15 Kasım 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

15 Kasım 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| Haftada bir söz || SOPAGANDA FİLMLERİ ıpa bir propaganda mem- olan Sovyet Rusyasında memleket müdafaa “€bemmiyet atfedilen bir İş Rusya bir ki büyük şe- kullanır. Telsiz ve sinema n mütahalli oldu- | Aan'at istidadı bu iki mühim ât şubesinde onların muvaf- etine çok yardım etmiştir. Yanın medeni cidaline yeni ? lâzımdır. SAdyo, ihtisasımız hari tdan ondan bahsetmiye- şBu bentte propaganda filmle Yapmak lüzumundan bahse-| MSeğiz. Biliyoruz ki düşmanla £ her yerde aleyhimizde ha | Belmiyen yalanlar uydur- el ve ea hayati işlerimizi bi zmağa çalışmaktadırlar.Bu Mukabil bizim bir propagan K tkilâtımız yoktur. Bu çok | (şlümlu teşkili vücut hu.i y da filmi yapmak çok faide- " Bu filmler bize her hafta | Geleketin en mühim haberle- | Köna ait intibalar gösterecek, “urette hem dahilde halk ten | , .. de hariçte Türkiye anda temin edilmiş t Bu hafta Alhamrada göste- ilen (Zifaf Marşı) filmi Avus- turya asılzadelerinden ve Hassa zabitanından iken $i Holi vutta rejisör ve aktörlük eden Viyanalı Erik Von Ştroheisnin eseridir, Filmin mevzuu: 1914 senesinde Viyana'da ya- “şamakta olan fon Vildenlib-Kof fenburg ailesi harice karşı mu- tantan bir hayat sürmeklikleri. ne rağmen ailenin son servetini sarfetmekle idâmei hayat edi- yorlardı. tezasıdır. Bu husus için te-| Oldukça sefih bir delikanlı wılecek ufak atelyede birde olan evlatları Niki hassa alayı eeti mülazımlarından ve vaziyeti ma liyesi itibarile de zengin bir kız almak mecburiyetinde bulunan r şahsiyetti. Her ne kadar kı- Olduğunu zanneden adam vardır, Şüphe yok derin hi ! iştir. Bi İki tesis için biraz mas- Mücip olacak olan bu işin uğide masrafını - kapatacağı daki 9 faarlanı ” gözetme- tarafından da aynı mukabeler N *“Zifaf Marşı,, filminde Erlck Von Strohelm Zıfaf Marşı (Alhamra'da) gü Değil Amerika, Japonya, hsescecramce a orenaRen nnT an anae seRenAMAR A ARAR MA Erik Von Strohein - Fay Wray eli film) zın intihabı hakkını ailesine terk dcanlı kızı terkle zengin kızla ev etmişsede bir yortu günü karşı lenmek mecburiyetinde kalıyoı sına çıkan bir genç kızı araların Esasen delikanlının kızla sev, temin edeceği de den delicesine seviyor ve kız görmesi hasebile kendisini bu | neticesiz aşkın zevklerine kapıp koyuveriyor. Fakat kızın aile- İsinin bu sevdadan haberleri ol- (madıktan mada esasen. kızları. ı arzusu hilâfına kaba bir herif olan kasap şani ismindeki ada- İma nişanlamışlardır. Bu iki sevdalılar gençlikleri- jnin en tatlı anlarını sürmekle meşğul bulundukları esnalarda l pederi prens oğlu- na eczacılıktan son derecede bü yük bir servet kazanmış olan Şw ayser namındaki bir adamın to- pal kızını mahza serveti için in- tihap ve oğlunun bu kızla evlen- İmesini emrediyor. Bu vaziyet karşısında pederinin emrini İdan başka çare görmiyen del “Ledi Hamilton,, fit sinden gerer v orsr .a L Sinema rakam larn_ | ACinömonde,, ismindeki Fran | sız mecmuasında tesadüf ettiği- miz bazı rakkamları aşağı nak- oruz: Ingilterede 4366, Fransada3994 Rusyada 2131, İspanyada 2062, Italyada 2025, Çekoslovakyada 1068, Belçikada 797, Avustur- Arnavutlukta 430, 357, İsviçrede 298, Danimarka de 270, Cebelitarikta 4 sinema garip şeyler öğreniliyor: İsveç-| Norveçte yalnız 2 u garip değil midir' t Rusyada eğer mekteplerde, iseler ve klüplerdeki sinema larla seyar sinemalarda sayılır- 'a adet 7200 e varmaktadır. Bütün Avrapada 27338, şima K Amerikada 20500, Aksayı şarkta 3885, Cenubi Amerikada | inema olu İsinin amansız bir düşmanı olan ap intikam zamanının geldi âh merasimi esnasında del anlıyı öldürmeğe teşebbüs et. tiği esnada kız. araya giriyor zevcesi olacağını ka- te vadederek elinden gi den vefasız sevgilisinin hayatını kurtarıyor. Eser baştan bi pilmış, güzel bir fil eyi seçilmiştir. Niki rolunu ya- pan Ştrohenin ağır ve sağlam ayuni' bütün arekete hakim görünüyor. Genç kız solunda Fay Wray çok samimi ve gü- zeldir. Bu filmin ekranda ki mu ğ vaffakiyetini artıran amiller - den biri de muzikasıdır. Eser Amerika mamulâtındandı 3783, Kanadada 1100, Afrikada | 640 sinema vardır. ime ve dolayısile tam kilisede| Brezilyada 1591, Meksikada |ne kadar Emma 600, Arjantinde 374, 50, Kolumiyada 215, sinema vardır. Şimali Afrikada 160, Mada- askarda 15, Süriyede 15, İran- |da 5, mısırı rikada 425 sinema vardır. (Bütün memleketlerin hatta İranın bile ismi geçerken |: 200 sinema salonu olan T yenin bu istatistikte ismi olma- $i geçinir. 1928 senesi film imalâtı büt- |çesi 115 milyon dolara baliğ ol- muştur. Bu 25000 kişinin haftalıkları bir milyon dolardır. 1928 senesi zarfında Şimali ikada yeni sinema salonu inşaatına 161,930,000 dolar sar- fedilmiştir. Alelâde bir si İ senede 175 büyük ve 350 küçük film satın alır.Amerikanın20500 salonu 18,550,000 - kişi istiap| eder, Duhuliye fiatları 40 ile 65 | çent arasında tahalüf eder Ec- | nebi piyasası Amerikaya tak- riben 35,000,000 dolar — getiri-| |yor. Son 13 sene zarfında Holli vut'ta 10,500 film — yapılmıştır ki senede 807 film eder. Ame- rikada haftada 100 milyon kişi sinemaya gider. 1929 senesi baş larken Amerikada 1300 sinçma da sesli film tertibatı vardır. 1928 senesinde bütün dünya da 1350 film yapılmıştır. Bunun | 750 si Amerikada 200 ü Almıııi yada, 140 1 İngilterede, 130 u| Rusyada, 601 Fransada ve 70 i-| de diğer memleketlerde imal e- Hali hazırda Almanyada5150 Bi anyada lığıma salonu vardır. Bu “istatistikte | inin te 1385 sinema olduğu halde viğ, Bu ilk tesadüfün neticesi olarak her | Aşk, entrika, intikam ve vatanper-| ik hislerini memzuç bir — surette n bu filmin mevzuu iki ayrı| mensup iki arkadaşın aynı kı- lerinden dolayı aralarında - etmelerinin hikâyes balarradan birinde Mary Anne Vag-i ner ismindeki kızı Turgenof ve Von! Hartman isminde iki arkadaş - sever-i ler. Mary Anne butilardan Von Hart| manı tercih eder ve nişanlanırlar. Bun dan çok muğber olan Türgenof öç ab mağa karar verir. O sırada harp pat-, lar. Bu iki arkadaş ayrı ayrı milletle- ve mensup olduğu için — birbirlerine genof'un kumandası altında bir k: Mary Anne'in bulunduğu kasabayı iş- gal ederek bir çoklarile birlikte kızı- da tevkif eder ve eğer kendisine tes-| limi nefe etmezse hemşehbrilerile bir- likte kendisini idam edeceğini söyl- Kız bu tehdit karşısında arkadaş kurtarmak için teslim olıyor. Bir kaç gün Snra kasabayı Von Hart manın men. — olduğu kuvvetler istir dat ediyor. - — şenof yaralanıyor. ve) Von Hartmana “Kızı ben de elde et-) tim,, diyor. Vaziyetin hakiki şeklini| anlayan Von Hartman işin daha ziya- de ilerisine gitmiyerek Mary - Anmo | ile birleşiyor. Film güzel ve Norma Talmaç ; k iyidir. Muzika tatbikatı güzel fotog- rafya zararsızdır. Filmde hazin sah- neler vardır. ZOf Marşıy, - Ledi Hamilton Melekte) Varkoni ve Korin Grifit |le Napoli limanına iltica eylediği gür e kadar kocasına karşı sadık î,.“_ b :_::: dolayısile limanı! BrOdV'd.y 'Hl]l“g] yada 723, Lehistanda'808, Ma- | bzvetçilikle validesinin çalışt liçesinden caristanda- 450, Yugorlavya ve|Hareaan dalerü çarea ol kalı-| tirham ediyor ve bu yüz-| -|den amiral Nelson gece limandan çık namut muhafaza mağa muvaffak ngilizler Fran- n sevkdl sIz donanmasını gafil avlıyor. Fakat| Bu film biraz daha kusaltılan idi. Nelson arasında Kıymetinden bir şey kaybetmez bil-| Çerz bir muhabbet doğuyorsa da Emma, |âkis kazanırdı. Buhranlı geceler (oetila) Norma talmaç Cilber Rolon : (Sesli film ) Film Amerika mamulâtından v. İdilmiştir. “Müşterek — san'atkârlar,, şirketinin| malıdır. İlk kurban ! Geçen pazartesi günü Zincir- Ki kuyu civarında vukua gelen bir otomobil kazasında Türk si- nema sanayiinin ilk kurbanı git- |ti. | Karilerimizce malümdur ki Ertoğrul Muhsin, arkadaşlarile |birlikte İpekçi firması hesabı- na “Kaçakçılar,, isminde bir film çeviriyordu. Pazartesi gü- nü bu filmin bazı sahnelerini al mak üzre iki otomobille Zincirli kuyu taraflarına gitmişler ve bir köşeyi dönerken önde giden kr- aysler markalı, içerisinde " ak- tör Karakaş, Sait, Talât beyler ve şoför Hasan efendi olan oto- mobil ka>-'' » Karakaş ef. ölmüş ve dan vey de ehemmiyet |H surette yaralanmıştır. Kaza- İmın hava freni olan arabayı bir * |denbire tevkif etmiş olmadan ileri geldiği zannediliyor, | | Sait bey evelâ Etfal hastaha- |nesine kaldırılmış ve salı akşa- mı da Sıhhat yurduna naklolun muştur. Kazada vefat eden Ka- rakaş efend bu filmde oynamak |için Ertoğrul Muhsin beye mü- |taaddit müracaatlerde bulun- muş ve hatta araya ricacılar bi- le tavsit etmişti. Biçarenin ece- line koştuj e k —. .2macılığının bu ilk kazbanını hörmetle yad et mek bir vazifedir. Bu elim hadise bize her yerde olduğu gibi filmi, aktörleri ve İalatü edevatı sigorta ettirmenin lüzumunu göstermektedir. Sait beyin daha bir iki sahnesi olan «Kaçakçılar» İn nasıl ve ne za- man ikmal olunacağı da cayı sü aldir. Glen Fryon, Eviyn Brent ve Merma Kennedy A OK L N GÜĞ V L AREIZ M Ai B l £ AĞAUA aB amemi üaü l EReni Haa dlla di 5 he BÜ FZA AĞ RÜLÜN ĞKM ÜR AA AAA

Bu sayıdan diğer sayfalar: