28 Ekim 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

28 Ekim 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Bir alüftenin yüzünü kestiler Sabıkalılardan Hüseyin arkadaşı karpuzcu Feritle birlikte Dolapdereden geçerken alüfte...
 Bir sabıkalı bir kadını yaraladı Sabıkalı Nuri isminde  biri Unkapanında “Sakine,, isminde bir kadını sustalı bıçakla...
 Bir asker yaralandı 1740 numerolu otomobil Beşiktaşta asker Yusufa çarpıp başından ağır surette yaralamıştır....
 Asayiş meselesi Vali ve polis müdürü beyler ne diyor? Son günlerde bazı gazeteler İstanbulda hırsızlığın karmanyolacılığın
 Vaziyet gergin Filistinde ahval yeniden tehlikeli bir şekil aldı Hayfa 26 (Hususi) — Kudüste asabiyet son  dereceyi...
 Dilenciliğin önünü almak.. Dilencileri tenbellikten kurtararak çalıştırmağa alıştıracak müessir bir usul Di SK Şehrimizde...
 Yaban domuzları Rize civarında bir sucuk imalatanesi açıldı Rize 26 ( Hususi) — Burada mebzul bulunan ve el sürülmemiş bir
 Berlin - İstanbul tayyare servisi Berlinle İstanbul arasında bir tayyare servisi tesisi mukarrerdir. Bu münasebetle ilk...
 Yeni müzakere mi? Yeni Yunan sefirinin haftaya gelmesi muhtemel Türk - Yunan müzakeratı inkıtaa uğradıktan sonra ihtilâflı
 &PlVîillet_ mektepleri Bu sene mekteplerde fazla talebe okuyacak Millet mektepleri komisyonu dün içtima edecekti. Ekseriyet
 Âli iktisat meclisi Meclis bu sene iktisadi vaziyeti tetkik edecek Meclis azasından bir heyet bugün Bursa mıntakasını tetkike
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AAA AA DĞ AĞA G A A AAA K AD A Doktorlar veremin arttığını Gazetemiz haftada beşgü fe çıkal Sene 12 — No : 3967 n 12 sahife, ara şııra16 20,24 Sahi: AKŞAM PAZARTESİ — 28 Teşrinievel 1929 söyliyorlar. Bunun sebebi hıf- zisıhhaya riayet edilmemesi, evlerin sıhhi şeraiti haiz olma- ması, sokakların pisliğidir. Âli iktisat meclisi Meclis bu sene iktisadi vaziyeti tetkik edecek Meclis azasından bir heyet bugün Bursa mıntakasını tetkike gidiyor Âli iktisat meclisinin içtima zamanı yaklaşıyor. Meclisin kânu- nuevelin birinde Ankaradaki içtimat devresinde bilhassa memleketin iktisadi vaziyeti müzakere edile- cektir. Bunun için meclis azasın- dan mürekkep heyetyler muhtel mıntakalarda — tetkikat yapı tadır. Meclis — azasından Vehbi Raif Necdet beyler bugün Bursaya harcket edecekler ve Bursada bir bafta kalarak şehrin — iktisadi vaziyetini tetkik — edeceklerdir . Bursada yapılacak tetkikat daha ziyade ipekçilik hakkında olacaktır. Heyet Bursadan avdet ettikten gonra İzmir ve civarına gidecek- tir. Komisyon azası bundan evvel ve Komisyon azasından Vehbi B. Trakya ve Karadeniz sahillerinde | Emanat bhir rapar gönderecek tetkikat takal ııecl pmişti. Mühtelif min- tetkikler âli iktisat içtimcında, görüşülecek- bi Haber Jaldığımıza göre şehre- maneti şehrin iktisadi vaziyeti haklanda âli iktisat komisyonuna | por gönderecektir. Dılencıliğin önünü almak.. ; Dilencileri tenbellikten kurtararak çalıştırmağa alıştıracak müessir bir usul Şehrimizde dilenciler otomobille toplanırken Dilenciliği ortadan kaldırmak için dünyanın her tarafında uğra- şılmaktadır. Darülâcezeler, fikara- Perver cemiyetleri, her memlekttte mevcuttur. Böyle olmakla beraber her tarafta dilenciler çoğalmak- tadır. Bu halin ihtiyaçtan ziyade ten- bellikten ileri geldiği anlaşılmıştır. Buna çare olarak Holandada bir kaç asır evvel dilencilere yapılan muamele, yeniden tatbik edilmeğe başlanmıştır. Dilenirken — yakalanan adam boş bir. kuyuya indirilmektedir. Yukarıdan açılan bir çeşme kuyuyu — doldurmağa — başlarken dilenci boğulmamak için kuyuda bulunan - bir tulumbayı işletmek mecburiyetinde kalıyor. Bu vaziyet saatlerce devam ct- pektedir. Dilenci suyu boşaltmak İçin, tulumba çekerek iyice yo- Tulduktan sonra dışarı çıkarılmak- tadır. | benzini bit Her gün boş yere saatlerce tulumba çekerek yorulmaktansa © saatleri bir işle meşgul olarak geçirmek ve üste gündelik almak | daha doğru bir iş olduğunu an- layan dilenciler, iş aramağa baş- lar ve ekserisi iyi amele olur. Bu usulün diger bazı " memle- ketlerde de tatbik edileceği söy- lenmektedir. Bu usülün tatbiki muvafıktır. Çünkü emanetin sık sık topl, masına rağmen sokaklar hi dilenci doludur. Berlin - İstanbul tay- yare servisi Berlinle İstanbul arasında bir. tayyare servisi tesisi mukarrerdi Bu münasebetle ilk tecrübeyi ya- pacak tayyare Berlinden hareket etmiş ve dün Seyitgazi mevkiinde için yere inmeğe mecbur olmuştur. Dün lâzımgelen malzeme gönderilmiştir. Tayyare bu gün şehrimize gelecektir. | doğru olduğu ma:üm değildir. Uzun | esağı haber alınmıştır. Filistinde ahval yeniden tehlikeli bir şekil aldı Hayfa 26 (Hususi) — Ku- düste asabiyet son - dereceyi bulmuştur. Vaziyet eskisinden | | daha gergindir. İngiliz fev- |) V kalüda | ingiliz askerinin evdeti için | komiseri bir kısm || verilen emrin geri alınmasını || rica etmiştir. Erdende bede | derlez erhli otomobillerdeki as- ker müsademeler olmuştur. arasında Yeni müzakere mi? Yeni Yunan sefirinin 'haftaya gelmesi muhtemel Türk - Yunan / müzakeratı in- | kıtaa — uğradıktan sonra ihtilâflı | meseleler muhtelit mübadele ko- | misyonuna havale Fakat | bitaraf azalıktan birinin münhal | olması, diğer bir azanın da me- | zuniyet alıp gitmesi üzerine zakereye imkân kalmadı. Vaziyet | © zamandan beri resine girdi. Son günler zarfında türk-yunan ınuı.ıkentmı tekrar başlanacağı fi — olmuştu kında cemiyet etmek üzere oldu; Bu haberlerin ne dereceye kadar senelerden beri sefalet pınan gayri mübadiller vaziyetin bir an evel tevazzuh etmesini ve bugünkü sefaletlerine bir ni hayet verilmesini istiyorlar. Hü- kümetçe bu hususta yakında karar verileceği ve vatandaşlarımı- zan sefaletlerinin tahfifine çalışı- Tevfik Kâmil bey Muhtelit komisyo- | nundaki başmurahhasımız Tevfik | Kâmil B. bugün Ankaraya gide- | cek, 10 güne kadar avdet ede- | cektir. Tevfik Kâmil bey, B. M. | M. müzakeratına İstanbul mel sıfatile iştirak edecek ve müba- dele işlerine dair iye vekâ- | letile de temasta bulunacaktır. |Yunan sefiri ne zaman gelecek? Yunanistanın Ankara sefirliğine tayin edilen M. Polihroneyadis'in önümüzdeki pazar günü şehri- mize geleceği hakkında şehrimiz- deki alâkadar mahafile mulümat gelmiştir. mübadele Yaban domuzları Rize civarında bir sucuk imalatanesi açıldı Rize 26 ( Hususi) — Burada mebzul bulunan ve el sürülmemiş bir servet teşkil eden yaban do- muzlarından istifade için müte- | şebbis bir tüccar bir italyalı sucuk mütehassısını buraya celb- etmiş ve Mapavride imalâta baş- lamıştır. Fakat husüsi fırınlarda kurutulan sucuk ve pastırma, gü- 'neş ve hava cereyanı ile kurutu- lan kadar nefis olmadığı için bu faydalı teşebbüsün muvaffakıye- tinde şüphe edilmektedir. intizar dev- |) — Eh, gözün aydın hazret, 18 e düşmüşl. — İngiliz lirası mı? — Hayır hayır, hirsızlık vakasıl.. Vali ve polis müdürü beyler ne diyor? Son günlerde bazı gazeteler İstanbulda - hırsızlığın karmanyo- |acılığın arttığından bahsediyor- Vali Muhiddin bey şehrin asayişi hakkında diyor ki: — Şehrin asayişi mucibi mem- huniyet bir haldedir. Hırsızlık ve karmanyolacılığın arttığını zannet- miyorum. Mamafih biz şehrin ke- safetine nazaran çok olmayan bu nisbeti azaltmak mücadele ediyoruz. (Sokaklarda sarhoş ge- zenler hakkında da takibat yapıl> maktadır. Polis müdürü bey de bu mes--| ele hakkında demiştir kiz — Hırsızlığın, — karmanyolacı! gn arttığından sık sık bahsedili- yor. Zabıta raporları meydanda- dır. Tetkik edilirse hakikat mey- dana çıkar. İstanbulun asayişi ay- ni kesafet ve büyüklükteki şehir- k mükemmeldir. lere nazarai Bir alüftenin yüzünü kestiler Sabıkalılardan Hüseyin arkadaşı | karpuzcu Feritle birlikte Dolap- dereden geçerken alüfte takımın- dan Halkineye tesadüf etmiş ve evelce aralarında geçen bir kıs- kançlık yüzünden kadını usturayla yaralamıştır. Kaza “Jermis, vapurunda amele İb- rahimin, Üzerine çimento çuvalı düşerek yaralanmıştır. Bir asker yaralandı 1740 numerolu otomobil Beşik- taşta asker Yusufa çarpıp başın- dan ağır surette yaralamıştır. Yarın Cumhuriyet bayramı şerefine Gazetemiz 24 sahife ça elüncaİskir v Millet mekîeei'î Bu sene mekteplerde daha fazla talebe okuyacak mektepleri - komisyonu ştima edecekti. Ekseriyet için içtima bugüne kab syon bugün vali ve- beyin riyasetinde toplanmış- alk fırkasından ve 'ürk ocağından birer zat da ak etmiştir. Geçen sene memleketin muhte- lif yerlerinde , millet mekteple- rinde — 800,000 kişi — okumuştur. Bu sene - okutulacakların yekünu daha fazla olacaktır. Buna göre Hörüekde e yetiş bir GĞiN yapılmıştır. Geçen seneki — tecrübelerden Vistifade edilerek bu seneki okut- ma> tarzında esaslı tebeddülât yapılacaktır. Bu seneki teşkilâta mazaran millet mektepleri A ve B dersa- nelerinden, halk okuma odaları ile köy dersanelerinden mürek- | keptir. A dersaneleri bu ayın başında açılacak. Bu sene - talimatname mucibince — muallimlere 50 lira verilecektir. Bir sabıkalı bir kadını yaraladı Sabıkalı Nuri isminde - biri apanında “Sakine, isminde kadını sustalı bıçakla muhtelif yerlerinden yaralamış ve - firar etmiştir. Valide hanında yangın Dün gece Çakmakçılar yoku- şunda Valide hanının ikinci ka- tından yangın çıkmıştır. Derhal yetişen itfaiye yangını söndür- müştür. Mesele hakkında tahki- U | kat yapılmaktadır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: