28 Ekim 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4

28 Ekim 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MA ilki in - w © ALAM Pek Ally çi m BUL ÜNKÜ HAVA azami 23 asgari 15 n rüzgür Lodos Hava hafli yağmurlu olacaktır. Rİ Fİ ELEK BİR KADİRŞİNASL IK Bizim gazetenin belli başlı u- «Sirano dö Ber- dan T.N. Bey ç gece evel Beyoğ| undaki evin. giderken üç adet| karmanyolacı “tarafından teca- vuza uğrar. Pek pehlivan vücut | a rağınen az çok İhoş geldi . | Kapınm zilini hayli güç bul İdivenini daha güç çıktı . Duvarları sıyırtarak, yalpalı- rak k mm önüne geldi. Bir çeyrek oğraştıktan sonra,| anahtarı deliğe uydurdu. Girdi Odasında soyunmak ihtiyacı- İn: hissetmedi; Ertesi gün - giyinecek olduk- tan sonra, soyunmağa lüzum! zuvlarından ve budan bir k yle başa çıkamaz ve alta d şer, Biçare çocuk bu tecavuzdan kurtulmak için bir gazetecinin alışmadığı kadar bağırır. Niha- işirse de bizim ar- gözünden ya: | Kendini, olduğu: gibi lasınm üstüne atti. Uykudan bayılıyordu . Fakat bu baygınlığına rağ- men'uyuyamadı.. Gözüne, uyku yerine karşı a- geni manda söndürmeği unut- karyo- kadaş yüzünden ç ralarır ve ındaki Yön pa mevcidesi olan yalnız 3 adet li- ya ile bazı evrakı ve bir bakkal|* yusulası çalınır. - yo: Çocuğu hâlâ çıkmadığı has; atırırlar. Vak'adan iki'tan e bir «tipte karmany r şeytan! Topal ş ör topal şeytan! sinin gazet duğu evrak rasında bül yaşir gözlerle lı gözlerle ya!.. Hi id teessür üm misra olarak o PALLIYE UN in nedir bila bitmedi, ve hâlâ bu serbest mmtakanm nered tesisi daha münasip olacağı kestirile- medi, Eğer Yunanlılar bu kara rı çabuk tatbik ederlerse bir çok İman harekâtımr İstanbuldan) çekmiş olan Pire'nin bui alarak artık bir serbest mına ka tesisi külfetinden vareste kal! mümkündür. İNMEZ! Dün birisile yaş bahsine dair görüşüyordu! tarımı tenz söyledikleri | em behisti, Yaşlı birisi de-| Bu sinnü sale geldim, bir) türlü inmiyen iki şeye rast gel- dim: İnsan yaşı ve İngiliz lirası. rey, ti <EGEELER Meklepliler mizabalas Yeni bütçe Mekt hafta 2 tebinden 168 İhs tar, Bu yazı şudi kv mi Gördüncü haftanın en mü- bim haberini Bu günkü yeni bilmecemiz SOLDAN SAĞA: 1 — Telaşı (8) 2 — Gelecek zaman (3) 3 — Kabahat (6) 4 Orta (3) $ — Öfkeli (6) 6 — Yükselmek (3) 7 — Lüzumlu (3) İşyan eden (3) 8 — Yükseltmek (3) Alçak (5) 9 — Rabıt edatı (2) Kar (6) sevgili Cumhuriyet merkezimiz 0- lan Ankaranın teşeiri için iktisat ve > İkâletine, “Altmış bin” Jirası Maliye teşkilâtına, “Seksen bin” birasr dabi liyenin yeniden teşkil edeceği tam) teşekküllü nahiyelere, “Yüz doksan bin” Tims Hariciyeye, “Yüz yirmi rası da Jandarma harcırahına yardır. Fakat bu farkı yapan masraf en mühim yerler için ayrılmıştır. Okuduğumuza göre “Yüz bil «eli tejrikası: 75 AŞK GÜNEŞİ Etem Izzet 3 rana Sebeklerinde, Onları yetiştir- wek, onlara örnek vermek, on- İsra mektep açmak, onları yeni tir. Bizim memleketimiz! dir. Ankara, İstanbul, Ada-| Türkiyenin öz, ideal çocukları|D.” İzmir, Sivas, Ermurumi| larak, bambaşka bir büviyetle Diyarbekir büyük irfan mer Yetiştirmek lâzım, Bir gün der-İkezleridir, üniversitelerin- | isinde hocasma cevap verirken:İden her sene binlerce genç! ; — Efendim . Osmanlı|hayata çıkmaktadır . imparatorluğu 1918 de in- Türkiye en ileride bir! »us, ve bir kısrmlekim ve fabrika memleketi “iâzisi üzerinde Mustafa olduğu kadar dünya muva-! Xemal Türkiyesi istiklâlini) zenesi üzerinde büyük po-| © ân etmiştir. letika nüfuzuna sahip kuv- Türkiye yirmibeş milyon <> yüksek kültür sahi “ur yazar nüfuslu, tamami-İirfan bir 1 ürk ahaliden mürekkepide . . om iler til bir memleket. diyecek ilk mektep çocuğu ye-! ül O gece evine bulut gibi sar-| | Çıkardı. İdu ve apartımanın dört kat mer-| Şekerleri kanapenin üstüne İyaydı 1 bir elektriğin ışığı giri-|niş ağlıyacak hale) ve hiddetle mit. ii Mizan O çiftliğin her tarafında İda cinler, periler görü harman va Dor.bında iki okka kesme şe- ker vardı. day dökülmüş, da-| neler saplarından ayrılmış, Ta- İaccüp eder. Dün akşam bütün İbuğda anbara (kaldırdık demek ki bu gece olmu caba kim yaptı?Ge Sonra Birer birer karşıya at- ilü kırınaktı . Bunun pek kolay bir madığını tahmin edersiniz . Hele bir sarhoş için İyi nişanlı sının elektiri, Ertesi gün erken: bir çok buğdi görür. Ondan evel gelip çalıştöadığına gece de iş yapılmadığın s)bu harmanı kim düğdü diye ta t bir türlü nişangâhı tuttu-|accüp eder, İramıyordu . Üçüncü gece bu İki okka şeker tükendi . vard Geride kalakala iki tek şeker) parçasr kaldı. Kahramar İtaktı. Gözlerini ladr attı : Bum! Kunt bir ses duyuldu, ampul ez | iz canını dişine! on dört açtı, İsık söndü! Kahramanım: Gözlerini yumdu . Derin bir uykuya daldı. Öyle derin bir uykuya daldı| nun ucunda yanan ken- riğini söndürmeği unut- Bir de bükük ki bir cin ha döğüyor nu mutldka öğrenmek isteyerek yığılmış kuru otların altına sak- | lanır ve orada gözetleyip durur. Ay aydınlığı nış, Çiftçi Komşularin sö; kılırsa, ertesi gün arsı apartımanda matmışlar . ama uzun müddet bekler bekler ne gelen var ne giden. rken bir ses gelir, birde ba-| b değnekle| öğüyor. İki karış bu- im, Kestane beni vap ; denccek şey var mı yok mu belli değil. Cin öyle aşk ve şevk ile çalı- Şir ki alnından ter damlaları a- kar ve ara sıra durup terini si- ler. Ve sonra bak nasıl terliyo- ! Bak nasıl terliyorum! Di- ğırarak kurum taslar. o wy EGL LENCE! LERİ| çalışkan mahluku seyreder ve içinden alkışlar. Fakat üçüncü defa bak nasıl terliyorum! Diye bağırmca çiftçi kendini zapt e- demiyerek aferin! Aferin! diye |i bağırır. Fakat o anda kaybolup gider. Çiftçi bir müddet bekleyip durursa da cin bir daha ne gelir, ne görünür. Nihayet çiftçi di keserek evine döner zevcesine olan biteni anlatır.Kadın der ki:| — Ne akılsız şeysin! Sen o-| rada hiç sesini çıkarmıyacaktın. Nene lâzım aferin filan dersin Eyi saatta olsunlar hiç ses, söz işitmek istemezler. Her ne ise olan olur. Şimdi cinleri davet edip orada çalışdır- manın yolunu bulmak lâzım, cin ortadan Dünkü bilmecemizin halledilmiş şekli YUKARDAN AŞAĞI: 1 — Aceleci (9) 2 — Yüksek (3) 3 — Müssade (4) 6 — Su (2) 7 (2) Kaygu (4) 8 — Köpek (2) Not (2) Seyrek Jolmayan (3) 9 — İbda (4) Yapmak (3) tahsis edilecektir. Yeni bütçemizin varidat: 222500000 bu sayede her tarafı ayan görür| y: > Çiftçi saklandığı yerden bul pe liraya baliğ olmaktadır. Halbuki bü- tün sarfiyatımız 222,058,483 liradır. Ertesi sabah erkenden çiftçi yi zevcesi uyandırır: — Ayol, sen o.cinin üstünde O halde yine yeni bütçemiz iyidir. esvap filan yok dedindi değil Bütçemizin bu şekil alması memle- mi? — Evet öyle dedim, öyle gör- ket siyaseti için çok iyi bir netice tiştiği zaman bu mesele ket — Tabi liğinden halledilecek; ( bizim,|der. Falan filan... Mesele bun-| Mustafa Kemalizmin ne oldu-|da değil, Zihniyette. Bunun far İğu, ne yapmak istediği kendi-İkma bu kadınları dinledikten liğinden anlaşılacaktır. Ve.. Biz| sonra vardım. Demek ki: bu yolun üzerindeyiz. Hele şu! — Zihniyet. yunanı bir kerre denize sürelim! | denilen şey bambaşka. Zihniyet Fakat şu iki kadıncağazın ko birliği için tahsile, ilk tahsilsiz! nuşması bana büsbütün başka lik arasında hiç fark yokmuş! eyi hatırlattı. Bunlara aldır| Eğer böyle olmasaydı Mecdi| malım, ötekilerine | gücenmiş-| beyefencile Emine nasıl birle İtim. Şimdi bütün bütün gücen-|şirlerdi? Emineden ne duydu meye başladım. Bunlar zavallı-|sa Mecdi Bey de onları söyl . Ya onlarane diyeceğiz?! imiş, Bu nokta terbiye ve ruhi- ri doktora: İyatcılarm hakikaten çok âlâka — Zavallr.. ile tetkik edebilecekleri bir şey? | İDemeğe insanm dili varmaz. yalnız şu: Onlarda geçen gün otururken! — Tabi'lik. tontkenci Mecdi: tasnifini anlayamadım. Mecdi! — Canım bü Hamra da ben- ce tabii olmayan bir kadır z İdemiş, sonra münakaşalar ol-|diyince gal muş. Her kes bir şey söylemiş.| Üç geçit kadın vardır. | Beğenen de beğenmeyen de ola de, sosyet de! bilir. Mecit be Bu seçişe göre evdeki kadm — Tabii değil... kocasının dizi dibinde oturur.| ider, Hüseyin bey de Sosyete kadını çok lükstür, ko- | İBir. va şöyle farzediyor: Jcası İbilir! Ben bu üç tasnifin içinde) kadın. Dün al ALKAZAR Sİ) ra ji TT Sesli ve sözlü filim... Bevoğlu dördüncü sulh kukuk mahkemesinden: | Feriköyünde Çoban sokağında | sekin iken 97 nde vefat eden Ma otyanın terekasine mahmmemece edildiğinden tarihi “lândan Hibaren eehal; matlap ve alakadar nun Ür ay ve veresenih üç ey zar fmda Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mahkemesine lüzumu ilan olunur a lip geçerken görür, &- Vıp giyer ve bizden memnun ©- »e harman yerinde ça Büracaatlar vaar Çiftçi karısının bu aklını be- yenir, Karısı heman başlar ve akşama doğru tam iki karış bo- yunda bir küçük adama gelecek bir esvap dikip hazırla, Çiftci gece olunca esvabı alıp gider ve aydınlığında esvabı görüle ere asar ve kendisi ge i gibi bir yere saklanıp gözetler. Bir çok müddet bekleyip du rur, ne kimse görünür, ne bir ur. Herifin oykus gelmeğe başlar. O esnada birde| bakarki cin gelmiş. Yine elinde| yığınlarına | SIGORTA Yangın - Hayat - Nakliye - maliye Sigortalarını kabul edi ğmda asrli düran esvabi gö Tür. Evelâ bir az irkilip durur, sonra elinde ki değneği bırakıp esvabı alır, evirip çevirip mua- yene eder ve sonra geyip hopla- şarkı söylemeğe Çok güzel esvap, çok gü İ kirlikte malzeme di Bana artık rençperlik etmek | Vw lüzümu ilân olunur. yok! 1 —— Böyle söyleye söyleye dans «| derek dışarı çıkar ve yokuş aşa- ğı fırlayıp gider. Bunun üzerine çiftçinin canı sıkılır. Karısı işini gücünü br rakıp o esvabı yaptığı halde bu küçük ona karşılık hiç bir hizmet görmedi giyip gitti. Şim di ne yapmalı, her halde onun sini bırakmamalı der. Çiftlikten aşağı inen yol bir derede bitiyor ve onun üstünden bir köprü ile öte tarafa geçili- yormuş. Çiftçi o köprüye gidip bir köşeye saklanır. Kendi ken- dine der ki eğer bizim cin çiftlik ten bütün bütün çekilip gidecek se mutlaka bu köprüden geçer. Filbakika çiftçi orada çok bekleyip durmaz, kulâğına ses- ler gelir, birde bakarki bir sürü cin geliyor. Hepsi çiftçinin ilk gördüğü cine benziyor ama hiç biri onun gibi eb değil. sonurda kendine göre k ik esvabı giymiş bir cin ge! e çiftçi onu görünce der ki bi zim harman yerinde çalışan işçi bu olacak! Bu cin köprüye geldiği anda çiftçi heman önüne çıkarak der- ki: — Nereye gidiyorsun küçük dostum. Bu esvabı alıp giydin ama karşılık hizmet görmedik şimdi ödemelisi gin Sivas Numune hastanesi iht boratuvar cczası 28 tejrinlevvel 1 tarihine kadar yirmi gün müddetle Muavenet Vekâleti İçtimal Muavenet Sıhhat ve İçtimaf Muavenet Müd PARİZY Yarın akşa BÜYÜK M muhteşem İnce saz tirdiği anda dereden bir şapırtı gelir ve karısının sesine benze- yen bir ses de gelir: — Aman Bukin, Bukin! Ça:| buk yetiş, imdadıma yetiş. bo-| ğulacağım! Çiltçi dönüp bakar, cinleri (hep birden gülüşürler. Ay ay- dırılığında derenin suyu sessiz ve düz duruyor, üstünde bir şey yok. Çiftçi gene dönüp köprüye bakar, ne cin kalmış ne kimse. Çiftçi aldandığını anlar. Şim di i ala- ğına kadar borca bile butsa gene e harfendinin otomo- bilini, tuvaletini, çaylarını günü günlne temin eder. Harrfendi kışı apartmanda, y ı, köşk ve ya plajda ge- çirir; frenk ahpaplarr vardır, Fransızca konuşur; kırım dö- kümdür; bütün işi gücü saç- İarınm kuvaförünü, turmakları- nın manikürünü, bi aşıkla- rmın o sayısını o düşünmeklr. Çocuk doğurmaz, çocuklu ka- dınlerı hor görür. Vatan sözün- den bir şey anlamaz. Tahsili yoktur, mürebbiye | böyütmüş- tür, ukalâlığı kimseye bırak-' İmaz! sunuz. Daha açık: Bir erkek ka- Bu sosyete kadını değil, la-'dın iddiası, bir erkek gibi düşü- vantenleşmiş dejenere osmanlı 'nüşü, bir erkekten farkı olmak kadmıdır. Mecdi bey ayıp! 'sızın vatan hudutları içinde en; iğüne kadar bir işte ve herj minedir. Rütbe, iş çeşidi değişe-'di işüinüşte yeri ve sözü olan bir| de tasnifinizde yok! Onu hangi kadından sayıyorsunuz. O da mi: — Tabif olmayan. Kadım?.. Ya darülfününda ©- küyan kadın, ya mektepte ders veren kadm, ya benim tipimde ki kadın2... Demek bir kadını: Hem kadın. Hem vatan sever, Hem devletci, Hem aileci Hem sosyeter, Hem işci Oluşuna akıl erdiremiyor- de yokum değil mi?. — Ya buna ne buyuracaksı-| A.. Mecdi bey: Sakaryada nız Mecdi bey? sırtmda cephane sandığı buram' Bu tasnif aklınızın çerçive- Devl denizylları ve maları 21-10-0920 tarihinde münakasası yapılacak fesholunan Zi bi sürşoför yağı 2-11-929 cumartesi günü saat 16 da pazarlik bayaaa edilecektir. Taliplerin mezkür günde teminat ak”€ İ iresinde münakasa komisvonuna olanların şartnamesini görmek üzere Ankarada Sıhhat ve ANADA buram ter döken kadının ismi | İkötü günierde bulun: kam NEMASINDA Lisesi ex yere varda. Feyziye allime ihti Doktı İ Celal Rasim) İsahriye hastanesi cildi ve zilhreviye müilteh —Kadın: Erkek” Cilt, irengi, belsoğül ve Idrar yolu b i en emaiyeti usuller V elverişli şartlarla tedavi Adres: Beyoğlu, Mi No 11 telefon Beyoğlu 7 gün sent 10 1420 ANADOLU ŞİRKETİ Türkiye İş Bankasi tarafından teşkii edilmişti Kaza - Otomobili - meeifii er. Adres 4 üncü Vakıf han istanbul Telefon: Istanbul Ticaret BöPsasimcil Cumhuriyet bayramı münasebetile 29/10.020 sak günü 581 Telgrat: İett öm nlar uni idaresini y” mürdö acı için (994) kalem Maç ve Eğ 929 tarihinden 16 teşrinisani * münakasaya konalmuşi. x Umum Müdürlüğüne ve a ürlüğüne müracaat etmeleri... 2. Bu akşam Karagöz ve saz m Cumhuriyet Bayramı şerefine ÜSAMERE ZEYBEK - LAZ - KÜRT rakısları ve MONOLOG ayrıca KARA GÖZ key'eti her akşam bildi, ne cini yakalayıp gali rabildi. Fakat çare var me esiz, öfkceli bir halde çiftliği ner, bakarki sahiden kar gif İda, Sorar, kadın kapli İ çıkmadığını söyler, net 8 irüye inecek, suya düşecek dın öyle küçük adamlara dığı için yazıklar olsun Erkek olacaksın! diye herifi iyice haşlar, Esvabı alıp kaçan cin bir daha iş görmeğe gelir: vabı geri verir, ne gelip şekkür eder. leri dışında kalıyor, her — Tabii değil Damgasını gm nuz değil mi?.. Sonra Za derler Mecdi beyeledi si rada, düşman karşısında! tanede yalnız karnım! mak için hizmet Rl Beni Düzceden İn ede ii karyaya kadar davet maya * keden kimse olmadı. Sak” Sırtına cephane yükleyen Ki e nı da öyle! Eğer onu be" ga bi gözüne çöp edemiyorsa da o zavallınm hiç okü vi yu lığı, benim dufmadan yazmış olmamın farkı kat ben bunu bile bu gü üstünlük sebebi olarak demem, O halde söyle, S den söyle: ye, — Ben kadın oi çok geri kalmışım. Y: ni ks öz kadını tanımıyorum. m Mi abadı Vi o ise e Bilmemek Se fal İmek ayptır!... (Mi

Bu sayıdan diğer sayfalar: