tek- Yar umumi içtima akdile İntihabatın yapılmasına karar verilmiştir. Cemi- yetin akibeti hakkında yanlış şayia- İarın önüne geçmek üzre Cemiyetin ipkasına dair ittihaz edilen karar matbuatla resmen ilân edilecektir. ECZACILAR ŞİRKETİ Türk eezacıları Anonim şirketinin tla meşgul olduğu bisse senedi almak Süyetile girkete iştirâk etmesi temen- nisini bildiren tezkeresi berayi tet- kik idare heyetine havale edilmiştir. BİR LİRA ÇOK MU7? Doktorların mühim bir kısımı Etib- ba odasına verilecek ayda bir lira a- zalık ücretini fazla bularak bunu a- vukatların barosunda olduğu gibi tım İiraya indirilmesini muvafık gör- mektedir. Cemiyetin gelecek halta yapacağı içtimada bu meselenin görüşülmesi muhtemeldir. Türk - Yunan Yeni Yunan seliri talimatla geliyor Atina, 25 (Apo) — Yeni Ankara sefiri M. (Polihanyadis) bugün Sır bistandan Selâniğe gelmiş ve gazete cilere beyanatta bulunarak demiştir ki: —Hükümetimden tajimat aldıktan sonra derhal Ankaraya hareket ede- ceğim Bu defa cereyan edecek mü- zakerat neticesinde (Türk - Yunan) muallak meselelerinin halledileceği kanaatindeyim.” Yeni Yunan sefiri Atinayd muva- etile temar ede- cek ve ağlebi ihtimal pazartesi gü- nü İstanbula harket edecektir. BUGÜN 2 laci sahifemizde: 3 üncü sahifemizde: 1— İzmirin üzümleri £— İstanhul cüma günleri nasıl eğleniyor 4 üncü sahifemizde: Bava Hat —Roman: Aşk yüneşi 5 inci sahifemizde : — Sizema alemi ve haştasın flimleri Felek. - Ruyazl ı t 4 | Mmümiyeden karar istihsali zaruri ol-| Hayvan serg Bu sene getirilen geçen seneye nis, Yarış veislâh encümeninin üçürcü| bayvanatı ehliye İstanbul sergis dür Dolmabahçe eski — kasahırlarda V vekili Muhiddin B, tarafından züşat |edilmiştir. Küşat imde C, H. F. |müfettişi Hakkı Şi ve Ki kümandani Şükrü Naili paşalar bu- konüyordu. Geçen seneler açılan ser- gilerde çök iyi neticeler — alınn Bu seneki sergiye iştirak eden |van sahipli geçen senekilere na İzaran daha az almasına rağmen işti- rak eden hayvanların gerek cins ve gerek vücut itibarile faikiyetleri bu serginin daha iyi neticeler vereceğine şüpbe bırakmamaktadır. KÜŞAT MERASİMİNDE Serginin küşat — resmine tam saat, huzurunda Vilâyet Baytar müdürü Rasim B. in bir nutkile başlandı. Ka- tesisinden sim B. nutkunda ezcümle şünları söy| ledi — Hükümeti - Cümhüriyemizin Tutfü delâletile üçüncü defa küşadına muvaffakiyet hasıl olan bugünkl ha yvanatı ehliye sergisinin muhterem |zairlerine yarış ve işlâh encümeni na - mına teşekkür ederim. -| Birinci senesinden itibaren her se- ne iyileğe doğru giden sergimize 1027 've 28 senelerinde 2000 karip hayvan iştirak etmişti. Bu sene 170 hayvan iştirak ediyor. Kemiyeten aleyhimize alan bu neticeyi bu sene iştirak eden bayvanatın her cihetter mükermeli- yeti keyfiyeten telâfi etmiştir. ” Rasim B. bundan sonra sergilerinin memleket — iktisadi, serveti milliyesi üzerine üzerine yap tığı mühim nafi tesirlerden bahsettik verdi Ne mıkda Terkos şirketi n fiatına zam y Sahbiye vekâleti, Terkos | suyu- mun sıhhata müzir. olduğu bakkan- gönderilmiştir. ŞİRKET MÜDÜRÜ NE DİYOR? — Terkos şirketi müdürü K.ııııılo h:: imize demiştir. — Terkos suyu hakkında yalnız| makamların — yaptıkları vardır. . Suya (Chlare) ınlmı!ı suretile de| Teti tahlil raporları lüzüm — olduğu hem suyun - kiymetini , hem de fimtinin artmasını mucip olur. on dörtte ve kesif bir davetli kitlesi| isi dün açıldı ergiye 170 hayvan iştirak etti hayvanların cinsi peten daha iyidir — Bu şuretle Şerveti milliyemizin © iktisadiyatımızın — tcalisi gayı natuf olan hayırlı teşebbüsat vikata milletimizi sevkeden hükümcti cümhüriye ve onun banisi olan Bü- ük Gaziye <n derin hürmetlerimizi arzederiz. MUHİDDİN BEYİN BEYANATİ Bu nutuktan sonra Vali vekili Mu — Çok hayırlı ve nafi bir tesebbüz olan bu üçüncü hayvan sergisini kü- şat etmekle bahtiyarım; diyerek scr- gi kapısma gerilen — kurdeleyi kesti, Sergi gezilmeğe başlandım. Bu gencki sergi dört paviyondan mürekkı PAVİYONLARDA NE VAR? Birinci pavyon atlara, diğeri muh- Hakkı Şinasi Paşa ile vali vekili Muhiddin Bey sergiden çıkarlürken telit kıştak, tay, merkez ve katırla. Ta üçüncüsü hayvanatı bakariyeye ve İdördüncüsü de ganamiyeye mahsus- tur, Dün sergi gezilmekle — iktifa edile miştir. Yarın sergi kapâtilirken hay- van sahipletine mükâfatları tevri edi lecektir. KAZANLAR Sezgi hey'eti ayğırlardan birinciliği prens Halim B. in Arap ayğırıma kis Sıraklardan birinciliği yüzbaşı Musta fa Ömer B. in kasırağı, taylarda mu” allim Maymakam Ali B. in taykıka- tırlarda Mehmet — Efendinin — katirı; merkeplerde Şaban efendini ke- bı, boğalarda Sami B. in boğası, inek lerde Bekir efendinin ineği ve koyucs lardan da Rıfki B. in koyununa birin ciliği vermiştir. Birinciliği ve ikinciliği kazanan hâ ten sonra nutkuna şu sürette nihayet | yvanlara 5000 Hralık mükâfat tahsis rsuşehre kifayet eder? rüdürüne göre Yeni tesisat yapıldıktan sonra su apılacak mı? Suyun nadiren aktığı çeşmelerden bizi vöğlbiye vekâ- ( Mabadi üçüncü sahifede )

Bu sayıdan diğer sayfalar: